Plângere împotriva soluţiei procurorului

Sentinţă penală 46 din 19.04.2012


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD Operator 2827

DOSAR NR.

SENTINŢA PENALĂ NR.46/2012

Şedinţa publică din 19 aprilie  2012

Preşedinte :

Grefier :

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror.. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu.

S-a luat în examinare plângerea împotriva soluţiei procurorului introdusă de petenta D.S., împotriva rezoluţiei din 02.12.2011 data în dosar penal nr..  a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu şi a rezoluţiei din 16.01.2012 din dosar  nr.. a primului procuror din cadrul aceluiaşi Parchet, privind pe intimaţii B.G. şi D.F.

La apelul nominal nu s-a prezentat nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că s-a depus la dosar  din partea petentei  un înscris  prin care solicită audierea unor martori, cerere pe care instanţa o respinge, a declarat încheiată cercetarea judecătorească şi a trecut la soluţionarea cauzei conform probelor existente la dosar.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă judecătoria Ineu  în baza art.278 1 al. 8 lit.a Cod procedură penală a pus concluzii de respingere a plângerii petentei împotriva rezoluţiei din 02.12.2011 data în dosar penal nr..  a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu şi a rezoluţiei din 16.01.2012 din dosar  penal nr.. a primului procuror din cadrul aceluiaşi Parchet, menţinerea soluţiilor date în dosarele susmenţionate, cu obligarea petentei la plata cheltuielilor judiciare către stat.

J U D E C A T A

Asupra plângerii de faţă înregistrată la data de 03.02.2012, petenta a solicitat  desfiinţarea rezoluţiei din 02.12.2011 data în dosar penal nr..  a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu şi a rezoluţiei din 16.01.2012 din dosar  penal nr.. a primului procuror din cadrul aceluiaşi Parchet, prin care  a fost confirmată propunerea de neîncepere a urmăririi penale a intimaţilor B.G. şi D.F. pentru infracţiunile  prevăzute şi pedepsite de  art. 246 şi art.247 cod penal, respectiv de art. 249 şi art. 193 cod penal.

În vederea soluţionării plângerii a fost acvirat dosarul nr.. al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu şi rezoluţia din 16.01.2012 din dosar nr..

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele :

Prin rezoluţia din 02.12.2011 data în dosar penal nr.. al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu, s-a  confirmat propunerea de neîncepere a urmăririi penale a intimaţilor B. G. pentru săvârşirea infracţiunilor  prevăzute şi pedepsite art. 246 şi art.247 cod penal şi D.F., pentru săvârşirea infracţiunilor  prevăzute şi pedepsite art. 249 şi art. 193 cod penal, întrucât faptelor le lipseşte latura subiectivă şi obiectivă.

În fapt procurorul a reţinut că  petenta deţine un contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu SC E.E. SA din data de 09.02.2010. La data de 21.06.2010 petentei D.S. i-a fost trimisă factura  nr.. în suma de 82,92 lei, scadentă la data de 06.07.2010.

 În data de 13.08.2010 petentei i s-a înmânat preavizul nr.. pentru neplata facturii emise la  21.06.2010. La data de 01.09.2010 petenta a fost deconectată de la reţeaua de energie electrică  conform ordinului de deconectare nr../31.08.2010. în data de 02.09.2010,  conform ordinului de plata.. la SC E.E. SA s-a înregistrat plata facturii emise  la 21.06.2010. Petenta  D.S. nu a  putut fi conectată la  reţeaua de energie electrică deoarece la data deconectării pe numele său  era emisă factura nr../21.10.2010 în valoare de 154,05 lei factură care nu a fost achitată. Notificarea de reziliere a contractului nr../18.04.2011 a fost trimisă petentei de către  Biroul Creanţe B. aparţinând SC E.E. SA drept urmare a faptului că petenta avea un sold la data notificării în sumă de 154,05 lei reprezentând factura nr../21.10.2010.

Conform procedurilor interne  ale SC E.E. SA dacă la 6 luni de la deconectare există o factură în sold se solicită rezilierea contractului  prin expedierea unei notificări de reziliere, reconectarea fiind posibilă doar după achitarea soldului la zi.

Împotriva acestei soluţii a formulat plângere petenta, iar prin rezoluţia din 16.01.2011 din dosar nr.. a primului procuror din cadrul aceluiaşi Parchet, s-a respins ca neîntemeiată plângerea petentei,  apreciindu-se că în mod corect soluţia dată în cauză este temeinică şi legală.

Petenta a formulat plângere în termen şi împotriva acestei soluţii şi a solicitat admiterea plângerii, desfiinţarea rezoluţiilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu.

Analizând plângerea petentei  instanţa constată ca aceasta este nefondată, soluţia dată de procuror fiind temeinică şi legală, având în vedere actele premergătoare efectuate.

Astfel, pentru existenţa laturi obiective a infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanei  prevăzută şi pedepsită de art.246 cod penal  se cere ca funcţionarul public să nu îndeplinească un act sau să-l îndeplinească în mod defectuos  şi prin aceasta să cauzeze o vătămare a intereselor legale ale unei persoane.

Elementul  material constată în neîndeplinirea unui act ori îndeplinirea în mod defectuos a acestuia. Cum din  actele premergătoare efectuate a rezultat că petenta a fost debranşată respectându-se normele interne de lucru  ale  SC E.E. SA  pentru ca petenta nu şi-a achitat la timp debitele restante, faptei de abuz în serviciu  îi lipseşte elementul material necesar pentru existenţa laturii obiective a acestei infracţiuni, cum în mod corect a reţinut şi procurorul.

Şi în privinţa infracţiunii de  abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi prevăzută şi pedepsită de art.247 cod penal în mod corect s-a reţinut că nu este întrunită latura obiectivă a acestei infracţiuni.

Pentru existenţa elementului material  al acestei infracţiuni este necesar ca îngrădirea de către un funcţionar public a folosinţei sau exerciţiului drepturilor unei persoane, să se facă fără nici un temei legal (a se vedea în acest sens Cod Penal  Comentat, volum II -  Partea specială, Matei Basarab şi colectivul, Editura Hamangiu 2008). Dacă îngrădirea folosinţei sau exerciţiului drepturilor unui cetăţean  s-a făcut în baza unui temei legal, fapta nu constituie infracţiune, lipsindu-i elementul material. Tot din actele premergătoare efectuate rezultă că debranşarea petentei s-a făcut respectându-se normele interne ale SC E.E. SA, astfel că şi acestei fapte  îi lipseşte latura obiectivă.

Referitor la infracţiunea de neglijenţă în serviciu prevăzută şi pedepsită de art.249 cod penal şi acestei infracţiuni îi lipseşte latura obiectivă  deoarece notificarea trimisă de intimata D.E.  s-a făcut cu respectarea  prevederilor legale.

Pentru existenţa laturii obiective a infracţiunii de ameninţare  prevăzută şi pedepsită de art.193 cod penal,  răul cu care se ameninţă trebuie să fi injust. De aceea nu constituie infracţiune ameninţarea cu realizarea unui drept împotriva celui ameninţat, prin folosirea unei căi legale chiar dacă aceasta ar expune pe cel ameninţat la anumite consecinţe păgubitoare, (în acest sens Drept Penal Român - partea specială Octavian Login, Tudorel Toader, Casa de editură şi presă „Şansa SRL Bucureşti 1999”, Tribunalul regional Timişoara - decizia 3614/1955 şi Tribunalul Regional Iaşi - decizia 2145/1965).

Din plângerea petentei rezultă că intimata D.E.  i-a comunicat acesteia că dacă nu va achita debitul restant  va fi acţionată în instanţă de către SC E.E. SA, iar această faptă nu constituie infracţiunea de ameninţare, nefiind întrunite cerinţele esenţiale ale laturii obiective.

În consecinţă, în baza motivelor arătate mai sus, instanţa consideră că procurorul a făcut o apreciere corectă a actelor premergătoare efectuate şi a dat o soluţie temeinică şi legală.

Având în vedere cele  expuse, în baza art.2781al.8 lit.a Cod procedură penală  instanţa respinge ca nefondată plângerea petentului D.S. împotriva rezoluţiei din 02.12.2011 data în dosar penal nr..  a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu şi a rezoluţiei din 16.01.2012 din dosar  penal nr.. a primului procuror din cadrul aceluiaşi Parchet, pe care le  menţine.

În baza art.192 al.2 Cod procedură penală obligă pe petenta D.S. să plătească statului 50 lei cheltuieli judiciare.

Pentru aceste motive, în numele legii,

H  O T Ă R Ă Ş T E

În baza art.278/1 al.8 lit. a cod procedură penală, respinge ca nefondată plângerea  petentei D.S., pentru desfiinţarea rezoluţiei din 02.12.2011 data în dosar penal nr..  a Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu şi a rezoluţiei din 16.01.2012 din dosar  penal nr.. a primului procuror din cadrul aceluiaşi Parchet, privind pe făptuitorii B.G. şi D.F., pe care le menţine.

În baza art.192 al.2 cod procedură penală, obligă petenta să plătească  50 lei  cheltuieli judiciare către stat.

Definitivă.

Pronunţata în şedinţa publică din 19 aprilie 2012.

Preşedinte Grefier