Uzucapiune

Sentinţă civilă 8895 din 10.06.2013


 Prin sentinţa civilă nr. 8895/10.06..2013 a Judecătoriei Iaşi a fost respinsă cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii L.A. şi L.E.în contradictoriu cu pârâta Comisia locală de fond funciar C., ce este lipsită de calitate procesuală pasivă şi admisă cererea reclamanţilor formulată în contradictoriu cu pârâta unitatea administrativ teritorială Comuna C..

 A fost constatat dobândit de către reclamanţi, pe calea prescripţiei achizitive, dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă totală de 834,00 mp delimitată de punctele 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,5, situat în sat L., comuna C., compus din suprafeţele de 565 mp, amplasată în T 7 parcela V 294/3 şi din suprafaţa de 268 mp, amplasată în T7 parcela L 294/4, cu vecinătăţile identificate în Anexa 3 la raportul de expertiză tehnică .

 Sesizată cu cererea reclamanţilor instanţa a constatat următoarele:

 Prin actul de vindere cumpărare autentificat sub nr.5788/12.08.1971 de Notariatul de Stat Judeţean Iaşi, CAP C. a vândut către reclamanţi, în calitate de membri cooperatori, o suprafaţă de 500 mp teren neconstruit, în vatra satului L., în vederea edificării unei locuinţe (f.56), pentru ca ulterior, lui L.A. să-i fie constituit dreptul de proprietate pe încă o suprafaţă de 1000 mp teren, prin validare în Anexa 2b la poziţia 105, pe raza localităţii L. (f.13), prin Hotărârea nr.63/09.08.1991 a Comisiei jud. de fond funciar, fapt atestat de adeverinţa de proprietate nr. 1218/12.08.1991 (f.53)  .

Pe numele lui L.A. a fost emis Titlul de proprietate nr. 25237/21.05.1996 pentru suprafaţa totală de 1745 mp, situat în intravilan sat L., comuna C. (f.71), cu privire la care, prin sentinţa civilă nr. 14475/21.10.2010 a Judecătoriei Iaşi, pronunţată în dosarul nr. 18379/245/2009, a fost constatară nulitatea absolută parţială pentru o suprafaţă de 745 mp teren, reţinându-se prin considerente lipsa de îndreptăţire a beneficiarului la aceasta, întrucât excede suprafeţei de 1000 mp ce i-a fost validată.

În sistemul Codului civil uzucapiunea este un mod originar de dobândire a proprietăţii unui imobil ca efect al posesiunii utile a bunului în intervalul de timp determinat de lege exercitate de o persoană, care să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.1847 C.civ şi se manifestă ca o veritabilă sancţiune îndreptată împotriva vechiului proprietar, care a dat dovadă de lipsă de diligenţă şi a lăsat bunul în mâna altei persoane, pentru o perioadă îndelungată iar pentru a uzucapa în termen de 30 de ani este necesar, pe de o parte, ca posesia să fie utilă, adică propriu-zisă şi neviciată şi, pe de altă parte, să fie exercitată neântrerupt indiferent dacă posesorul este de bună sau rea - credinţă.

În speţă expertul a identificat pe planul de amplasament şi delimitare a imobilului –Anexa nr.3 la raport atât suprafaţa de 500 mp ce a făcut obiectul dării în plată prin actul de vindere cumpărare din 1971, cât şi pe cea de 1000 mp, cu privire la care reclamantul L.A. deţine Titlul de proprietate, iar în imediata vecinătate a identificat în mod real, în urma măsurătorilor, o suprafaţă de 834 mp teren în posesie fără acte, în loc de 745 mp ce a fost pretinsă, amplasată în T 7 parcela V 293/3, cu o suprafaţă de 565 mp respectiv în T 7 parcela L294/4 cu o suprafaţă de 268 mp.

 Mai reiese din raportul de expertiză că terenul de 834 mp se învecinează în partea de Nord cu numitul B.V., în partea de Est cu numitul M. C., fapt confirmat şi de depoziţiile martorilor audiaţi în cauză precum şi cu Titlul de proprietate nr. 24786/13.12.1994 (f.69), aceştia atestând şi exercitarea posesiei de către reclamanţi în mod continuu, netulburat şi sub nume de proprietari asupra terenului, din 1971 şi până în prezent, îngrădindu- şi plantând pe acesta pomi şi vie, în timp ce, din adresa de răspuns nr. 5107/25.05.2013 a Comunei C. către L.A. reiese că suprafaţa de 1745 mp a fost stăpânită de acesta din 1996 (data emiterii Titlului de proprietate pe numele său)  şi până în prezent.

Raportat la situaţia de fapt reţinută anterior apreciază că sunt îndeplinite în speţă condiţiile prevăzute de art.1847 C.civil cât timp reclamanţii au exercitat anterior posesia mai mult de 30 de ani asupra terenului în mod continuu, public, neântrerupt, netulburat şi sub nume de proprietar, fără ca cererea de chemare în judecată ce a format obiectul dosarului nr. 18379/245/2009 al Judecătoriei Iaşi să ducă la întreruperea cursului prescripţiei, întrucât anterior introducerii acesteia se împlinise termenul de prescripţie de 30 ani în care reclamanţii au exercitat posesia cu respectarea disp. art. 1890 C.civ şi o exercită şi în prezent, fără a fi tulburaţi, după cum atestă probatoriul administrat .

Din considerentele arătate şi fiind aşadar întrunite condiţiile prev. de art.1890 C.civil instanţa va  admite pe fond cererea constatând dobândit de către reclamanţi, pe calea prescripţiei achizitive, dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă totală de 834,00 mp delimitată de punctele 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,5, situat în sat L., comuna C., compus din suprafeţele de 565 mp, amplasată în T 7 parcela V 294/3 şi din suprafaţa de 268 mp, amplasată în T7 parcela L 294/4, cu vecinătăţile identificate în Anexa 3 la raportul de expertiză tehnică judiciară Iaşi, omologată de către instanţă.