Contestatie la executare fila cec pierduta

Sentinţă civilă 2648 din 01.10.2009


R O M A N I A

contestatie la executare.

INSTANTA

Sub nr. 2252/189 din 2.06.2009 a fost inregistrata la instanta adresa nr. 257/189/2009 din 18.05.2009 prin care Tribunalul V a trimis, spre rejudecare, contestatia la executarea filei CEC seria BK 300 nr. 02102151 emisa la data de 20.05.2008 de SC „X” SA, contestatie formulata de contestatoarea SC „X” SA in contradictoriu cu creditoarea SC „Y” SRL V si cu tertul poprit Banca Transilvania –Agentia B.

In motivarea contestatiei - inregistrata initial la Judecatoria B cu nr. 257/189 din 26.01.2009-, contestatoarea a sustinut ca desi fila CEC emisa de SC „X” SA, a fost declarata pierduta de catre contestatoare, a fost totusi introdusa la plata la data de 27.05.2008 de catre SC „Y”, astfel ca este nelegala punerea in executare a filei CEC mentionate. Contestatoarea a mai sustinut ca ea nu a avut relatii comerciale cu SC „Y”, ca urmare ea nu datoreaza acesteia suma de 59.500 lei.

Contestatoarea a solicitat anularea titlului executoriu, a tuturor actelor de executare, precum si intoarcerea executarii silite, respectiv restituirea sumei poprite de catre tertul poprit Banca Transilvania.

De asemenea, contestatoarea a solicitat suspendarea executarii silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 364/2008 al biroului executorului judecatoresc M B din V.

Contestatia la executare a fost timbrata cu 197 lei taxa judiciara de timbru; pentru cererea de suspendare a executarii silite contestatoarea a depus la dosarul instantei copia recipisei de consemnare nr. 359568/2, emisa de CEC Bank pentru suma de 6.592 lei.

Biroul executorului judecatoresc M B din V a comunicat instantei copia dosarului de executare nr. 2008.

La termenul de judecata din 19.02.2009, creditoarea SC „Y” SRL V a ridicat exceptia autoritatii de lucru judecat. Creditoarea a motivat exceptia, aratand ca debitoarea-contestatoare a mai formulat o contestatie la executare, avand acelasi obiect si intre aceleasi parti, ce a facut obiectul dosarului civ. nr. 1993/2008 al Judecatoriei B, contestatie care a fost respinsa prin decizia nr. 149/R/20.01.2009 a Tribunalului V.

Solutionand cauza, Judecatoria B a pronuntat sentinta civ. nr..2009, prin care contestatia a fost respinsa ca inadmisibila, prin admiterea exceptiei autoritatii de lucru judecat, ridicata de intimata.

Impotriva sentintei civ. nr 2009 a Judecatoriei B a formulat recurs SC „X” SA.

Solutionand recursul, Tribunalul V a pronuntat decizia civ. nr..2009, prin care a fost admis recursul, a fost casata sentinta civ. nr 2009 a Judecatoriei B si s-a dispus trimiterea cauzei, spre rejudecare, la aceeasi instanta.

In considerentele deciziei civ. nr..2009, s-a retinut ca sentinta civ. nr. /2009 a fost pronuntata de Judecatoria B la termenul de judecata din 19.02.2009, termen la care aparatorul contestatoarei formulase cerere de amanare a cauzei.

In rejudecare, la dosarul cauzei a fost atasat dosarul civ. nr. /2008 al Judecatoriei B, in care a fost pronuntata sentinta civ. nr..2008.

Contestatoarea-debitoare a folosit proba cu expertiza contabila.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

La data de 20.05.2008, SC „X” SA B, in calitate de tragator, a emis fila CEC seria BK 300 nr. Y prin care a dispus trasului BCR-Sucursala B sa plateasca catre SC „Y” SRL V suma de 59.500 lei. Fila CEC mentionata a fost semnata si stampilata de catre tragator si contine toate elementele de valabilitate prev. de art.1 din Legea asupra cecului  nr. 59/1934, modificata si completata.

Anterior emiterii de catre SC „X” SA B a filei CEC seria BK 300 nr. Y din 20.05.2008, SC „Y” a intocmit factura fiscala nr. 01801907 din 12.05.2008, in valoare de 59.500 lei; la rubrica „cumparator” din aceasta factura fiscala a fost mentionata SC „X” SA, iar la rubrica „denumirea produselor sau serviciilor” s-a consemnat „Prestari servicii conform contract nr. 1/10.04.2008”. La rubrica „Semnatura de primire” din factura a fost executata o semnatura si a fost aplicata stampila SC „T” SA., iar la rubrica „Date privind expeditia” a fost consemnat numele delegatului Iacob Alexandru.

Prin adresa nr..2008, SC „T”a restituit catre SC Y” SRL V factura fiscala nr. 01801907 din 12.05.2008, cu motivarea ca la baza emiterii acestei facturi nu a stat vreun contract de prestari servicii.

Prin declaratia autentificata cu nr. 05.2008 la biroul notarului public F L din B, I S L, administrator unic la SC „X” SA B, a declarat ca a constatat „..ca a fost sustrasa din societate fila CEC seria BK 300 nr. I, emisa de BCR - Sucursala B”, pe care a declarat-o nula”.

Fiind introdusa la plata de catre creditoarea SC „Y”, la BCR-Sucursala B, fila CEC BK 300  nr. I a fost refuzata la plata pentru motivul „CEC declarat pierdut sau furat”.

In aceste conditii, creditoarea SC „Y” a solicitat biroului executorului judecatoresc Mihai Boboc din V punerea in executare silita a filei CEC BK 300  nr. I; cererea a fost inregistrata la biroul executorului judecatoresc cu nr. 06.2008.

In continuare, biroul executorului judecatoresc a emis somatia nr. 364/3.06.2008, prin care a somat-o pe debitoarea SC „X” la plata catre creditoare a sumei de 65.919,60 lei, din care 6.419,60 lei reprezinta cheltuieli de executare.

Prin adresa nr..2008, biroul executorului judecatoresc M B a solicitat Bancii Transilvania –Sucursala B infiintarea popririi, pana la concurenta sumei de 65.919,60 lei, asupra contului deschis de debitoare.

Prin adresa nr..2008 Banca Transilvania - Sucursala B a comunicat executorului judecatoresc ca CEC-ul nu poate fi platit deoarece a fost declarat furat la data de 23.05.2008, insa ulterior, prin adresele nr..2008 si nr..2008 a cofirmat infiintarea popririi pentru suma de 65.919,60 lei. S-a mai comunicat ca, la data infiintarii popririi, soldul debitoarei era de 3.215,53 lei.

Prin incheierea din 12.06.2008, data in dosarul nr. /2008, presedintele Judecatoriei B a admis cererea de suspendare provizorie a executarii silite, formulata pe cale de ordonanta presedintiala, de catre contestatoarea SC „X” SA, pana la solutionarea de catre instanta a cererii de suspendare a executarii silite formulata in dosarul nr. 1993/2008 al Judecatoriei B, avand ca obiect contestatie la executare.

Prin cererea inregistrata la Judecatoria B cu nr..06.2008, contestatoarea debitoare SC „X” SA a solicitat, in contradictoriu cu creditoarea SC „Y” SRL V si cu tertul poprit Banca Transilvania –Agentia B, anularea tuturor formelor de executare efectuate in dosarul nr. /2008 al biroului executorului judecatoresc MB, precum si suspendarea executarii silite.

In motivarea contestatiei, contestatoarea a sustinut ca fila CEC seria BK 300 nr. I a fost declarata pierduta, furata sau distrusa si ca ea, contestatoarea, nu datoreaza creditoarei sume de bani pentru prestari de servicii, deoarece ea nu a incheiat cu SC „Y” niciun contract de prestari servicii.

Solutionand contestatia sus mentionata, Judecatoria B a pronuntat sentinta civ. nr. 10.2008, prin care a fost admisa contestatia formulata de contestatoarea debitoare SC „X” SA si s-a dispus anularea formelor de executare, prin poprire, efectuate in dosarul de executare nr. 2008 al executorului judecatoresc M B. S-a dispus si restituirea cautiunii in suma de 6591,96 lei.

In considerentele sentintei civ. nr..2008 a Judecatoriei B, s-a retinut ca in cauza executarea s-a pornit in baza unui titlu executor declarat pierdut, sustras, imprejurare in care intimata creditoare nu poate demonstra ca este posesoarea legitima a cecului si fara ca cec-ul sa fi fost investit cu formula executorie.

Prin decizia civ. nr. 2009, Tribunalul V a admis recursul formulat de creditoarea SC „Y” SRL V impotriva sentintei civ. nr. 2008 a Judecatoriei B si a respins contestatia la executare formulata de contestataorea debitoare SC „X” SA, in contradictoriu cu creditoarea SC „Y” SRL V si tertul poprit Banca Transilvania- Agentia B, impotriva executarii silite care face obiectul dosarului de executare nr. 364/2008 al biroului executorului judecatoresc M B.

In considerentele deciziei civ. nr. 2009 a Tribunalului V, s-a retinut ca „Fata de motivele invocate de catre contestatoare in cuprinsul contestatiei la executare, este evident faptul ca aceasta a inteles sa invoce aparari de fond, legate de valabilitatea titlului executoriu si inclusiv existenta obligatiei de plata mentionate in acesta. In acest context, aceste aparari puteau fi invocate doar in cadrul procedurii opozitiei la executare, reglementata de dispozitiile art. 54 din Legea nr.59/1934; cecul, in esenta lui, este titlu de creanta, intotdeauna susceptibil de a fi pus in executare silita, existenta unor eventuale evenimente suspensive de executare silita putand fi valorificate doar in cadrul acestei proceduri. In conditiile in care intimata nu a inteles sa uzeze de aceasta cale de atac aceasta nu mai putea invoca nelegalitatea acestui titlu executoriu pe calea contestatiei la executare”.

Prin raportul de expertiza contabila judiciara, intocmit de expertul H C, depus la dosarul instantei la data de 2.09.2009, filele 18-22, s-a stabilit ca intre SC „X” SA si SC „Y” SRL V nu au existat relatii contractuale deoarece niciuna dintre aceste parti nu au prezentat contractul nr.1/10.04.2008, consemnat in factura fiscala nr. 01801907 din 12.05.2008. Expertiza a mai constatat lipsa unei situatii de lucrari in baza careia sa fi fost intocmita factura fiscala nr. 01801907 din 12.05.2008.

Impotriva raportului de expertiza a formulat obiectiuni creditoarea SC „Y”, aratand ca cele consemnate in raportul de expertiza sunt in contradictie cu probele aflate la dosarul nr. 1993/189/2008.

Privitor la exceptia autoritatii de lucru judecat, ridicata de creditoarea SC „Y” SRL V, in cauza sunt aplicabile prev. art. 1201 din Codul civil, conform carora exista autoritate de lucru judecat „atunci cand a doua cerere in judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza si intre aceleasi parti, facuta de ele si in contra lor in aceeasi calitate”.

Asa cum s-a expus mai sus, contestatoarea-debitoare SC „X” SA a mai formulat o contestatie la executarea executarea filei CEC seria BK 300 nr. 02102151 emisa la data de 20.05.2008 de SC „X” SA, contestatie care a avut ca parti contestatoarea SC „X” SA, creditoarea SC „Y” SRL V si tertul poprit Banca Transilvania –Agentia B. Aceasta prima contestatie a facut obiectul dosarului civ. nr. 1993/189/10.06.2008 al Judecatoriei B si a fost solutionata irevocabil prin sentinta civ. nr. 2284/1.10.2008, modificata prin decizia civ. nr. 149/R/20.01.2009 a Tribunalului V.

La termenul din 1.10.2009, reprezentantul contestatoarei SC „X” SA a sustinut ca nu exista autoritate de lucru judecat deoarece, in prezenta contestatie, ea a solicitat lamurirea intelesului filei CEC seria BK 300 nr. 02102151 emisa la data de 20.05.2008 de SC „X” SA. Astfel, contestatoarea sustine ca obiectul judecatii il constituie contestatia la titlu, in sensul art. 400 alin.2 Cod.proc.civ.

Pentru solutionarea exceptiei, se impune a fi comparate motivele invocate de catre contestatoarea-debitoare SC „X” SA in contestatia dedusa in prezent judecatii, precum si motivele invocate de contestatoare in contestatia ce a facut obiectul dosarului civ. nr. 1993/189/10.06.2008. Procedand astfel, se poate constata ca motivele invocate in cele doua contestatii sunt identice.

In aceste conditii, retinand identitatea de parti, de obiect si de considerente a celor doua contestatii la executare formulate de SC „X” SA, se apreciaza ca exceptia autoritatii de lucru judecat, ridicata de creditoarea SC „Y” SRL V, este intemeiata, urmand ca, potrivit art. 166 Cod.proc. civ., sa fie admisa.

In consecinta, contestatia la executare formulata de contestatoare va fi respinsa pentru autoritate de lucru judecat.

Se vor mentine toate actele de executare efectuate in dosarul de executare nr. 364/2008 al biroului executorului judecatoresc M V din V.

Consecinta a respingerii contestatiei la executare, se va respinge si cererea de suspendare a executarii silite, formulata de contestatoare.

Totodata, se va respinge si cererea privind intoarcerea executarii (restituirea sumei poprite).

Conform art. 274 alin.1 Cod.proc. civ., cheltuielile de judecata efectuate in cauza de catre contestatoare raman in sarcina acesteia.

Contestatia a fost legal timbrata, cu 194 lei taxa judiciara de timbru si cu 0,3 lei timbru judiciar. Contestatoarea a platit suma de 6.592 lei, reprezentand cautiune, cu recipisa nr. 359568/2 din 26.01.2009, emisa de CEC Bank B, aflata in copie la fila 8 a dosarului nr. 257/189/2009.

1