Evaziune fiscală

Sentinţă penală 37 din 28.01.2014


Prin sentinţa penală nr. 37 din 28 ianuarie 2014 pronunţată în dosarul nr.6959/108/2013  – Tribunalul Arad, în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. b indice 1 Cod procedură penală coroborat cu art.10 alin.1 teza III din Legea nr. 241/2005, achită  pe inculpatul A.T.D., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal.

În baza art.91 lit. c Cod penal, aplică inculpatului sancţiunea administrativă a amenzii în valoare de 1000 lei.

Constată achitat prejudiciul de 31.681lei, cu chitanţele emise de Trezoreria municipiului Arad, nr.3486974/12.08.2013 şi nr. 3524312/01.10.2013.

În baza art. 14,346 Cod procedură penală, admite în parte acţiunea civilă exercitată de ANAF  prin AJFP Arad şi obligă inculpatul în solidar  cu partea responsabil civilmente SC L. S. ATD –SRL Vladimirescu, jud. Arad prin administrator judiciar Consult-AR Management Lichidări IPURL, Arad, la plata către aceasta a sumei de 99.205 lei, reprezentând TVA suplimentară, majorări şi penalităţi de întârziere aferente.

În baza art.11 din Legea 241/2005, instituie  sechestrul şi proprirea asiguratorie a bunurilor şi conturilor inculpatului A.T.D. şi părţii responsabile civilmente SC Lemn Servicii ATD –SRL Vladimirescu jud. Arad.

În motivarea acestei sentinţe, prima instanţă a reţinut că, inculpatul în calitate de administrator al societăţii comerciale SC LEMN ATD SRL, în data de 05.01.2011, organele de poliţie din cadrul IPJ Arad-Serviciul de Investigare a Fraudelor s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea de către învinuitul A.T.D. a infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev şi ped de art. 9 lit.b din Legea 241/2005.Inculpatul în calitate de administrator, a diminuat valoarea totală a Taxei pe Valoare Adăugată datorată către Bugetul de Stat de către SC Lemn Servicii ATD SRL, pentru perioada ianuarie 2009-decembrie 2011 şi a cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 31.681 lei care provine din neînregistrarea şi nedeclararea minusului în gestiune asimilat cu livrarea de bunuri, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală prev.de art. 9 lit.  b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al.2 din C.p.

Societatea nu are declarate puncte de lucru, la adresa din Lipova, str.Timişorii, nr.111, jud.Arad, societatea comercială desfăşurând activităţi pe perioada anilor 2009-2010 fără să fie înregistrat punct de lucru la Oficiul Registrului Comerţului iar alte sedii secundare nu există înregistrate.

În registrul de evidenţă a materialelor lemnoase sunt înregistrate numai intrări de material lemnos în volum total de 89,909 mc din care 40,869 mc în data de 30.09.2009 şi 49,04 mc în luna ianuarie 2010, cu toate că din avizele de însoţire material lemnos puse la dispoziţie de către administratorul societăţii rezultă că în anul 2009 a intrat cantitatea de 259,463 mc iar în anul 2010 cantitatea de 128,988 mc material lemnos, în total, în anii 2009 şi 2010 a intrat în depozit cantitatea totală de 388,451 mc material lemnos, o diferenţă de 298,542 mc material lemnos nefiind înregistrată în acest registru.

În urma verificării chitanţelor emise de către societatea comercială în anul 2010, pentru încasările în numerar, comparativ cu registrele de casă puse la dispoziţie de către contabilul societăţii comerciale, rezultă că încasările realizate în perioada ianuarie-martie au fost înregistrate în registrul de casă din luna aprilie 2010 iar încasările din luna aprilie şi mai în registrul de casă din luna mai 2010, alte încasări nefiind evidenţiate până la 20.09.2010.

Din examinarea avizelor de însoţire primare pentru material lemnos emise de către S.C. Lemn Servicii ATD S.R.L., rezultă că în perioada august –octombrie au fost emise un număr de şase avize de însoţire material lemnos în cantitate de 118 colete paletizate, cu destinatari agenţi economici din ţară sau spaţiul intracomunitar, după cum urmează: 2621813/11.08.2010 cu 21 mc paleţi; 2621815/18.08.2010 cu 19 mc paleţi; 2621818/15.10.2010 cu 18 mc paleţi; 2621819/17.09.2010 cu 21 mc paleţi;2621820/22.09.2010 cu 18 mc paleţi;2621823/19.10.2010 cu 21 mc paleţi.

Pentru toate aceste avize de însoţire primare se află la blocul de avize atât exemplarul doi cât şi exemplarul trei, ceea ce rezultă că în contabilitate nu se regăsesc. Aceste şase avize de însoţire îşi găsesc corespondenţa în emiterea de facturi aferente şi chitanţe numai trei avize:2621818/15.10.2010 cu factura 018/15.09.2010 încasată cu chitanţa 022/2010; 2621819/17.09.2010 cu factura 019/17.09.2010 încasată cu chitanţa 023/2010; 2621820/22.09.2010 cu factura 020/22.09.2010 încasată cu chitanţa 023/2010.

Aceste chitanţe se regăsesc în blocul chitanţier în două exemplare iar sumele încasate nu sunt evidenţiate în registrul de casă sau de vânzări.

Societatea comercială a pus la dispoziţie jurnale pentru cumpărări numai pentru pentru perioada 01.01.-30.06.2010 iar pentru vânzări numai pentru perioada 01.04-30.06.2010.

Având în vedere constatările de mai sus, organele de poliţie din cadrul I.P.J. Arad-SIF Arad au solicitat prin adresa 26/P/20.10.2011, ANAF, DGFP Arad AIF Arad o verificare financiar-contabilă la S.C. Lemn Servicii ATD S.R.L. pentru a se stabili:

-operaţiunile comerciale şi veniturile realizate neînregistrate în evidenţele financiar contabile ale societăţilor comerciale;

-valoarea impozitelor şi taxelor care nu au fost calculate, neînregistrate, datorate şi neachitate bugetului consolidat al statului ca urmare a neînregistrării operaţiunilor comerciale şi a veniturilor, pentru perioada 01.01.2009-31.12.2010;

-numele şi calitatea persoanelor considerate responsabile din punct de vedere financiar fiscal.

Pe baza acestei solicitării, Administraţia Finanţelor Publice a efectuat o inspecţie fiscală parţială la S.C. Lemn Servicii ATD S.R.L., în urma căreia AIF Arad a emis Sesizarea penală nr.4392/27.03.2012 împotriva învinuitului A.T..D., în calitate de administrator, pentru comiterea infracţiunilor prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit. a, b şi c din Legea 241/2005, şi s-a înregistrat dosarul penal nr.220/P/2012 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. Astfel, la data de 14.05.2012 s-a dispus conexarea dosarului penal 220/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad la dosarul nr.26/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.

Petru a putea fi efectuată inspecţia fiscală, organele de poliţie din I.P.J. Arad-S.I.F. au ridicat documente justificative şi documente de evidenţă contabilă ale societăţii Lemn Servicii ATD S.R.L., acestea fiind transmise AIF Arad pe bază de procese-verbale de predare-primire.

O parte a documentelor contabile necesare desfăşurării inspecţiei fiscale au mai fost puse la dispoziţia echipei de control şi de către avocat H.S., care reprezintă societatea Lemn Servicii ATD S.R.L., în baza împuternicirii avocaţiale nr. 041909/13.03.2012, iar lichidatorul judiciar „Activ Grup IPURL” prin declaraţia pe propria răspundere din 23.03.2012 arată că nu deţine registre sau documente de natură financiar contabilă de la S.C. Lemn Servicii ATD S.R.L., deoarece administratorii statutari nu s-au conformat obligaţiei legale de predare a acestora.

La finalul inspecţiei fiscale derulate la S.C. Lemn Servicii ATD S.R.L. Vladimirescu, s-a întocmit procesul-verbal nr.119 din 27.03.2012 din care rezultă faptul că: în perioada ianuarie 2009-decembrie 2011 societatea administrată de învinuitul A.T.D. s-a sustras de la evidenţierea în contabilitate, declararea şi plata impozitului pe profit şi a T.V.A. prin înregistrarea unor facturi privind operaţiuni care nu corespund realităţii (cheltuieli care nu reflectă operaţiuni reale şi T.V.A. dedusă în baza unor facturi care nu au fost emise de furnizorii societăţii). De asemenea, societatea nu a înregistrat în contabilitate veniturile şi T.V.A. colectată aferente unor facturi emise către diverşi clienţi.

La data de 30.03.2012, avocatul societăţii, numitul H.S., a luat la cunoştinţă despre rezultatul inspecţiei fiscale fiindu-i predat un exemplar al procesului verbal nr.119 din 27.03.2012.

Învinuitului A.D.i s-a adus la cunoştiinţă învinuirea la data de 12.07.2012, dată la care a luat cunoştinţă şi de raportul de inspecţie fiscală nr.119/27.03.2012, urmând a fi audiat la o dată ulterioară. Fiind citat pentru audiere în data de 27.02.2013, conform procesului-verbal încheiat de organele de poliţie din cadrul Poliţei Comunale Vladimirescu rezultă că învinuitul A.T.D. este plecat în Germania la muncă din cursul lunii septembrie 2012 şi se va întoarce la domiciliu în vara anului 2013, nefiind cunoscută o adresă exactă unde acesta poate fi găsit.

În data de 19.03.2013 după ce s-a prezentat la procuror din proprie iniţiativă, împreună cu avocatul, a fost audiat învinuitul A.T.D., ocazie cu care a solicitat efectuarea unei expertize contabile pe care s-a obligat să o achite.

Astfel, la data de 30.04.2013 a fost dispusă prin Ordonanţă efectuarea unei expertize contabile judiciare, stabilindu-se următoarele obiective:

a)-dacă prejudiciul cauzat bugetului de stat de către SC Lemn Servicii ATD SRL Vladimirescu calculat de către inspectorii din cadrul ANAF Arad prin Raportul de inspecţie fiscală nr.119 din 27.03.2012 a fost stabilit corect.

În caz contrar, să se stabilească valoarea prejudiciului creat de către învinuitul A.T.D. în calitate de administrator al SC Lemn Servicii ATD SRL Vladimirescu bugetului de stat prin ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile, prin omisiunea evidenţierii în actele contabile ori alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi prin evidenţierea cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive avându-se în vedere Raportul de inspecţie fiscală nr.119 din 27.03.2012;

b) -să se stabilească pe fiecare perioadă fiscală, obligaţiile fiscale datorate de SC Lemn Servicii ATD SRL către bugetul de stat în perioada 01.01.2009-31.12.2011 reprezentând TVA şi impozit pe 0 profit;

c) -să se stabilească dacă au fost înregistrate în contabilitate toate operaţiunile conform documentelor justificative şi dacă au fost declarate fiscal aceste operaţiuni.

d) -să se stabilească dacă prin modul în care s-a condus contabilitatea societăţii s-a creat vreun prejudiciu bugetului de stat şi prin ce modalitate;

A fost întocmit Raportului de expertiză fiscală judiciară, expertul, în conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducere şi cuprinsul prezentului raport de expertiză fiscală, formulează următoarele concluzii:

-valoarea totală a impozitului pe profit datorat către bugetul de stat de către SC Lemn Servicii ATD SRL, pentru perioada ianuarie 2009-decembrie 2011, stabilită conform documentelor existente la dosarul penal şi la Raportul de Inspecţie Fiscală, este de 318 lei şi provine din neînregistrarea şi nedeclararea la bugetul de stat a veniturilor obţinute din livrarea de bunuri către diverşi clienţi;

-valoarea totală a Taxei pe Valoare Adăugată datorat către Bugetul de Stat de către SC Lemn Servicii ATD SRL, pentru perioada ianuarie 2009-decembrie 2011, stabilită conform documentelor existente la dosarul penal şi la Raportul de Inspecţie Fiscală, este de 31.681 lei şi provine din neînregistrarea şi nedeclararea minusului în gestiune asimilat cu livrarea de bunuri;

-la obiectivele stabilite de învinuit, expertul s-a aflat în imposibilitatea de a răspunde la acestea, datorită faptului că la dosarul penal nu există toate documentele justificative şi contabile întocmite de către SC Lemn Servicii ATD SRL perioada ianuarie 2009-decembrie 2011 existând doar Raportul de Inspecţie Fiscală căruia îi sunt anexate o parte din documentele justificative şi contabile.

Dându-se eficienţă dispoziţiilor art. 120 şi următoarele din C.pr. pen., Raportul de expertiză şi concluziile sale au fost prezentate învinuitului şi avocatului acestuia şi le-a însuşit şi nu au de făcut obiecţiuni.

De altfel, învinuitul nu recunoaşte în cursul urmăririi penale săvârşirea faptelor prev. de art. 9 lit. a şi c din Legea nr. 241/2005, arătând că societatea comercială a înregistrat numai facturile reale şi nu a diminuat impozitul pe profit şi taxa pe TVA datorate bugetului consolidat al statului.

Referitor la fapta prev. de art.9 lit. b din Legea nr. 241/2005, învinuitul îşi asumă prejudicial de 31.681 lei şi că provine din neînregistrarea şi nedeclararea minusului în gestiune asimilat cu livrarea de bunuri. De altfel, cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală, învinuitul arată că doreşte repararea prejudiciului cât mai urgent.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa, reţine că fapta inculpatului A.T.D., care în calitate de administrator, în baza aceleiaşi rezoluţiuni infracţionale, a diminuat valoarea totală a TVA, datorată către bugetul de stat de către SC LEMN SERVICII ATD SRL, pentru perioada ianuarie 2009- decembrie 2011, cauzând un prejudiciu de 31.681 lei care provine din neînregistrarea şi nedeclararea  minusului de gestiune asimilat cu livrarea de bunuri întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută şi pedepsită de art. 9  lit. b din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal.

Partea vătămată – AJFP Arad,  în reprezentarea ANAF s-a constituit parte civilă în dosar cu suma de 130.886 lei, formată din: -28.238 lei impozit pe profit suplimentar; -16.421 lei majorări de întârziere aferente; -4236 lei penalităţi de întârziere aferente; -62.934 lei TVA – suplimentare; -19.057 lei majorări întârziere  aferente;

În prezenta cauză, până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul a achitat prejudiciul reţinut în sarcina sa prin rechizitoriu şi pe cale de consecinţă, s-a dispus achitarea inculpatului.

Analizând pretenţiile materiale ale  părţi civile în cauză, instanţa constată că acestea sunt întemeiate doar în parte, urmând a constata  achitat prejudiciul de 31.681lei, cu chitanţele emise de Trezoreria municipiului Arad, nr.3486974/12.08.2013 şi nr. 3524312/01.10.2013.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel atât Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad cât şi inculpatul A.T.D..

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a formulat apel sub aspectul laturii penale, cu privire la achitarea inculpatului, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. b indice 1 Cod procedură penală coroborat cu art.10 alin.1 teza III din Legea nr. 241/2005, considerând că soluţia corectă ar fi fost de încetare a procesului penal, întrucât art. 10 al. 1 din Legea nr. 241/2005 reglementează o cauză de nepedepsire a pedepsei, fapt ce atrăgea incidenţa art. 10 lit. i1 din vechiul C.pr.pen., preluat în dispoziţiile art. 16 al. 1 lit. h noul C.pr.pen.

Ca un alt argument în susţinerea celor arătate, se arată că, în dreptul penal, cauza de nepedepsire are ca efect înlăturarea răspunderii penale, ceea ce înseamnă că fapta comisă este calificată ca infracţiune însă nu este angajată răspunderea penală a făptuitorului.

Pe de altă parte se face vorbire de cele statuate prin decizia nr. 8/21.01.2008, cu privire la faptele săvârşite sub imperiul Legii nr. 87/1994 şi al judecării lor după intrarea în vigoare a Legii nr. 241/2005, prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii, reţinând caracterul de cauze de nepedepsire sau reducere a pedepsei a dispoziţiilor art. 10 al.1 din Legea nr. 241/2005 ce determină o soluţie de încetare a procesului penal şi se face trimitere la literatura de specialitate, prin care a fost acreditată aceeaşi opinie.

Inculpatul A.T.D. a solicitat desfiinţarea în parte a hotărârii atacate, în ceea ce priveşte modul de soluţionare a laturii civile şi respingerea în totalitate a pretenţiilor părţii civile ANAF prin AJFP Arad. În motivare, a  arătat că a achitat integral prejudiciul constatat prin rechizitoriu, pentru care a fost trimis în judecată, împrejurare care a constituit o cauză de impunitate şi care a determinat achitarea sa. Învederează că suma la care a fost obligat prin hotărârea atacată, reprezintă diferenţa dintre suma rezultată din constatările organelor fiscale şi suma pe care a achitat-o cu titlu de prejudiciu. În plus, menţionează că raportul de inspecţie fiscală a fost contestat, motiv pentru care s-a realizat expertiza judiciară contabilă, prin care s-a constatat ca fiind incorecte concluziile organelor fiscale şi s-a stabilit valoarea reală a prejudiciului, care a fost achitată. Faţă de cele redate, inculpatul apreciază că  în mod greşit s-a reţinut că ar fi achitat parţial prejudiciul, subliniind că suma a fost greşit stabilită iniţial, astfel cum s-a constatat prin raportul de expertiză.

Prin decizia penală nr. 322/A din 9 aprilie 2014 – Curtea de Apel Timişoara, în temeiul art. 421 alin.2 lit.a Cod procedură penală admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad şi inculpatul A.T.D. împotriva sentinţei penale nr. 37 din 28 ianuarie 2014 a Tribunalului Arad, pe care o desfiinţează şi rejudecând:

În temeiul art. 17 alin.2 şi art. 16 alin.1 lit.h Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului A.T.D. pentru infracţiunea prevăzută de art. 8 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal.

În baza art. 10 alin. 1 teza III din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal aplică inculpatului amenda administrativă de 1000 lei.

Constată recuperat prejudiciul şi respinge acţiunea civilă formulată de ANAF prin AJFP Arad. Înlătură aplicarea măsurilor asigurătorii. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate.

În considerentele deciziei de desfiinţare, Curtea de Apel Timişoara reţine că, în partea finală a art. 10 alin.1 din Legea 241/2005, anterior modificărilor survenite prin Legea 255/2013 este reglementată o cauză de nepedepsire în favoarea inculpatului care acoperă integral în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen, prejudiciul de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, al cărei efect este acela de a înlătura aplicarea pedepsei închisorii, înlocuind-o cu o sancţiune administrativă, de natură extrapenală, dispusă însă într-un cadru penal.

Din perspectiva mecanismelor care permit în dreptul penal şi procesual penal aplicarea unei sancţiuni administrative, instanţa de apel apreciază că nu se poate dispune aplicarea în planul dreptului material a art. 181 C.pen. din 1969 şi anume, constatarea lipsei de pericol social pentru ca fapta să constituie infracţiune, şi în planul dreptului procesual, aplicarea art. 10 lit. b1 C.proc.pen. raportat la art. 11 alin.1 lit. b) şi alin.2 lit.a) C.pr.pen., datorită faptului că art. 10 alin. 1 teza a III-a din Legea 241/2005 reglementa o cauză de nepedepsire ce nu poate reprezenta un criteriu de apreciere a pericolului social al faptei, deoarece o astfel de ipoteză ar înlătura caracterul penal al faptei. În dreptul penal, cauza de nepedepsire are ca efect înlăturarea răspunderii penale, prin urmare fapta săvârşită este calificată ca infracţiune, dar nu este angajată răspunderea penală a făptuitorului.

Instanţa de apel apreciază că soluţia justă ar fi fost ca în baza dispoziţiile art. 10 alin. 1 lit. i1 C.pr.pen. din 1968, constatând existenţa cauzei de nepedepsire de la art. 10 alin.1 teza a III-a, să se dispună încetarea procesului penal.

În ceea ce priveşte sancţiunea administrativă ce poate fi aplicată temeiul legal era cel prevăzut art. 91 C.p., care, deşi are ca situaţie premisă înlocuirea răspunderii penale de către instanţă, îşi putea găsi aplicare şi în această situaţie.

Astfel, pentru considerentele expuse, instanţa de apel va constata încetarea procesului penal, aplicând însă, având în vedere intrarea în vigoare a noului cod penal, prevederile art. 17 alin. 2 şi art.16 alin. 1 lit. h. C.pr.pen.

În baza art. 10 alin. 1 teza a III a din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., va aplica inculpatului amendă administrativă de 1000 lei. Instanţa va face aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la legea penală mai favorabilă, având în vedere că în prezent art. 10 din Legea 241/2005 nu mai prevede cauza de nepedepsire mai sus analizată ci doar reducerea pedepsei la jumătate.

În ceea ce priveşte apelul inculpatului, instanţa apreciază că şi acesta este întemeiat. Inculpatul a fost trimis în judecată doar pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, respectiv pentru neînregistrarea şi nedeclararea minusului în gestiune, dispunându-se scoaterea de sub urmărire penală pentru infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. a şi b, prejudiciul reţinut prin rechizitoriu fiind achitat.

De asemenea, partea civilă, deşi s-a constituit parte civilă cu suma de 130.886 lei, sume ce au fost constatate cu ocazia controlului efectuat de către organele inspecţiei fiscale nu a contestat sub nici o formă prejudiciul reţinut prin actul de sesizare şi care a fost achitat de către inculpat.

Se reţine, aşa cum s-a arătat mai sus că, infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului prin actul de inculpare doar pentru infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din legea 241/2005 infracţiune pentru care s-a stabilit că prejudiciul este cele calculat potrivit expertize, inculpatul neputând fi obligat în cadrul acestui proces şi în limitele prezentei sesizări şi la plata altor sume de bani ce nu au legătură cu fapta pentru care a fost trimis în judecată.

Mai mult dispoziţiile art. 10 alin. 1 teza a III-a aplicate şi de prima instanţă nu ar fi fost incidente dacă prejudiciul nu ar fi fost achitat integral.