Transmiterea calităţii procesuale de debitor a Administraţiei Fondului de Mediu către Administraţia Finanţelor Publice Locale în procedura recuperării pe calea executării silite a creanţei constând în timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sentinţă civilă 1438 din 09.08.2013


Sentinţa civilă nr. 1438/09.08.2013

Contestaţie la executare

Transmiterea calităţii procesuale de debitor a Administraţiei Fondului de Mediu către

Administraţia Finanţelor Publice Locale în procedura recuperării pe calea executării silite a creanţei constând în timbrul de mediu pentru autovehicule.

Constată că prin cererea înregistrată sub acest număr de dosar la data de 1 aprilie 2013, contestatoarea D. G. A F. P. S., în numele şi pentru A.F.P. M., a solicitat ca pe prin hotărârea ce se va pronunţa,

în contradictoriu cu intimatul /creditor M. M. V. şi  Biroul Ex. Jud. T. V. P.,

să se dispună:

- Anularea somaţiei emisă de organul de executare silită la data de 15

martie 2013;

- Suspendarea executării silite;

- Anularea actelor de executare efectuate de organul de executare silită ca

fiind netemeinice şi nelegale.

 În expunerea de motive a cererii introductive de instanţă reclamanta arată, în esenţă, următoarele:

-prin sentinţa civilă nr. 2162/CA/7 iunie 2012 Tribunalul Sibiu a obligat

A. F. de M. B. să plătească intimatului M. M. V. suma de 8236 lei cu dobânzi legale, reprezentând taxa de poluare;

- titlul executoriu sus-citat obligă la restituirea taxei în mod exclusiv pe A.F.M. B., nu şi pe A.F.P. M.;

- intimatul/beneficiar a solicitat restituirea taxei de la A.F.P. M. şi, urmare a

refuzului – justificat din punctul de vedere al reclamantei – , intimatul a declanşat executarea silită în contra A.F.P. M. şi nu împotriva fondului de mediu, cum ar fi trebuit;

-din punctul de vedere al reclamantei executarea silită s-a pornit împotriva

unei persoane fără calitate procesuală pasivă şi invocă această excepţie;

-în privinţa cererii de suspendare a executării silite reclamanta invocă drept

motiv „ pericolul ca înştiinţarea  să fie executată nelegal”;

-între A.F.P. M. şi intimatul M. M. V. nu există nici un raport fiscal, motiv

pentru care administraţia nu are calitate procesuală pasivă în cauză.

Cererea s-a întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 622 şi următoarele din L. nr. 134/2010; art. 1 şi Cap. II pct. 5.1. din Ordinul nr. 85/2012 a M.M.P. şi M.F.P.; art. 2 din O.G. nr. 22/2002; art. 711 şi urm. din C. Pr. Civ..

Reclamanta nu a timbrat contestaţia, invocând în acest sens dispoziţiile art. 229 din C. pr. fiscală.

Intimatul M. M. V. /legal citat dar lipsă la judecarea cauzei/a depus la dosarul cauzei întâmpinarea fila 41 şi următoarele dosar, prin care solicită respingerea excepţiei calităţii procesuale pasive privind A. F. P. M., iar pe fondul cauzei respingerea contestaţiei la executare ca nefondată.

În justificarea acestei poziţii procesuale intimatul/creditor relevă următoarele aspecte:

-printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă Tribunalul Sibiu i-

a dat câştig de cauză intimatului şi a obligat pe debitoarea A. F. de M. B. la restituirea taxei de poluare achitată de creditor;

-titlul executoriu stabileşte în considerentele sale faptul că sentinţa va fi

pusă în executare de A.F.P. M. ( organul fiscal competent) în baza ordinului nr. 85/2012;

-înainte de a declanşa executarea silită creditorul a cerut administraţiei

fondului de mediu restituirea taxei, care a refuzat pe considerentul că nu are competenţă în soluţionarea cererilor de restituire;

-deşi a prezentat reclamantei acest refuz , şi  administrația fiscală locală i-a

refuzat executarea hotărârii, astfel că intimatul /creditor a apelat la ultima soluţie: punerea în executare a hotărârii.

Întâmpinarea s-a întemeiat în drept pe dispoziţiile  art. 200 şi 447 din Cod pr. civ.; Ordinul comun al M.M.P. şi M.F.P. nr.85/2012.

Intimatul B.E.J. T. V. P. solicită respingerea contestaţiei faţă de organul de executare silită, motivat de faptul că în baza Deciziei nr. 162/2003 a C.C. a României executorii judecătoreşti nu au calitate procesuală pasivă în cazul litigiilor având ca obiect contestaţie la executare.

Instanţa a citat în cauză şi A. F. pentru M., care nu s-a prezentat la judecarea cauzei şi nu şi-a exprimat o poziţie procesuală fermă privind cererea introductivă de instanţă, limitându-se a indica – la solicitarea instanţei – procedura legală pe care intimatul/creditor trebuia să o urmeze pentru recuperarea creanţei sale (acte fila 92 şi urm. dosar).

Examinând actele şi lucrările dosarului instanța reţine cele ce urmează.

Prin decizia civilă nr. 2162/CA/2012, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul civil nr. 8145/85/2011 şi devenită irevocabilă, s-a admis acţiunea intimatului M. M. V. şi intimata A. F. de M. B. a fost obligată să restituie acestuia suma de 8236 lei reprezentând taxa de poluare, cu dobânda aferentă.

Prin considerentele hotărârii se arată în mod explicit şi neîndoielnic faptul că, având în vedere prevederile Ordinului nr. 85/20123 emis de M. M. şi P. în comun cu M. F. P., hotărârea se va pune în executare de organul fiscal competent, respectiv A. F. P. M..

Cu toate acestea, cererea de restituire făcută de intimat la A.F.P. M. a fost soluţionată  prin refuz (adresa f.58 dosar) la data de 6 februarie 2013.

La solicitarea instanţei, debitoarea A. F. de M. B. arată că în baza ordinului nr. 490/407/2013, care reglementează procedura de restituire…a sumelor stabilite de instanţă de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, contribuabilul va depune cererea de restituire la organul fiscal competent. Iar în cazul persoanelor fizice ”organul fiscal competent” este cel în  a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică, în speţă A.F.M. M.

În raport de aceste considerente de fapt şi de drept refuzul reclamantei de a restitui intimatului sumele prevăzute în titlul executoriu apare fără suport legal, iar declanşarea executării silite apare justificată.

În concluzie, devreme ce reclamanta nu a susţinut şi probat alte motive de nelegalitate a executării silite  contestaţia apare ca neîntemeiată şi va fi respinsă, ca şi excepţia invocată de aceeaşi contestatoare.

În ceea ce priveşte pe intimatul B.E.J. T. V. P. instanţa reţine că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de organul de executare silită este întemeiată, astfel că faţă de această parte contestaţia se va respinge pe acest temei.