Contract de credit bancar – clauze abuzive – anulare – restituire sume - legislaţie europeană

Sentinţă civilă 12796 din 07.07.2010


Sentin?a civil? nr. 12796/07.07.2010 - Dosar nr. 14694/215/2010

Contract de credit bancar – clauze abuzive – anulare – restituire sume - legisla?ie european?

 

Solu?ia: 

Admite cererea reclamantilor, astfel cum a fost precizata.

Constata abuzive clauzele prevazute de art.3 lit. d si art.5 lit. a din

Conventia de credit nr. 0122024/30.08.2007.

Dispune anularea acestor clauze.

Obliga parata sa restituie reclamantilor sumele platite ca diferenta cauzata

de majorarea dobanzii in cuantum de 1129,75 lei( contravaloarea sumei de 272,23 Euro, la data introducerii cererii de catre eclamanti), respectiv, comision de risc, in cuantum de 774 lei(c/valoarea sumei de 186 Euro).

Constata abuzive clauzele prevazute de art. 3 lit. d si art. 5 lit. a din

Conventia de Credit 0084088/23.02.2007.

Dispune anularea acestor clauze.

Obliga parata sa restituie reclamantilor sumele platite ca diferenta cauzata

de majorarea dobanzii in cuantum de 4267,48 lei( contravaloarea sumei de 1040,85 Euro, la data introducerii cererii de catre reclamanti), respectiv, comision de risc, in cuantum de 3722 lei(c\valoarea sumei de 849 Euro).

Obliga parata la plata cheltuielilor de judecata efectuate de reclamanti, in

cuantum de 844 lei, reprezentand taxa de timbu.

Cu drept de recurs.

Pronuntata in sedinta publica, azi 07.07.2010.

Motivarea: 

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, în raport cu prevederile Legii nr. 193/2000, privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercian?i ?i consumatori, având in vedere probatoriul administrat în cauz?, instan?a re?ine urm?toarele:

În fapt, între S.C. V S.A. Bucure?ti, în calitate de Banc?, pe de o parte ?i numi?ii SM si SAM, pe de alt? parte, în calitate de împrumuta?i, s-au încheiat cele doua conven?ii de credit ar?tate.

Potrivit art. 3 litera a) din cele doua conven?ii de credit rata dobânzii curente a fost stabilit? la 5,95 % p.a. – dobând? fix?.

În conven?ia de credit  a fost inserat? ?i clauza prev?zut? în art. 3 litera d), cu privire la data ajust?rii dobânzii, potrivit c?reia, „banca î?i rezerv? dreptul de a revizui rata dobânzii curente, în cazul intervenirii unor schimb?ri semnificative, pe pia?a monetar?, comunicând împrumutatului noua rat? a dobânzii; rata dobânzii astfel modificat? se va aplica de la data comunic?rii”.

Conven?ia de credit reprezint? un contract de credit bancar, ale c?rei clauze intr? sub inciden?a Legii nr. 193/2000, privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercian?i ?i consumatori, întrucât pârâta S.C. V S.A., are calitatea de comerciant, iar împrumuta?ii, SM si SAM, au calitatea de consumatori.

Dispozi?iile Legii nr. 193/2000 men?ionate mai sus transpun prevederile Directivei Consiliului European nr. 93/13/CEE din 05.04.1993, privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

Referitor la primul petit referitor la majorarea nejustificat? a ratei dobânzii curente, de la 5,95 % p.a. dobând? fix?, la 7,45 % p.a., instan?a constata înc?lcarea  prevederilor art. 1, alin. 1, 2 ?i 3, ?i art. 4 alin. 1, 2 ?i 3 din Legea  nr. 193/2000.

Astfel, se re?ine faptul c? aspectele echivoce cuprinse în clauza prev?zut? la art. 3 litera d) din Condi?iile speciale au caracter abuziv, întrucât nu au fost negociate direct cu consumatorul.

Conform dispozi?iilor art. 1, alin. 1 din Legea nr. 193/2000 „orice contract încheiat între comercian?i ?i consumatori, pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, va cuprinde clauze contractuale, clare, f?r? echivoc, pentru în?elegerea c?rora nu sunt necesare cuno?tin?e de specialitate”.

În alineatul 2 din acela?i articol, se arat? ” in caz de dubiu asupra  interpret?rii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului”.

Conform alineatului 3 din acela?i articol ”se interzice comercian?ilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii”.

Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, „o clauz? contractual? care nu a fost  negociat? direct cu consumatorul, va fi considerat? abuziv? dac?, prin ea însi sau împreun? cu alte prevederi din contract, creeaz?, în detrimentul consumatorului ?i contrar cerin?elor bunei-credin?e, un dezechilibru semnificativ între drepturile ?i obliga?iile p?r?ilor”.

În cuprinsul Conven?iilor de Credit bancar, la punctul 3, au fost inserate dou? clauze contrare, eviden?iate la sub punctele a) ?i d), astfel: o clauz? ce prevede o dobând? fix? de 5,95 % p.a., în?elegându-se prin aceasta o dobând? fix? pe toat? perioada de creditare ?i o clauz? contrar?, ce prevede posibilitatea b?ncii de a revizui cuantumul ratei dobânzii curente, în cazul apari?iei unor schimb?ri semnificative pe pia?a monetar?.

Pârâta S.C. V S.A, nu a f?cut dovada negocierii directe cu împrumuta?ii SM si SAM, a clauzei prev?zute la art. 3 litera d) din Condi?iile speciale ale conven?iei de credit.

Totodat?, clauza prev?zuta la art. 3 lit.d este in totala contradic?ie cu cea prev?zuta la lit.a) a aceluia?i articol, urmând ca, potrivit art. 1 alin.1 din Legea 193/2000, interpretarea sa fie f?cuta in favoarea celor doi reclaman?i.

Totodat?, clauza prev?zuta la art. 3 lit.d din cele 2 conven?ii ofer? paratei dreptul discre?ionar de a revizui in mod unilateral rata dobânzii curente, fara o negociere prealabila cu clientul, care urmeaz? sa fie doar instiintat.

Conform art. 1 lit.a din anexa la Legea nr. 193/2000, in principiu, o clauza care da dreptul furnizorului de servicii financiare de a modifica rata dobânzii in mod unilateral nu este abuziva, cu condi?ia ca acest lucru sa se fac? in baza unui motiv intemeiat, prevazut in contract si, totodata, cu conditia informarii imediate a clientului, care sa aiba, de asemenea, libertatea de a rezilia imediat contractul.

Motivul invocat de parata l-a reprezentat intervenirea unor schimbari semnificative pe piata monetara. Acest „motiv intemeiat” trebuie sa reprezinte o situatie clar descrisa, caracterizata prin previzibilitate, astfel incat consumatorii sa poata anticipa consecin?ele  ce s-ar produce in situa?ia intervenirii respectivei situatii.

In plus, pentru ca o astfel de clauza sa nu fie abuziva, ar trebui in mod obligatoriu prev?zuta in contract si posibilitatea consumatorului de a rezilia de indata contractul.

Ori, in lipsa unei astfel de stipula?ii exprese, clauza analizata este abuziva.

Pentru considerentele de fapt ?i de drept expuse mai sus, instan?a urmeaz? s? constate c? art. 3 lit. d din cele doua Conven?ii de credit bancar reprezint? o clauz? abuziv?, în sensul art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000 si, in baza prevederilor art. 13 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, va dispune anularea clauzei abuzive reprezentat? de art. 3 lit. d din cele doua conven?ii bancare.

In consecin?a, parata va fi obligata sa restituie reclaman?ilor sumelor pl?tite de catre ace?tia ca diferen?a cauzata de majorarea dobânzii, pentru ambele conven?ii de credit.

Referitor la clauza de la pct.5-lit.a,privind comisionul de risc din sec?iunea”condi?ii speciale” din conven?iile de credit, încheiate între reclaman?i ?i pârâta,precum ?i restituirea sumelor încasate de banc? drept comision de risc, instan?a retine ca nici in privin?a acestei clauze nu s-a f?cut dovada negocierii directe cu cei doi consumatori.

In acest sens, art. 4 din Legea 193/2000 prevede ca „o clauz? contractual? care nu a fost negociat? direct cu consumatorul va fi considerat? abuziv? dac?, prin ea însi sau împreun? cu alte prevederi din contract, creeaz?, în detrimentul consumatorului ?i contrar cerin?elor bunei-credin?e, un dezechilibru semnificativ între drepturile ?i obliga?iile p?r?ilor.

(2) O clauz? contractual? va fi considerat? ca nefiind negociat? direct cu consumatorul dac? aceasta a fost stabilit? f?r? a da posibilitate consumatorului s? influen?eze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condi?iile generale de vânzare practicate de comercian?i pe pia?a produsului sau serviciului respectiv.

(3) Faptul c? anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociat? direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare global? a contractului eviden?iaz? c? acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dac? un comerciant pretinde c? o clauz? standard preformulat? a fost negociat? direct cu consumatorul, este de datoria lui s? prezinte probe în acest sens.”

In speta, observând cele doua conven?ii de credit intervenite intre reclaman?i si parata, este evident ca acestea conven?ii cuprind clauze prestabilite de catre împrumut?tor, fara ca împrumuta?ii sa aiba posibilitatea de a negocia vreuna din clauzele inserate, forma conventiilor fiindu-le impusa de catre banca.

Totodata, instanta retine si faptul ca imprumutatii au garantat imprumuturile acordate de banca prin încheierea de contracte de credit imobiliar pentru imobile a caror valoare depaseste cu mult valoarea creditului acordat, banca parata obligându-i pe ace?tia sa încheie si asigur?ri cu un asigurator agreat de banca, fiind astfel acoperite toate riscurile.

In plus, instan?a retine ca in conven?iile de credit sunt prev?zute o serie de dobânzi penalizatoare, comisioane,  (sectiunea 3), penalitati (sectiunea 5), garan?ii si asigur?ri (sectiunea 7), toate prev?zute in sarcina împrumuta?ilor, care creeaz? o dispropor?ie vadita intre drepturile si obligatiile asumate de parti.

Ca atare, aceasta clauza contractuala, care nu a fost negociata direct cu consumatorii, fiind de natura a crea, in detrimentul consumatorului, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, apare ca fiind o clauza abuziva.

Ca atare, instanta va dispune anularea acestei clauze ?i  obligarea pârâtei S.C. V S.A.  la restituirea sumelor încasate ,in baza acesteia.

In temeiul art. 274 CPC, insatnta va obliga parata la plata cheltuielilor de judecata efectuate de reclaman?i, in cuantum de 844 lei, reprezentând taxa timbru achitata.

1