Acţiune posesorie.

Sentinţă civilă 4988 din 05.03.2012


Prin sentinţa civilă nr. 4988 din 05.03.2012, Judecătoria Iaşi a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul I.M. în contradictoriu cu pârâta S.V.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că prin contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate, pârâta a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Iaşi, precum şi asupra boxei în suprafaţă de 7 mp şi magaziei de 3,70 mp. Reclamantul  a locuit în boxa pârâtei până la sfârşitul lunii septembrie 2011 când aceasta l-a evacuat cu ajutorul ginerelui său. Astfel, pârâta i-a scos din boxă lucrurile personale şi a schimbat uşa imobilului. Între pârâtă, pe de o parte, şi reclamant şi martora C. A., pe de altă parte, există o relaţie conflictuală provocată de focarul de infecţie generat de pisicile şi resturile menajere adunate de aceştia din urmă. Reclamantul a solicitat reintegrarea sa susţinând că a fost deposedat prin violenţă din imobilul pe care îl folosea.

În conformitate cu dispoziţiile art. 674 Cod procedură civilă,  prin acţiunea posesorie se apără posesia imobilului chiar şi împotriva proprietarului bunului.

În materia acţiunilor posesorii, instanţa este chemată a verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 674 alin.1 din Codul de procedură civilă, şi anume dacă nu a trecut un an de la tulburare sau deposedare; dacă reclamantul a posedat cel puţin un an înainte de momentul deposedării şi dacă posesia exercitată de acesta întrunea condiţiile prevăzute de art. 1846 si 1847 din Codul civil (acţiunea în complângere).

Numai în situaţia în care deposedarea este efectuată prin violenţă se cere a fi verificată îndeplinirea unei singure condiţii, aceea de a nu fi trecut un de la data tulburării sau deposedării (acţiunea în reintegrare).

Din declaraţiile martorilor audiaţi, dar şi din susţinerile pârâtei prin întâmpinare, instanţa reţine că reclamantul I.M. a stăpânit boxa aflată în Iaşi, timp de cel puţin un an înainte de deposedarea sa.

Acesta a susţinut că deposedarea sa a fost efectuată prin violenţă.

Instanţa apreciază că intrarea în stăpânirea imobilului fără consimţământul reclamantului şi schimbarea uşii de la boxă, în lipsa acestuia, sunt acţiuni ce se circumscriu unei tulburări de fapt obişnuite, şi nu unei tulburări cu caracter violent, astfel încât nu sunt aplicabile prevederile art. 674 alin.2 Cod procedură civilă.

Faţă de dispoziţiile art. 674 alin.1 din Codul de procedură civilă, instanţa, având în vedere declaraţiile martorilor, dar şi răspunsurile la interogatoriu, a constatat că nu este îndeplinită condiţia prevăzută de art. 674 alin.1 punctul 3 din Codul de procedură civilă, întrucât posesia exercitată de către reclamant nu este utilă, de natură a conduce la dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, cât timp acesta nu a stăpânit imobilul sub nume de proprietar. Astfel, martorul B. M. M. a învederat că reclamantul a ocupat abuziv spaţiul pe care l-a folosit până la sfârşitul lunii septembrie 2011. De asemenea, reclamantul a susţinut că ştie că pârâta este proprietara imobilului, însă a aflat acest lucru de aproximativ 2- 3 luni, şi că bunica sa este cea care l-a lăsat să locuiască în imobil, aceasta fiind şi cea care a plătit impozitul.

Aşadar, constatând că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 674 alin.1 şi 2 Cod procedură civilă, instanţa a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată.