Art. 998-999 Cod Civil

Sentinţă civilă 1618/2011 din 14.12.2011


Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulata de reclamanta FONDUL DE PROTECTIE A VICTIMELOR STRAZII, cu sediul în …, str…, nr… împotriva pârâtului C D, dom. în loc.., nr…, jud…, având ca obiect actiune în regres.

La apelul nominal facut în sedinta publica nu se prezinta partile.

Procedura de citare este completa.

S-a facut referatul cauzei învederându-se instantei faptul ca prezenta actiune a fost timbrata cu suma de 631,8 lei  prin ordinul de plata nr.800/22.09.2011 si timbru judiciar în valoare de 3  lei.

Se constata ca fondul cauzei a fost dezbatut în sedinta publica din data de 24.11.2011, data la care s-au pus concluzii pe fond, concluzii care au fost consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, când instanta, în vederea deliberarii a amânat pronuntarea hotarârii la data de 30.11.2011, 07.12.2011, respectiv 14.12.2011, când s-a pronuntat prezenta hotarâre.

J U D E C A T O R I A

D E L I B E R Â N D

Constata ca prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instantei sub dosarul nr. 1754/177/2011, reclamantul F.P.V.S. a chemat în judecata pe pârâtul C. D, solicitând instantei ca, prin hotarârea ce o va pronunta, sa dispuna obligarea acestuia la rambursarea sumei de 8.680,1 lei, reprezentând: suma de 7.603,35 lei, despagubiri achitate catre numitul B T, pentru prejudiciile suferite de acesta în urma accidentului de circulatie produs în data de 19.09.2009, din vina exclusiva a numitului C D suma de 244,85 lei, contravaloarea prestatiei (constatare avarii) SC C M SRL în dosarul FPVS 589/09; suma de 164,21 lei, contravaloarea prestatiei SC A T E SRL în dosarul FPVS 589/09 (raport verificare); suma de 667,69 lei, dobânda legala pentru suma platita cu titlu de despagubire, calculata de la data platii despagubirii catre persoana prejudiciata si pâna la 15.06.2011; modul de calcul al dobânzii fiind prezentat în Anexa 1 la prezenta actiune.

Reclamantul solicita de asemenea, obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata si la plata dobânzii legale aferente, calculata începând cu data de 15.06.2011 si pâna la achitarea integrala a debitului.

În fapt, reclamantul arata ca în data de 19.09.2009 s-a produs un accident de circulatie în Vârciorog - jud. Bihor, în care au fost implicate autovehiculele cu nr. de înmatriculare …si …..

Din Anexa 2 cu nr. 16/10.12.2009 eliberata de IPJ Bihor - Politia … si din Procesul verbal întocmit cu ocazia accidentului rutier din data de 19.09.2009 de catre Politia … rezulta ca vinovat pentru producerea accidentului se face numitul C D, pârâtul din prezenta actiune, care a condus autovehiculul cu nr. de înmatriculare …. Prin fapta savârsita, aceasta a cauzat prejudicii numitului BT, prin avarierea autoturismului proprietatea acestuia, marca …, cu nr. de înmatriculare ….

Având în vedere situatia în fapt, reclamantul solicita instantei sa constate îndeplinirea criteriilor necesare pentru angajarea raspunderii civile delictuale a conducatorului auto, dupa cum urmeaza: existenta faptei ilicite cauzatoare de prejudicii: nerespectarea prevederilor legale legate de conducerea pe drumurile publice; existenta prejudiciului: daunele provocate autovehiculului …, mentionate în Autorizatia de reparatii seria ARA nr. 1316192 si în raportul de verificare, constatare si avizare tehnica de dauna nr. 628/04.02.2010; o relatia de cauzalitate directa între fapta ilicita si prejudiciu: nerespectarea prevederilor legale privind conducerea pe drumurile publice a condus la avarierea auto ….; existenta culpei conducatorului: este retinuta de Politia …în procesul verbal de constatare, recunoscuta de numitul C D în declaratia din 19.09.2009.

Ulterior producerii accidentului, pârâtul nu a facut dovada valabilitatii unei polite de asigurare RCA pentru autovehiculul condus de el, situatie în care, conform prevederilor art.25^ din Legea nr.32/2000 si ale art.3 din Ordinul CSA nr. 1/2008, Fondul de protectie a victimelor strazii este obligat sa garanteze plata despagubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate.

Având în vedere ca persoana vinovata de producerea accidentului a refuzat sa îl despagubeasca pentru prejudiciul suferit, numitul B T a solicitat despagubirea, în baza art. 7, alin. 1 din Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de protectie a victimelor strazii puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2008, de la Fondul de protectie a victimelor strazii, în baza prevederilor acestor norme, Fondul dând curs cererii de despagubire solutionata în cadrul dosarului de dauna FPVS 589/09 si în data de 23.02.2010 a achitat domnului B T suma de 7.603,35 lei cu titlul de despagubiri.

Constatarea avariilor s-a realizat prin intermediul SC C M SRL, la cererea Fondului, conform prevederilor art.8 din Ordinul CSA nr.1/2008 iar stabilirea cuantumului prejudiciului, s-a realizat prin întocmirea de catre SC Asig Tehnic Expert SRL a unui Raport de verificare tehnica. Dupa evaluarea prejudiciului, Fondul a notificat persoana vinovata de producerea accidentului asupra sumei pe care urmeaza sa o plateasca cu titlu de despagubiri si în lipsa unui raspuns din partea acesteia, suma a fost achitata persoanei prejudiciate.

Începând cu 01.11.2006, activitatea Fondului de Protectie a victimelor strazii este reglementata în baza prevederilor art. 25^1 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurarilor iar conform alin. 19 al art.25^1 din Legea nr.32/2000, „Modul de constituire, de utilizare si de plasament al sumelor banesti la dispozitia Fondului, precum si persoanele îndreptatite a fi despagubite se stabilesc prin norme emise în aplicarea prezentei legi de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Conform art. 6 alin. 1 din Ordinul CSA nr 1/2008, cuantumul prejudiciului se stabileste „în stricta conformitate cu prevederile normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, în vigoare în România la data producerii accidentului.

Conform art. 50 alin. 10 din Ordinul CSA nr. 20/2008 privind asigurarea RCA(în vigoare la data producerii evenimentului rutier), „în cazul în care pentru

reparatiile vehiculului se solicita plata despagubirii înainte de efectuarea reparatiilor, cuantumul pagubei se stabileste luând în calcul preturile practicate de catre unitatile de specialitate sau prevazute în sistemele de specialitate pentru evaluarea daunelor auto, pentru manopera aferenta reparatiei/înlocuirii pieselor avariate, precum si pentru parti componente, piese înlocuitoare noi si materiale".

Un astfel de sistem de evaluare a daunelor auto este si programul specializat AUDATEX, care permite generarea de devize de reparatii utilizând timpul normat de lucru indicat de producator pentru operatiile de manopera si pretul recomandat al fabricantului pentru piesele si materialele utilizate în procesul de remediere a avariilor autovehiculului.

Calculatiile în sistem Audatex cu privire la costurile de reparatie stau la baza a peste 11 milioane de devize de lucrari efectuate anual în întreaga lume. Programul specializat Audatex dispune de o foarte mare baza de date auto, inclusiv date referitoare la normativele de reparatii ale fabricantilor de autovehicule, care au la baza informatii oficiale primite de la 66 de producatori. Baza de date acopera peste 22400 modele de autovehicule, cu 71000 de optiuni în 17 limbi si o medie de 1000 piese pentru fiecare autovehicul. Baza este actualizata zilnic, numarul actualizarilor ajungând la 13000 zilnic, ceea ce asigura utilizarea celor mai recente date.

Actualizarea permanenta a acestor date permite calcularea reparatiilor în sistem Audatex, luându-se în considerare codul pieselor indicat de fabricant, pretul recomandat al producatorului pentru piesele si materialele respective si normativul de lucrari al fabricantului privind timpul normat de manopera pentru operatiunile tehnologice de reparatie. Costurile aferente reparatiilor sunt calculate oniine, astfel fiind utilizate cele mai recente date si tarife, ceea ce ofera posibilitatea generarii într-un mod cât mai exact a devizului de lucrari.

La stabilirea despagubirilor cuvenite s-a folosit aceasta modalitate de evaluare, care este conforma cu prevederile legale în vigoare la data producerii accidentului.

În virtutea prevederilor art.25^l pct.12 din Legea nr.32/2000, „Fondul are legitimare procesuala activa în orice proces împotriva persoanelor aflate într-o relatie juridica cu el, pentru obligatiile de plata achitate sau care urmeaza cu certitudine sa fie achitate de Fond".

Conform prevederilor art. 25^1 pct.15 din Legea nr.32/2000 „în vederea recuperarii sumelor cheltuite, Fondul are drept de regres împotriva entitatii care a determinat prejudiciul."

Totodata, conform prevederilor art. 13 din Ordinul CSA nr.1/2008, „dupa plata despagubirilor, Fondul se subroga în drepturile persoanelor prejudiciate, persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului având obligatia sa ramburseze Fondului despagubirea achitata persoanei pagubite, cheltuielile legate de instrumentarea si lichidarea pretentiilor de despagubire, precum si dobânda legala aferenta sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii."

Conform prevederilor art.3 pct.4 din Ordinul CSA nr.1/2008 „Fondul intervine ca garant pentru respectarea obligatiei de despagubire...". Coroborând prevederile art.25^1 din Legea nr.32/2000 cu cele ale 11 si 13 din Ordinul CSA nr.1/2008, reclamantul solicita a se constata calitatea de fidejusor legal al Fondului în raport cu persoanele responsabile pentru producerea prejudiciului, si obligatia acestuia de a da curs cererilor de despagubire, formulate de persoanele prejudiciate.

Astfel, conform prevederilor art. 1669 C. Civ. „Cautionatorul ce a platit are regres contra debitorului principal, atât când a garantat cu stiinta debitorului, cât si pe nestiinta lui. Regresul se întinde atât asupra capitalului, cât si asupra dobânzilor si a spezelor cu toate acestea, garantul nu are regres decât pentru spezele facute de dânsul dupa ce a notificat debitorului principal reclamatia pornita asupra-i. Fidejusorul are regres si pentru dobânda sumei ce a platit, chiar când datoria nu produce dobânda, si înca si pentru daune-interese, daca se cuvine. Cu toate acestea, dobânzile ce ar fi fost datorite creditorului nu vor merge în favoarea garantului decât din ziua în care s-a notificat plata." Totodata conform art. 1670 C. Civ „Cautionatorul ce a platit datoria intra în dreptul ce avea creditorul contra datornicului."

Astfel, prin aplicarea prevederilor art. 1669-1670 C. Civil, persoana responsabila pentru producerea prejudiciului nu poate contesta în contradictoriu cu fideiusorul FPVS cuantumul despagubirilor achitate, revenindu-i obligatia de a le rambursa în întregime, având în vedere ca FPVS a notificat-o cu prilejul avizarii daunei si ulterior, notificând-o cu privire la cuantumul despagubirilor cuvenite si data în care urmeaza a fi efectuata plata acestora. Pentru aceste motive, reclamantul solicita respingerea ca nefondate a eventualelor critici ale persoanei responsabile, cu privire la cuantumul despagubirilor achitate de FPVS întrucât în masura în care persoana responsabila va considera ca sumele achitate de FPVS cu titlu de despagubiri nu sunt integral justificate, va putea solicita printr-o actiune separata, rambursarea deferentei direct de la persoana prejudiciata prin producerea accidentului de circulatie.

Dobânda legala solicitata în suma de 667,69 lei, a fost calculata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 356/2002, astfel cum reiese din Anexa 1.

În drept, sunt invocate prevederile art. 109 C.proc.civ., Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de protectie a victimelor strazii; art. 25^1 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor; art. 998-999 Cod Civil.

În probatiune, sunt depuse înscrisuri, reprezentând cererea de despagubire, procesul verbal de constatare la fata locului întocmit de catre Politia …, anexa 2 nr. 16/10.12.2009 eliberata de IPJ Bihor-Politia …, declaratia numitului C D cu privire la evenimentul rutier din 19.09.2009, autorizatia de reparatii seria ARA nr. 1316192, notificarea adresata domnului C D privind solicitarea de despagubiri de catre B T, raportul de constatare întocmit de catre SC C M SRL, raportul nr. 628/04.02.2010 de verificare, constatare si avizare tehnica de dauna întocmit de SC Asig Tehnic Expert SRL, fotografii, notificarea adresata domnului CD, privind cuantumul prejudiciului si plata despagubirilor, notificarea adresata domnului B T, privind cuantumul prejudiciului si plata despagubirilor, ordinul de plata nr. 130/23.02.2010 prin care au fost achitate despagubirile domnului B T, ordinul de plata si factura aferenta prin care a fost achitata contravaloarea serviciilor de constatare dauna catre SC C M SRL, ordinul de plata si factura aferenta prin care a fost achitata contravaloarea serviciilor de constatare dauna catre SC Asig Tehnic Expert SRL.(filele 10-57)

Pârâtul, desi legal citat nu s-a prezentat pentru a-si exprima pozitia fata de actiunea formulata si nu a formulat întâmpinare.

În cauza a fost încuviintata si administrata proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În fapt, astfel cum rezulta din procesul verbal de constatare la fata locului întocmit de catre Politia ….(filele 13-14) si din Anexa nr.2 (filele 15-16), în data de 19.09.2009, pe drumul comunal Vârciorog, pe strada Culme, pârâtul C D a condus autoturismul ….fara a poseda permis de conducere, a pierdut controlul asupra volanului, intrând pe contrasens si tamponând autovehiculul cu nr. …condus regulamentar de numitul B T.

Potrivit actelor de mai sus, dar si declaratiei pârâtului data cu acea ocazie si aflata la filele 17-18, culpa exclusiva în producerea accidentului îi apartine pârâtului.

Se mai retine faptul ca autovehiculul cu numar de înmatriculare …, condus de pârât, nu era asigurat pentru raspundere civila.

Având în vedere ca persoana vinovata de producerea accidentului a refuzat sa îl despagubeasca pentru prejudiciul suferit, numitul B T a solicitat despagubirea (filele 11-12), în baza art. 7, alin. 1 din Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de protectie a victimelor strazii puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 1/2008, de la Fondul de protectie a victimelor strazii, în baza prevederilor acestor norme, Fondul dând curs cererii de despagubire solutionata în cadrul dosarului de dauna FPVS 589/09 si în data de 23.02.2010 a achitat domnului B T suma de 7.603,35 lei cu titlul de despagubiri (Ordinul de plata nr.130 din 23.02.2010 - fila 52).

Constatarea avariilor s-a realizat prin intermediul SC C M SRL, la cererea Fondului, conform prevederilor art.8 din Ordinul CSA nr.1/2008 iar stabilirea cuantumului prejudiciului, s-a realizat prin întocmirea de catre SC Asig Tehnic Expert SRL a unui Raport de verificare tehnica (filele 30-37).

Anterior introducerii actiunii, pârâtul a fost notificat prin adresa nr.296 din 13.01.2010 (filele 20 si 21).

În drept, spetei de fata îi sunt aplicabile dispozitiile generale privind raspunderea civila delictuala prevazute de art.998 si 999 C.civ. si prevederile legale care reglementeaza dreptul de regres al Fondului de protectie a victimelor strazii împotriva celui raspunzator de producerea pagubei, prevazute de Ordinul nr./2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de protectie a victimelor strazii, emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (în vigoare la momentul nasterii raportului de drept dedus judecatii).

Conform art.998 C.civ., „orice fapta a omului, care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara”, iar potrivit art.999 C.civ. „omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau prin imprudenta sa”.

În conformitate cu art.3 din Ordinul nr.1/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de protectie a victimelor strazii, emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Fondul acorda despagubiri persoanelor pagubite prin accidente de vehicule, daca vehiculul care a provocat accidentul nu era asigurat pentru raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

În art.13 din acest ordin, se prevede expres ca, dupa plata despagubirilor, Fondul se subroga în drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului au obligatia sa ramburseze Fondului despagubirea achitata persoanei pagubite, cheltuielile legate de instrumentarea si lichidarea pretentiilor de despagubire, precum si dobânda legala aferenta sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii.

Din coroborarea probelor administrate în cauza, instanta retine ca, sub aspectul fondului cauzei, pretentiile reclamantului, având ca temei actiunea în regres - în calitatea sa organism de plata a despagubirilor, împotriva pârâtului - persoana vinovata de producerea evenimentului rutier, soldat cu producerea unui prejudiciu material, este întemeiata, având în vedere ca reclamantul a facut dovada acestor pretentii, potrivit art.1169 C.civ., iar în ce priveste obligarea pârâtului la plata despagubirilor, se retine ca în persoana pârâtului sunt îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, impuse de art.998 – 999 C.civ.

Astfel, pentru angajarea raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, se cer a fi întrunite cumulativ urmatoarele conditii: existenta unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, a raportului de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu si existenta vinovatiei celui care a cauzat prejudiciul, constând în intentia, neglijenta sau imprudenta cu care a actionat.

Din actele aflate la dosarul cauzei, instanta retine ca reclamantul a facut dovada ca accidentul rutier care a avut loc în data de 19.09.2009 în localitatea Vârciorog, jud. Bihor, a fost consecinta actiunii pârâtului, care a condus autoturismul …. fara a poseda permis de conducere, a pierdut controlul asupra volanului, intrând pe contrasens si tamponând autovehiculul cu nr…condus regulamentar de numitul B T, producându-i avarii.

Din actele dosarului rezulta ca avarierea autovehiculului marca  … cu numar de înmatriculare BH 17 BTR, s-a produs din vina pârâtului.

De asemenea, la dosar a fost depus documentul justificativ (fila 52 si urmatoarele) privind plata de catre reclamant, la data de 23.02.2010, catre numitul B T a sumei de 7603,35 lei  reprezentând despagubirile pentru prejudiciile suferite de acesta în urma accidentului de circulatie produs în data de 19.09.2009 din vina exclusiva a pârâtului.

De asemenea, din înscrisul de la fila 54 rezulta achitarea de catre reclamant a sumei de 5090,58 lei la data de 04.03.2010 catre ASIG TEHNIC EXPERT SRL iar din înscrisul de la fila 57 rezulta plata de catre reclamant a sumei de 1714 lei catre SC C M SRL.

Pentru aceste motive, instanta apreciaza ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.13 din Ordinul nr.1/2008 privind temeinicia actiunii în regres, luând în considerare ca în cauza a fost dovedita raspunderea civila delictuala a pârâtului, în conditiile reglementate prin art.998-999 C.civ., iar reclamantul a facut dovada ca a achitat despagubirea în valoare de 7603,35 lei.

 Cu privire la capatul de cerere accesoriu privind plata dobânzii legale, instanta retine ca potrivit art.13 din Ordinul nr.1/2008, persoana responsabila pentru repararea prejudiciului are obligatia sa ramburseze Fondului despagubirea achitata persoanei pagubite, cheltuielile legate de instrumentarea si lichidarea pretentiilor de despagubire, precum si dobânda legala aferenta sumelor cheltuite de Fond.

Constatând aplicabilitatea în speta a acestor dispozitii legale, va obliga pârâtul sa achite reclamantului si dobânda legala aferenta.

Conform modului de calcul prezentat de reclamant în cuprinsul actiunii, pentru perioada cuprinsa între data de 23.02.2010 (data achitarii despagubirii de catre reclamant) si data de 15.06.2011 dobânda aferenta debitului de 7603,35 lei este în cuantum de 667,69 lei, reclamantul solicitând si plata dobânzii legale aferente debitului achitat calculata începând cu data de 15.06.2011 si pâna la achitarea integrala a debitului.

Referitor la obligatia de plata a cheltuielilor de judecata, instanta retine ca aceasta obligatie îi incumba pârâtului, potrivit art.274 C.proc.civ., acesta fiind în culpa procesuala.

Fiind în culpa procesuala, pârâtul va fi obligat sa achite reclamantului cheltuieli de judecata în cuantum de 634,8 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentând taxa de timbru si timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea formulata de reclamanta FONDUL DE PROTECTIE A VICTIMELOR STRAZII, cu sediul în…,  str…, nr…,  împotriva pârâtului C D, dom. în loc…, nr…, jud...

Obliga pârâtul sa plateasca reclamantei suma de 8.012,41 lei reprezentând debit principal si suma de 667,69 lei reprezentând dobânda legala calculata de la data platii despagubirii si pâna la pâna la data de 15.06.2011 si în continuare pâna la achitarea integrala a debitului.

Obliga pârâta la plata sumei de 634,8 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentând taxa de timbru si timbru judiciar.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la data comunicarii.

Pronuntata în sedinta publica, azi 14.12.2011.