Uzucapiune

Sentinţă civilă 3747 din 29.04.2009


Dosar nr. 2792/302/2008

Sentinţa civilă nr. 3747

Şedinţa publică de la 29.04. 2009

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta V V şi pe pârâtii Z R şi M E, având ca obiect uzucapiune- accesiune.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta  personal şi  asistată  de avocat cu delegaţie  la  dosar, lipsind  pârâţii.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează depunerea relaţiilor furnizate  de DITL şi PMB-S NU.

Instanţa invocă excepţia lipsei capacităţii de  folosinţă a pârâtului Z R.

Apărătorul  reclamantei  solicită admiterea excepţiei.

Instanţa, văzând prevederile art. 41 Cod de procedură civilă,  admite excepţia lipsei capacităţii de  folosinţă a pârâtului Z R întrucât din răspunsul remis de către INEP  la dosarul cauzei,  rezultă că pârâtul figurează decedat  anterior  introducerii cererii de chemare în judecată.

Instanţa, faţă de litisconsorţiul pasiv necesar existent în cazul acţiunilor în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune,  invocă  excepţia lipsei calităţii  procesuale pasive  a  pârâtei M E.

Apărătorul reclamantei  solicită respingerea excepţiei. Solicită amânarea cauzei pentru a introduce moştenitorii pârâtului ZR.

Instanţa, conform art.243 Cpc,  respinge  cererea de amânare apreciind că dreptul părţii de a solicita acordarea unui termen de judecată în vederea introducerii moştenitorilor în cauză, este conferit doar în ipoteza în care decesul se produce pe parcursul judecării cauzei, nu anterior , precum în speţă.

Instanţa rămâne în pronunţare  asupra excepţiei invocate.

INSTANŢA

Prin  cererea înregistrată la data de 24.03.2008, sub nr.2792/302/2008, reclamanta VV i-a chemat în judecată pe pârâtii Z R şi M E, solicitând instanţei să  constate  dreptul său de proprietate prin uzucapiune  asupra terenului în suprafaţă de 210 mp  situat în Bucureşti, şi prin accesiune asupra construcţiei ridicată pe acesta.

În motivarea în  fapt a cererii,  reclamanta a arătat  că tatăl său a cumpărat terenul  în suprafaţă de 210  mp  cu chitanţă sub semnătură privată de la numitul M  F, la data de 26.10.1955, pe acest teren  părinţii au construit o  casă. Vânzătorul  a decedat, iar moştenitorii sunt cei doi pârâţi, conform certificatului de moştenitor depus la  dosarul cauzei.

În drept,  acţiunea a fost  întemeiată pe dispoziţiile art.1837,1847,1890 şi 492 Cod civil.

În temeiul art. 112 Cod de procedură civilă, reclamanta a depus la dosarul cauzei, copii ale următoarele înscrisuri : carte identitate reclamantă,  certificate  de  calitate de moştenitor nr.51/2003.

La ultimul termen de  judecată, instanţa a admis excepţia lispei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului Z R pentru considerentele din cuprinsul practicalei de faţă (în consecinţă, va anula cererea de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu acest pârât) şi din oficiu a invocat excepţia lipsei calităţii  procesuale pasive  a  pârâtei M E, aspura căreia potrivit art. 137 Cpc, reţine următoarele:

Instanţa reţine că reclamanta i-a chemat în judecată pe pârâţi, în calitate de moştenitori ai lui M F şi M I (afirmaţi de către reclamantă adevăraţi proprietari ai imobilului, cei de la care autorul său a cumpărat prin înscris sub semnătură privată terenul situat în Bucureşti), calitate recunoscută prin certificatul de moştenitor nr.  277 din data de 13 septembrie 1996 emis de BNP L S , respectiv prin certificatul de moştenitor nr. 86/4.11.2005 emis de BNP C A-P.

Aşadar afirmatul drept de proprietate asupra imobilului rămas de pe urma defunctului M F se află (până la momentul unei eventuale admiteri a acţiunii în uzucapiune) în coproprietatea indiviză a moştenitorilor acestuia, pârâţii (Z R este la rândul său succesorul lui M F prin retransmiterea cotei succesorale moştenite de la defunct de către autoarea sa, M I).  Pe de altă parte, unul dintre moştenitori, pârâtul Z R a  decedat anterior introducerii acţiunii, cota sa prin urmare (patrimoniul succesoral nu poate rămâne nici un moment fără titular) fiind transmisă succesorilor acesteia, sau în lipsă Statului. Cu toate acestea reclamanta nu a chemat în judecată moştenitorii pârâtului Z R, solicitarea acestuia din cadrul ultimei şedinţe de a se acorda un nou termen de judecată în vederea indicării acestora fiind respinsă de către instanţă pentru considerentele expuse în cuprinsul respectivei încheieri (de altfel, încă de la data de 24.09.2008, reclamanta prin apărător a solicitat amânarea judecării cauzei în vederea introducerii în cauză a respectivilor moştenitori şi de şi cererea de amânare a fost admisă pentru alte considerente profitând practic şi solicitării reclamantei, aceasta până la ultimul termen de judecată nu a înţeles să introducă în cauză respectivele persoane) .

Potrivit dispoziţiilor art. 47 Cod de procedură civilă ,mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul pricinii este un drept sau o obligaţie comună ori dacă drepturile sau obligaţiile lor au aceeaşi cauză.

Textul citat reglementează litisconsorţiul sau coparticiparea procesuală care , în raport de poziţia părţilor poate fi activă, pasivă sau mixtă. Deşi, în principiu, în funcţie de rolul voinţei părţilor în formarea sa, coparticiparea procesuală are un caracter facultativ, sunt situaţii în care , datorită naturii litigiului, coparticiparea procesuală este obligatorie sau necesară. Este cazul, exempli gratia, proceselor privitoare la sistarea stării de indiviziune, litigiu unde trebuie să participe toţi coproprietarii, în caz contrar partajul fiind nul.

Distincţia dintre litisconsorţiul necesar şi cel facultativ prezintă importanţă şi pentru speţa de faţă, deoarece într-o acţiune în constatarea dobândirii dreptului exclusiv de proprietate prin uzucapiune , instanţa, pe de-o parte  are a  constata lipsa de diligenţă a tuturor coproprietarilor indivizi, iar pe de altă parte întrucât cererea de chemare în judecată, ca urmare a specificităţii sale tinde la a obţine recunoaşterea dreptului de proprietate al reclamantului asupra imobilului în integralitatea sa (deci inclusiv cotei aparţinând succesorilor pârâtului Z R).

În cazul de faţă , calitatea procesuală pasivă reprezintă identitatea care trebuie să existe între pârâţi şi toţi  succesorii (inclusiv prin retransmitere) afirmatului proprietar originar , M F. În lipsa chemării în judecată a unora dintre aceştia (succesorii defunctului pârât  Z R) calitatea procesuală pasivă a celorlalţi pârâţi este incompletă în raport de dispoziţiile art. 47 Cod de procedură civilă .

Bineînţeles, reclamanta este îndreptăţit să introducă o nouă acţiune (cu aceeaşi cauză şi obiect) în care să cheme în judecată în calitate de pârâţi toţi succesorii în viaţă ai defunctului M F (deci inclusiv pe cei ai defunctului Z R) pentru a fi îndeplinite condiţiile litisconsorţiului obligatoriu şi pentru a întregi astfel calitatea procesuală pasivă a pârâţilor.

Având în vedere aceste considerente ,instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive  a pârâtei M E, excepţie invocată din oficiu, urmând a respinge în consecinţă cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta V V (cu privire la capătul 2 din acţiune şi anume constatarea  dreptului de proprietate prin accesiune imobiliară asupra construcţiei edificate , având în vedere principiul potrivit căruia ,, accesoriul urmează calea principalului,, precum şi faptul că  dreptul de proprietate cu privire la  teren nu a fost stabilit din punct de vedere juridic, ştiut fiind faptul că imobilul construcţie  urmează soarta imobilului teren, instanţa urmează să respingă şi acest capăt de cerere formulat în contradictoriu cu pârâta M E pentru considerentele expuse în raport de primul capăt de cerere). 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Anulează  cererea  de chemare în  judecată  formulată de reclamanta V V, domiciliată în Bucureşti,  în contradictoriu cu  pârâtul  Z R,  decedat.

Admite  excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei M E,  excepţie invocată din  oficiu.

Respinge cererea de chemare  în judecată formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâta M E, domiciliată ... ca fiind introdusă  în contradictoriu  cu o persoană fără calitate procesuală pasivă.

Cu drept de recurs în termen  de 15 zile  de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi 29.04.2009.