Actiune in anulare adunarea creditorilor

Sentinţă civilă 1672/sind din 26.05.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA a II a CIVILĂ –DE  CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ nr.1672/sind

Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 26.05.2014

JUDECĂTOR SINDIC - S. O.

GREFIER – M. G.

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei formulată de creditoarea B. R. SA împotriva hotărârii adunării creditorilor debitoarei SC T. V. H. SRL din 25.04.2014. .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns consilier juridic O. R C. pentru contestatoarea - creditoare B. R. SA, consilier juridic R. B. pentru  administratorul judiciar C. SPRL, avocat D. C. pentru debitoarea SC T. V. H. SRL prin administratorul special, lipsă fiind creditorii R. R. A. SC JBC E. SRL, SC E. F. SA, SC C.C. SRL  , SC C. România C.t M. S. SRL mandatar al SC C. R. G. SRL,  SC C. R. C. M. S. SRL mandatar al SC H. E. SRL, D.F. B.,  SC C.R. C. M. S. SRL mandatar al SC M.R. P. P.  SRL,  D. G. a F. P. Braşov ,  SC R. SRL , SC V. SA , SC Q.SA  , SC B. I. SRL , SC AFI T. D. SRL ,  P. L. R. IFN SA,  SC A. SA  , SC R.B. SRL , SC D. H. SRL , T. I. C. , A. R. M. , R. I.  , M. N. C. „ Producător de vinuri „  SC H.D. SRL, SC U. E.D. SA, P.  L. R. IFN SA şi P.B. de A. SRL.

Procedura legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă , după care :

Consilier  juridic O.R.C. depune la dosar delegaţia de reprezentare a contestatoarei Banca Românească SA şi dovada achitării sumei de 200 lei taxa judiciară de timbru aferentă contestaţiei formulată.

Reprezentantul administratorului judiciar depune la dosar procesul verbal al adunării creditorilor din 25.04.2014 şi punctul de vedere exprimat de administratorul judiciar cu privire la contestaţia formulată.

 Instanţa acordă cuvântul la probe.

Reprezentantul contestatoarei solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Reprezentantul convenţional al debitoarei depune la dosar practică judiciară şi comunică un exemplar reprezentantului contestatoarei.

Instanţa în baza art. 167 Cod procedură civilă admite pentru contestatoare şi debitoare proba cu înscrisurile de la dosar şi nemaifiind cereri de formulat, probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată, închide dezbaterile şi în baza art. 150 Cod procedură civilă acordă cuvântul pe fond .

Reprezentantul contestatoarei având cuvântul solicită admiterea contestaţiei şi desfiinţarea hotărârii adunării creditorilor din 25.04.2014. Chiar dacă adunarea creditorilor a votat planul de reorganizare , acesta conţine prevederi ilegale, neconforme cu legea. Creditorii R. I., A. R. şi R.R. I. deţine creanţe sub condiţie, participarea acestora la vot fiind limitată. La pagina 35 a planului de reorganizare se prevede plata creditorilor înscrişi sub condiţie suspensivă, B.R. SA fiind defavorizată. Sunt încălcate prevederile art. 101 alin.2 lit.c, 95 alin.5, 95 alin.1 . Pentru aceste motive şi pentru cele expuse pe larg în contestaţia formulată solicită admiterea acesteia.

Reprezentantul convenţional al debitoare solicită respingerea contestaţiei având în vedere faptul că se invocă motive ce ţin de nelegalitatea planului de reorganizare, aspecte ce pot fi contestate la momentul când se va discuta confirmarea acestuia. Nu se invocă motive de nelegalitate a procesului verbal al adunării creditorilor. Solicită respingerea contestaţiei ca nefondată , fără cheltuieli de judecată şi depune la dosar concluzii scrise.

Reprezentantul administratorului judiciar solicită respingerea contestaţiei .

JUDECĂTORUL SINDIC

Asupra cauzei de față:

Prin cererea formulată și înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 28.04.2014 sub număr dosar 6619/62/2012/a6, contestatoarea B. R. SA a formulat contestație împotriva Hotărârii adunării creditorilor debitoarei SC T. V. H. SRL-în insolvenţă din data de 25.04.2014, solicitând anularea acesteia pentru nelegalitate.

În motivare se arată că la data de 25.04.2014 a avut loc adunarea creditorilor debitoarei SC T. V. H. SRL-în insolvenţă, în care s-a votat planul de reorganizare al debitoarei.

Se mai arată că planul de reorganizare aprobat încalcă principiul tratamentului corect și echitabil, planul prevăzând printre altele că se face o dare în plată a unor imobile către creditorii garantați R. R.-A., R. I. şi A. R. M..

Mai arată contestatoarea că cei trei creditori arătați nu pot fi în realitate plătiți decât după ce se îndeplinește condiția ce le afectează chiar dreptul subiectiv de a pretinde creanța și pot fi plătiți doar după satisfacerea creanței sale.

Tot creditoarea a arătat că planul de reorganizare trebuia să cuprindă în mod esențial obținerea de resurse financiare pentru susținerea realizării planului și sursele de proveniență a acestora,pe când planul propus prevede doar înstrăinarea unor active în favoarea unor creditori care dețin creanțe sub condiție.

În drept au fost invocate prevederile art. 14 al. 7, art. 95, art. 128 și art. 129 al. 3 din Legea nr. 85/2006.

Prin punctul de vedere depus, administratorul judiciar C. SPRL a solicitat respingerea contestației ca neîntemeiată, având în vedere că potrivit art. 14 al.7 din Legea nr. 85/2006, hotărârea adunării creditorilor poate fi desființată pentru nelegalitate.

Se mai arată că nu a fost invocat nici un motiv de nelegalitate de creditoare la luarea hotărârii adunării creditorilor, ci s-au invocat motive privind viabilitatea planului de reorganizare care vor trebui puse în discuție la data la care se va confirma planul de reorganizare al debitoarei.

Tot administratorul judiciar a arătat că adunarea creditorilor a îndeplinit toate condițiile impuse de lege privind convocarea și ținerea acesteia, iar votul creditorilor a fost dat cu respectarea cerințelor legale.

A depus concluzii scrise și debitoarea prin care de asemenea a solicitat respingerea contestației ca neîntemeiată.

În dovedire şi în apărare instanţa a administrat proba cu înscrisuri în cadrul căreia au fost depuse la dosarul cauzei fotocopii de pe proces verbal al hotărârii adunării creditorilor.

Contestaţia a fost legal timbrată cu 200 de lei taxă judiciară de timbru.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 224/CC/sind/26.06.2012 s-a deschis procedura generală a insolvenţei faţă de debitoarea SC T. V.H. SRL, iar după întocmirea tabelului preliminar de creanţe şi soluţionarea contestaţiilor la acest tabel, administratorul judiciar a întocmit tabelul definitiv de creanţă care a fost rectificat în mai multe rânduri.

Tot instanța reține că la data de 25.04.2014 a avut loc adunarea creditorilor debitoarei SC T. V. H. SRL-în insolvenţă, în care s-a votat planul de reorganizare al debitoarei.

Se mai reține că adunarea creditorilor a îndeplinit condițiile impuse de lege privind convocarea și ținerea acesteia, iar votul creditorilor a fost dat cu respectarea cerințelor legale.

Instanţa urmează să respingă contestaţia formulată de creditoarea B. R. SA pentru motivele care vor fi arătate în continuare:

Astfel, potrivit art. 14 al. 7 din Legea nr. 85/2006, hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor, iar conform art. 11 al. 2 din Legea nr.85/2006, atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei. Atribuţiile manageriale aparţin administratorului judiciar ori lichidatorului sau, în mod excepţional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi administra averea. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori, prin organele acestora.

Prin urmare judecătorul sindic poate verifica legalitatea unei hotărâri a adunării creditorilor, oportunitatea luării acestei hotărâri aparţinând doar creditorilor.

În cauza de față, așa cum am arătat, adunarea creditorilor a îndeplinit condițiile impuse de lege privind convocarea și ținerea acesteia, iar votul creditorilor a fost dat cu respectarea cerințelor legale.

Criticile contestatoarei privitoare la legalitatea planului de reorganizare propus de debitoare, de reușita planului de reorganizare și de modul de derulare al acestuia se referă la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un plan de reorganizare și care se vor pune în discuția părților și se vor analiza cu ocazia confirmării planului de reorganizare de către judecătorul-sindic.

Concluzionând, toate aceste critici și condiții se vor analiza de către judecătorul-sindic la momentul la care administratorul judiciar va solicita confirmarea planului de reorganizare al debitoarei.

Adunarea creditorilor debitoarei SC T. V. H. SRL-în insolvenţă din data de 25.04.2014 a luat o hotărâre legală la momentul votării planului de reorganizare

Faţă de cele arătate, instanţa, în baza art. 14 al. 8 din Legea nr. 85/2006, va respinge contestaţia contestația formulată de contestatoarea B. R. SA, privind anularea Hotărârii adunării creditorilor debitoarei SC T. V. H. SRL-în insolvenţă din data de 25.04.2014, ca neîntemeiată.

Având în vedere dispozițiile art. 274-276 C.pr. civ., instanța va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestația formulată de contestatoarea B. R. SA, cu sediul în B., str. D.V., nr. x, E. B., et. x, sector x privind anularea Hotărârii adunării creditorilor debitoarei SC T. V. H. SRL-în insolvenţă din data de 25.04.2014, ca neîntemeiată.

Fără cheltuieli de judecată. 

Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare.

Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi 19.05.2014.

JUDECĂTOR SINDICGREFIER

S. O. M. G.

Red.O.S./Dact.M.G./28.05.2014

 6 ex.