Contestatie la executare

Sentinţă civilă 165 din 15.01.2010


SENTINŢA CIVILĂ NR. 2370

Din 15 decembrie 2009

Constată că prin decizia civilă nr..... pronunţată de Tribunalul

Bacău şi înregistrată sub nr....... pe rolul Judecătoriei Moineşti , jud.

Bacău a fost trimisă spre rejudecare contestaţia la executarea silită formulată de contestatorul H.V. în contradictoriu cu intimata societate comercială...., împotriva actelor şi formelor de executare din dosar nr....

al Birou Executor Judecătoresc Bindileu Eugen şi nr.....al Birou Executor

Judecătoresc Prisecariu Cezar Sorin prin care se solicită anularea acestora, suspendarea executării începute în dosar nr.... până la soluţionarea contestaţiei şi să se constate că a intervenit prescrierea

dreptului de a cere executarea Deciziei Comerciale nr.....a Curţii de

Apel Iaşi.

Contestaţia a fost legal timbrată cu 195 lei prin chitanţa nr.2010000000/ 09.04.2008 , 10 lei prin chitanţa nr.201000044/09.04.2008 şi 3 lei timbru judiciar iar în motivare contestatorul arată că a primit de

la BEJ Prisecariu Cezar Sorin, somaţia nr.....prin care a fost somat ca în

termen de o zi de la primirea acesteia să achite către S.C., suma de 17.973

lei, conf. s.c..... Iaşi ,modificată prin d.c.....dată de Curtea de Apel Iaşi.

Apoi a primit somaţia nr. ... prin care a fost somat să achite cheltuielile de mai sus şi cheltuieli de executare conf. s.c. nr.... modificată prin Decizia civilă dată de Curtea de Apel Iaşi ,comunicându-se totodată că s-a luat ipotecă asupra 1580 m.p. teren curţi construcţii arabil şi fâneţe situat în Comăneşti.

Arată contestatorul că în conformitate cu prevederile art.372 C.pr.civilă, executarea silită se efectuează numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori a unui alt înscris care potrivit legii constituie titlu executoriu.

Astfel se arată în cerere că în dosarul nr... al B.E.J. Bindileu Eugen s-a început executarea silită la 20.01.2004 în baza unui titlu executoriu care a fost modificat ulterior prin decizia comercială nr.... a Curţii de Apel Iaşi, a continuat după întreruperi mai mari de 6 luni,în care a intervenit perimarea şi că abia la 28.11.2006 intimata a depus la B.E.J. un certificat copie xerox din care reieşea dispozitivul deciziei civile nr.... şi că în acest dosar formele de executare silită întocmite până la 30.03.2004,

2

data decizia civilă nr...., sunt nule de drept, iar formele întocmite după această dată, nu au avut la bază un titlu executoriu legal şi nu s-a respectat procedura de executare prevăzută de lege.

Referitor la dosar nr.....al Birou Executor Judecătoresc  Prisecaru

Cezar Sorin, contestatorul arată că în acest dosar cererea de executare silită a fost formulată la data de 19.03.2008 când dreptul de a cere executarea titlului executor deciziei civile nr.... a Curţii de Apel Iaşi, era prescris încă de la data de 20.10.2007.

Intimata a depus întâmpinare în care a solicitat respingerea excepţiilor privind perimarea executării silite si a prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, ca nefondate; respingerea contestaţiei la executare ca nefondata; în condiţiile art. 405 alin.3 C.proc.civ. solicită ca în cazul respingerii apărărilor în materia prescripţiei dreptului la acţiune să se dispună repunerea în termenul de prescripţie fiind împiedicată să desfăşoare activitatea de executare silită de către executorul judecătoresc Bindileu Eugen.

De asemenea executarea silită din dosarul nr. ... al BEJ Bindileu e rămasă fără obiect , s-a invocat tardivitatea formulării contestaţiei la executare silită în ceea ce priveşte actele şi formele de executare silita din cadrul dosarului nr......

In cauză s-au depus acte , s-au ataşat copii ale certificate ale dosarelor de executare , probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut următoarele :

Prin decizia civilă nr....pronunţată de Tribunalul Bacău , a fost casată s.c. nr.... a Judecătoriei Moineşti , a fost trimisă cauza la rejudecare deoarece prin dispozitivul hotărârii nu s-a menţionat despre

excepţia perimării în dosarul de executare nr.....a BEJ Bindileu Eugen ,

nu s-a stabilit corect care este titlu executoriu , nu s-a pronunţat asupra cererii intimatei de repunere în termen ,existând şi motive contradictorii între considerente şi dispozitiv.

Sentinţa civilă nr.....a Tribunalului Iaşi a fost casată conform d.c.

nr....., prin admiterea recursului în sensul că dacă sentinţa civilă ce a

reprezentat titlul executoriu din dosarul de executare nr......, cu privire

la care s-a încuviinţat executarea , sumele de plată erau 660.732.950 lei vechi daune şi 50.273.006 lei vechi cheltuieli de judecată,prin decizia comercială nr...... a Curţii de Apel Iaşi a fost obligat contestatorul H.V.

la plata sumei de 37.732.164 lei vechi cu titlu de daune şi 19.912.893 lei cheltuieli de judecată către intimata societate comercială....

Decizia este irevocabilă şi constituie titlu executoriu pentru dispoziţiile modificate din s.c. nr.......

3

Prin încheierea din 26.01.2003, Judecătoria Moineşti, încuviinţează executarea silită a titlului executoriu s.c. nr.....a Tribunalului Iaşi.

Executorul judecătoresc a emis forme şi acte de executare în baza titlului executoriu în baza căruia s-a încuviinţat executarea silită până pe data de 28.01.2004.

Executorul judecătoresc nu a avut la dosarul de executare titlu

executoriu decizia comercială nr.....a Curţii de Apel Iaşi, emiţând acte şi

forme de executare în baza sentinţei civile a căror dispoziţii fuseseră desfiinţate.

Ultima cerere a intimatei de a se continua executarea silită este formulată la data de 20.04.2004 iar următoarea la data de 28.01.2005, după trecerea termenului de 6 luni, când executarea era perimată.

La data de 21.02.2006, S.C. ,după o perioadă de asemenea mai mare

de 6 luni, solicită punerea în executare a s.c. nr.....rămasă definitivă şi

irevocabilă prin decizia comercială nr..... a Curţii de Apel Iaşi , fără a

avea o nouă încuviinţare a continuării executării silite dată de către instanţă printr-o încheiere deşi executarea era perimată.

Executorul judecătoresc a solicitat Primăriei Comăneşti relaţii la data de 23.02.2006 privind bunurile mobile şi imobile cu care figurează la rolul agricol contestatorul.

După trecerea a mai mult de 6 luni, la data de 28.11.2006 intimata face o adresă către BEJ Bindileu Eugen depunând un certificat copie xerox din care reieşea dispozitivul deciziei comerciale nr.... care modificase titlul executoriu în baza căruia se începuse executarea.

La data de 14 decembrie 2006 executorul judecătoresc întocmeşte un proces verbal de constatare prin care constată că H.V. este proprietarul unui garaj.

Asupra excepţiilor invocate:

A intervenit perimarea executării silite începută în dosar nr. ... al BEJ Bindileu Eugen deoarece cererea privind punerea în executare silită a s.c. nr.....a Tribunalului laşi a fost înregistrată la data de 20.01.2004.

Următoarea cerere este înregistrată pe data de 20.04.2004 şi ultima cerere este înregistrată pe data de 28.01.2005.

Executorul judecătoresc a emis forme de executare până la data de 28.01.2004.

La data când s-a formulat o nouă cerere de continuare a executării silite, executarea era perimată, deoarece trecuseră mai mult de 6 luni de la data îndeplinirii actului de executare.

Conform art. 389 alin.l C.pr.civilă, dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat

4

alte acte de urmărire, executarea se perima de drept şi orice parte interesată poate cere desfiinţarea ei.

Cu toate că executarea se perimase de drept, la data de 21.02.2006 S.C. solicită în acelaşi dosar a se executa silit aceeaşi decizie, după trecerea unui nou termen mai mare de 6 luni de la ultimul act de executare fără a exista o nouă încuviinţare a executării silite, obligatorie la acea dată, iar executorul judecătoresc a solicitat o relaţie de la Primăria Comăneşti privind bunurile cu care contestatorul figurează înscris.

Toate formele şi actele de executare întocmite de executorul judecătoresc după data de 28.07.2004, sunt nule de drept, deoarece la această dată executarea se perimase.

La data de 30 martie 2004, decizia în baza căreia se pornise executarea a fost desfiinţată cu privire la obligaţiile ce reveneau contestatorului, prin decizia comercială nr.....a Curţii de Apel Iaşi.

Intimata nu a depus la executor această decizie, ci un certificat de soluţie care însă nu echivalează cu titlul executoriu în accepţiunea legii.

Excepţia prescrierii dreptului intimatei de a cere executarea silită, de asemenea nu poate fi respinsă.

Dacă s-ar calcula termenul de prescripţie de la data când executarea se perimase având în vedere ca titlu executoriu decizia civilă

nr....., care nu are nici o menţiune privitoare la modificarea ei, o nouă

cerere privind executarea silită putea fi introdusă cel mai târziu la data de 20.10.2007.

Potrivit art.405 indice 2 aliniat ultim C.pr.civilă, prescripţia nu este întreruptă dacă cererea de executare s-a perimat.

Prin urmare termenul trebuie calculat de la data introducerii cereri iniţiale prin care s-a solicitat executarea silită, adică de la data de 20.01.2004.

După depunerea s.c. nr....., se impunea a fi depusă cealaltă decizie,

respectiv nr....., deoarece nici la data când intimata s-a adresat BEJ

Prisecariu Cezar Sorin, nu deţinea titlul executoriu, situaţie confirmată chiar de către executor, prin adresa pe care a trimis-o intimatei în acest sens .

Contestaţia la executare formulată împotriva executării silite din

dosar nr..... nu este fără obiect, deoarece, urmează a se constata că

aceasta este perimată de drept.

Contestaţia la executare formulată cu privire la dosarul de executare nr..... nu este tardivă, deoarece executorul judecătoresc nu a făcut comunicări şi contestatorul nu avut cunoştinţă de actele şi formele întocmite.

5

Potrivit art. 401 alin.l lit.a, C.pr.civilă, contestaţia se poate face în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare.

Excepţia privind perimarea executării silite nu poate fi

inadmisibilă, executarea silită din cadrul dosarului nr..... nu poate

continua,  aşa  cum susţine  intimata,  deoarece  executarea  silită este perimată de drept, conf. art.389 alin.l C. pr. civilă.

Dreptul intimatei de a cere executarea silită atât a s.c. nr....., cât şi a

deciziei comerciale nr......., este prescris.

Conform prevederilor art. 405 C.pr. civilă, dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, termen care începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită.

Nu s-a dovedit de către intimată care a fost actul care a întrerupt prescripţia, pentru a se putea verifica dacă acesta se încadrează în cazurile imperative prevăzute de legiuitor la art.405 alin.l C.pr. civilă.

Intimata a dorit să fie repusă în termenul de prescripţie dat fiind faptul că a fost împiedicată de către executorul judecătoresc să finalizeze executarea.

Conform art.405 indice 3 alin.l C.pr.civilă, după împlinirea termenului de prescripţie, creditorul poate cere repunerea în acest termen, numai dacă a fost împiedicat să ceară executarea datorită unor motive temeinice.

Intimata nu a precizat şi nici nu a dovedit care sunt motivele temeinice şi cum a fost împiedicată să ceară executarea.

Conform aliniatului 2 al art. 405 C.pr. civilă, cererea de repunere în termen se depune la instanţa de executare competentă, în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării.

Intimata nu a precizat când a încetat pretinsa împiedicare, pentru ca să poată fi verificată respectarea acestui termen.

Intimata depune o altă cerere de executare la executorul judecătoresc Prisecariu Cezar Sorin, fără titlu executoriu, executorul începe executarea cu încălcarea prevederilor legale, respectiva dispoziţiilor imperative prev. de art. 372 C.pr.civilă, aspect dovedit cu copia adresei pe care a trimis-o executorul intimatei după efectuarea formelor de executare,respectiv a întocmirii somaţiilor.

Executarea în dosarul de executare a BEJ Prisecariu Sorin a început şi actele de executare au fost efectuate contrar dispoziţiilor art.372 C.pr. civilă, respectiv,acestea s-au efectuat în lipsa unui titlu executoriu.

La dosarul de executare nu exista la momentul emiterii somaţiilor titlul executoriu, după emiterea somaţiilor, executorul judecătoresc a

6

solicitat intimatei la data de 11.04.2008 ,să depună la dosarul de executare originalele celor două decizii ale Tribunalului şi Curţii de Apel Iaşi, orice executare silită urmând a se sista până la prezentarea dovezilor.

De altfel executorul judecătoresc a solicitat şi radierea somaţiei cu ipoteca de la OCPI Momeşti, la data de 18.04.2008.

Actele executorului judecătoresc efectuate fără respectarea dispoziţiilor imperative privind existenţa unui titlu executoriu depus odată cu cererea de executare, sunt lovite de nulitate şi nu se impune cercetarea lor sub aspectul formei sau fondului.

Chiar dacă se consideră că titlul executoriu este decizia civilă nr.

.... şi nu decizia comercială nr....., intimata trebuia să facă dovada

menţiunilor despre modificarea acesteia, certificate, pentru ca decizia iniţială să întrunească condiţiile prevăzute de lege pentru a reprezenta titlu executoriu.

Faţă de cele arătate anterior va fi respinsă ca nefondată excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare împotriva formelor de

executare silită din dosarul de executare nr......  al Birou Executor

Judecătoresc Bindileu Eugen , va fi admisă excepţia perimării executării

silite în dosarul de  executare nr.....  a  Birou Executor Judecătoresc

Bindileu Eugen Moineşti.

Se va constata perimată executarea silită în dosarul de executare

nr......a Birou Executor Judecătoresc Bindileu Eugen Moineşti şi va fi

respinsă cererea privind repunerea în termenul de prescripţie.

Se va admite contestaţie la executare silită formulată de contestatorul H.V. în contradictoriu cu intimata S.C. împotriva executării

silite din dosarele nr.....al Birou Executor Judecătoresc  Bindileu Eugen

şi nr.....al Birou Executor Judecătoresc Prisecariu Cezar Sorin.

Vor fi anulate actele şi formele de executare silită întocmite în

dosar nr.....al Birou Executor Judecătoresc Bindileu Eugen după data de

30.03.2004.

Vor fi anulate actele şi formele de executare silită întocmite în dosar nr.....al Birou Executor Judecătoresc Prisecariu Cezar Sorin.

Se va constata prescris dreptul de a cere executarea silită a titlului

executoriu - sentinţa civilă nr.....a Tribunalului Iaşi modificată prin

decizia civilă nr......a Curţii de Apel Iaşi

Va fi respinsă ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a executării silite începute în dosar nr..... al Birou Executor Judecătoresc Prisecariu Cezar Sorin.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.