Civil – evacuare – lipsa unui contract de locaţiune

Sentinţă civilă 202 din 03.02.2012


Civil – evacuare – lipsa unui contract de locaţiune

Prin Sentinţa civilă nr. 202/13.02.2012 Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a dispus admiterea acţiunii civile având ca obiect „evacuare” formulată de  reclamanta Comuna F. prin primar  în contradictoriu cu pârâta SC R SA şi evacuarea pârâtei de pe parcela 163/2 din CF 69 F.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că între Primăria Comunei F şi SC R SA, a existat un acord tacit, recunoscut indirect de pârâtă prin procesul verbal de conciliere din 20.06.2011 având ca obiect amplasarea unui chiosc al pârâtei, pentru colectare lapte, pe terenul proprietatea reclamantei.

Reclamanta la rândul său, deţine proprietatea acestui teren conform Sentinţei civile nr. 1340/26.10.2006 a Jud. C-lung. Mold.

Întrucât pe acel teren s-a propus efectuarea de lucrări de investiţii, pârâta a fost notificată ca până la data de 20.06.2011 să procedeze la eliberarea terenului prin ridicarea chişcului şi să aducă terenul la forma iniţială, predându-l liber de sarcini.

Cu toate acestea, nici până în prezent pârâta nu a înţeles să procedeze la eliberarea terenului ocupat, la aducerea lui la starea iniţială şi la predarea către proprietar.

Potrivit art. 555 alin. 1 C. Civ.  proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. Instanţa nu poate reţine temeiul de drept invocat de către reclamant, respectiv dispoziţiile art. 1809 C. Civ., motivat de faptul că între părţi nu s-a făcut dovada existenţei unui contract de locaţiune.

Cu toate acestea instanţa constată că în cauză, pârâta a fost notificată să elibereze spaţiul şi prin semnarea procesului verbal de conciliere din 20.06.2011 a recunoscut că ocupă fără drept terenul în litigiu.

Obiectul prezentei acţiuni fiind o obligaţie de a face, respectiv de a preda materialmente terenul care a format obiectul contractului de închiriere, iar nu o obligatie de a da, respectiv de a construi sau transmite un drept real, acţiunea în evacuare este pe deplin admisibilă, nefiind necesar ca reclamanta să promoveze o acţiune în revendicare pentru apărarea dreptului său.

Este evident ca reclamanta a solicitat obligarea pârâtului la eliberarea terenului şi predarea acestuia în starea în care l-a primit, respectiv liber de sarcini, motiv pentru care actiunea este admisibilă, terenul urmând a fi restituit de pârâtă în starea în care l-a primit.

Faţă de considerentele de fapt si de drept mai sus expuse, în baza art.555 alin.1 Cod civil si având în vedere caracterul deplin si exclusiv al dreptului de proprietate, precum si faptul că pârâta nu a facut dovada existenţei unui drept care să legitimeze deţinerea materială a bunului - teren, instanţa găseşte întemeiată acţiunea reclamantei, şi urmează să o admită şi să dispună – obligarea pârâtei la eliberarea terenului  proprietatea Comunei F identic cu pf 163/2 din CF 69 F utilizat de pârâtă pentru amplasarea construcţie provizorie-chiosc.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa a admis acţiunea şi a dispus evacuarea pârâtei.