Uzucapiune

Sentinţă civilă 1907 din 17.06.2009


R O M Â N I A

JUDEcaTORIA  O N E S T I

JUDETUL  B A C A U

DOSAR NR. 4472/270/2008 uzucapiune

Înreg. 29.09.2008

SENTInta CIVILA NR. 1907

Sedinta publica din data de 17 iunie 2009

COMPLETUL DE JUDECAta FORMAT DIN:

Presedinte  -  Gheorghe Andronache

Grefier – Nicoleta -  Dalia  Vrînceanu

Pe rol fiind  judecarea cauzei civile formulata de reclamanta D. L. în contradictoriu cu pârâta Primaria orasului Tg.Ocna, judetul Bacau, având ca obiect uzucapiune.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat Sandu Zenica care substituie pe avocat Dochitescu Adriana reprezentând reclamanta conform delegatiei de substituire pe care o depune la dosar, si consilier juridic Stan Maria reprezentând pârâta.

Procedura legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta care invedereaza ca s-a depus raportul de expertiza în specialitatea topo - cadastru.

Avocat Sandu Zenica pentru reclamanta arata ca a luat la cunostinta de continutul expertizei si solicita un termen de o saptamâna.

Consilier juridic Stan Maria reprezentând pârâta, solicita lasarea cauzei peste ordine pentru studiul expertizei.

Instanta admite cererea doamnei consilier juridic Stan Maria reprezentând pârâta, si dispune lasarea cauzei peste ordine.

La reluarea cauzei, la apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat Sandu Zenica care substituie pe avocat Dochitescu Adriana reprezentând reclamanta conform delegasiei de substituire pe care o depune la dosar, si consilier juridic Stan Maria reprezentând pârâta.

Procedura legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat Sandu Zenica reprezentând reclamanta, arata ca îsi restrânge actiunea, sa se constate suprafata de 818 m.p. gasita de expert.

Întrebate fiind, partile arata ca nu au alte cereri de formulat si solicita cuvântul pe fond.

Nemaifiind formulate cereri noi, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat Sandu Zenica reprezentând reclamanta, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, reclamanta a dobândit suprafata de 818m.p. teren situat în Tg.Ocna, , si o casa construita din caramida si compusa din 3 camere, hol si balcon în suprafata totala de 70 m.p., în sprijinul actiunii s-au facut dovezi cu acte. arata ca în anul 1981 reclamanta era în posesia imobilelor, ulterior în 1994 reclamanta a solicitat ca primaria sa-i permita sa construiasca gardul si instanta i-a admis cererea, reclamanta a facut dovada ca a stapânit terenul netulburat. Nu solicita cheltuieli de judecata.

Consilier juridic Stan Maria reprezentând pârâta, având cuvântul, este de acord cu actiunea dar cu precizarea suprafetei rezultate din expertiza.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

constata ca  prin actiunea formulata reclamanta D. L. a solicitat, în contradictoriu cu  pârâta Unitatea  Administrativ Teritoriala  oras Tg. Ocna, jud. Bacau sa se constate ca a dobândit dreptul de  proprietate, ca efect al uzucapiunii de 30 ani asupra terenului  în suprafata de 1.000 m.p. situat  în orasul Tg. Ocna, , jud. Bacau si, ca efect al accesiunii imobiliare, sa se constate dreptul de proprietate asupra  casei de locuit construita din caramida si compusa din  trei camere, hol, balcon.

actiunea a fost legal timbrata, iar în motivare reclamanta arata ca stapâneste  terenul precizat mai sus de  peste 30 de ani, în mod continuu, pasnic si sub nume de proprietar.

În cauza s-au administrat  probe cu înscrisuri, s-a luat interogatoriu  pârâtei, au fost  audiasi martori si s-a efectuat  o expertiza tehnica,  probatorii din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Reclamanta D. L.  stapâneste imobilul situat  în Tg. Ocna, , jud.  Bacau, compus din teren în suprafata de  818 m.p. si o construcaie, de peste  30 ani.  Sustine reclamanta ca a  dobândit  acest teren în anul 1928, la momentul  decesului  mamei sale. În prezent nu  mai detine nici un  act de  proprietate.

A obtinut de la Directia  Arhivelor  Nationale  Istorice Centrale un extras din  „Borderoul  populatiei proprietarilor  si exploatarilor  agricole (BAP) din orasul Tg. Ocna, plasa Tg. Ocna, jud. Bacau”, în care figureaza  cu suprafata de 2148 m.p. 

Din  acest teren, mai arata reclamanta, a  înstrsinat  în anul 1948 o parte (contract de vânzare-cumparare nr. 305/13.oct. 1948), ramânând  cu suprafata de 1.000 m.p.

Asupra acestor imobile reclamanta  a exercitat  o posesie utila, publica,  continua, pasnica si sub nume de proprietar.

Reclamanta  a refacut constructia veche din  paianta  si caramida si a renovat-o în anul 1993.

La termenul  de judecata din  data  de 17.06.2009 reclamanta si-a restrâns cererea pentru suprafata de 818 m.p. teren, atât  cât a gasit expertul.

fata de cele de mai sus, de dispozitiile art. 1847 si urmatoarele  din Cod civil, de art. 492 din Cod civil urmeaza a se  admite actiunea, asa cum  a fost restrânsa, si a se constata, în conformitate cu art.  111 Cod procedura civila, ca reclamanta este proprietara, prin uzucapiune, asupra suprafetei de 818 m.p. teren intravilan, situat în Tg. Ocna, , jud. Bacau si ca  este proprietara  casei amplasata  pe acest teren.

Se va lua act ca  reclamanta nu a solicitat  cheltuieli de  judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite, asa cum  a fost  restrânsa, actiunea formulata de reclamanta D. L., domiciliata  în Tg. Ocna, , jud. Bacau în contradictoriu cu  Unitatea  Administrativ  Teritoriala oras Tg. Ocna, jud. Bacau.

constata ca reclamanta este proprietara, prin uzucapiune, asupra  suprafetei de 818 m.p.  teren intravilan, situat în Tg. Ocna, , jud. Bacau, megiesit cu :, conform schitei anexa raportului de expertiza tehnica - fila 58 dosar, care face parte componenta din prezenta.

constata ca reclamanta  este proprietara  casei construita din caramida, compusa  din trei camere, hol, balcon, amplasata pe  terenul  precizat mai sus.

Ia act ca nu s-au  solicitat  cheltuieli  de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata  în sedinta publica, azi 17.06.2009.