Confirmare lichidator în procedura insolvenței

Rezoluţie Incheiere din 30.05.2013


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Î N C H E I E R E

Şedinţa camerei de consiliu din 30 mai 2013

Completul compus din:

JUDECĂTOR SINDIC : A. R. A.

Grefier:  D. D.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra soluţionării cererii lichidatorului judiciar I. D. I. SPRL, având ca obiect confirmarea lichidatorului judiciar, formulată în  cadrul procedurii generale de faliment deschisă împotriva debitorului SC X C.SRL cu sediul în X, str.X, nr.X, ap.X camera X, judeţul X, CUI XXXXX, J08/2226/1992 cu sediul ales în X, str.X, nr.X, judeţul X la SC A B. & B. , potrivit Legii nr.85/2006.

Procedura fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Instanţa a rămas în pronunţare asupra cererii la data de 16 mai 2013, iar faţă de lipsa de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea pentru data de 23 mai 2013, apoi pentru data de 30 mai 2013. 

JUDECĂTORUL SINDIC:

Constată că la data de 26 04 2013  s-a înregistrat cererea formulată de către practicianul în insolvență  I. – D. I. SPRL având ca obiect confirmarea sa în funcția de lichidator al debitorului SC X C. SRL.

În motivarea cererii lichidatorul a arătat că în adunarea creditorilor debitorului din data de 26 02 2011 a fost confirmat în această funcție, însă până în prezent judecătorul sindic nu a luat act de această decizie.

În drept au fost invocate prevederile art.10 lit.d din Legea nr.85/2006.

Creditorul SC  CEC B. SA prezent la dezbateri a solicitat respingerea cererii.

Analizând actele și lucrările dosarului judecătorul sindic reține următoarele:

Cererea formulată este întemeiată pentru următoarele considerente:

Față de debitorul  SC X C. SRL s-a deschis procedura generală a insolvenței în dosarul nr.8068/62/2009.

Administratorul judiciar desemnat de către judecătorul sindic a fost practicianul în insolvență I. – D. I. SPRL.

Procedura generală a insolvenței debitorului s-a desfășurat potrivit calendarului stabilit de judecătorul sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii și în baza art.62 alin.1 din Legea nr.85/2006.

Astfel, administratorul judiciar a convocat prima adunare a creditorilor debitorului, conform art. 62 alin.1 lit.e din Legea nr.85/2006, la data de 26 01 2011, aceasta a fost statutară, iar hotărârea adunării creditorilor debitorului nu a fost contestată, conform art.14 alin.7 și 8 din Legea nr.85/2006.

Se constată că în adunarea creditorilor debitorului din 26 01 2011 administratorul judiciar provizoriu, respectiv practicianul în insolvență  I. – D. I. SPRL, a fost confirmat.

Potrivit art.19 alin.2 din Legea nr.85/2006 în cadrul primei adunări a creditorilor ori ulterior, creditorii care dețin cel puțin 50% din totalul creanțelor debitorului pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator stabilindu-i remunerația.

Potrivit art.19 alin. 4 din Legea nr.85/2006, cu aplicarea art.11 alin.1 lit.d din Legea nr.85/2006 judecătorul sindic procedează la confirmarea administratorului judiciar/lichidatorului dacă adunarea creditorilor a decis potrivit celor expuse mai sus.

Se constată că în adunarea creditorilor din 26 01 2011 au votat valabil o pondere de 81,61% din totalul creanțelor înscrise în tabelul creditorilor debitorului.

Se constată că până în prezent administratorul judiciar/lichidatorul nu a solicitat ca judecătorul sindic să ia act, pe cale de încheiere, de confirmarea sa în funcția încredințată.

Procedura insolvenței se află în prezent în faza falimentului debitorului, ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești de intrare a debitorului în faliment, de către judecătorul sindic.

Prin această hotărâre judecătorul sindic a dispus desemnarea în calitate de lichidator a administratorului judiciar confirmat anterior de către creditori, respectiv practicianul în insolvență I. – D. I. SPRL.

Coroborând prevederile legale evocate mai sus şi starea de fapt judecătorul sindic apreciază că în cadrul procedurii insolvenţei judecătorul sindic are atribuţia desemnării unui administrator judiciar/lichidator provizoriu (raportat la deschiderea procedurii generale a insolvenţei ori a procedurii simplificate de faliment), conform art.11 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006.

Creditorul majoritar prin decizie, fără consultarea celorlalţi creditori, poate decide desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator, conform art.19 alin.2 ind.1 din Legea nr.85/2006.

La prima adunarea a creditorilor ori ulterior creditorii care deţin cel puţin 50% din totalul creanţelor debitorului pot desemna un alt administrator judiciar/lichidator, conform art.19 alin.4 cu aplicarea art.11 alin.1 lit.d din Legea nr.85/2006.

În cele două ipoteze posibile prevăzute de legiuitor privind confirmarea administratorului judiciar/lichidatorului, respectiv decizia creditorului majoritar, ori hotărârea adunării creditorilor care consfinţeşte votul a cel puţin 50% din totalul creanţelor debitorului, desemnarea unui alt practician în insolvenţă se referă la înlocuirea celui desemnat provizoriu de judecătorul sindic. În acest sens prevederile art.19 alin.2 ind.1 din Legea nr.85/2006 sunt elocvente.

După momentul confirmării administratorului judiciar/lichidatorului în modalităţile prezentate mai sus înlocuirea administratorului judiciar nu se mai poate realiza decât în condiţiile art.22 din Legea nr.85/2006 adică pentru motive temeinice din oficiu ori la cerere.

Procedura insolvenţei este o procedura specială reglementată amănunţit de către legiuitor în vederea realizării scopului procedurii prevăzut de art.2 din Legea nr.85/2006  şi în condiţiile art.5 alin.2 din Legea nr.85/2006.

Astfel scopul procedurii este acela de a acoperi pasivul debitorului aflat în insolvenţă.

Potrivit art.5 alin.1 din Legea nr.85/2006 administratorul judiciar/lichidatorul este organ  care aplică procedura insolvenţei alături de judecătorul sindic şi instanţele de judecată.

Modalitatea de desemnare a judecătorului sindic este prevăzută de legea privind organizarea judecătorească şi regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

Modalitatea de desemnare a administratorului judiciar/lichidator este cea prezentată mai sus.

De la momentul desemnării acestor organe care aplică procedura insolvenţei înlocuirea acestora se poate realiza numai în condiţiile prevăzute de lege.

În consecință, judecătorul sindic califică că apărările creditorului SC CEC B. SA sunt nefondate și neavenite în această fază de desfășurare a procedurii insolvenței debitorului.

Faţă de considerentele de mai sus judecătorul sindic va admite cererea practicianului în insolvență I. – D.

 I. SPRL și va constata că acesta la prima adunare a creditorilor debitorului  SC X C. SRL organizată la data de 26 01 2011 a fost confirmat în calitate de administrator judiciar definitiv. Judecătorul sindic va constata că prin sentința civilă nr.2199/sind/26 10 2011 prin care s-a deschis procedura generală a falimentului debitorului  s-a desemnat în calitate de lichidator administratorul judiciar confirmat I.- D. I. SPRL și în consecință acesta are calitatea de lichidator definitiv în cadrul procedurii insolvenței debitorului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite cererea formulată de către lichidatorul I. – D. I. SPRL , înregistrată la grefa instanței la data de 26 04 2013 și în consecință:

Ia act și constată că la prima adunare a creditorilor debitorului  SC  C. SRL organizată la data de 26 01 2011 a fost confirmat în calitate de administrator judiciar definitiv administratorul judiciar provizoriu I. – D. I. SPRL desemnat prin sentința civilă nr.2052/sind/24 11 2010 prin care s-a deschis procedura generală a insolvenței.

Constată că prin sentința civilă nr.2199/sind/26 10 2011 prin care s-a deschis procedura generală a falimentului debitorului  s-a desemnat în calitate de lichidator administratorul judiciar confirmat I. – D. I. SPRL.

Constată că practicianul în insolvență I. - D I. SPRL are calitatea de lichidator definitiv în cadrul procedurii insolvenței debitorului.

Pronunțată în ședință publică, azi 30 05 2013.

Judecător sindic ,Grefier,

A. R. A.D. D.

Redactat RA 01.07.2013

Dact DD 08.07.2013

2 ex.