Contestatie la tabelul preliminar de creanțe

Sentinţă civilă 710/SIND din 04.03.2014


ROMÂNIA

TRIBUNALUL BRAŞOV

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 710/SIND

Şedinţa publică din data de 4 martie 2014

Completul constituit din:

JUDECĂTOR SINDIC : A. O.

GREFIER : E.L. I.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra contestaţiei la tabel preliminar al creanţelor debitoarei SC NBM SRL, prin administrator judiciar C. SPRL, formulate de către  SC L. SARL, cu privire la cuantumul propriei creanţe, S. B.V., cu privire la cuantumul propriei creanţe, R.J., cu privire la natura creanţei sale, FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU INTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII SA-IFN, cu privire la natura creanţei sale, SCPEJ F.V.A. ŞI F.R., cu privire la neînscrierea sa în tabel preliminar al creanţelor, BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC F.V.A. cu privire la neînscrierea sa în tabel preliminar al creanţelor.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la pronunţare se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 11 februarie 2014 în sensul celor consemnate prin încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 25 februarie 2014 şi apoi pentru data de 4 martie 2014.

JUDECĂTORUL SINDIC

Constată următoarele:

1.La data de 24.10.2014 creditoarea L. SARL-societate cu răspundere limitată,  a formulat contestaţie la tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC N.B.M. S.R.L., întocmit de administratorul judiciar provizoriu JUDICIAR C. I. S.P.R.L., cu privire la propria creanţă, solicitând înscrierea sa cu întreaga sumă solicitată, de 132.112,95 lei.

În motivarea contestaţiei creditoarea arată că administratorul judiciar a înscris-o doar cu suma de 120.387 lei, motivând că acesta este soldul ce se regăseşte în contabilitatea debitoarei.

Se mai arată că suma solicitată de creditoare rezultă din facturile fiscale nr.1175/22.09.2011 şi nr.1272/15.10.2011, achitate doar parţial de debitoare, rămânând un rest de plată de 132.112,95 lei, format din rest facturi neachitate de 30.000 EURO şi 1417,95 lei, dobândă legală calculată de la data scadenţei şi până la intrarea în insolvenţă.

În drept, se invocă dispoziţiile art.3 pct.7, art.64 alin.3, art.73 şi art.75 din Legea nr.85/2006.(filele 3,4, vol.1)

Contestaţia a fost legal timbrată.(fila 19,vol.2)

Contestatorul a depus la dosar înscrisuri în susţinerea contestaţiei.(filele 10-13 vol.1, 20-30,vol.2)

2.B.La data de 28.10.2013 creditoarea S. B.V.-persoană juridică olandeză a formulat contestaţie la tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC N.B.M. S.R.L., întocmit de administratorul judiciar provizoriu J. C. I. S.P.R.L., cu privire la propria creanţă, solicitând instanţei înscrierea sa cu întreaga sumă solicitată, de 270.646,27 EURO(echivalent în lei-1.205.377,29 lei)

În motivarea contestaţiei creditoarea arată că administratorul judiciar a înscris-o doar cu suma de 1.054.975 lei, adică valoarea existentă în contabilitatea debitoarei.

Se mai arată că, indiferent de valoarea înregistrată în contabilitatea debitorului, chiar dacă această valoare e mai scăzută datorită înregistrării facturilor la un curs valutar inferior celui de la data deschiderii procedurii, creanţa creditoarei trebuie înscrisă în tabel prin raportare la cursul valutar din data de 19.08.2013, data deschiderii procedurii insolvenţei.

În drept, se invocă dispoziţiile art.62, art.67, art.72 şi art.73 din Legea nr.85/2006.(filele 16-21, vol.1)

Contestaţia a fost legal timbrată.(fila 106 vol.1)

Contestatorul a depus la dosar înscrisuri în susţinerea contestaţiei.(filele 22-31, 107-145, vol.1)

3.La data de 29.10.2013 creditorul R.J. a formulat contestaţie la tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC N.B.M. S.R.L., întocmit de administratorul judiciar provizoriu J. C. I. S.P.R.L., cu privire la propria creanţă, solicitând instanţei înscrierea sa în categoria creanţelor garantate.

În motivarea contestaţiei creditorul arată că are o creanţă garantată cu: contract de ipotecă imobiliară autentificat sub nr.1816/05.07.2013, contract de ipotecă mobiliară autentificat sub nr.1815/05.07.2013, aviz de înscriere la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Se mai arată că în mod greşit administratorul judiciar provizoriu a înscris creanţa sa în categoria creanţelor subordonate, prevăzute de art.123 pct.9 din Legea nr.85/2006. (filele 34-38, vol.1)

Contestaţia a fost legal timbrată.(fila33 vol.1)

Contestatorul a depus la dosar înscrisuri în susţinerea contestaţiei.(filele 40-60, vol.1)

4. La data de 31.10.2013 creditorul FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII S.A.-I.F.N. a formulat contestaţie împotriva tabelului preliminar de creanţe şi a tabelului preliminar rectificat de creanţe  ale debitoarei SC N.B.M. S.R.L., întocmite de administratorul judiciar provizoriu J. C. I. S.P.R.L., cu privire la propria creanţă, solicitând înscrierea sa în categoria creanţelor bugetare.

În motivarea contestaţiei creditorul arată că administratorul judiciar în mod greşit a înscris creanţa contestatorului în categoria creanţelor garantate sub condiţie, în baza art.121 pct.2 din Legea nr.85/2006.

Sunt aplicabile dispoziţiile art.10 alin.1 din Legea nr.218/2005, potrivit cărora creanţele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare, executate de instituţiile de credit, au regim de creanţă bugetară şi sunt venituri ale bugetului de stat.

Prin urmare, contestatorul are în raport cu BCR SA o creanţă garantată, însă în raport cu ceilalţi creditori o creanţă bugetară.

Ca urmare, solicită contestatorul înscrierea creanţei sale ca şi creanţă bugetară, sub condiţia suspensivă a achitării acesteia către BCR SA, reprezentând garanţia financiară acordată în baza Convenţiei cadru de lucru nr.38/14.03.2006, în condiţiile de garantare a creditului nr.37/S/05.09.2008. (filele 61-64, vol.1)

Contestaţia este scutită de taxă judiciară de timbru, în conformitate cu prevederile art.30 din OUG nr.80/2013.

Contestatorul a depus la dosar înscrisuri în susţinerea contestaţiei.(filele 65-89, vol.1)

5. La data de 01.11.2013 creditoarea SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI F. V.-A.& F.R. a formulat contestaţie la tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC N.B.M. S.R.L., întocmit de administratorul judiciar provizoriu J. C. I. S.P.R.L., cu privire la propria creanţă, solicitând instanţei înscrierea sa cu suma de 3.904,7 lei.

În motivarea contestaţiei creditoarea arată că administratorul judiciar a refuzat înscrierea acesteia în tabel, în mod nelegal, întrucât creanţa sa rezultă din încheierea de cheltuieli nr.1/09.08.2013, emisă de contestatoare în dosarul execuţional nr.33/2013, încheiere ce reprezintă titlu executoriu, conform art-669 alin.6 Cod procedură civilă.

Se mai arată că în dosarul execuţional au fost efectuate acte de executare silită.

Ca urmare, solicită contestatoarea înscrierea sa în tabelul preliminar cu o creanţă de 3.904,7 lei, reprezentând cheltuieli de executare în dosarul execuţional nr.33/2013, precum şi suma de 6.683,68 lei, reprezentând cheltuieli de executare în dosarul execuţional nr.234/2013.(fila 91, vol.1)

Contestaţia a fost legal timbrată.(fila 2,vol.2)

Contestatorul a depus la dosar înscrisuri în susţinerea contestaţiei.(filele 92-94, vol.1, filele 1-17, vol.2)

6.La data de 01.11.2013 creditorul BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC F.V.A. a formulat contestaţie la tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC N.B.M. S.R.L., întocmit de administratorul judiciar provizoriu J.C.I. S.P.R.L., cu privire la propria creanţă, solicitând instanţei înscrierea sa cu suma de 16.269,92 lei, reprezentând: 9.586,24 lei cheltuieli de executare silită în dosarul execuţional nr.154/2013 şi 6.683,68 lei, cheltuieli de executare silită în dosarul execuţional nr.234/2013.

În motivarea contestaţiei creditorul arată că administratorul judiciar a refuzat înscrierea acestuia în tabel, în mod nelegal, întrucât creanţa sa rezultă din încheierea de cheltuieli nr.1/09.08.2013, emisă de contestator în dosarul execuţional nr.154/2013 şi încheierea de cheltuieli nr.1/11.07.2013, emisă de contestator în dosarul execuţional nr.234/2013, încheieri ce reprezintă titlu executoriu, conform art-669 alin.6 Cod procedură civilă.

Se mai arată că în dosarele execuţionale au fost efectuate acte de executare silită.

Ca urmare, solicită contestatoarea înscrierea sa în tabelul preliminar cu o creanţă de 16.269,92 lei, reprezentând: 9.586,24 lei cheltuieli de executare silită în dosarul execuţional nr.154/2013 şi 6.683,68 lei, cheltuieli de executare silită în dosarul execuţional nr.234/2013.(fila 96, vol.1)

Contestaţia a fost legal timbrată.(fila 186,vol.1)

Contestatorul a depus la dosar înscrisuri în susţinerea contestaţiei.(filele 97-103, 185-222, vol.1)

Administratorul judiciar provizoriu J.C.I. S.P.R.L. a depus la dosar punct de  vedere cu privire la contestaţiile formulate în cauză.(filele 152,153, vol.12)

Administratorul judiciar actual C. S.P.R.L. a depus la dosar punct de  vedere cu privire la contestaţiile formulate în cauză.(filele 33-37, vol.2)

Intimata debitoare SC N.B.M. S.R.L., prin administrator special, nu a depus ladosar întâmpinare.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 14.10.2013 administratorul judiciar J.C.I. S.P.R.L. a depus la dosarul nr.5828/62/2013, tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC N.B.M. S.R.L., în care creanţele contestate sunt înscrise în felul următor:

-L. SARL-societate cu răspundere limitată, în categoria creanţelor chirografare, prevăzută de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006, cu suma de 120.387  lei;

-S. B.V.-persoană juridică olandeză, în categoria creanţelor chirografare, prevăzută de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006, cu suma de 1.054.975  lei;

-R.J., în categoria creanţelor subordonate, prevăzută de art.123 pct.9 din Legea nr.85/2006, cu suma de 757.129 lei;

-FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII S.A.-I.F.N., în categoria creanţelor garantate, prevăzută de art.121 pct.2 din Legea nr.85/2006, ca şi creanţă sub condiţie suspensivă, cu suma de 134.000 lei (aceeaşi înscriere apare şi în tabelul preliminar rectificat de creanţe  ale debitoarei SC N.B.M. S.R.L., întocmit de administratorul judiciar provizoriu J.C.I. S.P.R.L.);

Administratorul judiciar a respins cererile creditorilor SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI F. V.-A. & F.R. şi BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC F.V.A. de înscriere a creanţelor invocate de aceştia în tabelul preliminar de creanţe al debitoarei SC N.B.M. S.R.L.

1.Verificând declaraţia de creanţă a creditoarei L. SARL-societate cu răspundere limitată şi actele anexă, instanţa constată următoarele:

Creditoarea a făcut dovada unei creanţe certe, lichide şi exigibile, în cuantum de 132.112,95 lei( 30.000 EURO), reprezentând restul contravalorii facturii fiscale 1272/15.10.2011, în cuantum total de 33.380 EURO, precum şi dobânzi calculate până la data deschiderii procedurii insolvenţei.

Această situaţie nu este contestată de debitoarea SC N.B.M. S.R.L. şi rezultă din actele depuse de creditoare la dosar, precum şi din evidenţele contabile ale debitoarei, analizate de noul administrator judiciar C. S.P.R.L.(filele 23-28, vol.1)

În consecinţă, se impune rectificarea tabelului preliminar de creanţe al debitoarei, în sensul înscrierii creditoarei L. SARL-societate cu răspundere limitată, cu suma de 132.112,95 lei, în categoria creanţelor chirografare, prevăzută de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006.

2.Verificând declaraţia de creanţă a creditoarei S. B.V.-persoană juridică olandeză şi actele anexă, instanţa constată următoarele:

Creditoarea a făcut dovada unei creanţe certe, lichide şi exigibile, în cuantum total de 270.646,27 EURO, reprezentând:

-239.772,50 EURO,  rest contravaloare facturi emise în perioada august-decembrie 2012;

-30.873,77 lei, penalităţi de întârziere şi cheltuieli cu procedurile judiciare, calculate până la data deschiderii procedurii insolvenţei.

Această situaţie nu este contestată de debitoarea SC N.B.M. S.R.L. şi rezultă din actele depuse de creditoare la dosar, precum şi din evidenţele contabile ale debitoarei, analizate de noul administrator judiciar C. S.P.R.L.(filele 29-53, dosar nr.5828/62/2013, vol.4)

În consecinţă, se impune rectificarea tabelului preliminar de creanţe al debitoarei, în sensul înscrierii creditoarei S. B.V.-persoană juridică olandeză, cu suma de 1.205.377,29 lei( echivalentul sumei de 270.646,27 EURO), în categoria creanţelor chirografare, prevăzută de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006.

3.Verificând declaraţia de creanţă a creditorului R.J. şi actele anexă, instanţa constată următoarele:

Reinhard Julius are o creanţă are calitatea de creditor garantat, întrucât creanţa sa, în valoare de 757.129 lei, este garantată cu:

-contractul de ipotecă mobiliară autentificat sub nr.1815/05.07.2013 de BNP G. I. D. M.-I. A. M. şi G. I. D. M.;

-contractul de garanţie imobiliară autentificat sub nr.1816/05.07.2013 de BNP G.I.D.M.-I.A.M. şi G.I.D.M..(filele 45-54, vol.1)

Ipoteca imobiliară a fost înscrisă în cartea funciară nr.510047 UAT Câmpia Turzii a debitoarei SC N.B.M. S.R.L., iar ipoteca mobiliară a fost înscrisă la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.(filele 47, 54, vol.1)

 În consecinţă, în conformitate cu dispoziţiile art.3 pct.9 din Legea nr.85/2006, se impune rectificarea tabelului preliminar de creanţe al debitoarei, în sensul înscrierii creditorului R.J., cu suma de 757.129 lei, în categoria creanţelor garantate, prevăzută de art.121 alin.1 pct.2 din Legea nr.85/2006.

4.Verificând declaraţia de creanţă a creditorului FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII S.A.-I.F.N. şi actele anexă, instanţa constată următoarele:

Creditorul, în calitate de garant al creditului luat de debitoarea SC N.B.M. S.R.L. de la BCR S.A.(credit acordat de bancă în cadrul programului SAPARD),  deţine faţă de debitoare o creanţă sub condiţie suspensivă, de 134.000 lei.

Această garanţie de 134.000 lei a fost acordată debitoarei, în favoarea instituţiei bancare BCR SA, prin Contractul de garantare a creditului nr.37/S/05.09.2008.(filele 71-89, vol.1)

În cauză devin astfel incidente prevederile art.10 alin.1 din Legea nr.218/2005, potrivit cărora „ Creanţele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare, executate de instituţiile de credit, au regim de creanţă bugetară şi sunt venituri ale bugetului de stat”:

În aceste condiţii, înscrierea creanţei creditorului în categoria creanţelor garantate este greşită.

În consecinţă, în conformitate cu dispoziţiile art.3 pct.9 din Legea nr.85/2006, se impune rectificarea tabelului preliminar de creanţe şi a tabelului preliminar rectificat de creanţe, în sensul înscrierii creditorului susmenţionat în categoria creanţelor bugetare, prevăzută de art.123 pct.4 din Legea nr.85/2006, sub condiţie suspensivă, conform dispoziţiilor art.64 alin.4 din Legea nr.85/2006.

5.Verificând declaraţia de creanţă a creditoarei SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI FRĂŢILĂ VIOREL-ALEXANDRU & F.R. şi actele anexă, instanţa constată următoarele:

Creditoarea a făcut dovada unei creanţe certe, lichide şi exigibile, în cuantum total de 16.269,92 lei, reprezentând:

-9.586,24 lei, cheltuieli de executare în dosarul execuţional nr.154/2013;

-6.683,68 lei, cheltuieli de executare în dosarul execuţional nr.234/2013.

Aceste sume rezultă din Încheierea nr.1/11.07.2013 a BEJ F.V.A. şi Încheierea nr.2/23.05.2013 a BEJ F.V.A., încheieri ce constituie titlu executoriu conform dispoziţiilor art.669 alin.6 NCPC, aplicabil în cauză.(filele 191 şi 208, vol.1 )

Nu se poate reţine susţinerea administratorului judiciar potrivit cărora debitoarea nu datorează aceste sume întrucât executarea silită nu a fost finalizată. Exectorul judecătoresc a efectuat acte de executare silită, aşa cum rezultă din înscrisurile de la dosar, iar sumele din cele două încheieri pot fi cenzurate doar de instanţa de executare, pe calea contestaţiei la executare, conform dispoziţiilor art. 669 alin.6 NCPC, aplicabil în cauză, ceea ce nu s-a întâmplat în cauza de faţă.(filele 187-222, vol.1)

În consecinţă, se impune rectificarea tabelului preliminar de creanţe al debitoarei, în sensul înscrierii creditoarei SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI F. V.-A. & F.R., cu suma de 16.269,92 lei, în categoria creanţelor chirografare, prevăzută de art.123 pct.8 din Legea nr.85/2006.

Faţă de considerentele expuse anterior, în conformitate cu dispoziţiile art.73 din Legea nr.85/2006, instanţa urmează să admită  contestaţiile formulate de creditorii  L. SARL-societate cu răspundere limitată, S. B.V.-persoană juridică olandeză, R.J., şi SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI F.V.-A. & F.R. şi să dispună ca administratorul judiciar C. S.P.R.L. să rectifice tabelul preliminar de creanţe al debitoarei, în sensul de a înscrie pe creditori contestatori în felul următor:

-pe creditoarea L. SARL-societate cu răspundere limitată, cu suma de 132.112,95 lei, în categoria creanţelor chirografare, prevăzută de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006;

-pe creditoarea S. B.V.-persoană juridică olandeză, cu suma de 1.205.377,29 lei, în categoria creanţelor chirografare, prevăzută de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006;

-pe creditorul R.J., cu suma de 757.129 lei, în categoria creanţelor garantate, prevăzută de art.121 alin.1 pct.2 din Legea nr.85/2006;

-pe creditoarea SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI F. V.-A. & F.R., cu suma de 16.269,92 lei, în categoria creanţelor chirografare, prevăzută de art.123 pct.8 din Legea nr.85/2006.

De asemenea, instanţa va admite şi contestaţia formulată de creditorul FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII S.A.-I.F.N. şi va dispune ca administratorul judiciar C. S.P.R.L. să rectifice tabelele preliminare de creanţe al debitoarei, în sensul de a înscrie pe creditorul menţionat în categoria creanţelor bugetare, prevăzută de art.123 pct.4 din Legea nr.85/2006, sub condiţie suspensivă, conform dispoziţiilor art.64 alin.4 din Legea nr.85/2006.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite contestaţiile formulate de creditorii  L. SARL-societate cu răspundere limitată, S. B.V.-persoană juridică olandeză, R.J., şi SOCIETATEA IVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI F. V.-A.C.&F.R.,  împotriva tabelului preliminar de creanţe al debitoarei SC N.B.M. S.R.L., întocmit de administratorul judiciar provizoriu J.C.I. S.P.R.L., şi în consecinţă:

Dispune ca administratorul judiciar C. S.P.R.L. să rectifice tabelul preliminar de creanţe al debitoarei, în sensul de a înscrie pe creditori contestatori în felul următor:

-pe creditoarea L. SARL-societate cu răspundere limitată, cu suma de 132.112,95 lei, în categoria creanţelor chirografare, prevăzută de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006;

-pe creditoarea S. B.V.-persoană juridică olandeză, cu suma de 1.205.377,29 lei, în categoria creanţelor chirografare, prevăzută de art.123 pct.7 din Legea nr.85/2006;

-pe creditorul R.J., cu suma de 757.129 lei, în categoria creanţelor garantate, prevăzută de art.121 alin.1 pct.2 din Legea nr.85/2006;

-pe creditoarea SOCIETATEA IVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI F.V.-A.&F.R., cu suma de 16.269,92 lei, în categoria creanţelor chirografare, prevăzută de art.123 pct.8 din Legea nr.85/2006.

Admite contestaţia formulată de creditorul FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII S.A.-I.F.N.,  împotriva tabelului preliminar de creanţe şi a tabelului preliminar rectificat de creanţe  ale debitoarei SC N.B.M. S.R.L., întocmite de administratorul judiciar provizoriu J.C.I. S.P.R.L., şi în consecinţă:

Dispune ca administratorul judiciar C. S.P.R.L. să rectifice tabelele preliminare de creanţe al debitoarei, în sensul de a înscrie pe creditorul susmenţionat în categoria creanţelor bugetare, prevăzută de art.123 pct.4 din Legea nr.85/2006, sub condiţie suspensivă, conform dispoziţiilor art.64 alin.4 din Legea nr.85/2006.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.03.2014.

PREŞEDINTE, GREFIER,

A. O.E. L. I.

Redact. A.O./ 26.03 .2014

Dact. E.L.I./ 26.03.2014

-5 ex. –