Partaj

Sentinţă civilă 1723 din 01.04.2013


Prin cererea formulată la data de 23.03.2012 şi înregistrata pe rolul Judecătoriei Caracal sub nr…./207/2012, petenta P.A. a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, în contradictoriu cu intimatul D.A., să se dispună anularea formelor de executare întocmite de executorul judecătoresc R. V. în dosarul de executare silită  nr….7/2011, prin care s-a dispus scoaterea la vânzare a imobilului situat în Drăgăneşti-Olt, …., judeţul Olt, în baza titlului executoriu  reprezentat de sentinţa civilă nr.1955 pronunţată de Judecătoria Caracal în data de 23.05.2011, în dosarul nr…./207/2010, rămasă definitivă prin decizia civilă nr.1060 din 12.10.2011 pronunţată de Tribunalul Olt.

În motivarea contestaţiei la executare, petenta a arătat că solicită admiterea contestaţiei şi anularea formelor de executare întocmite de BEJ R. V.  în dosarul nr…./2011, motivat de faptul că debitorul acestei obligaţii este soţul său, P.A., iar imobilul scos la vânzare reprezintă bun comun, dobândit în timpul căsătoriei, neprocedându-se până în acest moment  la promovarea unei cereri privind partajul forţat al bunurilor comune ce le aparţin, situaţie în  care continuarea executării, în condiţiile arătate, este nelegală.

Contestatoarea a invocat în drept, dispoziţiile art.399 şi următoarele C.pr.civ..

S-a depus alăturat contestaţiei la executare, chitanţa reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru.

Intimatul D.A. la data de 27.09.2012, a depus la dosar cerere reconvenţională prin care a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună ieşirea din indiviziune şi partajarea în cote de ½ a apartamentului situat în Drăgăneşti-Olt, …., judeţul Olt, între cei doi pârâţi P.A. şi P.A., cu obligarea celor doi pârâţi la plata integrală a cheltuielilor de judecată.

În fapt, motivând cererea reconvenţională a menţionat intimatul D.A. că împotriva pârâtului P.A. s-a pornit executarea silită pentru un debit de circa 40.000 lei, iar în acest sens, imobilul – apartamentul ce face obiectul acestui dosar a fost scos la vânzare (dosar executare nr…./2011).

S-a mai arătat prin cererea reconvenţională că soţia debitorului, P.A., a contestat executarea pretinzând că apartamentul este bun comun, iar datoria soţului său, debitorul P.A. către creditorul D.A. este personală.

Intimatul a susţinut că, pentru a putea continua executarea, solicită a se admite acţiunea de partajare a apartamentului în urma probelor  care se vor administra.

În drept, intimatul a invocat dispoziţiile art.49, 493 şi 274 C.pr.civ..

Petenta P.A. prin avocat a depus la dosar la termenul din 27 septembrie 2012, chitanţa reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru aferentă cererii de repunere pe rol a cauzei şi în copii sentinţa civilă nr.269 din 24.01.2012 pronunţată de Judecătoria Caracal şi decizia nr.513 din 2.05.2012 pronunţată de Tribunalul Olt.

Prin încheierea din data de 27.09.2012, instanţa în baza dispoziţiilor art.165 C.pr.civ., a admis excepţia disjungerii cererii reconvenţionale, având ca obiect partaj bunuri comune, formulată de intimatul-contestator reconvenţional D.A. în contradictoriu cu contestatoarea-intimată reconvenţional P.A. şi intimaţii P.A. şi Biroul Executor Judecătoresc Rafailă Vasile-Caracal.

Totodată, s-a dispus scoaterea cauzei disjunse de pe rol şi înaintarea  la Serv. arhivă pentru a fi înregistrată separat ca şi o cauză civilă, stabilindu-se termen de judecată în data de 11 oct.2012 la un complet de judecată specializat în cauze cu minori şi familie.

S-a anexat de asemenea la noul dosar cu nr…./207/2012 în xerocopie actele  întocmite în  dosarul de executare silită nr.217/2011 în care se regăsesc înscrisuri depuse de  petenta P.A., respectiv certificatul de căsătorie din care rezultă  înregistrarea acestuia în registrul stării civile al Primăriei mun. Tîrgu Jiu sub nr…. 1990, copia cărţii sale de identitate, a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr…./27.03.1998 de BNP Caracal şi opoziţia la vânzarea imobilului motivat de faptul că apartamentul pentru care s-au întocmit publicaţii de vânzare la licitaţie la cererea creditorului D.A. în scopul recuperării creanţei  în val. de 40.000 lei, reprezintă bun comun dobândit în timpul căsătoriei.

S-a anexat de asemenea publicaţia de vânzare imobiliară emisă de Biroul ex. judecătoresc R. V. în data de 27.02.2012.

În prezenta cauză având ca obiect partajarea apartamentului  bun comun al soţilor P.A. şi P.A., acţiune iniţiată în temeiul art.493 alin.1 C.p.c., de creditorul reclamant D.A., pârâta P.A. formulează cerere reconvenţională, prin care solicită partajarea apartamentului situat în oraşul Drăgăneşti Olt, astfel încât să se reţină cote diferenţiate şi anume, în ceea ce o priveşte cota de 85% având în vedere împrejurarea că tatăl său  P. D.  în data de 21 oct.1997 a achitat integral vânzătorilor  P.I. şi P.D. suma de 5.000.000 lei reprezentând preţul integral al imobilului, conform înscrisului sub semnătură privată intervenit în data de 21.10.1997.

Instanţa  a pus în vedere atât reclamantului D.A. cât şi pârâtei P.A. să achite taxa judiciară aferentă pretenţiilor solicitate, sens în care s-au făcut dovezi cu chitanţele anexate la dosar.

În probaţiune, s-au depus  sentinţa civilă nr.1955/23 mai 2011 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul civil …/207/2010 rămasă definitivă prin decizia civilă nr.1060/12.09.2011 a Tribunalului Olt, decizia civilă nr.640/12 iunie 2012 pronunţată de Tribunalul Olt, sentinţa civilă nr.3847 din 4 oct.2012 pronunţată de Judecătoria Caracal.

În vederea evaluării  apartamentului supus partajării, la  cererea reclamantului prin apărător, instanţa a încuviinţat efectuarea unei expertize  tehnice imobiliare, sens în care şi-a exprimat acordul şi  pârâta prin  apărător.

În cauză s-a întocmit şi depus la dosar raportul de expertiză imobiliară întocmit de expertul constructor  Cioroianu Dumitru împotriva căruia s-au formulat obiecţiuni de către

pârâtă sub aspectul  valorii stabilite, raportat la valoarea rezultată  în  urma evaluării  aceluiaşi apartament în cadrul  procedurii executării silite, existând o diferenţă între valoarea actuală de 53.850 lei faţă  de cea rezultată anterior de 46.156 lei.

Prin încheierea din data de 7.02.2013 instanţa a respins ca neîntemeiate obiecţiunile formulate de pârâtă, întrucât prin  concluziile expertului s-a justificat valoarea reală de circulaţie a apartamentului, ţinând seama de o serie de elemente  şi anume: zona de amplasare, suprafaţa utilă, anul construcţiei blocului, gradul de finisaj la care se adaugă un coeficient de uzură şi unul de actualizare, diferenţă de curs valutar, natura materialelor de construcţie, părţile componente ale apartamentului etc.

În dovedirea aportului diferenţial al celor doi soţi la dobândirea apartamentului bun comun, la stăruinţa  pârâtei instanţa a încuviinţat administrarea probei testimoniale fiind audiat în calitate de martor vânzătorul apartamentului şi anume P.I. a cărei declaraţie s-a consemnat şi ataşat la dosar.

Reclamantul a renunţat la administrarea acestei probe.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa apreciază ca întemeiată acţiunea formulată de reclamantul D.A., având în vedere considerentele ce urmează a fi expuse:

În data de 15.07.2009 între reclamantul D.A. şi pârâtul P.A. s-a încheiat un act sub semnătură privată intitulat chitanţă, în baza căruia  primul l-a împrumutat pe pârât cu suma de 10.000 euro cu obligarea  acestuia din urmă să restituie împrumutul la data de 20.12.2009.

Întrucât, pârâtul nu a înţeles să-şi îndeplinească obligaţia asumată faţă de reclamant, acesta a sesizat instanţa de judecată pentru a-şi recupera suma  acordată pârâtului cu titlu de împrumut.

Prin sentinţa civilă nr.1955 din 23.05.2011, pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr.6819/207/2010, rămasă definitivă prin decizia civilă nr.1060 din 12.10.2011, pronunţată de Tribunalul Olt, prin care s-a dispus anularea recursului ca fiind netimbrat, a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul D.A., împotriva pârâtului P.A. şi a fost obligat pârâtul să restituie reclamantului suma de 10000 Euro sau echivalentul în lei, plus dobânda legală începând cu 20.12.2009, până la achitarea integrală a debitului.

Prin aceeaşi sentinţă civilă  pârâtul a fost obligat  la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 6211 lei către reclamant.

Judecătoria Caracal, prin încheierea din 21.09.2011, pronunţată în dosarul nr…./207/2010 a admis cererea formulată de creditorul D.A. şi a încuviinţat investirea cu formulă executorie a sentinţei civile nr.1955 din 23.05.2011, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr.1060 din 12.10.2011, pronunţată de Tribunalul Olt.

La data de 26.09.2011, creditorul D.A. a solicitat Biroului Executor Judecătoresc Rafailă Vasile executarea silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.1955 din 23.05.2011, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr.1060 din 12.10.2011, pronunţată de Tribunalul Olt.

Prin încheierea din 29.09.2011, pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr…./207/2011, s-a admis cererea formulată de Biroul Executor Judecătoresc Rafailă Vasile pentru creditorul D.A. şi s-a încuviinţat executarea silită a obligaţiei privind pe creditorul D.A. şi debitorul P.A., în dosarul de executare nr…./ex/2011 al BEJ Rafailă Vasile, în oricare dintre formele prevăzute de lege.

Contestatoarea P.A., prin cererea, care formează obiectul prezentei cauze, în contradictoriu cu intimaţii BEJ Rafailă Vasile şi D.A., a formulat contestaţie la executare împotriva formelor de executare întocmite de executorul judecătoresc Rafailă Vasile în dosarul nr.217/2011, prin care s-a dispus scoaterea la vânzare a imobilului situat în Drăgăneşti-Olt, …, judeţul Olt, în baza titlului executoriu nr.2747 din 4.10.2011 şi a sentinţei civile nr.1955 pronunţată de Judecătoria Caracal în data de 23.05.2011.

A reţinut instanţa că la data de 17.10.2011, în dosarul de executare nr…./2011 a fost încheiat de către executorul judecătoresc procesul-verbal de situaţie, prin care acesta a identificat imobilul urmărit al debitorului P.A., respectiv imobilul constând într-un apartament cu două camere şi dependinţe, cu suprafaţa de 54,10 m.p., situat în Drăgăneşti-Olt, …, judeţul Olt, executorul judecătoresc făcând menţiunea că apartamentul este deţinut de către debitor în baza contractului de vânzare-cumpărare nr…./ 27.03.1998 – BNP P.Cernat şi R.Mitru.

Potrivit dispoziţiilor art.496 C.pr.civ., în vederea identificării imobilului urmărit, executorul judecătoresc s-a deplasat la locul unde este situat acesta şi a întocmit un proces-verbal de situaţie conf. art.497 alin.1 C.p.c., apoi a comunicat debitorului somaţia de plată a sumei datorată creditorului.

Din contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1053/ 27.03.1998 de Biroul Notarilor Publici P.Cernat şi R.Mitru din Caracal rezultă că, numiţii Petcu C.Ion şi P.D. soţi, au vândut numitului P.A.-intimat debitor în prezenta cauză, apartamentul proprietatea vânzătorilor din oraşul Drăgăneşti-Olt, …, judeţul Olt.

Raportat la certificatul de căsătorie seria .., nr…, eliberat la data de 28.07.1990 de către Primăria Municipiului Târgu Jiu, s-a constatat de către instanţă că, la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1053 din 27.03.1998 de Biroul Notarilor Publici P.Cernat şi R.Mitru din Caracal, contestatoarea P.A. era căsătorită cu debitorul P.A., iar apartamentul situat în oraşul Drăgăneşti-Olt, str….., judeţul Olt, identificat de către executorul judecătoresc prin procesul-verbal de situaţie nr…./2011 este un bun comun al contestatoarei P.A. şi al soţului acesteia debitorul P.A., fiind dobândit în timpul căsătoriei.

Potrivit art.493 C.pr.civ., creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi împărţeala acestora.

În cauză, instanţa a mai constatat că, deşi intimatul D.A. are calitatea de creditor personal al debitorului P.A., acesta a urmărit bunul deţinut în codevălmăşie de către debitor împreună cu soţia sa contestatoarea P.A., fără ca în prealabil, să ceară împărţeala acestuia.

Pe de altă parte, în conf. cu dispoz. art.33 C. fam., bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soţi, însă împărţirea se va putea face  şi la cererea  acestora, ori la cererea oricărei părţi interesate în cadrul contestaţiei la executare.

Cu toate acestea, după urmărirea bunurilor proprii ale soţului debitor, creditorul său personal poate cere împărţirea bunurilor comune, însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale.

În acest din urmă caz, bunurile atribuite prin împărţire fiecărui soţ devin proprii.

Atunci când interesele soţilor sau creditorilor reclamă împărţirea bunurilor în timpul căsătoriei, acest lucru se poate realiza conform prevederilor art.36 alin.2 C. fam. prin hotărâre judecătorească, eventuala convenţie a soţilor în acest sens fiind lovită de nulitate absolută deoarece înfrânge dispoz. legale.

La stabilirea cotelor cuvenite soţilor din bunurile comune se va ţine seama de contribuţia efectivă a fiecăruia la dobândirea acestora şi a obligaţiilor comune, putându-se ajunge la situaţia unor cote  inegale sau chiar la situaţia în care unul dintre soţi să nu primească nimic câtă vreme n-a avut vreo contribuţie la dobândirea bunurilor.

Până la proba contrară, se prezumă că soţii au avut o contribuţie egală.

Prezumţia relativă a dobândirii bunurilor cu contribuţie legală a soţilor poate fi infirmată prin orice mijloc de probă, de oricare din părţi care la împărţeală pretinde o contribuţie mai mare.

În cauza de faţă,  pârâta P.A. pretinde contribuţia sa de 85% la achiziţionarea  apartamentului, invocând ajutorul financiar primit de la tatăl său.

Sub acest aspect a prezentat pe parcursul soluţionării litigiului un înscris sub semnătură privată intervenit între fostul proprietar – vânzător P.I. şi tatăl său P. D. (decedat în data de …),  act întocmit în data de 21.10.1997 conform căruia  s-ar fi achitat preţul  integral al apartamentului de 5.000.000 lei de către numitul P. D..

Apreciază instanţa că acest act  nu are  forţa probantă în ceea ce priveşte transmiterea dreptului de proprietate de la vânzător la proprietar, fiind  absolut obligatoriu întocmirea actului de vânzare cumpărare în forma autentică, moment în care se produce transmiterea proprietăţii.

Susţinând că preţul apartamentului a fost achitat integral de către tatăl pârâtei P.A., consideră instanţa că, se încearcă recunoaşterea calităţii de bun propriu al acestui bun , pentru a fi atribuit în deplină proprietate pârâtei şi pentru a fi sustras în acest mod de la executarea silită.

Din acest considerent, acest înscris poate fi socotit a fi întocmit pro cauza, având în vedere şi faptul că nimic nu-l putea împiedica pe numitul P. D. să dobândească apartamentul  pe numele său, în condiţiile în care a achitat preţul integral cu bani proveniţi din veniturile sale proprii, ori  să i-l doneze fiicei sale P.A., dacă intenţiona s-o ajute din punct de vedere material.

Ori, din cuprinsul contractului autentificat sub nr…./27 martie 1998 rezultă fără putinţă de tăgadă că, pârâtul  P.A. singur  nu împreună cu soţia sa a cumpărat apartamentul de la foştii proprietari P.I. şi P.D. cu preţul de 5.000.000 lei, însă raportându-ne la data încheierii căsătoriei .. iunie 1990 se prezumă faptul că acest apartament a fost dobândit în timpul căsătoriei care potrivit dispoz. art.30 C. fam. are caracter de bun comun.

Mai mult, comparându-l cu contractul autentic de vânzare cumpărare care s-a încheiat în data de ….03.1990  între foştii proprietari P.I. şi P.D. în calitate de vânzători  şi pârâtul P.A. în calitate de cumpărător, la Biroul Notarilor Publici din mun. Caracal, în cuprinsul acestui din urmă act, se face referire expresă la preţul apartamentului, ca fiind achitat de cumpărător, înainte de autentificarea contractului.

Aşadar, apreciază instanţa că, ambii soţi şi-au adus contribuţia egală şi comună la achiziţionarea apartamentului .

De altfel, anterior tot în scopul fraudării intereselor creditorului - reclamant D.A., prin înscrisul sub semnătură privată din data de 11.09.2009 pârâţii P.A. şi P.A. au înstrăinat apartamentul numitului P. S. – fratele pârâtei P.A., acesta obţinând o hotărâre judecătorească  prin care s-a constatat intervenită vânzarea cumpărarea imobilului, compus din două camere şi dependinţe, însă  sentinţa civilă nr.985/5.03.2012 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr…./207/2011 a fost modificată  în sensul respingerii acţiunii formulată de numitul P. S. şi a admiterii cererii de intervenţie a intervenientului D.A. prin decizia civilă nr.640/12 iunie 2012 a Tribunalului Olt în acelaşi dosar.

În consecinţă, faţă de probatoriu administrat în cauză, instanţa urmează să admită cererea formulată de reclamantul D. A. şi să respingă ca neîntemeiată cererea reconvenţională a pârâtei P.A..

Instanţa urmează să constate că, pârâţii P.A. şi P.A. au dobândit în timpul căsătoriei cu contribuţie comună şi egală un apartament compus din două camere şi dependinţe, situat în oraşul Drăgăneşti Olt, str. …, jud. Olt, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1053/27 martie 1998 de Biroul Notarilor Publici P. Cernat şi R. Mitru cu sediul în mun. Caracal jud. Olt, stabilind cota de ½ din valoarea apartamentului, pentru fiecare.  .

Instanţa urmează să dispună sistarea stării de devălmăşie prin atribuirea apartamentului în natură în lotul pârâtului P.A. conform solicitării  reclamantului creditor pentru a face apoi posibilă executarea silită a titlului său executoriu cu obligarea acestuia la plata unei sulte băneşti către soţia sa , corespunzătoare dreptului valoric cuvenit.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Postat 30.04.2013

Domenii speta