Plângere împotriva încheierii de carte funciară, întemeiata pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată

Sentinţă civilă xxx din 17.09.2009


Prin SENTINTA CIVILA Nr. x/17.09.2008 pronuntata in dosar nr. x/182/2008 s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatului Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara s, si, în consecinta s-a respins plângerea formulata de petenta S.C. PV C S.R.L. Baia Mare, în contradictoriu cu intimatul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, ca fiind introdusa împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva si s-a admis plângerea formulata de petenta S.C. PV C S.R.L. dispunandu-se anularea Încheierii de respingere nr. x din iulie 2008, pronuntata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara în dosar nr. x din iulie 2008 si notarea în cartea funciara nr. x Tautii Magheraus a actiunii civile având ca obiect „granituire”, actiune ce face obiectul dosarului nr. x/182/2008, înregistrat pe rolul Judecatoriei Baia Mare.

 Instanta a retinut urmatoarele:

Sub nr.x din iulie 2008 a fost înregistrata la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara cererea formulata de petenta S.C. PV C S.R.L. privind notarea în CF x Busag a litigiului ce face obiectul dosarului nr. x/182/2008 aflat pe rolul Judecatoriei Baia Mare, având ca obiect granituire, vizând imobilul teren identificat sub nr. topo. x, numar cadastral y. Prin aceeasi cerere, petenta a solicitat notarea aceluiasi litigiu si în cartea funciara nou înfiintata cu nr. x Tautii Magheraus. Prin Încheierea nr. x, solutionata la data de iulie 2008 de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a fost respinsa cererea astfel formulata. În considerente, s-a retinut aceea ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 26 alin. 4 lit. c din Legea nr. 7/1996, republicata, precum si faptul ca întrucât imobilului identificat prin nr. topo. x i-a fost atribuit numarul cadastral y si a fost transcris din CF x Busag în CF x Tautii Magheraus, identificarea acestuia din cuprinsul actiunii civile a carei notare s-a solicitat nu mai corespunde cu situatia de carte funciara actuala, nefiind astfel posibila notarea litigiului în CF x Busag.

Prin actiunea civila a carei notare s-a solicitat a se dispune în cartea funciara, se constata ca petenta, în calitate de reclamanta, a cerut în contradictoriu cu pârâta S.C.S. S.R.L., a se stabili linia de hotar dintre proprietatea sa, teren în suprafata de 500 mp, identificat sub nr. topo. x, înscris în CF z Busag si terenul înscris în CF x Busag, nr. topo. x, în suprafata de 4 ha, proprietatea pârâtei.

Potrivit art. 26 alin. 4 lit. c din Legea nr. 7/1996, republicata „notarea are ca obiect actiunile si caile de atac în justitie în legatura cu imobilele din cartea funciara care sau caracterul de drept litigios unui drept real înscris în cartea funciara”. Asa cum rezulta din cuprinsul CF x Busag, imobilului teren proprietatea pârâtei S.C. S S.R.L., i s-a atribuit numarul cadastral y, are o suprafata de 4 ha, acesta fiind transcris în aceasta carte funciara din CF x Busag, în cuprinsul careia s-a identificat sub nr. topo. x, imobil în raport cu care petenta a solicitat prin actiunea civila ce face obiectul dosarului x/182/2008, a se stabili linia de hotar.

Ca atare, retinând ca cererea petentei privind notarea în cartea funciara are ca obiect o actiune civila care vizeaza imobilul înscris în cartea funciara în care s-a solicitat notarea, precum si faptul ca acest proces da un caracter de drept litigios dreptului de proprietate înscris în favoarea partii cu care petenta se judeca, urmeaza a fi admisa plângerea, constatând ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 24 alin. 4 lit. c din Legea nr. 7/1996, republicata.

Instanta a retinut si faptul ca prin Decizia nr. 72 din 15 octombrie 2007 a Sectiilor Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, s-a statuat ca în cauzele ce au ca obiect plângerile împotriva încheierilor de carte funciara, întemeiate pe dispozitiile art. 50 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara nu are calitate procesuala pasiva.