Contestaţie la executare propriu zisă

Sentinţă civilă 1268 din 24.11.2009


Sentinţa civilă nr. 1268/24.11.2009 – în materie civilă

Contestaţie la executare propriu zisă

Prin contestaţia la executare precizată, înregistrată pe rolul judecătoriei Bicaz la data de 31.03.2009, sub nr.413/188/2009, contestatorii BD, ASM şi PI au solicitat în contradictoriu cu intimatul-creditor DV anularea formelor de executare făcute în Dos. de executare  nr. 141/2008 al B.E.J.,,CC”, suspendarea acestei executări silite până la judecarea prezentei contestaţii şi obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

 Judecătoria a dispus ataşarea spre consultare a Dos. de excutare nr.141/2008, evocat.

 Prin Încheierea din 22.07.2009 instanţa,în baza art.403 alin.1 rap.la art 723 indice 1 alin 1 şi 2 C.proc.civ.. a obligat contestatorii,aferent petitului privind suspendarea executării,  să achite o cauţiune de 500 lei, distinct de cauţiunea consemnată în Dos.425/188/2009, obligaţie pe care contestatorii nu au înţeles să o îndeplinească.

Analizând actele şi lucrările dosarului,Judecătoria reţine :

I.Cu privire la petitul privind anularea formelor de executare,

Prin Procesul verbal din 02.04.2009 în  Dosarul de executare

nr.141/2008, executorul judecătoresc CC., la cererea intimatului –creditor DV, a executat silit sentinţa civ.1243/2006,irevocabilă, a Judecătoriei Bicaz  în sensul că pus în posesie pe intimatul creditor şi pe ceilalţi creditori din aceeaşi hotărâre asupra terenului în suprafaţă de 28.170 mp situat în extravilanul comunei Farcaşa, punctul ,,Fabrica Veche”, jud.Neamţ,debitori fiind MV şi MI.

Titlul executoriu ce a stat la baza  executării silite l-a reprezentat, aşadar, sentinţa civ.1243/2006 a Judecătoriei Bicaz (irevocabilă prin dec.civ.1654/RG/2007 a Tribunalului Neamţ) prin care, admiţându-se acţiunea în revendicare pornită de reclamanţii-creditori, au fost obligaţi  debitorii să lase  în deplină proprietate şi posesie celor dintâi terenul cu întindere de 28.170 mp teren situat în punctul,,Fabrica Veche” din extravilan Farcaşa, jud.Neamţ.

Împotriva formelor de executare silită din  Dos.141/2008 au

formulat  contestaţie la executare atât  debitorii-respinsă irevocabil de Tribunalul Neamţ prin dec.civ.1274/RC/2008-, cât şi-prin cererea pendinte-contestatorii BD, ASM .

Conform art.399 C.pr.civ., împotriva executării silite înseşi, precum

şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare, iar potrivit dispoziţiilor art.401 al.2 C.pr.civ., contestaţia la executare poate fi formulată şi de o terţă persoană ce pretinde un drept de proprietate asupra bunului urmărit.

Sub acest din urmă aspect se constată că prin contestaţia formulată

de către contestatoarele BD, ASM şi PI a fost invocat dreptul de proprietate al acestora asupra unei părţi-18.694 mp – din imobilului supus executării silite

Instanţa reţine în acest sens că prin Contractul de vânzare –

cumpărare autentificat sub nr.595/18.02.2005(BNP Mârşu M.) contestatorii au cumpărat de la debitorul MV 9.347 mp teren  în punctul ,,Fabrica” din extravilan Farcaşa, jud.Neamţ, iar prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1146/26.04.2005 primii doi contestatori şi SI  au achiziţionat de la debitorul MI 9.231 mp teren cu amplasament alăturat terenului ce formează obiectul  Contractului nr.595/2005,evocat, ambele terenuri făcând parte din fondul de 28.170 mp din Titlul executoriu litigios.

Titlul de proprietate al debitorilor -  vânzători asupra terenurilor

înstrăinate prin cele 2 contracte pomenite l-a constituit sent.civilă.1821/2001 a Judecătoriei Bicaz,(modificată prin dec.civ. nr.792/AC/2003 a Tribunalului Neamţ), hotărâri pronunţate într-un partaj succesoral, deci declarative de drepturi - a fost comparat, prin sentinţa civilă 1243/2006,invocată, cu Titlul de proprietate nr.1048/1930, ultimul fiind găsit, irevocabil, preferabil primului.

Mai mult prin Decizia civ.1654/RC/2007 Tribunalul

Neamţ analizând contractele în discuţie pentru a se pronunţa pe excepţia lipsei  calităţii procesuale  active la prima instanţă  a recurentului –debitor MV, a constatat că prin acestea s-a transferat dreptul de proprietate dobândit prin hotărârea de partaj judiciar asupra cumpărătorilor-contestatorii din litigiul prezent, dar a înlăturat apărarea întemeiată pe aceste contracte ,,ca fiind lipsită de orice relevanţă” întrucât ele sunt subsecvente partajului definitivat prin sent.1081/2001 şi faţă de care s-a făcut o comparaţie corectă a titlului de proprietate din 1930.

Pe cale de consecinţă,deşi este adevărat că sunt terţi contestatorii faţă de sentinţa 1243/2006 invocată, petitul privind anularea formelor de executare se priveşte ca neîntemeiat şi va fi respins ca atare întrucât :

1.s-a statuat- cu valoare de drept recunoscut implicit în favoarea tuturor creditorilor( cauza Czaran şi Grofcsik c.României-hotărârea din 02.06.2009)- în considerentele Decizia civ.1654/RC/2007 a Tribunalului Neamţ caracterul subsecvent al titlului de proprietate al contestatorilor(contractele de vânzare-cumpărare) în raport cu titlul debitorilor(sent.civ.,modificată,de partaj judiciar,declarativă nr.1821/2001) faţă de care prin sent.civ.1243/2006 a fost preferat titlul de proprietate 1048/1930 al creditorilor.

2.în acest cadru procesual nu se poate (re)pune în discuţie fondul dreptului de proprietate cu privire la care s-a decis irevocabil prin Titlul executoriu evocat,singurul mijloace procesual în care s-ar putea discuta titlurile de proprietate ale părţilor fiind acţiunea în revendicare,considerent reţinut şi de de3c.civ.1274/RC/2008 a Tribunalului Neamţ.

II.Referitor la capătul de cerere privind suspendarea executării

silite pornite în Dos.141/2008 instanţa îl va anula pentru neplata cauţiunii stabilite în sarcina contestatorilor,cauţiune obligatorie potrivit alin.1 al art.403 C.proc.civ.

III.Pentru cheltuielile de judecată,Judecătoria, în temeiul art.274

C.proc.civ,interpretat literal- în dezlegarea cererii  intimatului-,respectiv per a contrario soluţionarea petitului contestatorilor,va hotărî potrivit dispozitivului.