Somaţie de plata

Sentinţă comercială 6 din 08.03.2011


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 28.12.2010 sub nr. 1139/181/2010, creditorul SC  C.V.SA prin mandatar E. K.R. SRL a chemat în judecată pe debitorul C.I.,  solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se emită ordonanţa de somaţie de plată pentru suma de 694,02 lei, compusă din  336,99 lei consum energie şi 357,03 lei penalităţi de întârziere.

În motivarea cererii, creditorul a arătat că a livrat către debitor energie electrică conform facturilor emise, în baza  contractului de furnizare a energiei electrice la consumatori casnici.

Creditorul a menţionat că, debitoarea refuză  în mod nejustificat să achite aceste facturi şi prin urmare a înţeles să se adreseze instanţei de judecată  pentru emiterea ordonanţei cu privire  la somaţia de plată a debitului în valoare totală de  694,02 lei.

A concluzionat creditorul că, deşi a încercat rezolvarea pe cale amiabilă a litigiului, prin notificări şi apeluri telefonice adresate debitorului C.I., aceste demersurile nu au avut nici un rezultat.

De asemenea, a precizat acelaşi creditor că, în temeiul art.7201cpc a încercat stingerea litigiului prin conciliere directă, apreciind că această creanţă are un caracter cert, lichid şi exigibil.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.1 din O.G. nr. 5/19.07.2001, art. art.969 şi art. 1073 din Codul civil, art. 43 şi art.46  Cod Comercial.

În dovedirea cererii au fost ataşate la dosar: centralizator facturi restante, facturile restante nr.  2970013504 din 29.04.2010, nr. 2920005151 din 02.02.2010, nr. 2920003934 din 30.01.2010, nr. 2930006634 din 20.11.2009, nr. 3402853737 din 23.09.2008, nr. 3303009765 din 25.08.2008, nr. 3203024188 din 24.07.2008, nr. 3302547416 din 30.06.2008, nr. 3401707883 din 26.05.2008, nr. 3401461246 din 17.04.2008, nr. 3401145097 din 26.03.2008, nr. 3201346956 din 28.02.2008, nr. 3102007259 din 12.02.2008, la care a fost anexat modul de calcul al debitului şi procura datată 29.05.2009.

Cererea este legal timbrată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Între C.V.SA şi C.I. s-au derulat raporturi contractuale, în baza cărora SC C. V. SA a livrat debitorului energie electrică, creditorul având obligaţia să furnizeze energie electrică, iar debitorul C. I. să achite contravaloarea serviciilor prestate în baza facturilor emise de către creditor.

Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 5/2001 „Procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.”.

Rezultă că, pentru admiterea unei cereri având ca obiect somaţie de plată, creanţa trebuie să fie certă, lichidă şi exigibilă.

Creanţa este certă, potrivit art. 379 alin 3 din Codul de procedură civilă atunci când existenţa creanţei rezultă din  însuşi actul de creanţă sau şi din alte cate, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de el.

De asemenea creanţa este lichidă potrivit art. 379 alin. 4 din Codul de procedură civilă când câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă sau când este determinabilă cu ajutorul  actului de creanţă sau şi a altor  acte neautentice, fie emanate de la debitor, fie recunoscute de el, fie opozabile lui în baza unei dispoziţii legale sau a stipulaţiilor conţinute în actul de creanţă, chiar dacă pentru această determinare ar fi nevoie de o deosebită socoteală.

Facturile emise de societatea creditoare şi depuse la dosar, concretizează o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în înţelesul OG nr.5/2001,  creanţă ce reprezintă  obligaţia de plată a sumelor de bani determinate prin înscrisuri şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea serviciilor prestate, astfel că, instanţa va soma debitorul să plătească creditorului suma de 694,02 lei  din care 336,99 lei contravaloare energie electrică şi suma de 357,03 lei  penalităţi de întârziere în termen de 30 zile de la  rămânerea irevocabilă a hotărârii .

În concluzie, pentru considerentele expuse anterior, instanţa  în baza art. 6 alin. 2 din OG nr. 5/2001 constată că pretenţiile creditorului SC C.V. SA sunt întemeiate, motiv pentru care va admite cererea promovată, urmând să someze, prin prezenta ordonanţă, debitorul C. I.ca în termen de 30 de zile să achite creditorului suma de 694,02 lei  din care 336,99 lei contravaloare energie electrică şi suma de 357,03 lei  penalităţi de întârziere.

În temeiul art. 274 c.p.c., debitorul fiind în culpă procesuală va fi obligat să plătească creditorului suma de 39,3 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.