Contestatie la executare

Sentinţă civilă 1448/C din 13.05.2010


DOSAR NR. 929/254/2010 

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MANGALIA

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1448/C

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 13.05.2010

PREŞEDINTE : C.T.

GREFIER : S.E.

Pe rol, soluţionarea acţiunii civile având ca obiect contestaţie la executare formulată de contestatoarea SC- SRL prin administrator - în contradictoriu cu intimata  -.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă apărătorul contestatoarei, avocat D.L.I., în baza împuternicirii avocaţiale nr. 12/2010, lipsă fiind administratorul contestatoarei, M.T., precum şi intimata.

Procedura este legal îndeplinită.

Acţiunea este legal timbrată cu suma totală de 204 lei taxă judiciară de timbru conform celor două chitanţe depuse la dosar şi timbru judiciar în valoare de 5 lei, depuse la dosar şi anulate de instanţă.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Apărătorul contestatoarei depune la dosar chitanţa nr. 0513-001 din data de 13.05.2010 prin care face dovada achitării de către contestatoare a taxei judiciare de timbru aferentă cererii, în cuantum de 194 lei, şi timbru judiciar în valoare de 5 lei, iar pentru capătul de cerere privind suspendarea executării silite depune chitanţa nr. 0513-002 privind achitarea unei taxe judiciare de timbru în cuantum de 10 lei.

Apărătorul contestatoarei depune la dosar şi chitanţa nr. - din data de 13.05.2010 prin care face dovada achitării cauţiunii în cuantum de 5.000 lei pentru capătul de cerere privind suspendarea executării silite precum şi dovada consemnării la CEC a acestei sume, respectiv recipisa de consemnare nr. - din data de 13.05.2010.

Instanţa pune în discuţie cererea de suspendare a executării silite.

Apărătorul contestatoarei solicită instanţei admiterea cererii şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

Apărătorul contestatoarei învederează instanţei faptul că, pentru susţinerea fondului cauzei, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri şi precizează nu mai are alte cereri de formulat sau probe de administrat.

Deliberând asupra probei cu înscrisuri propusă de apărătorul contestatoarei în susţinerea acţiunii şi apreciind că proba este pertinentă şi utilă soluţionării cauzei, instanţa încuviinţează proba şi, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, acordă cuvântul pentru dezbateri pe fond. 

Apărătorul contestatoarei solicită instanţei admiterea cererii astfel cum a fost formulată.

Instanţa declară închise dezbaterile şi rămâne în pronunţare pe cererea de suspendare a executării silite şi pe fondul cauzei.

INSTANŢA:

Asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia sub nr. 929/254 din 18.03.2010, astfel cum a fost precizată ulterior sub aspectul legitimării procesuale pasive, contestatoarea SC - SRL, în contradictoriu cu intimata A.F.P. -, a formulat contestaţie la executare împotriva titlului executoriu nr. 9129 din 01.03.2010 emis de intimată solicitând anularea acestuia, precum şi suspendarea executării silite până la soluţionarea prezentei contestaţii.

În motivarea contestaţiei la executare, contestatoarea a arătat că, în urma controlului efectuat de către inspectorii GNM la punctul său de lucru din -, s-a întocmit procesul – verbal seria GNM nr. 005315 din data de 14.08.2008 prin care societatea a fost amendată cu suma de 50.000 de lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 96 alin. (3) pct. 1 din OUG nr. 195/2005.

Acest proces – verbal, a susţinut contestatoarea, a fost contestat în instanţă, iar, prin sentinţa civilă nr. 2716/C din data de 19.12.2008 a Judecătoriei Mangalia, s-a admis în parte plângerea şi s-a înlocuit amenda cu avertismentul; ulterior, însă, recursul declarat de GNM împotriva acestei hotărâri a fost admis de instanţa de control judiciar, care, pe cale de consecinţă, a schimbat în tot sentinţa recurată, iar acelaşi complet a ajuns să soluţioneze şi contestaţia în anulare formulată împotriva deciziei date în recurs.

A mai arătat contestatoarea că, dat fiind că a fost sancţionată pentru săvârşirea unei contravenţii de care nu se putea face vinovată, procesul – verbal este lovit de nulitate absolută, astfel că şi titlul executoriu nr. 9129 din 01.03.2010 este netemeinic şi se impune anularea acestuia, cu atât mai mult cu cât împotriva deciziei comerciale care a schimbat în tot sentinţa Judecătoriei Mangalia a formulat cerere de revizuire, dar şi recurs la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 399 alin. (3), art. 403 şi ale art. 404 din Codul de procedură civilă.

Contestaţiei la executare i-au fost anexate, în copie, titlul executoriu nr. 9129 din data de 01.03.2010, somaţia nr. 9701 din data de 01.03.2010 şi procesul – verbal de contravenţie seria GNM nr. 005315 din data de 14.08.2008 întocmit de GNM.

Intimata AFP - a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca nefondată întrucât a respectat întocmai dispoziţiile art. 141 alin. (4) şi ale art. 145 din Codul de procedură fiscală referitoare la elementele pe care trebuie să le conţină titlul executoriu şi somaţia; mai mult decât atât, contestatoarea invocă neregularităţi ce privesc procesul – verbal de contravenţie, or, pe calea contestaţiei la executare, nu se pot analiza aspecte care exced sferei executării silite.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 115 – 118 din Codul de procedură civilă.

Din oficiu, în baza rolului activ reglementat de art. 129 alin. (5) din Codul de procedură civilă, instanţa a dispus ataşarea dosarului civil nr. 2338/254/2008 al Judecătoriei Mangalia.

În susţinerea contestaţiei la executare, contestatoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri care, fiind pertinentă şi utilă, a fost admisă de instanţă, iar, pentru administrarea probei, a mai depus la dosar, în original, chitanţa nr. 3832014/1 din data de 13.05.2010 privind achitarea cauţiunii în cuantum de 5.000 lei pentru capătul de cerere privind suspendarea executării silite şi recipisa de consemnare nr. 795902/1 din data de 13.05.2010.

Analizând contestaţia la executare dedusă judecăţii prin prisma probei administrate în cauză şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa constată următoarele:

Prin procesul – verbal de contravenţie seria GNM nr. 005315 din 14.08.2008 întocmit de -, contestatoarea SC - SRL  a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 50.000 de lei pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. art. 96 alin. (3) pct. 1 din OUG nr. 195/2005.

Împotriva actului de sancţionare menţionat anterior, contestatoarea a formulat plângere, care a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia sub nr. 2338/254/2008, iar, prin sentinţa civilă nr. 2716/C din 19.12.2008 pronunţată în acest dosar, s-a admis în parte plângerea şi s-a dispus înlocuirea amenzii cu avertismentul; ulterior, însă, prin decizia civilă nr. 502/RCA din data de 15.04.2009 a Tribunalului -, s-a admis recursul declarat de GNM, s-a modificat în tot sentinţa recurată şi a fost respinsă ca nefondată plângerea.

Prin prisma dispoziţiilor art. 37 din OG nr. 2/2001, care prevăd că „procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate”, s-a procedat la punerea în executare a dispoziţiei de aplicare a amenzii din procesul verbal de contravenţie seria GNM nr. 005315 din 14.08.2008, constituindu-se în acest sens dosarul de executare nr. 56t/13/30/2/2010/1333 al AFP în cadrul căruia au fost emise titlul executoriu nr. 9129 din data de 01.03.2010 şi somaţia nr. 9701 din data de 01.03.2010.

Faţă de împrejurarea că, în raport de natura creanţei, executarea silită se derulează în temeiul Codului de procedură fiscală, instanţa constată că orice contestaţie împotriva acestei executări este guvernată tot de dispoziţiile acestui act normativ, care constituie o normă specială faţă de dispoziţiile Codului de procedură civilă.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 172 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, „persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii”, iar conform alineatului al treilea al aceluiaşi articol „contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege”.

Din interpretarea per a contrario a acestei din urmă dispoziţii legale se desprinde concluzia că o contestaţie la executare împotriva titlului executoriu nu este admisibilă atunci când, pentru contestarea acestuia, există o altă procedură prevăzută de lege sau, continuând acelaşi raţionament logico – juridic, cu atât mai puţin în situaţia în care, uzând de acea procedură, demersul a fost defavorabil contestatorului; aceasta întrucât, de regulă, un asemenea demers implică exercitarea unei acţiuni în justiţie şi se soluţionează printr-o hotărâre judecătorească, iar, în cadrul contestaţiei la executare, nu mai pot fi invocate apărări de fond tocmai pentru a nu fi încălcată puterea de lucru judecat a acesteia.

În cauză, titlul executoriu îl constituie, în virtutea dispoziţiilor art. 37 din OG nr. 2/2001, anterior evocate, hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea formulată de contestatoare împotriva procesului – verbal de contravenţie seria GNM nr. 005315 din 14.08.2008 întocmit de GNM; or, din această perspectivă, susţinerile contestatoarei în sensul că a fost sancţionată pentru săvârşirea unei contravenţii de care nu se putea face vinovată şi că procesul – verbal este lovit de nulitate absolută, astfel că şi titlul executoriu nr. 9129 din 01.03.2010 ar fi netemeinic şi s-ar impune anularea acestuia, nu pot fi examinate în cadrul prezentei contestaţii la executare întrucât s-ar aduce atingere puterii de lucru judecat a deciziei civile nr. 502/RCA din 15.04.2009 a Tribunalului -.

Nici împrejurarea că, împotriva acestei hotărâri, contestatoarea ar fi introdus cerere de revizuire ori cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, nu poate conduce la anularea actelor de executare câtă vreme, pe de o parte, revizuirea nu suspendă executarea unei hotărâri decât în condiţiile art. 325 din Codul de procedură civilă şi contestatoarea nu a făcut dovada suspendării, iar, pe de altă parte, o cerere adresată Curţii Europene a Drepturilor Omului nu produce un astfel de efect.

Cum actele de executare contestate îndeplinesc, în opinia instanţei, condiţiile de formă prevăzute de art. 141 alin. (4) şi ale art. 145 din Codul de procedură fiscală, a căror nerespectare ar putea atrage anularea lor, iar contestatoarea nu a invocat cauze de nulitate intrinseci acestor acte, instanţa constată că solicitarea sa de anulare a actelor de executare este neîntemeiată, motiv pentru care va respinge contestaţia la executare cu această menţiune.

Totodată, faţă de împrejurarea că hotărârea pronunţată în această materie este definitivă şi, implicit, executorie, instanţa va respinge ca rămasă fără obiect şi cererea de suspendare a executării silite formulată de către contestatoare în temeiul 403 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare precizată formulată de contestatoarea SC- SRL, în contradictoriu cu intimata A.F.P.

Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite formulată de către contestatoare.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.05.2010.

  PREŞEDINTE GREFIER

C.T. S.E.

 

Tehnoredactat jud. CT/20.08.2010

4 ex.