Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 98 din 21.02.2019


Rezumat: în situaţia în care soluţionarea contestaţiei la executare depinde de soluţionarea contestaţiei vizând titlul de creanţă care, fiind de competenţa instanţei mai înaltă în grad, tribunalul, întreaga cauză atrage competenţa acestuia.

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA LIPOVA Operator …

DOSAR NR. …

SENTINŢA CIVILĂ NR. 98

Şedinţa publică din 21 februarie 2019

Preşedinte..

Grefier: ..

 Se procedează la examinarea cauzei având ca părţi pe contestatoarea ... şi pe intimata U.A.T. ….., calificată de petentă cu obiect contestaţie la executare.

 La apelul nominal efectuat în şedinţă publică, se prezintă reprezentantul intimatei, avocat … din Baroul …,  lipsă fiind părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Contestaţia este legal timbrată  cu suma de ..  lei taxă judiciară de timbru.

Grefierul de şedinţă efectuează referatul oral asupra stadiului cauzei, după care se pune în discuţie excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei ….

Reprezentantul intimatei solicită admiterea excepţiei de necompetenţă materială a Judecătoriei …a.

 Instanţa, rămâne în pronunţare pe excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Lipova.

INSTANŢA:

Constată că prin cererea înregistrată la această instanţă la data de .. .. contestatoarea ..., în contradictoriu cu intimata U.A.T. Oraşul …, a solicitat anularea Somaţiei nr. ….., emisă în Dosarul execuţional nr. …; anularea procesului – verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlu executoriu contestat şi a cheltuielilor de executare prevăzute prin titlul executoriu, precum şi anularea Titlului .executoriu nr. .., acte care privesc impozitele şi taxele locale pentru imobilul constituit din teren şi clădiri, situat în Oraşul …., proprietatea contestatoarei, fiind comunicate acesteia la data de ... De asemenea, contestatoarea a mai solicitat  anularea întregii executări silite iniţiate şi întocmite în Dosarul execuţional nr. … şi a tuturr actelor de executare; anularea deciziilor de impunere emise pentru anii 2010 – 2018, respectiv a tuturor actelor de executare; să se constate că petenta – contestatoare a depus la instituţia intimată raportul de evaluare al imobilelor privind taxele, impozitele, penalităţile şi accesoriile care fac obiectul executării silite, şi implicit valoarea imobilelor şi a impozitelor aferente care nu se impuneau a fi majorate după anul … în temeiul unei evaluări întocmite de către un evaluator autorizat la solicitarea contestatoarei; să se dispună obligarea intimatei la emiterea unor decizii de impunere aferente anilor …, având ca bază de clacul valoarea indicată în raportul de evaluare întocmit de contestatoare la data de .. şi nemajorată de la data respectivă, raport elaborat de către un evaluator autorizat, precum şi să se dispună suspendarea executării silite, până la soluţionarea definitivă a contestaţiei la executare. Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, contestatoarea a argumentat că, la data de 19.11.2018, i s-a comunicat o parte din actele contestate, respectiv Procesul – verbal nr. …, Somaţia nr. .. din Dosarul de executare nr. …., precum şi Titlul executoriu nr. .., toate conţinând acelaşi tabel de clacul al impozitelor şi a taxelor restante, ocazie cu care contestatoarea a constatat că i se impută sume care nu corespund realităţii, indiferent de modul de calcul al acestora.

Contestatoarea a solicitat să se constate că s-a prescris, iar în situaţia în care se apreciază că a fost iniţiată o executare silită, aceasta s-a perimat în dosarul de executare, deoarece dosarul execuţional a fost iniţiat în anul 2018, iar sumele contestate nu conţin sume din anii precedenţi, contestatoarei nefiindu-i comunicate nici un act de executare.

 Referitor la valoarea imobilelor impuse, contestatoarea a mai precizat că a respectat dispoziţiile legale şi a întocmit în anul 2015, un raport de evaluare al acestora, raport care a fost evidenţiat şi în contabilitatea societăţii contestatoare.

În drept, contestatoarea a invocat art. 697 şi următoarele Cod procedură civilă, art. 712 şi următoarele Cod procedură civilă, Codul fiscal, Codul de procedură fiscal.

 Pentru probaţiune, contestatoarea a depus următoarele înscrisuri: Titlu executoriu nr. .., Somaţia nr. .., procesul – verbal privind cheltuielile de executare silită, Titlu executoriu nr. .., Somaţia nr. …..

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei la executare formulată de contestatoare, cu motivarea că petenta – contestatoare nu a contestat deciziile de impunere care au stat la baza executării silite, iar emiterea unor noi decizii de impunere pentru perioada 2015 – 2018, este inadmisibilă pe calea contestaţiei la executare.

În drept, intimata a invocat art. 205 Cod procedură fiscală.

Intimata a depus copia certificată a Dosarului execuţional nr. ….

 Din analiza documentaţiei dosarului, respectiv: Titlu executoriu nr. …, Somaţia nr. …., procesul – verbal privind cheltuielile de executare silită, Titlu executoriu nr. .., Somaţia nr. .., precum şi actele ce compun Dosarul execuţional nr. …, instanţa reţine în fapt următoarele:

Obiectul contestaţiei la executare depusă de contestatoare îl constituie anularea operaţiunilor şi actelor execuţionale din Dosarul de executare silită nr. .. aflat pe rolul intimatului Oraşul …, prin structura funcţională execuţională, respectiv a Somaţiei nr. … şi a Titlului executoriu nr. …, pentru ca, în capetele de cerere următoare să solicite inclusiv anularea deciziilor de impunere pe anii ….şi cu obligarea intimatului să emită noi decizii de impunerea aferente anilor ...

În aceste condiţii, se constată că, pe lângă contestaţia la executare, contestatoarea solicită verificarea legalităţii titlurilor de creanţă aferente acestei perioade. Or, judecătoria nu are specializarea necesară spre a examina legalitatea creanţelor bugetare, implicit de a cenzura deciziile de impunere fiscală la care se referă contestatoarea, instanţa specializată fiind cea de contencios administrativ şi fiscal.

Pentru a justifica această concluzie, se reţine că documentaţia depusă confirmă că, în perioada specificată, contestatoarea consideră că a fost greşit stabilită creanţa vizând taxe, impozite clădiri şi penalităţi, prevalându-se de raportul de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat la solicitarea sa.

Raportat la restul capetelor de cerere care exced contestaţiei vizând executarea silită propriu - zisă, este inevitabilă constatarea că aceasta contestă însăşi existenţa creanţei în temeiul căreia s-a declanşat executarea silită, cu alte cuvinte, invocă nelegalitatea titlului de creanţă prin care s-a stabilit cuantumul creanţei, titlu de creanţă în temeiul căruia s-a emis titlul executoriu fiscal.

Or, creanţele fiscale se stabilesc prin acte administrativ fiscale, cel clasic fiind decizia de impunere, însă în categoria acestora intră şi actele administrativ fiscale asimilate, specificate în art. 98 Cod de procedură fiscală; ,,Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative fiscale:

a) deciziile*) privind soluţionarea cererilor de rambursare de taxă pe valoarea adăugată şi deciziile privind soluţionarea cererilor de restituiri de creanţe fiscale;

b) deciziile referitoare la bazele de impozitare;

c) deciziile**) referitoare la obligaţiile fiscale accesorii;

d) deciziile privind nemodificarea bazei de impozitare”.

În aceste condiţii, instanţa apreciază că, deoarece contestatoarea contestă însăşi baza de impozitare, bază ce nu poate fi modificată decât dacă se modifică decizia de impunere sau actul administrativ fiscal asimilat acesteia, conform art. 226 Cod procedură fiscală;

,,(1) Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare silită competent potrivit art. 30.

(2) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare silită prevăzut la alin. (1) se înscriu creanţele fiscale, principale şi accesorii, neachitate la scadenţă, stabilite şi individualizate în titluri de creanţă fiscală întocmite şi comunicate în condiţiile legii, precum şi creanţele bugetare individualizate în alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii. Niciun titlu executoriu nu se poate emite în absenţa unui titlu de creanţă fiscală emis şi comunicat în condiţiile legii sau a unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

(...)

(5) Modificarea titlului de creanţă atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător”.

Pe cale de consecinţă, contestaţia acesteia vizând titlul de creanţă, act administrativ – fiscal, cauza este de competenţa instanţei de contencios administrativ – fiscal, nu de cea a judecătoriei, soluţionarea contestaţiei implicând o contestaţiei la titlu.

În cauză, este astfel incident art. 99 alin. 2 Cod procedură civilă; ,,În cazul în care mai multe capete principale de cerere întemeiate pe un titlu comun ori având aceeaşi cauză sau chiar cauze diferite, dar aflate în strânsă legătură, au fost deduse judecăţii printr-o unică cerere de chemare în judecată, instanţa competentă să le soluţioneze se determină ţinându-se seama de acea pretenţie care atrage competenţa unei instanţe de grad mai înalt”. Este evident că, în situaţia contestatoarei, soluţionarea contestaţiei la executare depinde de soluţionarea contestaţiei vizând titlul de creanţă care, fiind de competenţa instanţei mai înalte în grad, tribunalul, întreaga cauză atrage competenţa acestuia.

Acestea sunt considerentele de natură să justifice soluţia că se impune declinarea competenţei în judecarea cererii calificată drept contestaţie la executare depusă de contestatoare.

 În aceste condiţii, pentru considerentele expuse, instanţa în temeiul art. 131 Cod procedură civilă raportat la art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, va constata incidentă în cauză excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei …. şi va declina competenţa de soluţionare a cererii calificată de petentă contestaţie la executare, formulată de petenta ….., în contradictoriu cu  intimata UAT Oraşul …., în favoarea Tribunalului …., Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

Va dispune trimiterea de îndată a dosarului Tribunalului .., Secţia de contencios administrativ şi fiscal, instanţa competentă să judece şi să soluţioneze prezenta cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Constată incidentă în cauză excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei ….

Declină competenţa de soluţionare a cererii calificată de petentă contestaţie la executare, formulată de petenta …., ….., în contradictoriu cu  intimata UAT Oraşul …., în favoarea Tribunalului …., Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

Dispune trimiterea de îndată a dosarului Tribunalului .., Secţia de contencios administrativ şi fiscal, instanţa competentă să judece şi să soluţioneze prezenta cauză.

Fără cale de atac

Pronunţată  la data de 21 februarie 2019.

Preşedinte, Grefier,

Red/tehnored

…/..

4 Ex./2 com/21 februarie 2019

Prezenta hotărâre se comunică cu:

CONTESTATOAREA:

1. ..

INTIMATA:

2.…..