Drept penal. Elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 37 alin.1 şi 3 din Legea nr. 319/2006.

Sentinţă penală 2456 din 23.10.2008


Drept penal. Elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 37 alin.1 şi 3 din Legea nr. 319/2006.

Lipsa unei instruirii corespunzătoare privind lucrările executate, de către o persoană atestată corespunzător şi desemnată prin decizie, este confirmată şi prin raportul de expertiză în specialitate.

Astfel în concluziile acestui raport se reţine că L I doar a preluat anumite texte legale referitoare la protecţia muncii unele chiar abrogate, astfel încât victima C F a semnat doar formal fişa privind protecţia muncii, deşi niciodată nu i-au fost prelucrate prevederile referitoare la săpăturile pe care le executa chiar în ziua accidentului.

În drept, fapta inculpatului T I care în calitate de unic administrator al SC OLTINVEST SRL, în calitate de angajator, de a omite respectarea cu stricteţe a tuturor dispoziţiilor legale privitoare la disciplina în construcţii, angajarea legală a unui personal calificat, neefectuarea instructajului cu protecţia muncii deşi acestui inculpat se incumbau aceste obligaţii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 37 alin.1 şi 3 din Legea nr. 319/2006.

Încălcarea de către inculpat a dispoziţiilor privitoare la disciplina în construcţii şi protecţia muncii  care a avut ca urmare decesul victimei C F în data de 10.10.2006, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 178 alin. 1 şi 2 C.p.

#######

Asupra  cauzei  penale  de fată :

Prin  rechizitoriul  Parchetului de pe  lânga  Judecatoria  Craiova nr.  9769/P/2007 din  10.04.2008, s-a pus  în  miscare actiunea penală  şi s-a  dispus  trimiterea  în  judecată  a inculpatului  T I,  pentru  săv.  infracţiunilor  de neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, faptă prev. şi  ped. de art. 37 alin. 1  şi  3 din Lg. 319/2006 şi ucidere din culpă, faptă  prev. şi  ped.de art. 178 alin. 1 şi  2 C.p.,  în final cu aplic.art.  33 lit. b C.p.p.  şi a inculpatului  Deaconu Ion, trimis  în judecată  pentru  săv.  infracţiunilor  de neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, faptă prev. şi  ped. de art. 37 alin. 1  şi  3 din Lg. 319/2006 şi ucidere din culpă, faptă  prev. şi  ped.de art. 178 alin. 1 şi  2 C.p.,  în final cu aplic.art.  33 lit. b C.p.p.

1.In fapt  s-a reţinut că,  în data de 15.09.2006, SC Oltinvest SRL Craiova, administrată de T I obţine Certificat constatator emis de către Registrul Comerţului pentru autorizarea activităţii de construcţii.

În baza proiectului nr. 20/5/2005 faza PAC, întocmit de proiectant SC Dua Proiect SRL, arhitect Polizu Bogdana cuprinzând şi memoriul de rezistenţă întocmit de ing. Muscalagiu Marin, SC Oltinvest SRL obţine Autorizaţia de construire nr. 1192/24.07.2006 pentru imobil D+P+1+M din str. N. Bălcescu, nr. 21 A, beneficiar Tuţescu Ion şi Tuţescu Despina Luiza.

Lucrările au fost executate de către o echipă de 6 municitori necalificaţi:

 S F, N M, J M, C  F, C C şi B C, supravegheaţi de maistrul D I.

Lucrările de construcţii se desfăşurau sub directa supraveghere a administratorului societăţii SC Oltinvest SRL, Tuţescu Ion.

Din procesul-verbal de cercetare întocmit de ITM Dolj a rezultat că inculpatul T I nu a avut o tehnologie de execuţie stabilită de proiectant şi nici personal de specialitate pentru coordonarea lucrărilor şi a hotărât modul de execuţie al lucrărilor pentru fundaţii prin săpături in spaţii înguste fără sprijiniri.

În ziua de 09.10.2006, echipa de şase muncitori lucra in zona stâlpilor B2-B3 la politura terenului de fundare şi in zona stâlpilor C2-C3 in vederea turnării egalizării şi fundaţiei stâlpilor. In zona stâlpului B 3 adâncimea săpăturii era de 2,70 m, iar in tranşeea dintre stâlpii B 2 şi B 3 unde lucra C F de 2,2 m. C F lucra singur într-o tranşee cu lungimea de 1,60 m şi lăţimea de 0,85 m.

Cel mai apropiat munictor era C C care se afla la câţiva metri.

În jurul orei 16.00, malul de nord al tranşeei in care lucra Combei Florin s-a surpat peste acesta accidentându-l. Aflat in apropiere, inculpatul T I i-a acordat primul ajutor până la sosirea SMURD-ului.

Victima C F a fost internat la Spitatul nr. 1 Craiova însă a decedat a doua zi, in data de 10.10.2006.

Conform raportului de constatare medico-legal nr. 3257/A3/02.04.2007 întocmit de IML Craiova, rezultă că „ moartea numitului C F a fost violentă, ea s-a datorat hemoragiei şi dilacelării meningo-cerebrale consecinţa unui traumatism cranio-cerebral cu fracturi cominutive de boltă şi bază craniană.

Leziunile de violenţă s-au putut produce prin lovire cu corp dur. Între traumatism şi deces există legătură de cauzalitate directă necondionată. În sângele recoltat de la cadavru nu s-a evidenţiat prezenţa alcoolului etilic. Moartea poate data din 10.10.2006.

Drept cauză a producerii accidentului, ITM Dolj a reţinut dispunerea executării lucrărilor de săpături in spaţii inguste şi adâncime mai mare de 1,5 m fără a proteja malurile prin sprijini impotriva pericolului de surpare.

Au fost încălcate prevederile Legii 319/2006 care arată:

Art. 13 angajatorii au următoarele obligaţii:

Să adopte din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor echipamente de muncă, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie soluţii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea şi sănătatea in muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate dau diminuate riscurile de accidentare sau de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor.

Evenimentul a cărui victimă a fost C F întruneşte condiţiile pentru a fi incadrat ca accident de muncă conform prevederilor art. 5 lit. g şi art. 31 lit. din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare.

Din raportul de expertiză tehnică dispus in cauză rezultă că, pentru lucrarea concretă in care s-a produs accidentul, nu s-au luat măsurile tehnice şi organizatorice necesare de prevenire a accidentului, in sarcina Oltinvest SRL, astfel:

- nu s-au stabilit atribuţiile maistrului D I şi ale şefului de echipă, prin decizie scrisă sau prin fişa postului, conform prev. art. 18 (1) lit. d din Lg 90/1996, respectiv cu prev. art. 13 lit. d din Lg 319/2006. Era necesară stabilirea şi a unui şef de echipă, deoarece cum rezultă din declaraţiile maistrului trebuia să se deplaseze şi la alte lucrări, să transporte muncitorii şi materiale, etc;

- nu s-au asigurat instruirile corespunzătoare, atât pentru muncitori cât şi pentru maistru, din reglementările specifice lucrărilor executate,  de către o persoană atestată corespunzător şi desemnată prin decizie scrisă, conform prev. art. 18(1) lit. f din Lg 90/1996, respectiv cu prev. art. 8(1) din Lg 319/2006.

- nu s-au stabilit măsurile tehnice referitoare la modalitatea de realizare a sprijinilor. Această modalitate se putea stabili prin proiectul tehnic, de către proiectant sau conform prevederilor din NPM, de către executant, cu consultarea personalului de specialitate din compartimentul de protecţia muncii, conform prev. art. 18(1) lit. a din Lg 90/1996 respectiv cu prev. art. 13 lit. a din Lg 319/2006 coroborate cu prevederile concrete de la art. 549 din Regulamentul aprobat cu Ord. MLPAT nr. 9/1993, care stabileşte:

Art.  549. Săparea gropilor de fundaţie şi a şanţurilor cu adâncime mică…se poate executa.. fără consolidări în următoarele tipuri de terenuri:

-teren uşor ( nisip, umpluturi, etc.) la o adâncime maximă de 0,75 m.

-teren mijlociu ( se sapă cu cazmaua şi parţial târnăcopul) la maxim 1,25 m.

-teren tare ( se sapă cu târnăcopul şi cazmaua ) la maxim 2,0 m.

Conform raportului de expertiză rezultă că beneficiarul, in persoana inculpatului T I a depus documentaţia elaborată de proiectant la primărie, sub semnătura sa, dar a trecut şi la execuţie, fără să-şi dea seama că nu are competenţa necesară să suplinească lipsa unei documentaţii de execuţie, prin aceasta nu a respectat prev. art. 23 din Lg 10/1995, executând lucrarea fără un proiect de execuţie.

Inculpatul D I nu a solicitat administratorului numirea unui responsabil, şef de echipă sau de formaţie, pentru supravegherea lucrărilor cât timp a lipsit de la lucrare.

De asemenea, nu a solicitat detalii tehnice de execuţie şi nu a solicitat proiectantul pentru acordarea de asistenţă tehnică, contrar prev. art. 12 lit. c şi g din Regulamentul aprobat cu Ord. MLPAT nr. 9/1993, considerând că sunt suficiente detalii din documentaţia PAC, deşi nu avea competenţa tehnică şi atribuţii stabilite prin fişa postului să suplinească lipsa proiectului.

Accidentantul C F, a acceptat să lucreze fără să fie instruit corespunzător, semnând formal Fişa individuală de instructaj deşi nu i-au fost prelucate prevederi referitoare la săpături pe care le execută chiar in ziua accidentului, contrar prev. art. 19 lit a din Lg 90/1996, respectiv prev. art. 23 lit. h din Lg 319/2006 şi prev. art. 91 din NGPM/2002.

De asemenea, accidentatul a accepat să lucreze fără sprjiniri, deşi:

- pentru săpăturile efectuate in zona vecinătăţilor s-au efectuat sprijiniri şi se poate considera că era încunoştinţat asupra pericolului pe care îl prezintă malurile nesprijinite;

- pe baza experienţie acumulate anterior, chiar dacă nu avea calificare in construcţii, pericolul la o săpătură se poate observa de către orice om matur şi responsabil, indiferent de pregătire şi ca urmare, putea şi trebuia să-şi dea seama că există un pericol evident de accidentare;

- chiar dacă, cineva l-ar fi obligat să efectueze săpături in condiţii periculoase, era îndreptăţit să refuze lucrarea, conform prev. art. 19 lit. d din Lg 90/1996, respectiv prev. art. 23 lit d din Lg 319/2006;

- nu a respectat clauza nr. K 2, d din Contractul Individual de Muncă, privind „ obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate in muncă şi unitate..”

Expertul tehnic a concluzionat că există legătură de cauzalitate între cauzele de producere a accidentului şi nerespectarea măsurilor minime de prevenire.

Legătura de cauzalitate fiind evidentă în sensul că, accidentul nu se producea dacă, malul de pământ nu se surpa:

-surparea putea fi prevenită fără sprijiniri;

-sprijinirile trebuiau stabilite corespunzător din punct de vedere tehnic, ( conform proiectului sau pe baza experienţei) de către executant.

De asemenea, este evidentă legătura de cauzalitate, în sensul că accidentul nu se producea, dacă:

-lucrările erau coordonate de către o persoană investită cu autoritatea unui conducător cu experienţă ( ingineri sau maistru constructori ) cu atribuţii stabilite in scris prin decizie sau fişa postului, care putea să sesizeze pericolul şi să ia măsuri pe loc şi imediat de înlăturare a acestuia.

-dacă toţi lucrătorii, inclusiv maistrul, erau instruiţi din legislaţia şi reglementările specifice lucrărilor efectuate şi astfel oricare dintre aceştia puteau şi trebuiau să sesizeze pericolul şi să-l evite cu uşurinţă.

Toţi lucrătorii, inclusiv accidentatul, trebuiau să acţioneze preventiv, în sensul cel mai simplu şi să refuze lucrul in condiţii periculoase.

De asemenea, toţi lucrătorii din formaţie, trebuiau să realizeze ei înşişi sprijinirea malurilor, sprijinire pe care, indiferent cine o stabilea, cine o dispunea, tot ei trebuiau să o realizeze pentru aceasta existând materiale la dispoziţie in curte.

Starea de fapt expusă  mai sus se  probează prin următoarele mijloace de probă: procese-verbale  întocmite  de organele de urmarire penală, declaraţiile inculpaţilor, declaraţiile martorilor, proces-verbal întocmit de ITM  Dolj, raportul de expertiză tehnică, raport de constatare medico-legală nr. 3257/A3/02.04.2007 al  ITM  Dolj, alte înscrisuri.

În faza de cercetare judecătorească a fost audiat inculpatul Tuţescu Ion, care a învederat instanţei că nu se face vinovat de faptele reţinute în sarcina sa, întrucât era numai administrator la SC OLTINVEST SRL CRAIOVA, iar cel care administra lucrările efectuate de echipa de muncitori era inculpatul Deaconu Ion.

A fost audiat şi inculpatul D I care de asemenea a arătat că nu se face vinovat de producerea accidentului.

De asemenea au fost audiaţi martorii din acte C C, S F, L I.

În circumstanţiere pentru inculpatul D I au fost audiaţi martorii M C.

Partea civilă C F a învederat instanţei că nu se constituie parte civilă în procesul penal.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt inculpatul T I are calitatea de administrator al SC OLTINVEST SRL Craiova şi a încheiat contract individual de muncă cu victima prin care acesta a fost angajată în funcţia de muncitor necalificat, în scopul ridicării unei construcţii al cărei beneficiar era chiar inculpatul T I.

În data de 09.10.2006 victima C F împreună cu o echipă alcătuită din 5 muncitori lucrau în zona stâlpilor B2-B3, la politura terenului de fundare şi în zona stâlpilor C2-C3,  în scopul turnării, egalizării fundaţiei stâlpilor. În zona stâlpului B3 adâncimea săpăturii era de 2,70m, iar în tranşeea dintre stâlpii B2 şi B3 unde lucra Combei Florin era  de 2,2m.

C F lucra singur într-o tranşee cu lungimea de 1,60m şi lăţimea de 0,85m.

În jurul orei 16,00,n malul de nord al tranşeei la care lucra victima s-a surpat, accidentându-l, decesul victimei producându-se a doua zi.

Această situaţie de fapt rezultă din coroborarea probei testimoniale, martorii care aveau aceiaşi calitate de angajaţi la SC OLTINVEST SRL, confirmând că victima se afla în tranşee în momentul surpării malului de nord fără ca acest mal să fie protejat prin sprijinirii împotriva pericolului de surpare.

Din administrarea probelor cu expertiza în specialitatea protecţiei muncii rezultă că inculpatul T I în calitate de administrator al SC OLTINVEST SRL şi unic beneficiar al construcţiei la care lucra victima, nu a respectat un ansamblu de măsuri şi obligaţii prev. de Legea nr. 319/2006.

Astfel, angajaţii inclusiv victima nu aveau fişa postului care să cuprindă toate îndatoririle şi obligaţiile referitoare la modalitatea de desfăşurare a muncii; nu exista angajată o persoană în funcţia de şef de echipă, inculpatul D I exercitând numai în fapt atribuţiile de conducere şi coordonare a muncii, dar întotdeauna pe baza dispoziţiei date de unicul beneficiar respectiv inculpatul T I .

Din conţinutul raportului de expertiză în specialitatea muncii rezultă că săpăturile fără sprijinirii erau efectuate nelegal iar beneficiarul T I a continuat să lucreze în aceleaşi condiţii incorecte, fără sprijinirii, fără scări de acces, fără plan înclinat chiar şi după producerea accidentului de muncă.

Inculpatul T I a respectat numai în parte dispoziţiile legale privitoare la disciplina în construcţii, deoarece deşi a depus la primărie documentaţia elaborată de către proiectant, a procedat la începerea construcţiei, fără să-şi dea seama că nu are competenţa necesară să suplinească lipsa unei documentaţii de execuţie, executând lucrarea fără un proiect de execuţie.

Toţi angajaţii societăţii administrate de inculpatul T I au fost beneficiarii unor contracte de individuale de muncă întocmite nelegal, deoarece chiar inculpatul D I afirmă că şi-a desfăşurat activitatea în baza unei înţelegeri verbale cu inculpatul T I, contractul de muncă semnându-l a doua zi după accident.

Martorul L I în calitate de afin de gr.II cu inculpatul a confirmat că a încheiat el însuşi fişele privind instructajul de protecţia muncii deşi nu are pregătirea corespunzătoare ci doar anumite cunoştinţe dobândite întâmplător.

Lipsa unei instruirii corespunzătoare privind lucrările executate, de către o persoană atestată corespunzător şi desemnată prin decizie, este confirmată şi prin raportul de expertiză în specialitate.

Astfel în concluziile acestui raport se reţine că L I doar a preluat anumite texte legale referitoare la protecţia muncii unele chiar abrogate, astfel încât victima C F a semnat doar formal fişa privind protecţia muncii, deşi niciodată nu i-au fost prelucrate prevederile referitoare la săpăturile pe care le executa chiar în ziua accidentului.

În drept, fapta inculpatului T I care în calitate de unic administrator al SC OLTINVEST SRL, în calitate de angajator, de a omite respectarea cu stricteţe a tuturor dispoziţiilor legale privitoare la disciplina în construcţii, angajarea legală a unui personal calificat, neefectuarea instructajului cu protecţia muncii deşi acestui inculpat se incumbau aceste obligaţii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 37 alin.1 şi 3 din Legea nr. 319/2006.

Încălcarea de către inculpat a dispoziţiilor privitoare la disciplina în construcţii şi protecţia muncii  care a avut ca urmare decesul victimei C F în data de 10.10.2006, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 178 alin. 1 şi 2 C.p.

Din raportul de expertiză medico legală se reţine că moartea victimei C F a fost violentă, leziunile putându-se produce cu un corp dur, din declaraţiile martorilor rezultă că peste victimă s-a surpat malul dinspre nord al tranşeei în care acesta lucra singur.

Legătura de cauzalitate dintre fapta inculpatului care a permis efectuarea lucrărilor de săpături şi construcţie fără asigurarea sprijinirii malurilor şi decesul victimei rezultă din concluzii raportului de expertiză medico legală care se coroborează cu raportul de expertiză tehnică şi declaraţiile martorilor şi inculpatului.

Sub aspectul laturii subiective inculpatul a acţionat cu forma vinovăţiei a culpei simple, deoarece nu a prevăzut deşi putea şi trebuia să prevadă că prin omisiunea sa de a respecta securitatea în muncă, s-ar putea produce decesul unei persoane ce desfăşura o astfel de activitate.

Instanţa îl va condamna pe inculpatul T I  la pedeapsa închisorii pentru fiecare infracţiune în parte, ţinând seama la individualizare de criteriile generale prev. de art. 72 C.p, de modalitatea şi împrejurările concrete ale săvârşirii faptei, de urmările acestei, de persoana inculpatului, care este nu are antecedente penale, absolvent de studii superioare.

Având în vedere toate aceste circumstanţe personale, instanţa va face aplicarea art. 74 lit. a şi c C.p. şi va coborâ pedepsele aplicate sub minimul special prevăzut de lege conf. art. 76 lit. d C.p.

Constatând că cele două fapte sunt în concurs prev. de art. 33 lit. a C.p., întrucât cele două infracţiuni au fost săvârşite de aceiaşi persoană, înainte de a fi condamnată pentru vreuna dintre ele, în baza art. 34 lit. b C.p., va contopi cele două pedepse în pedeapsa cea mai grea.

În baza art. 71 C.p., instanţa interzice inculpatului exerciţiul drepturilor  prev. de art. 64 lit. a, teza a II a, lit. b  C.p. pe durata executării pedepsei.

Ca modalitate de executare, instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante, conform art. 81 C.p. ale cărui condiţii sunt îndeplinite, pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 C.p.

În baza art. 71 alin. 5 C.p., instanţa dispune suspendarea executării pedepselor accesorii prev. de art. 64 lit. a, teza a II a şi lit.  b C.p.

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p.

Cu privire la inculpatul D I, instanţa reţine că acesta nu se ocupa de instructajul privind protecţia muncii, aceasta obligaţie incumbând lui L I, care nu era angajat în mod legal în societate. Prin urmare nu se poate reţine încălcarea vreunei obligaţii stabilită legal sau convenţional în cadrul raporturilor cu inculpatul T I sau cu SC OLTINVEST SRL  Craiova.

Obligaţia întocmirii şi respectării proiectului tehnic şi a detaliilor de executare revine conform prevederilor Legii nr. 50/1991 beneficiarului lucrării, care în această cauză este T I şi nu inculpatul D I.

Din conţinutul fişei individuale de instructaj privind protecţia muncii aparţinând părţii vătămate C F rezultă că responsabilul cu protecţia muncii era L I şi nu inculpatul D I de unde rezultă că în sarcina acestuia nu se poate reţine nerespectarea obligaţiilor privind protecţia muncii, ceea ce a avut drept consecinţă decesul victimei.

Din analiza fişelor individuale privind protecţia muncii aparţinând celorlalţi angajaţi ai SC OLTINVEST SRL Craiova, rezultă că inculpatul Deaconu Ion nu avea responsabilitatea legală privind protecţia muncii, în toate cazurile, aceasta aparţinând lui Limbău Ion.

Din administrarea probei testimoniale rezultă că inculpatul D I exercita activităţi de supraveghere a modului în care angajaţii efectuau lucrările şi săpăturile, stabilind atribuţiile acestora şi modul de distribuire a muncii. Toate aceste activităţi erau însă realizate de inculpat, fără ca ele să fi fost în prealabil stabilite în mod legal în contractul individual de muncă şi fără a i se face la rându-i un instructaj în acest sens.

Conducerea, coordonarea şi distribuirea activităţilor erau prin urmare realizate de inculpatul D I numai ca simple împrejurări faptice, lipsind temeiul legal care să stabilească conţinutul funcţiei sale.

Responsabilitatea cu privire la modul de executare a lucrărilor de construcţie incumbă inculpatului T I, în dubla sa calitate de beneficiar al lucrării şi administrator al societăţii angajatoare.

Relevanţa juridică au declaraţiile martorilor S F, C C, J M. Astfel aceştia au declarat că inculpatul D I discuta întotdeauna cu inculpatul T I modul de executare a lucrărilor de construcţii, iar ulterior repartiza sarcinile fiecărui salariat.

Conform prevederilor art. 69 C.p.p. declaraţiile inculpatului D I efectuate în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului, numai în măsura în care se coroborează cu alte fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.

Declaraţia acestui inculpat se coroborează cu proba testimonială şi cea cu înscrisuri administrate în cauză, întrucât rezultă că acesta nu îndeplinea în mod legal nicio însărcinare privind protecţia muncii, al cărui instructaj trebuia acordat salariaţilor.

Inculpatul D I a precizat că deşi la începutul lunii septembrie 2006 s-a realizat înţelegerea cu inculpatul T I, beneficiarul lucrării, cu privire la activitatea ce urma să fie desfăşurată la ridicarea construcţiei, contractul individual de muncă a fost încheiat la o zi după producerea accidentului de muncă.

Această declaraţie se coroborează cu declaraţia inculpatului T I, care, în cursul urmăririi penale a precizat că nu a înregistrat la ITM contractul individual de muncă încheiat cu D I.

Cercetarea în fapt, dar în lipsa unui temei legal, a unor activităţi privind coordonarea, supravegherea şi distribuirea lucrărilor de construcţii, numai pe baza unei convenţii cu beneficiarul lucrării, fără ca inculpatul să aibă contract individual de muncă încheiat şi înregistrat la ITM, conform prevederilor legale în materie, nu determină întrunirea elementelor materiale constitutive ale infracţiunii prev. de art. 37 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 319/2006 şi ale infracţiuni prev. de de art. 178 alin. 1 şi 2 C.p.

Proba constând în expertiza în specialitatea protecţia muncii administrată în cursul urmării penale se coroborează cu declaraţiile inculpatului D I, care a susţinut inexistenţa unor atribuţii de serviciu constând în instrucţia privind protecţia muncii şi conducerea lucrărilor de construcţii.

Astfel, expertul în specialitatea protecţia muncii a reţinut că inculpatului D I nu i s-au stabilit atribuţiile de serviciu conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 90/1996, activităţile desfăşurate de această având unicul temei într-o convenţie verbală încheiată cu beneficiarul inculpat T I.

Din concluziile raportului de expertiză rezultă că nu s-au asigurat instruirile necesare atât pentru muncitori, cât şi pentru maistrul inculpat D I, iar obligaţia respectării acestor îndatorii revenea angajatorului SC OLTINVEST SRL.

Beneficiarul lucrării şi administratorul societăţii angajatoare SC OLTINVEST SRL a încălcat prevederile Legii nr. 90/1996, Legea nr. 50/1991 şi Legea nr. 10/1995, procedând în realizarea unei construcţii în lipsă: documentaţiei de execuţie integrală, a unui inspector de şantier, a unui responsabil tehnic cu calitate, de asemenea a condus şi coordonat lucrările, apelând la inculpatul D I, fără a i se realiza instrucţia privind protecţia muncii conform dispoziţiilor legale.

În drept pentru a se reţine săvârşirea infracţiunii prev. de art. 37 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 319/2006, este necesar să se constate sub aspectul conţinutului constitutiv al infracţiunii, îndeplinirea de către subiectul activ a condiţiilor esenţiale de a îndeplini în mod legal o funcţie sau atribuţie privitoare la luarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul D I nu îndeplinea o asemenea atribuţie în mod legal, din cartea de muncă rezultând în mod neechivoc funcţia de gestionar şi nu responsabil cu protecţia muncii.

Îndeplinirea în fapt în baza unei înţelegerii care excede cadrului legal a unor atribuţii de coordonare a muncii, nu îi conferă calitatea de responsabil legal, cu securitatea şi sănătatea în muncă.

În consecinţă în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d C.p.p. dispune achitarea inculpatului D I pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.37 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 319/2006.

În drept, conform art. 178 alin. 1 şi 2 C.p., constituie infracţiunea de ucidere din culpă a unei persoane în formă agravantă, uciderea ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercitarea unei profesii sau meserii, ori pentru efectuarea unei anume activităţi.

Pentru angajarea răspunderii penale este necesar a fi întrunite în mod cumulativ mai multe condiţii: inculpatul trebuie să fie o persoană care îndeplineşte o anumită activitate, sau să fie profesionist ori meseriaş, fapta ce are drept rezultă uciderea din culpă a unei alte persoane să fie săvârşită în exerciţiul profesiei, meseriei sau activităţii, uciderea victimei să fie urmarea nerespectării dispoziţiilor legale sau a măsurilor de prevedere ce reglementează conţinutul activităţii desfăşurate de inculpat.

În ceea ce priveşte inculpatul D I se constată că în sarcina sa nu se poate reţine nerespectarea unor dispoziţii legale ce reglementează funcţia de maistru în care a fost angajat de către SC OLTINVEST SRL cu contractul individual de muncă.

Analiza întrunirii elementelor constitutive ale infracţiunii prev. de art. 178 alin. 1 şi 2 C.p. trebuie să aibă în vedere exclusiv funcţia de maistru în care inculpatul a fost angajat de SC OLTINVEST SRL.

Contractul individual de muncă încheiat se  constată că este necorespunzător dispoziţiilor Codului Muncii deoarece: lipseşte data încheierii, ceea ce este de natură să-i confere un caracter îndoielnic sub aspectul conţinutului şi existenţei sale; nu a fost înregistrat la ITM; lipsesc în totalitate atribuţiile postului; nu sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

Răspunderea penală a inculpatului nu poate fi angajată, deoarece prin raportarea la funcţia legală pe care o îndeplinea în cadrul SC OLTINVEST SRL nu i se poate imputa nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia şi disciplina muncii.

Exercitarea în fapt a unor activităţi de supraveghere, coordonare şi distribuire a muncii fără a avea această atribuţie în mod legal, ci numai o convenţie verbală cu administratorul societăţii angajatoare, fără a fi angajat cu contract individual de muncă încheiat în mod corespunzător şi înregistrat la ITM nu este de natură a determina răspunderea sa penală pentru ucidere din culpă.

Dimpotrivă, chiar acest inculpat a fost şi el însărcinat cu îndeplinirea unor activităţi, fără a i se stabili fişa postului, fără a i se realiza instructajul protecţiei muncii.

Răspunderea îndeplinirii dispoziţiilor legale cu privire la forma de angajare, protecţia muncii, disciplina în construcţii, fişă postului revine numai angajatului, nu şi angajatului fără forme legale.

Având în vedere că nu există încălcări ale dispoziţiilor legale ce reglementează funcţia de maistru în care inculpatul a fost angajat de SC OLTINVEST SRL, printr-un contract individual de muncă încheiat numai formal şi ulterior începerii activităţii, efective, neînregistrate la ITM , rezultă că elementul material al infracţiunii prev. de art. 178 alin. 1 şi 2 C.p. nu este îndeplinit.

Din probele administrate nu rezultă o legătură de cauzalitate între funcţia sa de maistru şi decesul victimei, atâta timp cât coordonarea şi distribuire muncii era realizată de inculpat suplimentar faţă de prevederile contractul individual de muncă.

Toate activităţile pe care acesta le realiza aveau unic temei convenţia verbală cu administratorul societăţii angajatoare şi de asemenea erau realizate nu din proprie iniţiativă, ci numai după directivele baze de beneficiarul lucrării- inculpatul T I.

Neavând atribuţii proprii de decizie şi dispoziţie şi în lipsa unei forme legale de angajare, rezultă că rolul acestui inculpat era de mandatar al inculpatului T I. Toţi martorii au confirmat că între cei doi aveau loc zilnic discuţii legate de modul de derulare a lucrărilor, în baza cărora inculpatul D I repartiza sarcinile fiecărui angajat.

În consecinţă în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d C.p.p., instanţa va dispune achitarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 178 alin. 1şi 2 C.p.

În ceea ce priveşte acţiunea civilă instanţa va lua act că numita C F nu se constituie parte civilă în procesul penal. Însă în ceea ce-l priveşte pe minorul C M în vârstă de 5 ani, instanţa în temeiul art. 17 alin.1, 2 ,3 C.p.p. a exercitat din oficiu acţiunea civilă şi a obligat inculpatul T I în solidar cu partea responsabil civilmente  SC OLTINVEST SRL Craiova la plata sumei de 7. 000 lei daune morale în favoarea minorului C M născut la data de 20.03.2003 şi la plata sumei de plata sumei de 4.800 lei despăgubiri materiale(prestaţie globală) şi în continuare prestaţie periodică în sumă de 200 lei lunar începând cu data de 01.11.2008 şi până la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a obligaţiei.

De asemenea a obligat inculpatul în solidar cu partea responsabil civilmente SC OLTINVEST SRL Craiova la plata sumei de 744,17 lei despăgubiri civile către Spitalul Clinic nr. 1 Craiova, sumă reactualizată la data plăţii efective.

În baza art. 191  C.p.p. va obliga inculpatul T I la plata sumei de 1.200 lei cheltuieli judiciare către stat.