Acțiune în pretenții

Sentinţă civilă 71 din 30.01.2013


SENTINŢA CIVILĂ NR. 71 din 30.01.2013 – materie civilă – acţiune în pretenţii

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei Bicaz sub nr. xxx reclamanta BT Asigurări Transilvania a chemat în judecată pe pârâții OM și SC yyy SRL solicitând obligarea pârâților în solidar la plata sumei de 28.300 lei și a dobânzii comerciale până la plata integrală a creanței, precum şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii reclamanta a  arătat că la data de xxx, pe raza localității Agapia a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate autovehiculul marca Mercedes cu nr. de înmatriculare zzzz, asigurat CASCO la xxxx și autovehiculul marca TV cu nr. de înmatriculare ttt, proprietatea SC C, asigurat RCA la zzzz. Reclamanta a arătat că vinovat de producerea accidentului este pârâtul OM, care la data producerii evenimentului rutier se afla și sub influența băuturilor alcoolice, fapte atestate prin adresa nr. 450595/27.12.2006 întocmită de Inspectoratul Județean de Poliție Neamț. Societatea reclamanta a mai precizat că a întocmit dosarul de daună nr. zzzz, în baza tichetului de asigurare obligatorie de răspundere civilă  și a plătit către hhh, asiguratorul Casco al păgubitului Cabinet Medical Dr. DE, despăgubiri în valoare de 28.300 lei. Reclamanta a mai precizat că a încercat soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, potrivit art. 7201 Cod procedură civilă, şi a trimis pârâtilor o invitaţie la conciliere, căreia acesta nu s-a conformat.

În drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 22 și art. 58 din Legea nr. 136/1995, art. 112 Cod procedură civilă și art. 43 Cod comercial.

În dovedirea cererii reclamanta nu a solicitat probe.Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1743 lei şi s-a aplicat timbru judiciar în valoare de 5 lei.

Reclamanta a depus la dosar în copie : adresa nr. 32361/27.08.2007 (fila 5-6), adresa nr. 32362/27.08.2007 (fila 7-8), adresa nr. 39546/2.10.2007 – invitație la constatare avarii (fila 9), adresa nr. 36502/11.08.2008 – invitație la conciliere directă a pârâtului OM (fila 10), adresa nr. 47689/12.11.2008 - invitație la conciliere directă a pârâtei SC c SRL (fila 11), ordinul de plată nr. 8866/25.06.2007 (fila 12), adresa nr. 23498/01.06.2007–cererea de despăgubire în baza regresului administrativ (fila 13),  ordinul de plata nr. 81/04.05.2007 (fila 14), borderoul nr. 6719/20.04.2007 (fila 15), copia dosarului de daună (filele 16-44).

 Pârâții au fost asistați sau reprezentanți pe tot parcursul procesului de avoat  vvv, conform delegației seria NT Bar I nr. 10767/05.11.2009.

La termenul de judecată din data de hhh, pârâtul OM, legal citat, a formulat întâmpinare prin care a invocat prescripția dreptului material la acțiune. În același timp pârâtul a contestat suma socilitată de reclamantă, precizând că plățile efectuate către societatea vvv privesc reparații care nu au nici un fel de legătură de cauzalitate cu evenimentul rutier din data de vvv. În acest context pârâtul a solicitat efectuarea unei expetize de evaluare a pagubelor, iar despăgubirile să se raporteze la concluziile acesteia.

În drept au fost invocate dispozițiile art. 3 alin. 2 Decretul 167/1958, art. 58  din Legea nr. 136/1995. 

La termenul de judecată din data de 03.12.2009, pârâta SC C SRL, legal citată, a formulat întâmpinare prin care a invocat prescripția dreptului material la acțiune. În același timp pârâta a arătat că OM a condus autoturismul fără consimțământul societății, solicitarea de a constatat o răspundere solidară fiind nelegală. Societatea pârâtă a solicitat administrarea probei cu înscrisuri și audierea unei martor pe situația de fapt.

În drept au fost invocate dispozițiile art. 3 alin. 2 Decretul 167/1958, art. 58  din Legea nr. 136/1995.

La data de 20.01.2010, societatea reclamantă a formulat note de ședință prin care a solicitat respingerea excepției prescripției dreptului material la acțiune. Totodată reclamanta a precizat că, atâta timp cât autoturismul nu a fost furat de OM, iar la data producerii accidentului rutier, acesta era salariat la SC C, operează răspunderea comitenților pentru faptele prepușilor.

Prin încheierea de ședință din data de x  instanța de judecată a respins excepția dreptului material la acțiune.

Instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisuri, iar la solicitarea pârâților a admis efectuarea unei expertize auto, ale cărei concluzii au fost depuse la dosar (filele 147-154). La acest raport s-au efectuat și obiecțiuni, răspunsul la acestea fiind atașate la filele 170-173 și filele 198-202 și fila 213. De asemenea a fost audiat martorul CRI (fila 209-210). S-a incuviințat pentru pârâți și proba cu înscrisuri, fiind depuse în copie: contractul individual de muncă al pârâtului OM (filele 189-190), stat de plată pentru luna decembrie 2006 (fila 191), foaie colectivă de prezență (fila 192).

În ședința publică din data de xxx, reprezentanta reclamantei a adus la cunoștința instanței că aceasta și-a modificat denumirea  și sediul, solicitând ca instanța să ia act de această modificare, la filele 88-119 fiind depuse înscrisuri în dovedirea acestui fapt.

La solicitarea părților pronunțarea a fost amânată pentru 7 zile, în vederea depunerii de concluzii scrise.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Astfel cum rezulta din adresa nr. 450595/27.12.2006 întocmită de Inspectoratul de Poliție al județului Neamț, Postul de poliție Agapia, la data de xxx, pe raza satului Agapia, județul Neamț a avut loc un accident rutier, stabilindu-se că în timp ce auto Marca Mercedez Benz, cu nr. de înmatriculare vvv, se afla oprit pe partea dreaptă a direcției de mers, a fost lovit în partea din spate de auto marca TV cu nr. de înmatriculare zzz, condus de OM, care a declarat că nu a observat autoturismul staționat regulamentar. Vinovat de producerea accidentului este pârâtul OM, acesta aflându-se și sub influența băuturilor alcoolice, fiind cercetat penal pentru conducerea pe drumurile publice având o îmbibație alcoolică peste limita prevăzută de lege. Conform autorizației seria AU nr. 0351927 aflată la fila 34 dosar s-au produs următoarele avarii: aripă spate stânga infundată, bară spate spată, haion spate infundat și lunetă spartă.

Autovehicul marca Mercedes cu nr. de înmatriculare NT 05 YPE este asigurat Casco la SC Asigurarea Românească – Asirom SA, iar autoturismul marca TV cu nr. de înmatriculare NT 02 ZOJ, proprietatea SC Combis, deține asigurare RCA la BT Asigurări Transilvania, actuala SC Groupama SA.

Urmare a evenimentului rutier din data de 06.12.2006 societatea reclamantă a întocmit dosarul de daună nr. UR0/1336/2007, în baza poliței de asigurare obligatorie de răspundere civilă seria AV nr. 613844 și a plătit către SC Asigurarea Românească – zzz SA, asiguratorul Casco al păgubitului Cabinet Medical Dr. DE, conform ordinului de plată nr. 8866/25.06.2007 aflat la fila 12, suma de 28.300 lei. 

Instanța reține că prin adresele nr. 32361/27.08.2007 și 32362/27.08.2007 reclamanta a convocat pârâții la conciliere în temeiul art. 22 și 57 din Legea nr.136/1995 și art.7201 Cod procedură civilă. De asemenea instanța reține că la data de 18.12.2006 pârâții au fost invitați la sediul zzz pentru constatarea personală a avariilor suferite de către păgubit, proprietarul autoturismului zzz, Cabinet Medical Dr. DE.

Instanța reține că valoarea reparațiilor autoturismului marca Mercedes Benz, având nr. de înmatriculare zzz, ca urmare a evenimentului produs în localitatea Agapia, județul Neamț este de 23.150 lei.

Potrivit art. 58 din Legega nr. 136/1995 asiguratorul recuperează sumele plătite drept despăgubiri de la persona răspunzătoare de producerea cauzei în situația în care accidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziții legale privind circulația pe drumurile publice ca infracțiuni săvârșite cu intenție, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau în timpul comiterii altor infracțiuni săvîrșite cu intenție.

Instanța reține că pârâtul OM, vinovat de producerea accidentului din data de zzz se află în situația descrisă de art. 58 lit. c din Legea nr. 136/1995, motiv pentru care va dispune obligarea acestuia la plata reparațiilor autoturismului marca Mercedes Benz, având nr. de înmatriculare zzz, în valoare de 23.150 lei, conform expertizei tehnice efectuată în cauză. Chiar dacă reparația autovehicului zzz s-a efectuat în reprezentanța Mercedes, service autorizat RAR, instanța nu poate reține valoare înscrisă în devizul de reparații și facturile fiscale, atâta vreme cât la efectuarea expertizei, în urma tuturor obiecțiunilor formulate de părți, s-a stabilit că valoarea reparațiilor este doar de 23.150 lei.

Instanța reține că cererea de chemare în judecată a pârâtei SC C SRL este întemeiată. Potrivit dispozițiilor art. 1000 alin.3 comitenții răspund pentru faptele prepușilor. În cauză societatea SC C are calitatea de comitent , iar pârâtul OM pe care de prepus. Pentru a putea angaja răspunderea civilă delictuală a comitentului este necesar ca pe lângă condițiile răspunderii civile este necesar să existe raport de prepușenie, iar fapta să fi fost săvârșită în funcțiile care i-au fost încredințate.

În cauză între OM și SC C SRL există raport de prepușenie, fapt dovedit de contractul individual de muncă nr. 4/202/28.10.2002 și fișa de pontaj din luna decembrie 2012 - înscrisuri aflate la filele 189-192 dosar. Existența raportului de prepușenie rezultă și din declarația martorului CRI care a declarat că la momentul evenimentului rutier Om era angajat al societății SC C.

În ceea ce privește condiția săvârșirii faptei în funcțiile care i-au fost încredințate, instanța nu poate reține apărările pârâtei SC C. Pârâtul O M se afla în localitatea Agapia pentru efectuarea unor lucrări în parcarea Mănăstirii Agapia. Chiar dacă în data de vvv angajații firmei nu au fost pontați și nu au fost remunerați ei se aflau în șantierul organizat pentru lucrarea din parcarea mănăstirii. Pârâtul a folosit autoturismul angajatorului depășind limitele funcției sale, acționând în propriu interes, fapt care nu exonerează societatea de la plata despăgubirilor provocate prin fapta sa. Societatea nu a formulat nici o plângere, privind depășirea de către angajatul său a limitelor atribuțiilor de serviciu, invocând acest fapt abia în momentul promovării prezentei acțiuni.

Chiar dacă am interpreta acţiunea pârâtului O M ca o acţiune în interes propriu, abuzivă, societatea pârâta SC C nu poate fi exonerată de răspundere. În acest context societatea pârâtă este răspunzătoare de prejudiciile cauzate, având paza juridică a lucrurilor, angajandu-se în speţă răspunderea juridică pentru prejudiciile cauzate de lucruri, potrivit dispoziţiilor art. 1000 alin. 1 Cod civil.

Instanța reține totodată că dispozițiile  art. 58 din Legea nr. 136/1995 nu sunt incompatibile cu angajarea răspunderii civile delictuale prevăzute de art. 1000 alin. 3 Cod civil. 

În acest context instanţa va admite acţiunea şi va obliga pârâții în solidar la plata sumei de 23.150 lei, reprezentând contravaloarea reparațiilor autoturismului marca Mercedes Benz, având nr. de înmatriculare zzz.

Cat priveşte cheltuielile de judecata, instanţa faţă de dispoziţiile art. 274 alin. 1 potrivit cărora acestea sunt suportate de partea care cade în pretenţii şi având în vedere soluţia ce urmează a fi pronunţată în această cauză, urmează a admite în parte cererea reclamantei și obliga pârâții la plata în solidar a sumei de 1.505 lei, reprezentând taxa de timbru în valoare de 1.500 lei şi timbru judiciar în valoare de 5 lei.