Transformarea obligaţiei de întreţinere convenţională în bani, pe cale judiciară. Condiţii şi limite

Hotărâre 5874 din 10.04.2013


Transformarea obligaţiei de întreţinere convenţională în bani, pe cale judiciară. Condiţii şi limite

(…) pârâta a refuzat fără un temei legitim să mai primească bani sau întreţinere de la reclamanţi şi  a demarat împotriva acestora mai multe acţiuni civile pentru rezoluţiunea contractului de întreţinere încheiat, acţiunile sale fiind respinse de instanţele judecătoreşti prin hotărâri rămase irevocabile.

Din raportul de anchetă socială, rezultă că pârâta, în vârstă de 90 ani, are un venit în cuantum de 800 lei din pensie de stat, fiind bolnavă şi având nevoie de ajutor financiar şi la muncile gospodăreşti.

În consecinţă, analizând ansamblul mijloacelor de probă administrate şi văzând dispoziţiile art. 969 şi 1073, 1075 C.civ., instanţa apreciază că se impune transformarea parţială a obligaţiei de întreţinere în natură a reclamanţilor faţă de pârâtă, în obligaţia de întreţinere prin echivalent bănesc, reclamanţii urmând a remite lunar pârâtei suma de 1000 lei, până la decesul acesteia.

La stabilirea cuantumului sumei de bani, instanţa are în vedere vârsta înaintată a pârâtei, venitul redus de care beneficiază aceasta şi cheltuielile lunare, problemele de sănătate ale acesteia, nevoia de ajutor la muncile gospodăreşti şi necesitatea efectivă de a angaja o persoană care să se ocupe de îngrijirea sa. De asemenea, se are în vedere şi declaraţia reclamanţilor prin avocat, potrivit căreia aceştia pot suporta plata sumei lunare de 1000 lei, în contul întreţinerii pârâtei.

În ceea ce priveşte obligaţia contractuală a reclamanţilor de a o înmormânta pe pârâtă după deces potrivit tradiţiei şi obiceiului locului, instanţa constată că aceasta nu este susceptibilă de transformare în bani, drept pentru care o va menţine în sarcina reclamanţilor.

De asemenea, reclamanţii vor respecta în continuare dreptul de uzufruct viager  al pârâtei, rezervat prin contract.

Judecătoria Craiova – Secţia Civilă – Sentinţa civilă nr. 5874/10.04.2013

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 29.10.2012, sub nr. xxx/215/2012, reclamanţii  G. Ş. V. şi G. G. au chemat în judecată pe pârâta  B. I. I. , solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa, instanţa să dispună transformarea obligaţiei de întreţinere în natură în obligaţia de întreţinere prin echivalent bănesc, începând cu data introducerii acţiunii, până la sfârşitul vieţii pârâtei.

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că la data de 27.09.2004 au încheiat cu pârâta contractul de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere, autentificat sub nr. xxx/27.09.2004, prin care au cumpărat apartamentul situat în Craiova, str. xxx, jud. Dolj, cu preţul de 150.000.000 lei, şi prin care s-au obligat să o întreţină pe pârâtă cu toate cele necesare traiului zilnic, iar după deces să o înmormânteze potrivit tradiţiei şi obiceiului locului.

Reclamanţii au mai arătat că de la data încheierii contractului, subsemnaţii şi-au executat obligaţia de întreţinere faţă de pârâtă, procurându-i alimente, medicamente şi cele necesare traiului, însă din anul 2006 pârâta a refuzat alimentele oferite şi sprijinul, dorind să rezoluţioneze contractul încheiat cu ei, în acest sens pârâta introducând trei acţiuni privind rezoluţiunea contractului de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere încheiat, toate aceste acţiuni fiind respinse irevocabil, instanţa reţinând culpa exclusivă a pârâtei în neexecutarea obligaţiei de întreţinere în natură.

Reclamanţii au mai precizat că în toată această perioada i-au prestat întreţinere pârâtei, i-au adus medic în vederea consultaţiilor de specialitate, trimiţând diverse sume prin mandat poştal, pârâta refuzând să primească întreţinere în mod nejustificat, obligaţia de întreţinere neputând fii prestată de subsemnaţi din cauza culpei pârâtei care refuza categoric sprijinul oferit.

În susţinerea cererii, reclamanţii au anexat următoarele înscrisuri: contractul de vânzare cumpătare cu clauză de întreţinere autentificat sub nr. xxx/27.09.2004, precum şi deciziile Curţii de Apel Craiova nr. 2802/2006 şi 996/2008.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1020 şi 1075 C.civ.

Cererea a fost timbrată iniţial cu taxă judiciară de timbru de 1011 lei şi timbru judiciar de 5 lei.

Pârâta a depus întâmpinare , prin care a solicitat instanţei respingerea acţiunii şi obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată.

La termenul de judecată din 03.12.2012, instanţa a încuviinţat probatoriul pentru reclamanţi, respectiv înscrisuri, proba cu interogatoriul  pârâtei, proba testimonială fiind audiat la solicitarea reclamanţilor martora  N. M. ( f. 44), iar la termenul de judecată din data de 23.01.2013 instanţa a încuviinţat probatoriul pentru pârâtă, respectiv înscrisuri, proba testimonială, fiind audiat la solicitarea pârâtei martora  I. F. (f. 43), precum şi efectuarea unei adrese către Primăria Municipiului Craiova – Autoritatea Tutelară, cu solicitarea de a efectua un raport de anchetă socială, la domiciliul pârâtei, răspunsul la adresă fiind depus la dosar la termenul din 10.04.2013.

Analizând cererea reclamanţilor prin prisma probelor administrate şi a dispoziţiilor legale incidente în materie, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat sub nr.  xxx/27.09.2004 de BNP  P. O. din Craiova, pârâta le-a transmis reclamanţilor dreptul de proprietate asupra imobilului-apartament situat în Craiova,  str. (...), jud. Dolj, cu rezervarea dreptului de uzufruct viager, în schimbul preţului de 150000000 ROL şi a întreţinerii prestate de reclamanţi, constând în asigurarea tuturor celor necesare traiului zilnic, respectiv alimente, medicamente, îmbrăcăminte, curăţenie, precum şi înmormântarea pârâtei după decesul acesteia.

Ulterior, relaţiile dintre pârâtă şi reclamanţi s-au degradat în mod iremediabil, aşa cum rezultă foarte clar din  hotărârile judecătoreşti  depuse în copie la dosar, din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză şi din raportul de anchetă socială efectuat de Primăria Mun. Craiova – Serviciul de Autoritate Tutelară.

Pe fondul acestei stări conflictuale şi a raporturilor de vrăjmăşie survenite între cele două părţi, a devenit imposibilă îndeplinirea obligaţiei contractuale de întreţinere asumate de reclamanţi faţă de pârâtă, în baza contractului sus-menţionat.

Astfel, pârâta a refuzat fără un temei legitim să mai primească bani sau întreţinere de la reclamanţi şi  a demarat împotriva acestora mai multe acţiuni civile pentru rezoluţiunea contractului de întreţinere încheiat, acţiunile sale fiind respinse de instanţele judecătoreşti prin hotărâri rămase irevocabile.

În plus, reclamanta se află  actualmente în îngrijirea martorei  I. F. cu care este momentan în relaţii bune, aceasta locuind efectiv cu pârâta la domiciliul acesteia, încă din septembrie 2012.

Din raportul de anchetă socială, rezultă că pârâta, în vârstă de 90 ani, are un venit în cuantum de 800 lei din pensie de stat, fiind bolnavă şi având nevoie de ajutor financiar şi la muncile gospodăreşti.

În consecinţă, analizând ansamblul mijloacelor de probă administrate şi văzând dispoziţiile art. 969 şi 1073, 1075 C.civ., instanţa apreciază că se impune transformarea parţială a obligaţiei de întreţinere în natură a reclamanţilor faţă de pârâtă, în obligaţia de întreţinere prin echivalent bănesc, reclamanţii urmând a remite lunar pârâtei suma de 1000 lei, până la decesul acesteia.

La stabilirea cuantumului sumei de bani, instanţa are în vedere vârsta înaintată a pârâtei, venitul redus de care beneficiază aceasta şi cheltuielile lunare, problemele de sănătate ale acesteia, nevoia de ajutor la muncile gospodăreşti şi necesitatea efectivă de a angaja o persoană care să se ocupe de îngrijirea sa. De asemenea, se are în vedere şi declaraţia reclamanţilor prin avocat, potrivit căreia aceştia pot suporta plata sumei lunare de 1000 lei, în contul întreţinerii pârâtei.

În ceea ce priveşte obligaţia contractuală a reclamanţilor de a o înmormânta pe pârâtă după deces potrivit tradiţiei şi obiceiului locului, instanţa constată că aceasta nu este susceptibilă de transformare în bani, drept pentru care o va menţine în sarcina reclamanţilor.

De asemenea, reclamanţii vor respecta în continuare dreptul de uzufruct viager  al pârâtei, rezervat prin contract.

Faţă de cele expuse, instanţa va admite în parte cererea reclamanţilor şi va dispune transformarea obligaţiei de întreţinere în natură asumată de reclamanţi faţă de pârâtă, prin contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat sub nr.  xxx/27.09.2004 de BNP  P. O. din Craiova, constând în întreţinerea pârâtei cu toate cele necesare traiului zilnic, respectiv alimente, medicamente, îmbrăcăminte, curăţenie, în obligaţie de întreţinere prin echivalent bănesc, constând în plata de către reclamanţi pârâtei a unei sume lunare în cuantum de 1000 lei, începând cu data de 29.10.2012, data introducerii acţiunii în justiţie, şi până la sfârşitul vieţii pârâtei, menţinând în sarcina acestora obligaţia asumată faţă de pârâtă prin contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat sub nr.  xxx/27.09.2004 de BNP  P. O. din Craiova, constând în înmormântarea pârâtei după deces potrivit tradiţiei şi obiceiului locului, precum şi toate celelalte obligaţii asumate de aceştia faţă de pârâtă prin contract.

Totodată, instanţa va lua act că reclamanţii nu au solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată suportate în cauză şi va respinge ca neîntemeiată cererea pârâtei de obligare a reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată.