Anulare act de deces. înregistrarea persoanei la care se referă actul ca şi cadavru cu identitate necunoscută

Sentinţă penală 8898 din 10.06.2013


Sub numărul de mai sus a fost înregistrată pe rolul instanţei la 31.01.2013 cererea formulată de reclamantul Primarul Comunei G. prin care a solicitat anularea actului de deces nr. 55/21.12.1999 privind pe MC născut la 06.03.1967 şi înregistrarea persoanei decedate în postura de cadavru cu identitate necunoscută

În motivare reclamantul a arătat că la data de 21.12.1999 Primăria Comunei G. a emis actul de deces pe numele M.C. în urma declaraţiei numitei C.V. în calitate de salariată la preventoriile spitalului din comună. În urma verificărilor efectuate de Poliţia Municipiului Iaşi s-a constatat că persoana care a decedat la 22.10.2012 în Iaşi şi aflată în prezent la morga IML Iaşi este M.C. fiul lui .., CNP …. născut în Iaşi cu ultim domiciliu în Iaşi, str. . Reclamantul a arătat că solicită anularea actului de deces întocmit de Primăria Grajduri pentru că pentru persoana decedată la 22.10.2012 în Iaşi nu se eliberează de către IML certificatul medical constatator al decesului  astfel că se află la morgă şi nu poate fi înmormântat.

În drept art. 57 din Legea nr.119/2006, art. 101-103 din Metodologia nr. 1/1997.

La dosar au fost depuse în copie adresa nr. 5315/11.12.2012 emisă de IPJ Iaşi- Poliţia Municipiului Iaşi, alte înscrisuri.

Analizând lucrările cauzei, instanţa reţine:

IPJ Iaşi a efectuat investigaţii în vederea stabilirii identităţii persoanei găsite decedate găsite la 24.10.2012 în zona Şes Bahlui. În baza înscrisurilor menţionate adresa nr. … între care fişa dactiloscopică AFIS cu impresiunile digitale şi palmare ale acestuiaproces verbal de examinare şi declaraţiile membrilor familiei decedatului-numiţii MCM, CM şi BC, s-a stabilit că este vor MC, fiul lui, CNP  născut în Iaşi cu ultim domiciliu în Iaşi, …. Or această persoană figurează în baza de date ca fiind decedată din luna decembrie 1999 în condiţiile în care la 21.12.1999 Primăria Iaşi a emis actul de deces nr. 55 în care se reţine că MC, născut la … în Iaşi, cu domiciliul în Iaşi …. , a decedat la 20.12.1999 în comuna Grajduri, jud. Iaşi, în baza declaraţiei date de C.V. în calitate de salariat care a prezentat certificatul constatator al decesului nr.36.

Potrivit art.34 din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă în forma în vigoare la data întocmirii actului de deces:

Art. 34

(1) Întocmirea actului de deces se face la autoritatea administraţiei publice locale în a carei raza administrativ-teritorialã s-a produs decesul, pe baza declaraţiei verbale fãcute de cãtre membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora, de cãtre colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitarã unde s-a produs decesul, şi a certificatului medical constatator al decesului.

(2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, actul de identitate si, dacã este cazul, livretul militar sau adeverinţa de recrutare ale celui decedat.

Art. 38

(1) Actul de identitate şi livretul militar sau adeverinţa de recrutare ale persoanei decedate se reţin de cãtre ofiţerul de stare civilã şi se înainteazã, dupã caz, poliţiei sau comandamentului militar, pînã la data de 5 a lunii urmãtoare.

(2) In cazurile în care declarantul nu poate prezenta actele menţionate la alin. (1), va preciza, în scris, motivul neprezentarii acestora şi datele de stare civilã ale decedatului. Declaraţia se înainteazã autoritãţilor competente.

Or în speţă, faţă de documentaţia depusă la dosar de organul emitent al actului,  se constată că la întocmirea actului de deces nu au fost respectate aceste prevederi. Pe de altă parte în mod eronat s-a reţinut că ar fi survenit la 20.12.1999 în com. G decesul numitului MC cât timp din cercetările efectuate ulterior a rezultat că acesta a decedat în luna octombrie 2012 în Iaşi.

Potrivit art 67 din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.Potrivit art. 103 din Normele metodologice nr. 1/1997, în vigoare la data emiterii actului de deces din 1999 şi art. 127 din HG nr. 64/2011 de deces din 1999, anularea se poate cere în anumite cazuri între care acelea în care faptul sau actul de stare civilã nu exista sau nu s-au respectat prevederile legale la întocmirea actului de stare civilă.

În consecinţă instanţa va admite în parte cererea şi va dispune anulare actului de deces nr. 55/21.12.1999.

În privinţa cererii reclamantului ca instanţa să dispună înregistrarea persoanei la care s-a referit acest act postura de cadavru cu identitate necunoscută, instanţa reţine că potrivit art. 39 din Legea nr.119/1996 în forma în vigoare în decembrie 1999 ( art. 37 în prezent), întocmirea actului de deces privind un cadavru gãsit se face la autoritatea administraţiei publice locale în a carei raza administrativ-teritorialã a fost gãsit.

Înregistrarea cadavrului neidentificat se va face pe baza documentelor prevãzute la art. 34 şi la art. 35 alin. (3), precum şi a procesului-verbal întocmit de medic, care va cuprinde vîrsta, sexul, locul unde a fost gãsit cadavrul, data şi cauza decesului.

Datele privind identitatea cadavrului, stabilite ulterior de cãtre autoritãţile administraţiei publice competente, se înscriu prin menţiune pe actul respectiv. Menţiunea se comunica autoritãţii administraţiei publice locale care are în pãstrare actul de naştere, poliţiei si, dupã caz, comandantului militar. În consecinţă acest capăt de cerere va fi respins cât timp înregistrarea respectivă este o operaţiune pur administrativă, nefiind necesară o dispoziţie a instanţei de judecata precum în cazul anulării actului deces, prezenta operaţiune putându-se desigur însă întemeia, între altele, pe prezenta hotărâre.