Partaj

Sentinţă civilă 130 din 28.09.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR. 1661/28.09.2009

Constată că prin acţiunea înregistrată sub numărul 281/260/2009 reclamanta A S a chemat în judecată civilă pârâţii AŞ, AI, A V, A ŞA, precum şi Autoritatea Administrativ Teritorială a mun. Moineşti, solicitând în contradictoriu cu aceasta constatarea calităţii sale de unic moştenitor şi a masei succesorale rămase de pe urma defunctului A Ş, decedat la data de 24.08.1998.

Acţiunea este legal timbrată cu 19 lei taxă de timbru şi 3 lei timbru judiciar, iar în motivare se arată că se reclamanta este unică moştenitoare, şi se arată componenţa masei succesorale.

In cauză au fost depuse acte, respectiv acte de stare civilă (filele 6,9,12), dovada achitării taxelor şi impozitelor, (filele 7,8), adeverinţe de rol (fila 10), copie certificat de moştenitor (fila 11), au fost audiaţi 2 martori, şi s-au întocmit două rapoarte de expertiză în specialitatea topo şi construcţii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 24.08.1998 a decedat A Ş, cu ultimul domiciliu în M, jud. B După acesta a rămas moştenitor cu vocaţie succesorală efectivă reclamanta în calitate de soţie supravieţuitoare. Astfel, deşi reclamanta şi defunctul au avut împreună 4 copii, aceştia au renunţat fiecare la succesiune conform declaraţiilor autentificate sub numerele 702, 703, 704 şi 705 din 1999(filele 56-59).

Masa succesorală rămasă de pe urma defunctului este compusă din 40 de acţiuni cu numerele de ordine 149103-149142 în valoare nominală de 25000 rol depuse la SC Rafo Oneşti, conform certificatului de acţionar 407742/1996; suprafaţa de 4.325 m.p. (CC. + Ar. + Vh. + Vh.), teren situat în intravilanul mun. M, punctul „Acasă", str., nr., cu următoarele vecinătăţi: N -str.M, E - Tuvic Ion şi Laslău Gheorghe, S - Heisu Radu şi V - str.Victoriei; suprafaţa de 1.537 m.p. (Ar. + Fn.), teren intravilan amplasat în punctul „Stoi( a", cu următoarele vecinătăţi: N - Arseni Gherorghe, E - DS, S - Arseni Ionşi V - izlaz comunal; suprafaţa de 4.000 m.p.(Fn.) teren situat în extravilanul mun.Moineşti, în punctul „Fundătura Gavrei 1" cu următoarele vecinătăţi: N -DE, E - Arseni Gheorghe, S - izlaz comunal şi V - Arseni Ion; suprafaţa de 10.160 m.p. (Fn. + Nr.) teren situat în extravilanul mun.Moineşti, în punctul „Fundătura Gavrei 2", cu următoarele vecinătăţi: N - Toncu Gheorghe, E - Sava Zamfir, S - DE şi V - Arseni Maricica; suprafaţa de 4.000 m.p. (Fn. + Nr.) teren situat în extravilanul mun. Moineşti, în punctul „Fundătura Gavrei 3" cu următoarele vecinătăţi: N - Ghioc Saveta, E - Ailincăi Vasile, S - DE şi V -Marin Miara; suprafaţa de 17.900 m.p. (Ps.), T 81, P 2438/2, teren amplasat în punctul „Hîrtoape" - teren extravilan com.Poduri, jud.Bacău, cu următoarele vecinătăţi: N - Ciosu Vasile, E - Grigoraş Elena, S - Pârâu şi V - moşt. def. Prisecaru Gh. Vasile; suprafaţa de 3.600 m.p. (Fn.), T 29, P 891/2, teren

1

amplasat în punctul „Fundu Strâmbei" - teren extravilan com.Poduri, jud.Bacău, cu următoarele vecinătăţi: N - Albu Costache, E - Zamfir Ion, S - DS şi V -Grigoraş Vasile.

Acţiunile au fost identificate în certificatul de moştenitor autentificat sub numărul 31/17.03.1991.

Terenurile din comuna Poduri au fost proprietatea defunctului, astfel cum rezultă din titlul de proprietate 11700/20.10.1995 eliberat fiind pe nunele acestuia, în urma cererii efectuate în baza Legii 18/1991.

Terenurile situate în Moineşti au fost stăpânite de defunct, potrivit depoziţiei celor doi martori C T şi A N 50 de ani paşnic, public, şi sub nume de proprietar, astfel că prin efectul posesiei utile prelungite acesta a devenit proprietar. în privinţa construcţiilor, aceeaşi martori arată faptul că defunctul împreună cu soţia sa, reclamanta le-au edificat pe terenul defunctului pentru ca apoi să le posede în aceeaşi manieră ca şi terenurile.

Imobilele au fost identificate şi evaluate prin expertizele de specialitate topo şi construcţii efectuate în dosar.

Instanţa apreciază că reclamanta justifică un interes legitim, născut şi actual în promovarea prezentei acţiuni, şi constată îndeplinite condiţiile de admisibilitate, motiv pentru care va admite acţiunea formulată de reclamanta A S domiciliată în Moineşti, str., nr. , jud. , în contradictoriu cu pârâţii A Ş,

domiciliat în M, str. nr. , jud., A I, A V, A Ş A, toţi domiciliaţi în......, jud.

... şi Autoritatea Administrativ Teritorială a mun. M, reprezentată prin Primar.

Constată că reclamanta este unica moştenitoare după defunctul A Ş, decedat la data de 24.08.1998.

Constată că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului se compune din 40 de acţiuni cu numerele de ordine 149103-149142 în valoare nominală de 25000 rol depuse la SC Rafo Oneşti, conform certificatului de acţionar 407742/1996; suprafaţa de 4.325 m.p. (CC. + Ar. + Vh. + Vh.), teren situat în intravilanul mun. Moineşti, punctul,Acasă", str.Victoriei, nr.18, cu următoarele vecinătăţi: N - str.Mărului, E - Tuvic Ion şi Laslău Gheorghe, S - Heisu Radu şi V - str.Victoriei; suprafaţa de 1.537 m.p. (Ar. + Fn.), teren intravilan amplasat în punctul „Stoica", cu următoarele vecinătăţi: N - Arseni Gherorghe, E - DS, S - Arseni Ionşi V - izlaz comunal; suprafaţa de 4.000 m.p.(Fn.) teren situat în extravilanul mun.Moineşti, în punctul „Fundătura Gavrei 1" cu următoarele vecinătăţi: N - DE, E - Arseni Gheorghe, S - izlaz comunal şi V - Arseni Ion; suprafaţa de 10.160 m.p. (Fn. + Nr.) teren situat în extravilanul mun.Moineşti, în punctul „Fundătura Gavrei 2", cu următoarele vecinătăţi: N - Toncu Gheorghe, E - Sava Zamfir, S - DE şi V - Arseni Maricica; suprafaţa de 4.000 m.p. (Fn. + Nr.) teren situat în extravilanul mun. Moineşti, în punctul „Fundătura Gavrei 3" cu următoarele vecinătăţi: N - Ghioc Saveta, E - Ailincăi Vasile, S - DE şi V -Marin Miara; suprafaţa de 17.900 m.p. (Ps.), T 81, P 2438/2, teren amplasat în punctul „Hîrtoape" - teren extravilan com.Poduri, jud.Bacău, cu următoarele vecinătăţi: N - Ciosu Vasile, E - Grigoraş Elena, S - Pârâu şi V - moşt. def.

2

Prisecaru Gh. Vasile; suprafaţa de 3.600 m.p. (Fn.), T 29, P 891/2, teren amplasat în punctul,,Fundu Strâmbei" - teren extravilan com.Poduri, jud.Bacău, cu următoarele vecinătăţi: N - Albu Costache, E - Zamfir Ion, S - DS şi V -Grigoraş Vasile.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

3

Domenii speta