Transformare amendă

Decizie 15 din 15.01.2014


Prin sentinţa nr. 1011 din 17.10.2013 pronunţată în dosar nr. 1527/334/2013, Judecătoria Vatra Dornei a admis cererea formulată de petentul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava în contradictoriu cu  intimatul  C. C. V. şi în consecinţă  a înlocuit sancţiunea amenzii contravenţionale de 402 lei aplicată intimatului prin procesul verbal de contravenţie seria  CC  nr. 9270004 din data de 21.09.2011 de către IPJ Suceava - Poliţia Dorna Candrenilor  cu 50 ore de muncă în folosul comunităţii la Primăria comunei Dorna Candrenilor, jud. Suceava în cadrul serviciului de salubritate.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Intimatul  a fost sancţionat contravenţional prin procesul verbal de contravenţie  seria  CC  nr. 9270004 din 21.09.2011 cu o amendă totală de 402 lei pentru săvârşirea faptelor prev. de art. 70 alin. 3 şi art. 101 alin.8  din OUG 195/2002.  .

Din documentaţia înaintată la dosar de IPJ Suceava şi întocmită de Serviciul de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Dorna Candrenilor rezultă că intimatul nu a achitat amenda ce i-a fost aplicată prin procesul  verbal mai sus menţionat, şi nu s-au putut finaliza demersurile unei executări silite ca urmare a insolvabilităţii intimatului.

Prin Decizia ICCJ nr. 7 din 20.09.2010, s-a admis recursul în interesul legii, astfel încât cererile de înlocuire a sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea obligării la muncă în folosul comunităţii sunt admisibile chiar şi în situaţia în care actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţiile nu prevede alternativ cu sancţiunea amenzii şi sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

Faţă de cele reţinute  mai sus, instanţa a constatat că sunt  îndeplinite prev. art. 9 al 3 şi art. 391 din OG nr. 2/2001 modificată,  în temeiul cărora  va admite  cererea  şi a înlocuit sancţiunea amenzii contravenţionale în sumă totală de 402  lei aplicată contravenientului, cu efectuarea a 50 ore de muncă în folosul comunităţii, în cadrul serviciului de salubritate.

Împotriva sentinţei de mai sus a formulat apel intimatul C. C. V., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie,  solicitând admiterea apelului.

A arătat că a procedat la achitarea sumei de 402 lei reprezentând sancţiunea amenzii contravenţionale aplicată prin procesul – verbal de contravenţie.

Intimata, legal citată, prin întâmpinarea formulată a solicitat instanţei ca în condiţiile în care petentul face dovada achitării debitului printr-un înscris conform cu originalul să constate că cererea  de înlocuire a amenzii cu munca în folosul comunităţii formulată a rămas fără obiect şi faţă de această situaţie să pronunţe o soluţie temeinică şi legală.

Analizând apelul formulat prin prisma dispoziţiilor art. 479NCPC, tribunalul constată că acesta este întemeiat.

Susţinerea recurentului că a achitat contravaloarea amenzii stabilite în sarcina sa a fost dovedită, având în vedere copia chitanţei depuse de acesta la dosar (f. 5).

Prin urmare, sesizarea formulată de intimatul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava în sensul de a se dispune înlocuirea amenzii cu prestarea unei munci în folosul comunităţii, în temeiul art. art. 9 al 3 şi art. 391 din OG nr. 2/2001 modif., apare ca fiind neîntemeiată din moment ce apelantul a executat obligaţia de plată a amenzii.

Faţă de cele reţinute anterior şi faţă de dispoziţiile art. 480NCPC, tribunalul urmează să admită apelul, să schimbe, în tot, sentinţa apelată în sensul că: va respinge, ca nefondată, cererea.