Uzucapiune, dezmembrare c.f., notare c.f., întabulare c.f.

Sentinţă civilă 323 din 05.06.2012


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Agnita sub nr. 829/174/2011, astfel cum a fost ulterior precizată (f. 143) reclamanta …, a chemat în judecată pe pârâţii COMUNA …., ………, solicitând instanţei de judecată să pronunţe o hotărâre judecătorească prin care

•să se dispună efectuarea operaţiunilor de carte funciară recomandate de expertul judiciar desemnat;

•să se constate că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra terenului aferent curţii cu nr. top 527 şi asupra construcţiilor notate cu C1;

•să se constate că reclamanta a edificat o casă de locuit

•să se dispună întabularea dreptului de proprietate al reclamantei asupra imobilului, teren şi construcţii menţionat anterior.

În motivarea în fapt a acţiunii reclamanta arată că este unica fiică a numiţilor ….. şi .., ambii decedaţi din anii 1940, respectiv 1948. Imobilul cu privire la care s-a formulat prezenta acţiune a intrat în posesia familiei reclamantei în jurul anilor 1937-1939, la decesul mamei sale reclamanta având vârsta de aproximativ 13 ani.

Reclamanta a continuat să folosească acea grădină intravilan împreună cu casă mică căsuţă, iar mai târziu a edificat şi casă mică pe acel teren.

Posesia exercitată iniţial de …. a fost continuată în aceleaşi condiţii de reclamantă în calitate de unică succesoare, în mod public, continuu, netulburat, neechivoc şi sub nume de proprietar. Tot ea a achitat şi impozitele şi taxele aferente imobilului, oamenii din sat ştiind-o de proprietară a acestui imobil.

De asemenea, reclamanta înţelege să invoce joncţiunea posesiei sale cu cea exercitată de mama sa

În drept, reclamanta a invocat legile locale maghiare şi Codul civil austriac, Legea 389/1943, Legea 260/1945.

În probaţiune, reclamanta a ataşat acţiunii următoarele înscrisuri: extrase CF nr. …Brădeni, nr. top. 526, (f. 5-6), CF nr. …. Brădeni, nr. top. 205 (f. 7-8), CF nr. …., nr. top. 528 (f. 9-10), CF nr….., nr. top. 524 (f. 11-12), CF nr. …., nr. top. 527 (f. 13-14), CF nr. …., nr. top. 438 (f. 15-16), raportul de expertiză tehnică topografică efectuat de expertul … în dosarul civil nr.97/174/2010 al Judecătoriei Agnita (f. 17-25).

Instanţa a stabilit taxă judiciară de timbru pentru reclamantă în sumă de 734 lei şi timbru judiciar de 5,4 lei, iar ca urmare cererii de ajutor public judiciar formulată de reclamantă sub forma scutirii sau reducerii taxei judiciare de timbru, prin încheierea camerei de consiliu din data de 18.01.2012 instanţa a admis în parte această cerere, în sensul reducerii în proporţie de 50% a taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar stabilite în sarcina reclamantei, astfel că reclamanta a taxat legal acţiunea cu taxă judiciară de timbru în sumă de 365 lei şi timbru judiciar în cuantum de 2,7 lei (f. 84).

Pârâţii nu au formulat întâmpinare şi, deşi legal citaţi, nu s-au prezentat înaintea instanţei pentru a propune probe sau a formula apărări.

S-a încuviinţat pentru reclamantă proba testimonială cu martorii …. (f. 60), ….. (f. 61) şi efectuarea unei expertize tehnice judiciare topografice efectuată în cauză de către expertul … (f. 117-129).

Din oficiu, instanţa a dispus ataşarea la prezenta cauză a dosarului civil nr. 97/174/2010 al Judecătoriei Agnita.

Tot din oficiu, având în vedere concluzii raportului de expertiză potrivit cărora uzucapiunea ar include şi o porţiune de teren – proprietatea Comunei Brădeni, instanţa a dispus efectuarea unei adrese către Comuna Brădeni pentru a solicita să comunice la dosar dacă respectiva porţiune de teren face parte din domeniul public sau din domeniul privat al comunei, relaţii comunicate la dosar prin adresa nr.918/14 mai 2012 (f.174).

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma probelor administrate, instanţa reţine că:

În fapt, începând cu perioada anilor 1939-1940, asupra unui imobil – teren şi construcţii – situat în com. Brădeni nr. administrativ 288, jud. Sibiu, iniţial părinţii reclamantei …., respectiv defuncţii .... (f. 6, 11, 12  dos. nr. 97/174/2010) iar apoi reclamanta singură, au exercitat o folosinţă exclusivă şi continuă (f. 60, 61, Dosar nr. 829/174/2011, f. 9 dos. nr. 97/174/2010).

Reclamanta este unicul descendent şi moştenitor al părinţilor săi (f. 52 dos. nr. 97/174/2010)

Părinţii reclamantei, în perioada când au exercitat posesia, iar apoi reclamanta, au fost şi sunt cunoscuţi în comunitate drept unici proprietari al imobilului în discuţie. Nu au mai existat alte persoane care să pretindă vreun drept asupra imobilului respectiv. Reclamanta a achitat taxele şi impozitele aferente aceluiaşi imobil începând cu anul 1960  (f. 60, 61, dos. nr. 829/174/2011, f. 9 dos. nr. 97/174/2010).

Imobilul care face obiectul litigiului, aflat în posesia actuală a reclamantei, a fost identificat printr-un raport de expertiză topografică judiciară întocmit de expert …. (f. 117-128 dos. nr. 829/174/2011). Imobilul se suprapune:

•total pe terenurile cu nr. top 526 (CF … Brădeni, proprietari pârâţii …. şi …), 527 (CF … Brădeni, proprietari pârâţii …. şi ….), 528 (CF .. …, proprietari pârâţii ……)

•şi parţial pe terenurile cu nr. top 438 (CF ..Brădeni, proprietar pârâta COMUNA BRĂDENI), 525 (CF …Brădeni, proprietar pârâta ….), 524 (CF …. Brădeni, proprietar pârâtul …..)

Graniţele imobilului cu proprietăţile vecine sunt determinate şi necontestate (f. 60, 61, dos. nr. 829/174/2011).

Potrivit adeverinţei eliberate de Primăria Comunei Brădeni şi constatărilor expertului judiciar desemnat, construcţia veche existentă asupra imobilului în litigiu a fost edificată de părinţii reclamantei în anul 1938 şi este compusă din cameră şi bucătărie în suprafaţă de 12 mp fiecare şi o magazie (f. 120 dos. nr. 829/174/2011, f. 53 dos. nr. 97/174/2010).

Asupra aceluiaşi imobil a fost identificată de către reclamantă şi o construcţie mai nouă, compusă din 2 camere şi bucătărie.

Pentru întabularea în CF, expertul judiciar desemnat a propus mai multe operaţiuni de CF, respectiv:

1.anularea conversiei foilor funciare şi revenirea la situaţia dinaintea conversiei

2.operarea pe hârtie a următoarelor operaţiuni:

a)dezmembrarea imobilului cu nr. top. 438 în 2 nr. top noi astfel: nr. top 438/1 strada de 1945 mp, nr. top 438/2 stradă de 229 mp, cu stare de proprietate neschimbată.

b)dezmembrarea imobilului cu nr. top. 525 în 3 nr. top noi astfel: nr. top 525/1 grădină intravilan de 61 mp, nr. top 525/2 grădină intravilan de 102 mp, nr. top 525/3 grădină intravilan de 42 cu stare de proprietate neschimbată.

c)dezmembrarea imobilului cu nr. top. 524 în 2 nr. top noi astfel: nr. top 524/1 grădină intravilan de 61 mp, nr. top 524/2 grădină intravilan de 102 mp, cu stare de proprietate neschimbată.

d)schimbarea categoriei de folosinţă a nr. top 438/2, 525/2, 524/2, 526, 527, 528 în teren de construcţii conform destinaţiei actuale. Alipirea imobilelor cu nr. top 438/2, 525/2, 524/2, 526, 527, 528, reţinându-se nr. top 527 teren de construcţii de 711 mp proprietari Comuna Brădeni în cotă de 46,55%, … în cotă de 8,09%, …. în cotă de 8,09%, …. în cotă de 13,22%, …. în cotă de 6,33%, …. şi … în cotă de 17,72%

e)notarea construcţiilor edificate pe imobilul cu nr. top nou 527, respectiv: Casă C1 (cameră, bucătărie şi magazie proprietar ….), casă C2 (2 camere şi bucătărie proprietar ….) 

Pârâta COMUNA …şi-a exprimat acordul privind propunerile formulate de expertul judiciar desemnat, apreciind că acestea sunt conforme situaţiei existente. Totodată, pârâta a indicat faptul că terenurile înscrise în CF …Brădeni nr. top 525 – grădină intravilan şi în CF ….. Brădeni nr. top 438 – stradă au fost repartizate pentru construcţii de gospodării ţărăneşti în urma reorganizării administrativ-teritoriale a comunei din perioada 1975-1978. Respectivele terenuri nu sunt înscrise în evidenţele unităţii administrativ-teritoriale ca făcând parte din domeniul public ori privat. (f. 188)

În drept, prescripțiile sunt guvernate pe tot parcursul lor de legea sub care au început.

Întrucât uzucapiunea, în cazul din speţa de faţă, a început in jurul anilor 1939 - 1940, legea aplicabilă era Codul Civil Austriac şi care continua cu prevederile Legii nr. 389/1943, cu condiţia ca posesia sa fie utilă.

Potrivit art. 1460 și urm. Cod civil austriac, printr-o folosință publică, pașnică și exercitată sub nume de proprietar, titularul posesiei și avânzii cauză ai acestuia, prin joncțiunea posesiunilor vor dobândi dreptul de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani.

Faţă de situaţia de fapt expusă, instanţa constată că posesia utilă exercitată de reclamantă asupra imobilului – teren şi construcţii – situat în com. …. nr. administrativ 288, jud. Sibiu, unită cu posesia utilă exercitată de părinţii reclamantei, a născut în patrimoniul reclamantei, prin intermediul prescripţiei achizitive, dreptul de proprietate asupra întregului imobil.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite acţiunea reclamantei şi va constata că aceasta a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului teren şi construcţii identificat prin raportul de expertiză întocmit de expert …., raport care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv: teren aferent nr. top 527 rezultat din operaţiunile de CF şi construcţiile notate cu C1 (casa veche compusă din cameră şi bucătărie în suprafaţă de 12 mp fiecare şi o magazie).

Se va constata edificarea de către reclamantă a unei case de locuit identificate prin raportul de  expertiză întocmit de expert …, construcţie notată cu C2 (2 camere şi bucătărie).

Se va dispune efectuarea operaţiunilor de CF conform propunerilor cuprinse în raportul de expertiză întocmit de expert …. raport care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În mod subsecvent, se va dispune întabularea în cartea funciară, în favoarea reclamantei, a dreptului de proprietate exclusiv astfel dobândit asupra imobilului teren şi construcţii menţionat, conform dispoziţiilor Legii 7/1996.

În baza art. 502 din OUG 51/2008, se va dispune restituirea către stat, de către reclamantă, a sumei totale de 367,7 lei, reprezentând ajutor public judiciar acordat sub forma reducerii taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Se va lua act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.