Partaj

Sentinţă civilă 2111 din 16.05.2013


Prin cererea înregistrată sub nr.1961/207/2013  reclamantul VM a chemat în judecată pe pârâţii NM, DF, NM,  solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se declare deschisă succesiunea autoarei  VV(E) decedată în data de 3.11.2010,  rămânând ca moştenitori VM, NM în calitate de descendenţi gr.I, DF şi  NM în calitate de descendenţi gr.2.

Ca avere succesorală de pe urma  autoarei a rămas: suprafaţa de 2,9050 ha teren extravilan, 0,3666 ha teren intravilan cota de ¼ dintr-o casă de locuit, construită din cărămidă,, acoperită cu tablă, compusă din 4 camere, ¼ dintr-un pătul de nuiele, ¼ dintr-o anexă gospodărească, bunuri situate pe raza comunei G. jud. Olt pe suprafaţa de 0,3666 ha teren intravilan conform titlului de proprietate nr.42068/2 din 17.10.1995.

De asemenea, reclamantul solicită ieşirea din indiviziunea în care se află părţile  cu privire la următoarele bunuri:  suprafaţa de 2,9050 ha , una casă din cărămidă cu patru camere, acoperită cu tablă, anexa gospodărească, un pătul din nuiele, construcţii situate pe suprafaţa de 0,3666 ha intravilan conform titlului de proprietate nr.42068/2 din 17.10.1995.

În motivarea cererii se arată că autoarea  VV(E.) a fost căsătorită cu  V. I. V., din relaţiile de căsătorie rezultând trei copii VM, NM şi DG.

De pe urma autorului  Vişănescu I. Victor decedat în data de 2.11.1970 au rămas ca moştenitori VV(E) în calitate de soţie supravieţuitoare  şi VM, NM şi DG în calitate de  descendenţi gr.I, iar ca avere au rămas bunurile descrise mai sus.

Reclamantul arată că în anul  2000 a decedat  DG rămânând ca moştenitori DF şi NM.

În data de 3.11.2010 a decedat  autoarea V. V. (E.),  rămânând ca moştenitori  V. M., NM şi DF , NM prin reprezentarea defunctei DG.

Reclamantul solicită ieşirea din indiviziune asupra bunurilor menţionate mai sus.

În drept, se invocă dispoz. art.728 şi urm. C.civil.

În dovedirea cererii s-a depus la dosar titlu de proprietate nr.42068/2 din 17.10.1995,  sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr.27 din  2.06.2011,  certificat fiscal nr.531 din 21.02.2013, adeverinţa nr.923 din 20.03.2012, contract de vânzare cumpărare  nr.6059 din 17 dec.2003,  certificat de moştenitor nr.170 din 22.04.1971 emis de Notariatul de Stat Local Caracal,  încheierea nr.13 din 5.03.2013, acte de stare civilă, certificat de deces  V. V., , certificat deces DG, titlu de proprietate nr.2619 din 26.02.2008.

Din examinarea probatoriului administrat în cauză, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

De pe urma autoarei VV(E.) decedată în data de  3.11.2010 au rămas ca moştenitori VM, NM în calitate de descendenţi gr.I, DF şi  NM în calitate de descendenţi gr.2, iar ca avere succesorală au rămas următoarele: suprafaţa de 2,9050 ha teren extravilan, 0,3666 ha teren intravilan cota de ¼ dintr-o casă de locuit, construită din cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din 4 camere, ¼ dintr-un pătul de nuiele, ¼ dintr-o anexă gospodărească, bunuri situate pe raza comunei G.. jud. Olt pe suprafaţa de 0,3666 ha teren intravilan conform titlului de proprietate nr.42068/2 din 17.10.1995 şi certificatului de moştenitor nr.170 din 22.04.1971 emis de Notariatul de Stat Local Caracal.

La data de 16.05.2013 în camera de consiliu, prezente în instanţă , părţile solicită să se ia act de învoiala privind partajarea bunurilor rămase în succesiunea defunctei VV(E.).

Analizând tranzacţia intervenită între părţi instanţa constată că părţile au avut capacitatea legală de a tranzacţiona, actul este expresia voinţei libere a părţilor şi prin încheierea acesteia nu sunt încălcate dispoziţii legale imperative.

Între  moştenitorii autoarei V. V. ( E.) cu ultim domiciliu in com. G.., jud. Olt a fost încheiată o tranzacţie cu scopul stingerii procesului de faţă, tranzacţie semnată de aceştia în faţa instanţei de judecată în urma legitimării şi verificării acordului de voinţă cu privire la conţinutul acestui act.

În condiţiile speţei instanţa constată că devin incidente dispoziţiile art. 1179  şi art.2267 - 2272 din NCC  legea aplicabilă la momentul încheierii tranzacţiei,  precum şi dispoziţiile art. 438- 441 Noul Cod de Pr. Civilă ,  şi art. 982 din Noul Cod de Procedură Civilă.

În conformitate cu dispoziţiile art. 2267 din NCC, « tranzacţia este un contract prin care părţile termină un proces început sau preîntâmpină un proces pe cale să se nască ».

Fiind un contract, tranzacţia trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale  de validitate  ale unui act juridic prevăzute de  art.. 1179 NCC (capacitatea de contracta,consimţământul părţilor, obiectul determinat şi licit, cauză licită şi morală);

În acest sens tranzacţia trebuie să fie constatată prin act scris , părţile să aibă capacitatea de a dispune iar scopul încheierii sale să fie cel prevăzut de art. 2271 din NCC.

În baza art. 438 alin. 1 din Noul Cod de Procedură Civilă « părţile se pot înfăţişa oricând în cursul judecăţii, chiar dacă nu au fost citate, pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfinţească învoiala lor », iar în conformitate cu dispoziţiile art. 439 din Noul Cod de Procedură Civilă « tranzacţia va fi încheiată în formă scrisă şi va alcătui dispozitivul hotărârii ». Aceste dispoziţii legale sunt aplicabile şi în procedura împărţelii judiciare în conformitate cu prevederile art.982 din Noul Cod de Procedură Civilă.

Totodată instanţa observă că  dispoziţiile art.982 alin.2 din Noul Cod de Procedură Civilă, care prevăd că dacă părţile ajung la o învoială cu privire la împărţirea bunurilor instanţa va hotărî potrivit înţelegerii lor  şi ale art.438-441 Noul Cod de Procedură Civilă, conferă posibilitatea părţilor de a stinge orice litigiu dintre ele  prin încheierea unei tranzacţii.

Analizând situaţia de fapt expusă prin prisma dispoziţiilor legale incidente în speţă, instanţa apreciază întemeiată solicitarea de a se lua act de tranzacţia încheiată între părţi, pentru următoarele argumente :

Contractul de tranzacţie încheiat între părţi şi prezentat instanţei de judecată, îndeplineşte condiţiile generale de valabilitate ale unui act juridic prevăzute de art. 1179  NCC,  deoarece a fost încheiat între părţi ce au capacitatea de a contracta cu capacitate deplină de exerciţiu şi este rezultatul manifestării de voinţă a părţilor liberă, neviciată, în deplină cunoştinţă de cauză.

Instanţa reţine de asemenea că acest contract are un obiect determinat ce constă în partajarea masei succesorale de pe urma autoarei V. V. (E.) cu ultimul domiciliu în comuna G.. judeţul Olt, iar cauza acestui contract este licită, fiind corespunzătoare normelor legale şi de convieţuire socială.

Instanţa constată şi faptul că tranzacţia constituie rezultatul acordului de voinţă al părţilor în sensul stingerii procesului început şi că a fost încheiat în formă scrisă de părţi ce au capacitatea de dispoziţie, fiind întrunite astfel şi condiţiile prevăzute de art. 2267 – 2272  NCC..

Faţă de aceste împrejurări, în baza art. 438-441 Noul Cod de procedură Civilă şi art. 982 din Noul Cod de Procedură Civilă, instanţa urmează să ia act de tranzacţia părţilor şi să consfinţească învoiala acestora, consemnată în înscrisul intitulat „Tranzacţie”, pe care o va consfinţi ca  fiind legală şi care va alcătui dispozitivul prezentei sentinţe.

Postat 30.05.2013

Domenii speta