Fara titlu

Sentinţă civilă 503 din 30.09.2009


Sentinţa civilă  nr. 503/30.09.2009 ,pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă, în dosarul nr.528/181/2009.

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 21-05-2009 sub nr. 528/181/2009, petentul S. I. a solicitat în contradictoriu cu intimatul I.P.J … ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună  anularea procesului-verbal de contravenţie seria CC nr. 2475441 încheiat de Poliţia oraşului Baia de Aramă la data de  6 mai 2009.

În motivare, susţine petentul că a fost sancţionat cu 4 puncte amendă şi 3 puncte penalizare pentru faptul că la data de 6 mai 2009, în jurul orelor 9.00 a staţionat cu autovehiculul marca DAF având numărul de înmatriculare …. şi remorca cu numărul de înmatriculare …. pe strada ….. din Baia de Aramă.

Arată în continuare petentul că locuieşte pe strada …. nr. …, iar în faţa casei sale , ca de altfel pe toată lungimea  acestei străzi, nu există nici un semn de circulaţie care să restricţioneze oprirea, staţionarea sau parcarea autovehiculelor.

De asemenea, ansamblul de vehicule pentru care a fost sancţionat era încărcat cu produse furajere şi neavând unde să-l parcheze şi nici  să asigure paza, a parcat în faţa casei sale, după ce s-a asigurat în prealabil dacă există vreun semn de circulaţie care să-i  interzică aceasta.

Concluzionează petentul că a semnat procesul-verbal de contravenţie însă a făcut menţiunea că  nu există nici un semn de interdicţie privind oprirea, staţionarea sau parcarea autovehiculelor.

În drept, petentul a invocat disp. art.31 din OG nr.2/2001 precum şi dispoziţiile Ordinului nr.301/23.11.2005.

În dovedire, petentul a depus la dosarul cauzei  copia procesului  verbal seria CC nr. ….. încheiat de Poliţia oraşului …. la data de  6 mai 2009.

Intimata a depus la dosarul cauzei întâmpinare, solicitând respingerea plângerii ca fiind neîntemeiată.

Se susţine de către intimată că  petentul contravenient  în data de 21-04-2009 a  staţionat cu  autotractorul marca DAF cu nr. de înmatriculare …. şi remorca cu nr. …. pe strada .. din …, în dreptul locuinţei sale, în apropierea unei curbe, unde vizibilitatea este redusă sub 50 m pe banda de circulaţie …. - ….., fiind sancţionat contravenţional cu  4 puncte amendă în valoare de 240 lei, pentru săvârşirea faptei prev. de art. 108 al.1 lit. b pct. 7 din OUG nr. 195/2002. Precizează intimata că în momentul întocmirii procesului verbal de contravenţie petentul a declarat că  deoarece nu are asigurată parcare de la Primărie, a parcat în faţa locuinţei sale.

Intimata a depus la dosarul cauzei  raportul agentului constatator şi un număr de cinci  planşe fotografice, efectuate cu aparatul foto din dotarea Poliţiei ……, în data de 21-04-2009.

Instanţa, din oficiu a solicitat prin adresă Primăriei oraşului ….  să comunice dacă pe porţiunea de drum din localitatea …., Str. ….., din apropierea locuinţei cu nr. 37 există semne de circulaţie de restricţionare, respectiv staţionarea interzisă, oprirea interzisă sau marcaj longitudinal continuu care să interzică oprirea sau staţionarea  autovehiculelor, răspuns înaintat cu adresa nr. 2484/26-08-2009.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

La data de 06-05-2009, prin procesul verbal de contravenţie  seria CC nr. ….încheiat de Poliţia oraşului … la data de  6 mai 2009, petentul S.I. a fost sancţionat contravenţional cu 4 puncte amendă în valoare de 240 lei, pentru săvârşirea faptei prev. de art. 108 al.1 lit. b pct. 7 din OUG nr. 195/2002, reţinându-se că  la data de 21-04-2009 a  staţionat cu  autotractorul marca DAF cu nr. de înmatriculare .. şi remorca cu nr. … pe strada …… din …., în dreptul locuinţei sale, în apropierea unei curbe, unde vizibilitatea este redusă sub 50 m pe banda de circulaţie .. - …., fiind fotografiat cu aparatul  Praktica din dotarea poliţiei.

Împotriva procesului verbal petentul  a formulat,  în baza art.34  din OG. Nr.2/2001 , plângere solicitând anularea acesteia.

Plângerea este formulată în termen.

Potrivit disp.art.108 al 1 lit. b pct. 7 din OUG nr. 195/2002: „Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:

b) 3 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

7. staţionarea neregulamentară.”

Plângerea este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă.

Jurisprudenţa Curţii Europene  a Drepturilor Omului a instituit că, în jurul proceselor verbale de contravenţie gravitează prezumţia de legalitate a actului administrativ ( actul a fost emis cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi de formă ), prezumţia de autenticitate , prezumţia de veridicitate , de legalitate şi de temeinicie, de care se bucură procesul verbal , ca act administrativ.

Se reţine legalitatea procesului verbal contestat, instanţa constatând  că acesta a fost încheiat cu respectarea disp. art. 16 al.7 şi art.19 al.1. din O.G. nr. 2/2001, cele consemnate în procesul verbal seria CC nr……fiind conforme cu realitatea .

Potrivit disp. art.60 alin.1  din OG. nr.195/2002  privind circulaţia pe drumurile publice „ se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată  de cel mult 5 minute. Peste această durată  imobilizarea se consideră staţionare.” De asemenea, disp. art.62 din acelaşi act normativ statuează că ” oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă numai în condiţiile prevăzute în regulament”.

De asemenea, disp. art.174 al.1 lit.d  din Regulamentul de aplicare al Codului Rutier  stabilesc că este interzisă oprirea voluntară a vehiculelor  în curbe şi în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 de metri, astfel că , staţionarea  autovehiculului  trebuie să se facă  încât  siguranţa circulaţiei  să nu fie pusă în pericol.

Din fotoplanşele aflate la  dosarul cauzei  (filele 10-14) instanţa reţine că petentul a nesocotit dispoziţiile legale invocate, punând în pericol  siguranţa circulaţiei  pe banda de circulaţie …-……, motiv pentru care,  constatând  legalitatea şi temeinicia procesului verbal contestat,  sancţiunea aplicată de intimată fiind corect individualizată, va respinge ca neîntemeiată plângerea formulată