Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 753 din 14.05.2010


Pe rol solutionarea cauzei civile privind pe contestatarii F.M. si F. F.C.si pe intimata BANCA T. S.A. – sucursala Slatina,  având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a constatat lipsa partilor.

Procedura legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, care a învederat faptul ca, prin serviciul registratura, av. L.M.a solicitat amânarea judecarii cauzei, aratând ca nu se poate prezenta în fata instantei la termenul fixat.

Vazând dispozitiile art. 156 C.proc.civ., observând ca nu este prima cerere de amânare formulata de catre reprezentantul contestatarilor, instanta a respins cererea de amânare.

Constatând cauza în stare de judecata, instanta a retinut-o spre solutionare.

I N S T A N T A :

Deliberând asupra cauzei civile de fata:

Prin cererea de chemare în judecata, înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 753/184/2010, la data de 02.04.2010, contestatarii F.M. si F.F.-.C, în contradictoriu cu intimata BANCA T. S.A. – sucursala Slatina, au solicitat anularea formelor de executare pornite în dosarul de executare nr. 310/184/2010 de executor bancar S.A.. Au solicitat de asemenea si suspendarea executarii pâna la solutionarea irevocabila a contestatiei.

În motivarea contestatiei, contestatarii au aratat ca, prin somatia nr. 3406/03.03.2010, executorul judecatoresc S.A. din cadrul Bancii T. – sucursala Slatina l-a somat pe contestatarul F.M., în calitate de debitor avalist, ca în termen de 3 zile sa achite în contul intimatei suma de 144.590 lei, precizându-se ca în caz contrar se va proceda la executarea silita asupra bunurilor mobile si imobile.

Au mai aratat contestatarii ca urmarirea bunurilor contestatarului F.M. este ilegala, contractul de credit fiind încheiat de catre S.C. M. S.R.L. iar bunurile pe care F.M. le poseda sunt bunuri comune. De asemenea, s-a aratat ca pentru creditul contractat de catre S.C. M. exista garantie imobiliara, ca bunurile la care se face referire i-au fost date contestatoarei F. F.C.de catre rude, fiind o donatie deghizata, ca F.M. a avalizat BO în calitate de administrator al S.C. M. S.R.L. si nu în nume propriu.

Totodata, contestatarii au aratat ca soldul actual este de numai 24000 lei, dat fiind faptul ca intimata a valorificat apartamentul proprietatea S.C. M. S.R.L. pentru restul sumei.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 399 si urmatoarele C.proc.civ.

În dovedirea cererii, contestatarii au depus la dosar, în copie, somatia nr. 3406/03.03.2010.

Contestatie este timbrata cu taxa judiciara de timbru în suma de 194 lei si timbru judiciar de 1,5 lei.

Prin întâmpinarea depusa, intimata a solicitat respingerea contestatiei la executare, precum si respingerea cererii de suspendare a executarii pâna la solutionarea contestatiei la executare.

În motivarea solicitarilor, intimata a aratat ca la data de 03.03.2010, prin executor bancar S.A., a început executarea silita împotriva garantului avalist F.M. al societatii debitoare S.C. M. S.R.L., societate care a contractat un credit de 130.000 lei, credit garantat prin instituirea unei ipoteci precum si prin bilete la ordin, avalizate în favoarea Bancii T. de catre contestatarul F.M..

A mai aratat intimata ca, datorita neonorarii de catre S.C. M. S.R.L. a obligatiilor contractuale s-a hotarât trecerea la executarea silita împotriva avalistului F.M. în baza biletelor la ordin învestite cu formula executorie si a caror executare silita a fost încuviintata de catre instanta si a societatii debitoare S.C. M. S.R.L. în baza contractului de credit, însa la scurt timp de la declansarea procedurii de executare silita S.C. M. S.R.L. a solicitat deschiderea procedurii de insolventa.

S-a mai aratat, în esenta, ca executarea silita a fost declansata cu respectarea formelor legale, ca, potrivit art. 61 din Legea nr. 58/1934 coroborat cu art. 106 din aceeasi lege, biletul la ordin are valoare de titlu executor pentru capital si accesorii, iar contestatarii nu au dovedit ca si-au onorat obligatia de plata a sumei împrumutate, ca soldul actual de recuperat este în suma de 144.590 lei, întrucât imobilul ipotecat nu a fost înca valorificat.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 115-118, art. 3741 C.proc.civ. si ale Legii nr. 58/1934.

În dovedire, intimata a depus la dosarul cauzei, în copie, dosarul de executare nr. 409/2010.

În cauza a fost încuviintata si administrata proba cu înscrisurile aflate la dosar.

Analizând ansamblul probelor administrate în cauza, instanta retine urmatoarele:

La data de 10.12.2007 între intimata BANCA T. S.A. – sucursala Slatina si S.C. M. S.R.L. a fost încheiat contractul de credit nr. 677, valoarea creditului fiind de 130.000 lei, asa cum reiese din copia aflata la dosar (filele 24-27). S.C. M. S.R.L. a fost reprezentata la încheierea contractului de contestatarii F.M. si F Florentina-Camelia. La rubrica „Garant” din contract apare numele societatii debitoare S.C. M. S.R.L.  reprezentata prin contestatarul F.M.. Instanta retine, astfel, ca achitarea creditului a fost garantata de însasi societatea debitoare, iar nu de catre contestatar, ca si persoana fizica.

De asemenea, pentru garantarea obligatiei contractuale, S.C. M. S.R.L. a emis în favoarea petentei un bilet la ordin, avalizat de catre contestatarul F.M. pentru S.C. M. S.R.L., asa cum reiese din copia aflata la dosar (fila 10).

Datorita nerespectarii obligatiilor contractuale de catre debitoarea S.C. M. S.R.L., prin somatia nr. 3406 din data de 03.03.2010 s-a început executarea silita împotriva contestatarului F.M. pentru suma de 144.590 lei.

Potrivit dispozitiilor art. 3731 C.proc.civ, asa cum a fost modificat prin OUG 42/2009, cererea de executare silita, însotita de titlul executoriu, se depune la executorul judecatoresc, daca legea nu prevede altfel. Acesta, de îndata, va solicita instantei de executare încuviintarea executarii silite, înaintându-i in copie cererea de executare si titlul respectiv. Instanta arata ca este necesar ca încuviintarea executarii silite sa se dispuna cu privire acelasi înscris care a fost învestit cu formula executorie si care constituie, potrivit legii, titlu executoriu.

Din analiza actelor cuprinse în dosarul de executare nr. 409/2010, instanta observa ca s-a dispus învestirea cu formula executorie a biletului la ordin emis în favoarea intimatei (fila 11), însa încuviintarea executarii silite s-a dispus cu privire la contractul de credit nr. 677/10.12.2007 (fila 21). Or, asa cum s-a aratat, în respectivul contract, contestatarul F.M. nu apare ca si garant, ci doar ca si reprezentant legal al debitoarei S.C. M. S.R.L.

Astfel, chiar daca s-ar admite ca, avalizând biletul la ordin, contestatarul F.M. este tinut sa garanteze executarea obligatiilor contractuale asumate de catre debitoarea S.C. M. S.R.L., dat fiind faptul ca încuviintarea executarii silite nu a fost dispusa cu privire la biletul la ordin, executarea silita pornita împotriva contestatarului F.M. nu s-a pornit cu respectarea dispozitiilor legale.

Pe aceste considerente, vazând si dispozitiile art. 399 alin 2 C.proc.civ., instanta urmeaza sa admita contestatia la executare si sa anuleze formele de executare întreprinse de executor bancar S.A., în dosarul de executare nr. 409/2010.

În ceea ce priveste cererea de suspendare a executarii silite pâna la solutionarea contestatiei la executare, instanta, fata de solutionarea contestatiei la executare, urmeaza sa o respinga ca ramasa fara obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

 IN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E:

Admite contestatia la executare formulata de catre contestatarii F.M. si F.F.C., ambii domiciliati în Bals, jud. Olt, împotriva intimatei BANCA T. S.A.- sucursala Slatina, cu sediul în Slatina.

Anuleaza formele de executare întreprinse de executor bancar S.A. din cadrul Bancii T. S.A. – sucursala Slatina, în dosarul de executare nr. 409/2010.

Respinge cererea contestatarilor de suspendare a executarii pâna la solutionarea contestatiei la executare, ca ramasa fara obiect.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 15 mai 2010.

Data publicarii: 03.06.2010