Contestaţie la titlu. Competenta de soluţionare.

Sentinţă civilă 9485 din 03.08.2009


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi sub nr. 16681/245/2009,

contestatoarea  S.C. C ABC S.R.L. a formulat, în contradictoriu cu intimata

S.C. P Com S.R.L. contestaţie la executare atât împotriva executării  silite

pornite în dosarul de executare nr. 444/2009 al Biroului Executorilor 

Judecătoreşti Asociaţi Z C şi Z C C cât şi împotriva titlului executoriu

reprezentat de Ordonanţa Comercială  nr. 631/19.02.2009 a Tribunalului

Comercial Cluj .

În motivare s-a arătat că, în ceea ce priveşte executarea silită, debitul de

178.902,52 lei solicitat de executor este mai mare decât  suma datorată conform

titlului executoriu .

În ceea ce priveşte titlul executoriu reprezentat de Ordonanţa Comercială 

nr. 631/19.02.2009 a Tribunalului Comercial Cluj, contestatoarea apreciază că

acesta nu este clar, fiind necesară lămurirea înţelesului, a întinderii şi a aplicării

acestuia, deoarece creditoarea a calificat eronat procentul de 10% ca fiind o plată

restantă a lucrărilor efectuate, în realitate aceasta fiind o garanţie de bună

execuţie, aşa încât, pentru suma de reprezentată de acest procent, creanţa nu este

exigibilă .

Intimata, legal citată, a formulat întâmpinare  prin care a invocat excepţia

necompetenţei materiale şi teritoriale a Judecătoriei Iaşi, arătând că,potrivit art.

402 Cod procedură civilă, Tribunalul Cluj este instanţa competentă să

soluţioneze contestaţia privind lămurirea înţelesului, a întinderii şi a aplicării

titlului executoriu .

Cu privire la fondul cauzei, intimata a arătat că susţinerile contestatoarei 

nu privesc înţelesul şi aplicarea titlului executoriu ci,  reprezintă apărări de fond 

ce nu pot fi invocate pe calea contestaţiei la executare iar în ceea ce priveşte

suma executată, aceasta a fost stabilită cu aplicarea corectă a dispoziţiilor art.

3717 Cod procedură civilă  .

Conform art 137 Cod Procedură civilă,  instanţa urmează să se pronunţe

mai întâi asupra excepţiilor invocate .

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Prin acţiunea ce face obiectul prezentei cauze, contestatoarea pretinde că

debitul de 178.902,52 lei solicitat de executor este mai mare decât  suma

datorată conform titlului executoriu  dar şi că titlul executoriu reprezentat de

Ordonanţa Comercială  nr. 631/19.02.2009 a Tribunalului Comercial Cluj,

contestatoarea apreciază că acesta nu este clar, fiind necesară lămurirea

înţelesului, a întinderii şi a aplicării acestuia .

Potrivit art. 400 alin 2  Cod Procedură civilă : " (2) Contestaţia privind

lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la

instanţa care a pronunţat hotărârea ce se executa. Daca o asemenea

contestaţie vizează un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdicţie,

competenta de soluţionare aparţine instanţei de executare." .

Aşa după cum se poate observa, obiectul principal al contestaţiei îl

reprezintă titlul  executoriu reprezentat de Ordonanţa Comercială  nr.

631/19.02.2009 a Tribunalului Comercial Cluj, care în opinia contestatoarei are

nevoie de lămuriri referitoare la înţelesul,  întinderea şi a aplicarea acestuia,

aceasta apreciind că debitul stabilit este rezultatul unei confuzii de interpretare a

clauzelor contractuale .

Acest  lucru este învederat expres  chiar de către contestatoare, chiar, prin

cererea de chemare în judecată, astfel că, raportat la dispoziţiile legale redate

anterior, competenţa de soluţionare a contestaţiei revine Tribunalului Comercial

Cluj, instanţa care a pronunţat titlul executoriu .

De altfel Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţiile Unite, a stabilit prin

decizia nr. XV din 05.02.2007 că " 2. Competenţa de soluţionare a contestaţiei

privind înţelesul întinderii sau aplicării titlului executoriu, ce reprezintă o

hotărâre judecătorească comercială sau un alt titlu comercial emis de un organ

jurisdicţional, revine, după caz, instanţei comerciale sau organului

jurisdicţional care a pronunţat hotărârea ce se execută" .

În  ceea ce priveşte capătul doi al cererii, privind cuantumul debitului,

instanţa apreciază că este accesoriu de capătul privind lămurirea înţelesului, a

întinderii şi a aplicării titlului executoriu, deoarece întinderea întregului debit,

nu poate fi stabilită cu exactitate decât în momentul în care, instanţa se pronunţă

asupra lămuriri dispozitivului, aşa încât depinde de soluţia ce va fi dată cererii

privind lămurirea .

Având în vedere că dispoziţiile redate anterior instituie o necompetenţă de

ordine publică, conform art. 159 pct. 3 Cod procedură civilă, instanţa,

constatând că soluţionarea acţiunii excede competenţei materiale  a Judecătoriei 

Iaşi, urmează să admită excepţia  invocată de către intimată şi să decline

competenta  de soluţionare, in favoarea Tribunalului  Comercial Cluj .

În ceea ce priveşte excepţia cererea de suspendare a executării silite,

aceasta urmează a fi pusă în discuţia părţilor şi soluţionată de către instanţa

competentă  .