Divorţ – solicitarea părţilor de a nu se motiva hotărârea – păstrare nume – încredinţare minor – voinţă minor – pensie de întreţinere

Sentinţă civilă 8317 din 19.05.2009


Sentin?a civil? nr. 8317/19.05.2009 – Dosar nr. 1393/215/2009

Divor? – solicitarea p?r?ilor de a nu se motiva hot?rârea – p?strare nume – încredin?are minor – voin minor – pensie de între?inere

 

Solu?ia: 

Admite ac?iunea formulat? de reclamanta MIN împotriva pârâtului  MI

Desface c?s?toria încheiat? între p?r?i ?i înregistrat? în registrul st?rii civile al mun. Craiova, sub nr. 513 din 8.05.1993 din vina exclusiv? a  pârâtului.

Încuviin?eaz?  învoiala p?r?ilor ?i reclamanta va p?stra numele dobândit prin c?s?toriei, acela de „M” ?i dup? desfacerea c?s?toriei.

Încredin?eaz? mamei reclamante spre cre?tere ?i educare pe minora  MIA, n?scut? la data de  29.05.1996.

Oblig? pârâtul la pensie de între?inere în favoarea minorei, în cuantum de 125 lei lunar, începând cu data de 10.01.2009 ?i pân? la intervenirea unei cauze legale de modificare sau stingere a acestei obliga?ii.

Ia act c? reclamanta nu a  solicitat cheltuieli de judecat?.

Cu apel în termen  de 30 de zile de la comunicare.

Pronun?at?  în ?edin?a public? din data de 19.05.2009

Motivarea:

Analizând cererea de fa, astfel cum a fost precizat?, pe baza probelor administrate, instan?a constat? c? este întemeiat? ?i urmeaz? a fi admis?.

Fiind îndeplinite condi?iile prev?zute de art. 38 alin. 1 C.fam., instan?a va desface c?s?toria încheiat? între p?r?i, din vina exclusiv? a pârâtului.

Întrucât ambele p?r?i au solicitat ca hot?rârea prin care se pronun divor?ul s? nu se motiveze, instan?a va face aplicarea art. 617 alin. 2 C.proc.civ. ?i nu va ar?ta motivele care au dus la desfacerea c?s?toriei.

Potrivit art. 40 alin. 1 ?i 2 din C.fam., instan?a va încuviin?a învoiala p?r?ilor, astfel c? reclamanta va purta numele dobândit prin c?s?torie, acela de M ?i dup? desfacerea c?s?toriei.

Potrivit art. 42 alin. 1 C.fam, instan?a va încredin?a mamei spre cre?tere ?i educare pe minora MIA, n?scut? la data de  29 mai 1996, apreciind c? este în interesul acesteia s? creasc? al?turi de mam?, împreun? cu care poate dezvolta o adev?rat? via de familie de natur? s?-i asigure o dezvoltare fizic? ?i psihic? propice,dar ?i acordul  minorei care a opinat s? r?mân? al?turi  de mam?.

Minora a fost crescut? de la na?tere de c?tre ambele p?r?i , îns? de la desp?r?irea în fapt a p?r?ilor, minora a r?mas în grija reclamantei ?i a mamei pârâtului, care  ofer? minorei  procesul de  cre?tere ?i educare, oferindu-i  condi?iile necesare  pentru o dezvoltare  corespunz?toare, mediul actual fiindu-i  favorabil atât  din punct de vedere  al  afectivitii oferite  ?i al echilibrului social, cât  ?i sub aspect material.

Art. 5 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 prevede expres c? r?spunderea pentru cre?terea ?i asigurarea dezvolt?rii copilului revine în primul rând p?rin?ilor, ace?tia având obliga?ia de a-?i exercita drepturile ?i de a-?i îndeplini obliga?iile fa de copil ?inând seama, cu prioritate, de interesul superior al acestuia.

Reclamanta îi poate oferi minorei condi?ii bune de cre?tere ?i educare, a?a cum rezult? ?i din ancheta social? efectuat? la domiciliul comun al p?r?ilor.

Având în vedere dispozi?iile art. 42 alin. 3, art. 86 alin. 3, art. 94, art. 97 alin. 1, art. 101 ?i art. 107 alin. 1 C.fam, instan?a va obliga pârâtul la plata unei pensii de între?inere în cuantum de 125 lunar, începând cu data de 10.01.2009 ?i pân? la  intervenirea unei cauze legale de modificare  sau atingere a acestei obliga?ii.

La stabilirea  cuantumuzlui pensiei  de între?inere, instan?a  a avut în vedere salariul minim pe economie garantat în plat?, prev?zut de H.G. nr. 1051 din 10.09.2008 , valabil pentru anul 2009, întrucât nu s-a f?cut dovada c? pârâtul ar fi angajat în munc?.

Instanta va lua act c? reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecat?.

1