Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 7310 din 21.05.2012


Prin adresa nr. 7310/180/24.06.2011 a Judecătoriei Bacău, înregistrată sub nr. 7310/180/7.07.2011 la Judecătoria Buhuşi, s-a înaintat spre soluţionare ca urmare a declinării competenţei, cererea prin care petentul … a formulat plângere contravenţională împotriva procesului-verbal de contravenţie seria CC nr. 7916095/24.04.2011 încheiat de I. P. J. Bacău în calitate de organ constatator.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

În motivarea plângerii, petentul a invocat  nulitatea procesului verbal întrucât acesta este total nelizibil şi nu-şi poate da seama de conţinutul acestuia, ori potrivit dispoziţiilor OG nr. 2/2001, lizibilitatea procesului verbal de contravenţiei este o condiţie esenţială care trebuie îndeplinită, în caz contrar este lovit de nulitatea absolută.

Ca motiv de nulitate relativă, petentul a invocat că sunt incidente prevederile art. 118, alin. 1 din OUG 195/2002 coroborate cu prevederile art. 16 al.1 din O.G. 2/2001 – ultima teză, în sensul că agentul nu a consemnat în procesul verbal locul depunerii plângerii contravenţionale, menţionând doar că fapta este prevăzută şi sancţionată de art. 120 lit.h.

A mai arătat petentul că, în fapt, în timp de conducea auto marca BMW nr. …., la intrarea în localitatea Lespezi, a fost oprit de un echipaj de poliţie care i-a comunicat iniţial că a circulat cu viteza de 72 km/h şi apoi cu viteza de 107 km/h, deşi el nu a depăşit viteza iar acuzaţia agentului este nefondată.

În drept, petentul a invocat dispoziţiile O.G. nr.2/2001, O.U.G. nr. 195/2002, H.G. 1391/2006 şi prevederile Codului pr.civ.

Plângerii i-a fost anexată copia procesului-verbal de contravenţie.

Plângerea a fost formulată în termenul legal.

Organul constatator a depus la dosar întâmpinare, arătând că petentul a fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor art. 49 al. 1 din O. U. G. nr. 195/2002 modificată şi completată, constând în aceea că la data de 12.02.2011, a condus autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare …, pe DN 15 în localitatea Lespezi, com. Gârleni, jud. Bacău, cu viteza de 107 Km/h, viteză stabilită cu aparatul radar montat pe autoturismul poliţiei cu nr. de înmatriculare … şi înregistrată video pe caseta nr. ….

Se mai arată în întâmpinare că întocmirea procesului-verbal de contravenţie s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor art. 2, 109 al. 1 din OUG nr. 195/2002 modificată şi ale art. 177 al. 1 din HG 1391/2006 şi cu respectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de OG nr. 2/2001.

În drept, organul constatator şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art. 115-118 C. pr. civ., ale OUG nr. 195/2002 modificată şi ale OG nr. 2/2001.

În dovedire, organul constatator a depus la dosar raportul agentului constatator, originalul procesului-verbal de contravenţie, o serie de planşe foto cu înregistrarea efectuată de aparatul radar, buletinul de verificare metrologică, adresele emise de Biroul Român de Metrologie cu nr. 5186/30.07.2008, nr. 9313/18.08.2009, nr. 11260/04.12.2007, nr. 6090/21.06.2009, nr.836/08.02.2011.

Tot în dovedire, organul constatator a depus la dosar şi înregistrarea video a maşinii petentului, pe suport CD.

Ca urmare a fotografiilor depuse la dosar de organul constatator, petentul prin procurator a solicitat efectuarea unei expertize tehnice cu privire la aspectele relevate prin aceste fotografii, expertiză care a fost respinsă ca nefiind utilă cauzei, având în vedere depunerea ulterioară a CD-ului cu înregistrarea integrală a filmării.

Tot în apărare, petentul a propus un martor, probă ce a fost încuviinţată şi administrată de instanţă.

Părţile au fost legal citate, prezentându-se doar petentul prin procurator ….

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria CC nr. 7916095/24.04.2011, încheiat de I. P. J. Bacău în calitate de organ constatator, s-a reţinut în sarcina petentului că în ziua de 12.02.2011, a condus autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare …, pe DN 15 în localitatea Lespezi, com. Gârleni, jud. Bacău, cu viteza de 107 Km/h, viteză stabilită cu aparatul radar montat pe autoturismul poliţiei cu nr. de înmatriculare …. şi înregistrată video pe caseta nr. ….

Fapta a fost încadrată în dispoziţiile art. 49 al. 1 din O. U. G. nr. 195/2002 modificată şi completată şi sancţionată cu amendă contravenţională în sumă de 603 lei.

Din actele depuse la dosar rezultă că procesul verbal de contravenţie a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor de formă prevăzute de O. G. nr. 2/2001, încadrarea juridică şi sancţiunea aplicată fiind conforme cu dispoziţiile O. U. G. nr. 195/2002.

Cu privire la situaţia de fapt, vizionând înregistrarea depusă la dosar, instanţa a constatat că iniţial petentul a fost surprins de către maşina poliţiei din faţă, cu o viteză de 72 km/h.

După ce maşina petentului a trecut de maşina poliţiei, aceasta din urmă a întors şi şi-a continuat deplasarea în spatele petentului, pe acelaşi sens de mers, înregistrând la momentul 16:34:29 o viteză de 41 km/h. Aparatul radar a înregistrat o viteză aproximativ constantă în următoarele 9 secunde, astfel încât la momentul 16:34:38 petentul avea viteza de 43 km/h. În secunda imediat următoare, respectiv la 16:34:39 aparatul radar arăta 0 km/h, pentru ca în următoarea secundă 16:34:40 să arate deodată 106 km/h.

Înregistrarea aparatului radar a continuat să fie fluctuantă, după cum urmează: la momentul 16:34:41 indica din nou 0 km/h, la 16:34:42 – 120 km/h, la 16:34:45 – 0 km/h, la 16:34:46 – 54 km/h, iar la 16:34:50 – din nou 0 km/h.

Martora audiată în cauză, a declarat că se afla în maşina petentului la momentul constatării contravenţiei şi că anterior opririi acestuia în trafic, avusese o viteză de aproximativ 48-50 km/h. A mai relatat martora că maşina petentului are o facilitate în sensul că poate indica viteza maximă în ultima jumătate de oră şi că petentul i-a arătat agentului de poliţie că viteza maximă indicată de maşină era de 74 km/h.

În materie contravenţională, orientarea generală actuală la nivel european, în conformitate cu practica CEDO, este în sensul că orice persoană se bucură de prezumţia de nevinovăţie până când vinovăţia sa va fi în mod legal stabilită, sarcina de a proba săvârşirea de către petent a faptei reţinute în procesul-verbal de contravenţie, revenind organului constatator (cauza Anghel vs. România).

În speţa de faţă, aşa cum s-a arătat anterior, organul constatator nu a putut face dovada clară a celor reţinute în cuprinsul procesului-verbal de contravenţie şi mai mult decât atât, prin declaraţia martorului propus, petentul a făcut dovada contrarie celor reţinute în sarcina sa.

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 34 al. 1 din O. G. nr. 2/2001, instanţa va admite plângerea şi va anula procesul verbal de contravenţie contestat, urmând a exonera petentul de plata amenzii contravenţionale.