Contestatie la executare si opozitie cambiala – solutie de respingere ca urmare a caracterului neintemeiat al motivelor de nulitate invocate

Sentinţă civilă 7596 din 05.06.2009


CONTESTATIE LA EXECUTARE SI OPOZITIE CAMBIALA – SOLUTIE DE RESPINGERE CA URMARE A CARACTERULUI NEINTEMEIAT AL MOTIVELOR DE NULITATE INVOCATE

Prin contestaţia formulată la data de 26.02.2009 de contestatoarea S.C. GS B CO S.R.L. s-a solicitat în contradictoriu cu M B R S.A., terţii popriţi B T SA – S L şi R B S.A. precum şi cu BEJ C M, anularea titlurilor executorii, respectiv 5 bilete la ordin, anularea formelor de executare silită prin poprire şi suspendarea executării silite.

În fapt, contestatoarea a emis un număr de 5 bilete la ordin în alb către S.C. T-P C S.R.L., cu titlu de garanţie, în derularea raporturilor comerciale dintre cele două societăţi. Ulterior, contestatoarea a achitat datoriile faţă de societatea respectivă, neavând vreo datorie faţă de aceasta şi fără a fi nevoie de completarea titlurilor de valoare, ci, dimpotrivă, S.C. T-P C S.R.L. datorează contestatoarei 59.748,14 lei.

La 20.02.2009 BEJ C M a comunicat contestatoarei măsura popririi înfiinţată asupra conturilor sale la terţii popriţi B T SA – Sucursala L şi R B S.A., pentru suma de 61.815 lei debit, 1.552,66 lei dobândă legală şi 6.004,15 lei cheltuieli de executare, în baza biletelor la ordin emise către S.C. T-P C S.R.L. Aceste bilete la ordin au fost emise după cum urmează : la 09.08.2008 pentru suma de 15.000 lei, la 16.08.2008 pentru suma de 4.800 lei, la 16.08.2008 pentru suma de 16.000 lei, la 16.08.2008 pentru suma de 5.000 lei şi la 14.08.2008 pentru suma de 21.015 lei.

Contestatoarea consideră nule titlurile de valoare în baza cărora se face executarea, deoarece nu a fost consemnată la data emiterii suma fixă la care se obliga aceasta, iar suma înscrisă ulterior nu corespunde obligaţiilor de plată existente între cele două societăţi. Acest viciu este sancţionat prin art. 104 din Legea nr. 58/1934 cu nulitatea biletului la ordin.

De asemenea, contestatoarea consideră că intimata M B R S.A. trebuia să se îndrepte mai întâi cu acte de executare împotriva S.C. T-P C S.R.L., principal debitor.

Executarea silită pornită în cauză este considerată nelegală şi din cauză că nu s-au respectat formalităţile de dresare a protestului şi a somării prealabile, proceduri prevăzute expres de Legea cambiei şi a biletului la ordin.

Cererea de suspendare a executării silite este motivată prin aceea că măsurile întreprinse de executor sunt nelegale şi pun societatea în imposibilitatea derulării activităţii sale, aceasta suferind grave prejudicii.

În drept au fost invocate prevederile art. 62 şi urm., art. 49 şi urm., art. 61, art. 104, art. 105 din Legea nr. 58/1934 şi ale art. 399 şi urm. C.proc.civ.

Au fost anexate în fotocopie următoarele înscrisuri certificate pentru conformitate cu originalul : dovada de comunicare din 20.02.2009, adresele de poprire din dosarul de executare nr. 38/2008 emise la 12.02.2009, proces-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare încheiat la 12.02.2009, proces-verbal de calcul al dobânzii legale emis la 12.02.2009 cu anexa modalitatea de calcul, biletele la ordin în cauză învestite cu formula executorie şi cu menţiunea refuzului la plată, extras de cont nr. 88/14.01.2009 emis de S.C. T-P C S.R.L. cu anexa tabel.

Intimata M B R S.A. a formulat întâmpinare prin care a arătat că în temeiul art. 18 şi 41 din Legea cambiei şi a biletului la ordin banca posesoare a biletului la ordin poate porni executarea în temeiul acestuia, obligaţia contestatoarei provenind din faptul emiterii biletului la  ordin. Acest titlu de valoare circulă prin gir şi posesorul său este îndreptăţit potrivit art. 47 şi 48 din Legea cambiei şi a biletului la ordin să pornească acţiunea cambială directă sau de regres împotriva fie a acceptantului sau avaliştilor, fie a oricărui alt obligat. Intimata arată şi că a acţionat cu bună credinţă în satisfacerea intereselor sale economice. De altfel, biletele au fost în mod legal învestite cu formula executorie.

În ceea ce priveşte susţinerea contestatoarei referitoare la nulitatea titlului, intimata a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei. Excepţia este motivată prin aceea că legea permite anularea biletului numai la cererea posesorului şi doar în situaţia în care acest titlu este pierdut, sustras sau distrus.

De asemenea, a fost invocată excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, intimata arătând că din legea specială rezultă că cererea de anulare a biletului la ordin ar aparţine Tribunalului.

Pe fond, intimata a solicitat respingerea cererii de anulare a formelor de executare dat fiind faptul că o astfel de măsură este condiţionată de dovada unei vătămări suferită de contestatoare, vătămare a cărei dovadă nu a fost făcută. De altfel, a apreciat intimata, contestatoarea nu a invocat motive punctuale pentru care instanţa ar trebui să constate nelegală executarea silită în sensul art. 399 alin. 2 C.proc.civ.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării silite, intimata a solicitat instanţei să i se pună în vedere contestatoarei să depună cauţiunea prevăzută de lege.

Tot pe fondul cauzei, intimata a ridicat excepţia inadmisibilităţii acţiunii. Astfel , intimata a considerat că art. 104 din Legea cambiei şi a biletului la ordin a fost tendenţios interpretat de către contestatoare, deoarece art. 106 din Legea nr. 58/1934 nu exclude posibilitatea utilizării titlurilor de valoare în alb. În acest sens au mai fost amintite şi art. 12 din Legea nr. 58/1934 şi pct. 72 din Normele – cadru 6/1994 ale BNR.

Cu privire la nedresarea protestului, intimata a arătat că pe biletele respective există menţiunea „la ordin, fără protest”, ceea ce potrivit art. 51din Legea nr. 58/1934 scuteşte de formalităţile anterioare, iar poprirea, potrivit art. 454 C.proc.civ., se instituie fără somaţie.

În drept au fost invocate prevederile Legii nr. 58/1934 şi ale art. 399 şi urm. C.proc.civ.

La data de 13.05.2009 BEJ C M a înaintat instanţei copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe dosarul de executare silită nr. 38/2009.

Având în vedere obiectul prezentei acţiuni, care impune soluţionarea cu celeritate a cauzei, precum şi faptul că intimata M B R S.A. a fost reprezentată la termenul din 03.04.2009 de consilier juridic, instanţa respinge cererea intimatei pentru acordarea unui nou termen în vederea angajării unui avocat, întrucât art. 156 alin. 1 C.proc.civ. prevede că termenul respectiv se acordă doar pentru motive temeinice.

Asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active a contestatoarei şi a excepţiei necompetenţei materiale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti instanţa s-a pronunţat în şedinţa de judecată din 15.05.2009, respingându-le motivat, iar excepţia inadmisibilităţii invocată de intimată a fost calificată drept apărare de fond, care va fi avută în vedere la motivarea soluţiei date de instanţă.

Celelalte părţi din cauză nu au depus întâmpinare şi nu au propus probe.

Cu privire la cererea de suspendare a executării silite, având în vedere faptul că la termenul din 15.05.2009, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri şi a luat concluziile pe fondul cauzei, cererea privind măsura suspendării a rămas fără obiect.

Pe fondul opoziţiei la executare, instanţa reţine următoarele :

Potrivit art. 62 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 58/1934, „în termen de 5 zile de la primirea somaţiunii, debitorul poate face opoziţie la executare.

Opoziţia se va introduce la judecătoria care a învestit cambia cu formulă executorie. Judecătoria va judeca opoziţia potrivit Codului de procedură civilă, de urgenţă şi cu precădere, înaintea oricărei alte pricini”. Din punct de vedere procesual, contestaţia la executare referitoare la titluri de valoare are un caracter special, în sensul că normele generale de la materia contestaţiei la executare din Codul de procedură civilă trebuie luate în completare cu normele speciale de la opoziţia la executare din legea specială.

Contestatoarea S.C. GS B C S.R.L. a derulat raporturi comerciale cu S.C. T-P C S.R.L., emiţând mai multe bilete la ordin în alb în favoarea acesteia din urmă, pentru a garanta plata facturilor emise.

Cu toate că, potrivit extrasului de cont (filele 14-24) S.C. T-P C S.R.L. este cea care datorează contestatoarei S.C. GS B C S.R.L. suma de 59.748,14 lei, aceasta din urmă a fost notificată cu privire la executarea prin poprire asupra conturilor sale de la BT SA – S L şi R B S.A., pentru suma totală de 69.371,81 lei, titluri executorii fiind cele cinci bilete la ordine emise cu titlu de garanţie.

Intimata M B R S.A. a primit prin gir respectivele bilete la ordin de la S.C. T-P C S.R.L., în vederea garantării creditului contractat de aceasta. Intimata a introdus la plată respectivele bilete la ordin, dar acestea au fost refuzate pentru lipsa totală disponibil. Ulterior, a pornit executarea silită în baza acestor titluri la BEJ C M.

Art. 63 alin. 2 din Legea nr. 58/1934 prevede că „excepţiunile personale vor trebui să fie de grabnică soluţiune şi întotdeauna întemeiate pe o probă scrisă”. O astfel de excepţie personală invocată de contestatoare este aceea a existenţei unui debit al S.C. T-P C S.R.L. faţă de contestatoare. Însă, potrivit art. 12 alin. 1 din acelaşi act normativ prevede că „dacă o cambie, necompletată la emitere, a fost completată fără a se ţine seamă de înţelegerile intervenite, neobservarea acestor înţelegeri nu va putea fi opusă posesorului, afară numai dacă acesta a dobândit cambia cu rea credinţă sau dacă a săvârşit o greşeală gravă în dobândirea ei”. Posesorul biletului la ordin este în cauză intimata M B R S.A. Contestatoarea nu a reuşit să facă vreo dovadă în sensul dobândirii cu rea credinţă a titlurilor de valoare, nici a culpei grave în dobândirea biletelor la ordin. Buna-credinţă fiind prezumată în raporturile civile, sarcina de a face o astfel de dovadă revenea exclusiv contestatoarei. Mai mult, potrivit art. 63 alin. 2 citat mai sus, excepţiile personale trebuie întotdeauna sprijinite de probe scrise, ceea ce în cauză nu s-a întâmplat. Simpla ataşare a extrasului de cont cu privire la debitul S.C. T-P C S.R.L. nu este de natură a dovedi reaua-credinţă sau culpa gravă a intimatei, care este practic un terţ faţă de raporturile comerciale ale celor două societăţi. De altfel, ar fi excesiv de  oneros pentru societăţile financiare, dar şi pentru celeritatea derulării raporturilor comerciale, să se impună cerinţa de verificare a existenţei unor eventuale debite faţă de trăgătorul biletului la ordin. Prin urmare, acest motiv de contestaţie, referitor la lipsa de corespondenţă între suma trecută pe titlu şi cea efectiv datorată, urmează a fi respins ca neîntemeiat.

Celelalte motive invocate de contestatoare sunt excepţii cambiale, urmând a fi tratate mai jos în ordinea în care au fost invocate.

Contestatoarea solicită să se constate nulitatea biletelor la ordin în temeiul art. 104 din Legea nr. 58/1934, întrucât la data emiterii acestora lipsea suma fixă pentru care au fost emise. Art. 3 alin. 1 din acelaşi act normativ prevede în mod imperativ că „în procesele cambiale pornite, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de opoziţie la somaţia de executare, debitorul nu va putea opune posesorului decât excepţiunile de nulitatea titlului, potrivit dispoziţiunilor art. 2, precum şi cele care nu sunt oprite de art. 19”. Aceasta se traduce în cauza de faţă prin faptul că instanţa trebuie să verifice dacă din art. 104 combinat cu art. 105 şi cu art. 2 rezultă că ar fi vorba de o cauză de nulitate a titlului. Instanţa constată în primul rând faptul că nu se contestă de către iniţiatoarea acţiunii faptul că biletele la ordin au fost emise în alb, fără să se treacă pe ele o sumă determinată. Or, a invoca acest aspect împotriva posesorului titlului înseamnă o invocare a culpei proprii. La momentul emiterii biletelor la ordin în alb contestatoarea şi-a asumat riscul apariţiei unei astfel de situaţii. Nu există nici o dovadă sau măcar vreun indiciu în sensul că S.C. T-P C S.R.L. sau M B R S.A. au acţionat cu rea-credinţă. Prin însăşi natura şi modul de circulaţie al acestor titluri de valoare, mai ales atunci când sunt emise în alb, se subînţelege posibilitatea ivirii unor astfel de situaţii. Atât timp cât legea nu exclude emiterea şi girul în alb ale biletului la ordin, trebuie acceptat faptul că lipsa la emitere a sumei fixe trecute pe titlu nu constituie o cauză de nulitate. Ar putea fi o cauză de neacceptare a titlului la plată, potrivit Normelor BNR, însă în nici un caz nu un motiv de nulitate opozabil posesorului biletului la ordin.

O altă apărare invocată de contestatoare se referă la faptul că nu trăgătorul trebuia executat primul, ci girantul biletului la ordin. Instanţa constată că art. 106 raportat la art. 52 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 58/1934 prevăd următoarele: „Trăgătorul, acceptantul, girantul şi avalistul cambiei sunt ţinuţi solidar faţă de posesor. Posesorul are dreptul de urmărire împotriva tuturor acestor persoane, individual sau colectiv, fără a fi ţinut să observe ordinea în care s-au obligat”. Prin urmare, susţinerea contestatoarei este nefondată.

Se mai arată în motivarea contestaţiei faptul că executarea s-a realizat fără îndeplinirea formalităţilor cu privire la protest şi somaţie, fiind comunicate doar adresele de poprire. În primul rând, pe titlurile executorii depuse în fotocopie la dosar atât de către contestatoare, cât şi de BEJ C M, apare menţiunea expresă „fără protest”. Or, potrivit art. 106 raportat la art. 51 alin. 1 din Legea nr. 58/1934, „trăgătorul, girantul sau avalistul pot, prin stipulaţiunea "fără cheltuieli", "fără protest", sau orice altă expresie echivalentă, scrisă pe cambie şi semnată, să scutească pe posesor pentru exercitarea dreptului de regres, de facerea protestului de neacceptare sau neplată”. Contestatoarea nu a dovedit că la emiterea titlurilor nu era făcută această menţiune, astfel încât aceasta îi este opozabilă. Potrivit art. 454 alin. 1 C.proc.civ., poprirea se înfiinţează fără somaţie, existând doar obligaţia de înştiinţare a debitorului, ceea ce în cauză BEJ C M a şi făcut.

Prin urmare, nici unul dintre motivele invocate de contestatoare nu s-a dovedit întemeiat, pentru a conduce instanţa la concluzia necesităţii anulării titlurilor executorii şi a actelor de executare efectuate în cauză. Intimata a invocat apărări cu referire la Normele BNR pe marginea aplicării legii speciale de către instituţiile bancare, norme care au finalitatea de a reglementa modul în care instituţiile financiare rulează astfel de titluri de valoare, dar care nu au aptitudinea de a completa în vreun fel normele legii speciale. Oricum, aceasta este suficientă pentru a se analiza motivele de nulitate invocate de contestatoare.

În ceea ce priveşte inadmisibilitatea contestaţiei prin prisma motivelor de nulitate invocate, instanţa nu este de acord cu susţinerile intimatei, deoarece art. 63 alin. 1 prevede expres posibilitatea invocării cauzelor de nulitate pe calea opoziţiei cambiale.

Având în vedere toate cele arătate mai sus, instanţa va respinge contestaţia formulată de S.C. GS B C S.R.L. ca neîntemeiată, cu consecinţa rămânerii în sarcina acesteia a cheltuielilor de judecată.