COMERCIAL:Contract de achiziţionare a rovinietei în 4 rate trimestriale sub incidenţa prevederilor og nr. 15/2002. Obligativitatea procedurii prealabile a concilierii instituită la art. 7201 din Codul de procedură civilă

Decizie din 17.11.2010


Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Pătârlagele sub nr. X/X/2009 , reclamanta C. N. A. şi D.N. R. prin D. R. de D.  P. B. a chemat în judecată pe pârâta SC B. W. SRL Nehoiu, solicitând ca prin  hotărârea ce se va  pronunţa să fie  obligată la plata sumei de 2.160 euro, reprezentând  contravaloare ratei a IV-a din  preţul rovinetei, achiziţionată în baza contractului nr. 3518/09.03.2006 şi respectiv a sumei de 3.227,04 euro reprezentând penalităţi de întârziere  aferente, ambele  valori fiind  calculate la  cursul  de schimb  al BNR valabil în ultima zi a lunii anterioare datei la care se va  achita rovinieta.

În motivarea acţiunii, reclamanta a învederat că în baza contractului nr. 3518/09.03.2006, deşi pârâta a achiziţionat rovinieta pentru 15 autovehicule , în aplicarea prevederilor OG nr. 15/2002, cu plata în 4 rate trimestriale, conform anexei 2 B la  contract, aceasta nu a  plătit cea de a IV-a  rată, datorând  astfel suma de 5.387,04 euro, la care se adaugă şi penalităţi în sumă de 3.227,04 euro, calculate conform clauzei contractuale.

Pârâta a formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată sub motivaţia  în esenţă că autovehiculele  pentru care  s-au achiziţionat  rovinietele  au fost dobândite în proprietate  prin contractul nr. 746/2003 încheiat cu SC B. P. P. SRL Timişoara, care, la rândul său le-a cumpărat  de la SC F. Nehoiu SA,  societate comercială în faliment, iar în cadrul procedurii de insolvenţă a acesteia s-a anulat irevocabil şi contractul nr. 746/2003, dispunându-se restabilirea  situaţiei anterioare. Pe de altă parte,  este inadmisibilă aplicarea concomitentă  a două sancţiuni : perceperea de penalităţi de întârziere şi lipsa valabilităţii rovinietei.

În subsidiar, pârâta a solicitat  a se constata prematuritatea introducerii  acţiunii, în condiţiile în care reclamanta nu a respectat prevederile art. 7201 din Codul de procedură civilă privind procedura  prealabilă de conciliere ( filele 25-27).

Reclamanta a formulat  răspuns la întâmpinare, învederând că în raport de situaţia de fapt dedusă  judecăţii şi de clauzele  contractuale asumate de pârâtă, aceasta datorează suma de bani ce face  obiectul acţiunii (filele 42-45).

Prin sentinţa nr. X/2010 pronunţată de Judecătoria Pătârlagele s-a admis acţiunea ca întemeiată, pârâta fiind obligată să plătească reclamantei suma de 2.160 euro- contravaloarea ratei a IV- a a rovinietei  achiziţionate  în baza contractului nr. 3518/2006, suma de 3.227,04 euro –penalităţi de  întârziere aferente  şi suma de  1.379,91 lei –cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut în baza  probatoriului administrat că pârâta datorează reclamantei suma de  2.160 euro reprezentând contravaloarea celei de a IV- a rate a rovinietei  achiziţionată pentru 15 autovehicule, conform contractului nr. 3518/2006, scadentă la 09.12.2006, precum şi suma de 3.227, 04 euro  reprezentând penalităţi de întârziere aferente,  anularea contractului nr. 746/2003 invocat prin întâmpinare, neprezentând relevanţă în condiţiile în care nu s-au produs dovezi în sensul conformării dispoziţiilor hotărârii.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta în termen legal conform art. 301 din Codul de procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art. 303 din acelaşi cod.

În expunerea motivelor de recurs , pârâta a invocat  în esenţă că instanţa fondului a omis să se  pronunţe asupra motivului de critică  privind neefectuarea  procedurii prealabile, iar pe fond a reţinut  în mod greşit că dubla sa sancţionare  prin suspendarea de drept a rovinietei  concomitent cu perceperea de penalităţi ar fi corectă, punând-o astfel în situaţia de a plăti  un serviciu de care  nu a beneficiat.

Prin notele de concluzii scrise depuse la filele 17 -19  dosar, intimata – reclamantă a solicitat motivat respingerea recursului ca neîntemeiat.

Prin decizia nr. X/2010, s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Hotărând astfel, tribunalul a reţinut:

În baza  probatoriului administrat, instanţa fondului a obligat în mod  corect pârâta să plătească reclamantei suma de 2.160 euro reprezentând contravaloarea celei de a IV- a rate a rovinietei  achiziţionată pentru 15 autovehicule, conform contractului nr. 3518/2006, scadentă la 09.12.2006, precum şi suma de 3.227, 04 euro  reprezentând penalităţi de întârziere aferente,  anularea contractului nr. 746/2003 invocat prin întâmpinare, neprezentând relevanţă în condiţiile în care nu s-au produs dovezi în sensul conformării dispoziţiilor hotărârii.

În raport de clauzele  stipulate de părţi în contractul nr. 3518/09.03.2006, necontestat  de către pârâtă, prin raportare  la prevederile art. 1 şi art. 4 din OG nr. 15/2002 şi la art. 10 alin. 2  şi art. 13 alin.4 din Normele metodologice  aprobate prin Ordinul nr. 1433/2002 , dar şi la art. 969 şi urm.  din Codul civil, în cauză nu operează  o dublă sancţionare circumscrisă perceperii de penalităţi şi suspendării de drept a rovinietei astfel cum s-a invocat prin cererea de recurs.

Contrar motivului de critică privind omisiunea  pronunţării instanţei fondului asupra excepţiei de prematuritate a introducerii acţiunii, invocată prin întâmpinare, tribunalul reţine că instanţa a  făcut  aprecieri ferme  prin sentinţa atacată, în sensul că deşi  s-a efectuat procedura de conciliere potrivit art. 7201 din Codul de procedură civilă, pârâta s-a menţinut în pasivitate.