Vatamare corporala . individualizarea pedepsei

Sentinţă penală 2811 din 18.11.2010


Dosar nr. 24144/215/2010

SENTIN?A PENAL? NR. 2811/ 18 Noiembrie 2010

VATAMARE CORPORALA . INDIVIDUALIZAREA PEDEPSEI

La individualizarea judiciar? a pedepselor, instan?a va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei enumerate de art. 72 C.pen. ?i anume: dispozi?iile p?r?ii generale a Codului penal, limitele de pedeaps? ale infrac?iunii s?vâr?ite, gradul ridicat de pericol social al faptei ce rezult? din modalitatea de s?vâr?ire a acesteia,  de persoana infractorului ?i de împrejur?rile care atenueaz? sau agraveaz? r?spunderea penal?.

XXXXX

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lâng? Judec?toria Craiova întocmit în dosarul cu nr. 13443/P/2009, înregistrat pe rolul acestei instan?e sub nr. 24144/215/2009, inculpatul C P a fost trimis în judecat?, în stare de libertate, pentru s?vâr?irea infrac?iunii de v?t?mare corporal? prev. de art. 181 alin. 1 CP împotriva p?r?ii v?t?mate C L.

Prin acela?i rechizitoriu, fa de învinuita C E s-a dispus încetarea urm?ririi penale, între acesta ?i partea v?t?mat? intervenind împ?carea.

În actul de sesizare a instan?ei s-a re?inut, în esen, c? pe fondul unei st?ri conflictuale anterioare, la data de 25.10.2009, între familiile C ?i Ci a avut loc o alterca?ie, în urma c?reia partea v?t?mat? a fost lovit? de c?tre inculpatul CP ?i de c?tre numita C E, cauzându-i leziuni ce au avut nevoie de 30-35 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Situa?ia de fapt descris? în cuprinsul actului de sesizare a fost re?inut? pe baza urm?toarelor mijloace de prob?: declara?iile p?r?ii v?t?mate (f. 12-13 d.u.p), certificatul medico-legal nr. 2723/A2/26.10.2009 (f. 16 d.u.p), adresa nr. 1905/A1/18.05.2010, raportul de expertiz? medico-legal? psihiatric? nr. 2203/A1/01.07.2010 (f. 23 d.u.p), declara?iile martorilor Cî I, Cî S, R I (f. 24-35 d.u.p), procese-verbale de confruntare (f. 36-39 d.u.p), declara?iile învinuitului (f. 57-59 d.u.p).

În cursul cercet?rii judec?tore?ti a fost audiat inculpatul în prezen?a ap?r?torului ales, partea v?t?mat?, precum ?i martorii C I, C E, B I, R I, C S, B C, F M, declara?iile acestora fiind consemnate ?i ata?ate la dosarul cauzei, iar, la solicitarea instan?ei, IPJ Mehedin?i a înaintat un certificatul de cazier al inculpatului.

Partea v?t?mat? C E s-a constituit parte civil? cu suma de 5000 lei daune morale ?i 5000 lei daune materiale.

Analizând ansamblul probator administrat în cauz?, instan?a re?ine urm?toarele:

La data de 25.10.2009, între familiile C ?i Ci, care se afl? în raporturi de vecin?tate, a izbucnit un conflict generat de faptul c? din locuin?a p?r?ii v?t?mate se auzea muzic? la un volum ridicat, fapt ce a cauzat o ceart? ?i a determinat-o pe numita C E s? apeleze organele de poli?ie pentru a restabili lini?tea. În urma acestei sesiz?ri, partea v?t?mat? C E a fost sanc?ionat? contraven?ional, în conformitate cu Legea nr. 61/1991.

Urmare a sanc?ion?rii contraven?ionale a p?r?i v?t?mate, aceasta, împreuna cu concubinul – numitul C I, au mers la locuin?a inculpatului pentru a întreba de ce au sunat la poli?ie. În urma conflictului verbal izbucnit, C E ?i partea v?t?mat? s-au lovit reciproc, iar inculpatul, profitând de faptul c? partea v?t?mat? se afla pe sol, a lovit-o peste piciorul stâng cu un obiect metalic, provocându-i acesteia leziuni ce au necesitat pentru vindecare 30-3 zile de îngrijiri medicale.

Situa?ia de fapt de mai sus a fost re?inut? de instan pe baza probelor administrate pe parcursul procesului penal, respectiv: declara?iile p?r?ii v?t?mate (f. 12-13 d.u.p), certificatul medico-legal nr. 2723/A2/26.10.2009 (f. 16 d.u.p), adresa nr. 1905/A1/18.05.2010, raportul de expertiz? medico-legal? psihiatric? nr. 2203/A1/01.07.2010 (f. 23 d.u.p), declara?iile martorilor C I, C S, R I (f. 24-35 d.u.p), procese-verbale de confruntare (f. 36-39 d.u.p), declara?iile învinuitului (f. 57-59 d.u.p),declara?iile inculpatului, ale p?r?ii v?t?mate ?i ale martorilor date în fa?a instan?ei de judecat?.

Astfel, partea v?t?mat? C L a relatat c? inculpatul C P a lovit-o peste piciorul stâng cu o rang? de metal, cauzându-i traumatisme ce au necesitat deplasarea acesteia cu ambulan?a la spital, fapt ce rezult? ?i din biletul eliberat de Unitatea de Primiri Urgen?e aflat la fila 15 din dosarul de urm?rire penal?.

Aceste sus?ineri se coroboreaz? cu depozi?ia martorei R I care, de?i nu a v?zut exact momentul agresiunii, a declarat c? l-a v?zut pe inculpat ?inând în mân? „o rang? de circa 1 metru” ?i c? „p?rea preg?tit s? o loveasc? pe partea v?t?mat? cu ranga” (f. 31 d.u.p).

De asemenea, martora Cîrstea Stana a declarat c? l-a v?zut pe inculpat ?inând în mân? „o rang? sau o ?eav? metalic?” (f. 25 d.u.p), iar martorul C I a declarat c? a v?zut momentul în care inculpatul a lovit-o pe partea v?t?mat? cu ranga de fier (f. 25 d.u.p).

Conform certificatului medico-legal nr. 2723/A2/27.10.2009, în momentul prezent?rii la IML, partea v?t?mat? avea pe corp leziuni ce s-ar fi putut produce în ziua de 25.10.2009  prin lovire cu un corp dur ce au necesitat pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale. De asemenea, la adresa organelor de urm?rire penale, IML a r?spuns, pentru completarea certificatului medico-legal de mai sus, c? leziunea de la nivelul piciorului stâng (fractur? cu minim? deplasare de epifiz? proximal? a metatarsului III stâng) s-a putut produce cu cea mai mare posibilitate prin lovire cu o rang? metalic? (f. 18 d.u.p).

Instan?a nu va re?ine declara?iile martorilor B M C ?i B I deoarece modalitatea de desfurare a faptelor astfel cum a fost prezentat? de ace?tia este comb?tut? de restul materialului probator administrat în cauz?. Sus?inerile acestora în sensul c? inculpatul nu a p?r?sit curtea interioar? în care martorii ajutau la spartul lemnelor sunt contrazise chiar de c?tre inculpat care, cu ocazia confrunt?rii cu martora Rada Ioana din data de 08.04.2010, a declarat c? plimba câinele prin gr?din?, iar în fa?a instan?ei inculpatul a declarat c? „nu a avut niciun obiect metalic în mân? când a ie?it din gr?din?”. În consecin, sus?inerile martorilor sunt comb?tute chiar de c?tre inculpat, care a recunoscut c? a ie?it din gr?dina, dar a sus?inut c? nu avea asupra lui un obiect metalic.

De asemenea, instan?a va înl?tura declara?ia numitei C E, so?ia inculpatului, deoarece, de?i calitatea de so?ie nu instituie o prezum?ie de subiectivism ?i neadev?r, sus?inerile acesteia sunt contrazise de restul materialului probator administrat în cauz? care confirm? prezen?a inculpatului la locul agresiunii ?i ac?iunea de lovire a acestuia cu un obiect metalic s?vâr?it? asupra p?r?i v?t?mate.

În drept, fapta inculpatului care, cu inten?ie, a aplicat p?r?ii v?t?mate lovituri cu un obiect metalic, cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 30-35 zie de îngriiri medicale, întrune?te elementele constitutive ale infrac?iunii de v?t?mare corporal? prev. de art. 181 alin. 1 CP.

Instan?a re?ine c? în cauz? este îndeplinit? condi?ia de procedibilitate constând în necesitatea existen?ei plângerii prealabile solicitat? de disp. art. 181 alin. 2 CP., respectiv, partea v?t?mat?, prin plângerea adresat? organelor de poli?ie a solicitat tragerea la r?spundere penal? a inculpatului (f. 11 d.u.p).

În ceea ce prive?te latura obiectiv? a infrac?iunii, instan?a re?ine c? fapta a fost s?vâr?it? prin ac?iunea de lovire a p?r?ii v?t?mate cu un obiect metalic, iar urmarea socialmente periculoas? const? în cauzarea de leziuni ce necesit? pentru vindecare 30-35 zile de îngrijiri medicale.

În ceea ce prive?te latura subiectiv?, instan?a re?ine c? fapta a fost s?vâr?it? cu inten?ie direct?, deoarece v?zând disp. art. 19 pct. 1 lit. a CP, din circumstan?ele s?vâr?irii faptei, în deosebi prin prisma obiectului folosit pentru aplicarea loviturilor, rezult? c? inculpatul a prev?zut rezultatul faptei sale ?i a urm?rit producerea lui.

La individualizarea judiciar? a pedepselor, instan?a va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei enumerate de art. 72 C.pen. ?i anume: dispozi?iile p?r?ii generale a Codului penal, limitele de pedeaps? ale infrac?iunii s?vâr?ite, gradul ridicat de pericol social al faptei ce rezult? din modalitatea de s?vâr?ire a acesteia,  de persoana infractorului ?i de împrejur?rile care atenueaz? sau agraveaz? r?spunderea penal?.

Instan?a re?ine c? art. 181 alin. 1CP prevede pentru infrac?iunea de v?t?mare corporal? pedeapsa închisorii de la 6 luni la 5 ani.

Gradul de pericol social al acestei infrac?iuni este ridicat prin prisma faptului c? acesta a fost incriminat? de legiuitor în vederea protej?rii dreptului la integritate fizic? ?i mental? a persoanelor, iar inculpatul a nesocotit dispozi?iile legale ce ap?r? aceast? valoare social? prin comiterea infrac?iunilor.

Instan?a va avea în vedere la stabilirea pedepsei numarul de îngrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor cauzate p?r?ii v?t?mate (30-35 zile), precum ?i modul de s?vâr?ire a faptei, respectiv prin aplicarea de lovituri cu o ?eav? metalic?.

Pentru considerentele de mai sus, având în vedere disp. art. 52 alin. 2 C.p., respectiv scopul pedepsei constând în prevenirea s?vâr?irii de noi infrac?iuni, precum ?i pentru reeducarea condamnatului care a sfidat regulile de drept ?i de convie?uire social? prin s?vâr?irea infrac?iunii re?inute în sarcina sa, instan?a, în temeiul art. 181 alin. 1 CP, urmeaz? a-l condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.

În ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei, instanta constat? c? scopul educativ preventiv al acesteia poate fi atins ?i f?r? executarea în regim de deten?ie, inculpatul fiind infractor primar (cf. fi?ei de cazier ata?at? la dosar) ?i v?zând ca sunt îndeplinite  condi?iile cerute de art. 81 CP, va suspenda condi?ionat executarea pedepsei cu închisoarea pe un termen de încercare de 3 ani stabilit în conditiile art. 82 CP.

În baza art. 71 alin 2 CP, ca pedeaps? accesorie se vor interzice inculpatului drepturile civile prevazute de art. 64 literele a teza a II-a si b CP, pe durata executarii pedepsei principale. Condamnarea la pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev?zute de art . 64 lit. a teza a II-a si lit. b CP este propor?ional? cu scopul urm?rit ap?rarea ordinii publice, drepturile ?i libertile cetenilor, iar motivele pertinente ?i suficiente care o justific? rezid? în valorile morale care trebuie s? înconjoare orice participant la via?a public? ?i în subsidiar valorile ap?rate de legea penal?, valori pe care inculpatul le-a nesocotit cu ?tiin.

Dat? fiind suspendarea conditionata a executarii pedepsei privative de libertate aplicat? inculpatului, instanta, potrivit art. 71 alin. 5 CP., va dispune ?i suspendarea executarii pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale.

Instan?a va atrage aten?ia inculpatului asupra disp. art. 359 CPP.

Sub aspectul laturii civile, instan?a re?ine c?, prin probele administrate în cauz?, partea civil? nu a f?cut dovada c? a suferit un prejudiciu material în cuanumul solicitat, respectiv 5000 lei.

Astfel, conform înscrisurilor depuse la dosarul cauzei (chitan?a nr. 4323/26.10.2009 ?i nr. 243/26.10.2009), partea civil? a f?cut dovada efectu?rii unor cheltuieli în cuantum de 57, 92 lei.

În ceea ce prive?te sus?inerea p?r?ii v?t?mate în sensul c? pe perioada cât a avut piciorul în ghips a pl?tit o alt? persoan? cu 30 de lei pe zi, timp de aprox. 3 s?pt?mâni, pentru a-i prelua sarcinile de serviciu, de?i aceast? situa?ie este sus?inut de martora F M, instan?a re?ine c? în aceast? situa?ie partea v?t?mat? avea posibilitatea solicit?rii unui concediu medical de la medicul de familie, cu consecin?a nediminu?ri patrimoniului prin efectuarea acestor pli.

În plus, faptul c? partea v?t?mat? a f?cut aceasta alegere nu incumb? inculpatului, cât timp acest mandat a intervenit între partea v?t?mat? ?i respectiva persoan? din ini?iativa p?r?ii v?t?mate, f?r? a fi constrâns? de vreun motiv legat de infrac?iunea a c?rei victim? a fost. De asemenea, instan?a re?ine c? aceast? delegare de atribu?ii de serviciu nu a fost dovedit? ca fiind f?cut? cu acordul angajatorului SIT GRUP SRL.

Instan?a mai re?ine ?i faptul c? aceste sus?ineri nu au fost dovedite cu înscrisuri din care s? rezulte achitarea efectiv? a sumelor solicitate cu titlu daune materiale de c?tre partea civil?.

Cu privire la suma de 5000 lei, solicitat? de partea civil? cu tiltu de daune morale, instan?a apreciaz? c? aceast? sum? este excesiv? prin raportare la suferin?ele fizice ?i psihice ale p?r?ii civile ?i nu justific? acordarea unei sume ce reprezint? aprox. 10 salarii minime pe economie.

Prin urmare, în temeiul art. 14 rap. la 346 CPP, instan?a va admite în parte ac?iunea civil? ?i va obliga inculpatul la plata c?tre partea civil? a sumei de 57,92 lei cu titlu de daune materiale ?i 1500 lei cu titlu de daune morale.

În temeiul art. 191 alin. 1CPP, inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare c?tre stat în cuantum de 150 lei.

În temeiul art. 193 alin. 3 CPP, inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare efectuate de partea civil? în cuantum de 1000 lei, reprezentând onorariu avocat cf. chitan?ei nr. 83/22.10.2010.

1