Anulare act

Sentinţă civilă 1824/2017 din 08.12.2017


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2017:010.001824

Cod operator 2442/2443

Dosar nr. …………

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA Nr. 1824/2017

Şedinţa publică de la 08 Decembrie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol judecarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul RI, în contradictoriu cu pârâta SCEO SA, având ca obiect anulare act.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, reclamantul fiind reprezentat de avocat DA, pârâta fiind reprezentată de consilier juridic AL.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,  după care:

Reprezentanta pârâtei depune la dosarul cauzei extras din CCM pe anii 2015-2017 şi  copie a tabelului cu salariaţii afectaţi de concedierea colectivă în anul 2017.

Apărătorul reclamantului învederează că nu mai insistă în depunerea de către pârâtă a extrasului calcul cu data la care se încadra reclamantul la pensie pentru limita de vârstă.

Instanţa apreciază că nu se mai impune depunerea extrasului calcul cu data la care se încadra reclamantul la pensie pentru limita de vârstă, având în vedere şi poziţia procesuală a apărătorului reclamantului.

Constatând că părţile nu mai au cereri de formulat şi că nu mai sunt alte incidente de soluţionat, instanţa declară deschise dezbaterile asupra fondului şi acordă cuvântul părţilor.

Apărătorul reclamantului  solicită admiterea acţiunii, anularea deciziei contestate și obligarea pârâtei să emită o nouă decizie, cu plata sumelor compensatorii. A susținut că decizia este nelegală întrucât produce efecte juridice anterior comunicării, aceasta fiind comunicată la data de 25.08.2017, iar în conținutul acesteia s-a dispus încetarea contractului individual de muncă începând cu data de 22.08.2017.Astfel dacă încetarea contractului s-ar fi dispus începând cu data de 25.08.2017 s-ar fi impus ca aceasta să se realizeze pe al temei de drept. A precizat că reclamantul nu solicită reîncadrarea în funcție ci doar încetarea raporturilor de muncă începând cu data de 25.08.2017 cu consecința plăților compensatorii de care trebuia să beneficieze. A menționată de asemenea că decizia contestată a fost dată anterior încetării calității reclamantului de asigurat, înainte ca decizia privind acordarea pensiei anticipate emisă de CJPG să devină executorie. Că, potrivit art.106 din legea pensiilor decizia de pensie poate fi anulată în termen de 30 zile de la comunicare, la cererea titularului și prin urmare angajatorul nu putea emite decizia de încetare a contractului individual de muncă decât după scurgerea termenului de 30 zile.

Consilier juridic DL pentru pârâtă solicită respingerea acţiunii, susținând că încetarea contractului individual de muncă al reclamantului a intervenit de drept ca urmare a pensionării, o astfel de cauză prevalând în fața altor forme de încetare. Astfel nu era o chestiune de alegere a modalității de încetare a contractului individual de muncă întrucât acesta a încetat de drept la data comunicării deciziei de pensie.

Instanța constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, închide dezbaterile şi reține cauza pentru deliberare și pronunțare.

TRIBUNALUL

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, la data de ……, sub nr. …….., reclamantul RI a chemat în judecată pe pârâta SCEO SA, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce va pronunţa dispună anularea deciziei Preşedintelui Directoratului SCEO S.A. înregistrată sub nr. 3694/21.08.2017 în Registru Special şi sub nr.25318/21.08.2017 în Registru General, comunicata Ta 25.08.2017, prin care s-a constatat încetarea de drept a contractului individual de muncă al meu RI, şef secţie nivel 1 la Secţia CDPR din cadrul Sucursalei ER, în temeiul disp. art. 56 al. 1, lit. c din Codul Muncii coroborat cu art. 59 lit. a din CCM al societăţii, începând cu data de 22.08.2017; obligarea pârâtei să emită o nouă Decizie de încetare a raporturilor de muncă în temeiul disp. art. 65-68 Codul Muncii, coroborat cu dispoziţiile din CCM privind concedierea colectivă-art. 59. lit. c pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, ca urmare a concedierii colective, începând cu data expirării perioadei de preaviz, adică 24.08.2017; obligarea pârâtei la plata sumelor reprezentând plăţi compensatorii potrivit art. 63. al. 3 din CCM. respectiv 6 salarii medii brute pe unitate, sume pe care le solicit actualizate la zi la data plăţii efective; cu  cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a fost salariat al SCEO S.A.. pe postul de şef secţie nivel 1 la Secţia CDPRdin cadrul Sucursalei ER.

Prin decizia contestată s-a constatat încetarea de drept a contractului individual de muncă al reclamantului, şef secţie nivel 1 la Secţia CDPR din cadrul Sucursalei ER, în temeiul disp. art. 56 al. 1. lit. c din Codul Muncii coroborat cu art. 59 lit. a din CCM al societăţii, începând cu data de 22.08.2017. având în vedere adresa Casei Judeţene de Pensii, înregistrată sub nr. 197641/08.08.2017 privind emiterea deciziei de înscriere la pensie a mea.

 Prin adresa nr.80/24.04.2017, comunicată prin poştă la data de 27.04.2017, reclamantul a fost înştiinţat că postul său a fost desfiinţat, astfel că va beneficia de 20 de zile lucrătoare, urmând ca la expirarea termenului să se dispună încetarea raporturilor de muncă pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.

Începând cu data de 04.04.2017-26.04.2017 a fost în concediu medical, fiind şi internat în spital şi suportând diverse intervenţii.

Anterior, reclamantul s-a interesat la CPG despre data la care se poate pensiona cu valorificarea grupei a doua de muncă, verbal comunicându-i-se că actele emise de unitate nu sunt suficiente pentru încadrarea în grupa a II- a de muncă şi pentru pensionare la limită de vârsta la data la care calculase angajatorul. Din acest motiv, a formulat contestaţie la tabelul cu persoanele propuse pentru concediere colectivă, cererea sa fiind înregistrată sub nr. 9303/29.03.2017.

Potrivit Regulamentului CP, nu putea primi un răspuns oficial cu privire la valorificarea grupei a II a de muncă şi a datei de pensionare pentru limită de vârstă decât în condiţiile depunerii dosarului de pensionare.

Astfel, reclamantul a fost nevoit să depună dosar de pensionare, în condiţiile în care angajatorul a depăşit termenul de 30 de zile de la data înregistrării cererii sale 9303/29.03.2017. In data de 05.05.2017 a introdus la CP dosarul de pensionare sub nr. 22008/05.05.2017, pentru a verifica şi a obţine un răspuns privind valorificarea grupei a doua.

Ulterior introducerii dosarului de pensionare, pârâta a emis adresa 13281/08.05.2017, prin care îl înştiinţa de faptul că beneficiază de grupa a II a de muncă 13 ani. 6 luni şi 29 de zile cu un supliment de stagiu de 3 ani şi 3 luni.

Reclamantul a fost de mai multe ori în audienţă la CP (nr. 31 151/20.06.2017. 23706/12.05.2017) pentru că punctul de vedere al acestei instituţii nu coincidea cu al angajatorului, depunând cu numere de înregistrare 31151/20.06.2017, 23706/12.05.2017 atât adeverinţa cu grupa a II a 682/22.03.2017, Hotărârea 13/19.04.1990 cu încadrarea în grupa a II-a, şi Decizia 540/1.10.1985 privind numirea mea ca şef de secţie.

După toate aceste demersuri, a fost comunicată Decizia privind acordarea pensiei anticipate nr. 197641/04.08.2017 a CPG, prin care nu s-a valorificat grupa a II a de muncă pentru perioadele 01.10.1985-01.10.1990 şi 01.07.1992-01.05.1993, astfel că s-a reţinut grupa a doua de 11 ani 9 luni şi 19 zile comparativ cu comunicarea pârâtei de 13 ani, 6 luni şi 29 de zile şi o stagiu aferent condiţiilor de muncă. In această decizie s-a menţionat expres că pentru punerea în plată trebuie să prezint încetarea calităţii de asigurat.

De asemenea, CP a transmis S. CEO S.A. adresa nr. 4960/11.08.2017 prin care a comunicat faptul că s-a emis decizie de înscriere la pensie 197641/04.08.2017 pentru categoria pensie anticipată parţial, fără însă a menţiona data acordării drepturilor de pensie.

Adresa nr. 4960/11.08.2017 a fost transmisă ca informare angajatorului în perioada în care potrivit Legii puteam cerere anulare.

Ca urmare a acestei adrese, a fost emisă decizia contestată, decizie ce a fost comunicată ulterior la 25.08.2017, adică în ziua următoare zilei în care expira termenul de preaviz şi în care încetarea contractului de muncă urma a se face pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului-concediere colectivă.

Ulterior, angajatorul a transmis prin adresa nr. 9097/28.08.2017 CP, încetarea contractului meu individual de muncă. Fac menţiunea că am contestat decizia de pensionare, cerere înregistrată sub nr. 43454/29.08.2017.

Cu privire la nelegalitatea deciziei Preşedintelui Directoratului SCEO S.A. înregistrată sub nr. 3694/21.08.2017 în Registru Special şi sub nr.25318/21.08.2017, reclamantul a considerat este nulă, având în vedere faptul că aceasta produce efecte retroactive datei comunicării.

Astfel, decizia a fost comunicată la data de 25.08.2017, iar din conţinutul acesteia reiese că s-a dispus încetarea CIM începând cu 22.08.2017,  deci cu trei zile anterior comunicării.

Potrivit  art. 77 Cod muncii, decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.

Reclamantul a susţinut că a  prestat activitate pentru angajator până la data comunicării deciziei, depunând în acest sens la dosar condica de prezenţă până în 24.08.201 inclusiv. Mai mult decât atât, de totală rea-credinţă, în perioada în care se presupune că deja

nu mai era salariat al unităţii, a fost numit într-o comisie de negociere potrivit Deciziei Directului de Sucursală nr. 187/21.08.2017.

A învederat că un alt motiv de nelegalitate al deciziei contestate constă în aceea că a fost dată anterior încetării calităţii sale de asigurat, înainte ca decizia privind acordarea pensiei anticipate nr. 197641/04.08.2017 a CPG să devină executorie.

Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

,, Art. 104 (1) În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, în funcţie de categoria de pensie solicitată.

(2)Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, şi se acordă de la data înregistrării cererii.

(3)In funcţie de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă şi de la o altă dată, după cum urmează:

a)de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;

Art. 105 - În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

Art. 106 (1) -Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

Decizia prevăzută la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

In termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului”.

În raport de textele de lege indicate anterior, decizia de pensionare devenea

executorie la data încetării calităţii de asigurat dar nu mai devreme de 30 de zile de la

comunicare,cândputeamsolicitat anularea acesteia.

Ca atare, angajatorul nu putea să emită decizie de încetare a CIM justificată de existenţa deciziei privind acordarea pensiei anticipate nr. 197641/04.08.2017 a CPJ după scurgerea termenului de 30 de zile în care reclamantul şi-ar  fi putut exprima  manifestarea de voinţă.

Tocmai faptul că aceasta nu este executorie a determinat, lipsa comunicării faptice a acesteia şi lipsa menţionării în adresa de informare a datei de la care intră în plată.

În condiţiile în care intimata ar fi aşteptat termenul de 30 de zile până la care Decizia CP ar fi devenit executorie, ar fi expirat termenul de preaviz, astfel că încetarea raporturilor de muncă s-ar fi produs în temeiul disp. art. 65-68 Codul Muncii, coroborat cu dispoziţiile din CCM privind concedierea colectivă-art. 59, lit. c pentru motive I ce nu ţin de persoana salariatului, ca urmare a concedierii colective.

De altfel, la data comunicării Deciziei contestate, termenul de preaviz se împlinise, fiind necesară desfacerea CIM pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului.

Faţă de această situaţie, reclamantul a apreciat că  se impune obligarea pârâtei să emită o nouă Decizie de încetare a raporturilor de muncă în temeiul disp. art. 65-68 Codul Muncii, coroborat cu dispoziţiile din CCM privind concedierea colectivă-art. 59, lit. c pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, ca urmare a concedierii colective, începând cu data expirării perioadei de preaviz, adică 24.08.2017.

Referitor la solicitarea plăţii sumelor reprezentând plăţi compensatorii potrivit art. 63, al. 3 din CCM, respectiv 6 salarii medii brute pe unitate, în condiţiile admiterii capetelor I şi II de cerere, reclamantul a apreciat că se impune admiterea şi a acestei solicitări.

Potrivit art. 63, al. 3 din CCM la nivel de unitate:

„ La desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului în cazul prevăzut de art. 68 din Codul muncii salariaţii vor beneficia de măsuri active de combaterea .şomajului şi vor fi sprijiniţi de către SCEO S.A., în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în Bugetul de venituri şi cheltuieli, prin acordarea de plăţi compensatorii, pentru anul 2015, astfel:

-2 salarii medii brute pe unitate pentru salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limita de vârsta si stagiu minim de cotizare, limita de vârsta cu reducerea vârstei standard de pensionare si pensie anticipata pana la dala de 31.05.2016, inclusiv;

-3 salarii medii brute pe unitate pentru salariaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limita de vârsta si stagiu minim de cotizare, limita de vârsta cu reducerea vârstei standard de pensionare si pensie anticipata in intervalul 01.06.2016 - 31.05.2017, inclusiv;

-4 salarii medii brute pe unitate pentru salariaţii disponibilizați de la activitatea de subteran;

-6 salarii medii brute pe unitate pentru alte categorii de personal decât cele mai sus menţionate care vor fi disponibilizate..,

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 60, 76, 252 şi urm. Codul Muncii, art. 10 din L 62/2011, art. 70 din CCM raportat la disp. art. 194 Nou C.Proc.Civ.

În dovedirea cererii, reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisurilor depuse şi emiterea unei adrese către  pârâtă pentru a comunica:-extras din CCM cu privire concendierea colectivă şi la plăţile compensatorii,-extras calcul cu data la care se încadrează petentul la pensie pentru limită de vârste, potrivit evidenţelor S. CEO S.A., acte in baza cărora s-au întocmit listele de disponibilizări,-tabel cu salariaţii propuşi pentru disponibilizare întocmit anterior emiterii preavizului(pentru dovedirea susţinerii în sensul că angajatorul a avut în vedere o altă data de pensionari pentru limită de vârstă cu valorificarea grupei a II a integral)

Reclamantul a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat  respingerea acţiunii reclamantului RI, ca netemeinică şi nelegală.

În fapt s-a arătat că reclamantul a fost angajatul SCEO S.A. în baza contractului individual de munca nr.7531/840/31.05.2012 in Registrul General de Evidenta a Salariaţilor, ocupând postul de sef secţie in cadrul Sucursalei ER, Secţia Concasare.

Prin Decizia înregistrată în Registrul Special sub nr. 3694/21.08.2017 şi în Registrul General sub nr. 25318/21.08.2017, SCEO S.A. a dispus concedierea reclamantului în baza dispoziţiilor art.56 alin. l litera c) din Codul Muncii,coroborat cu art.59 lit. a) din Contractul Colectiv de Munca al societăţii, începând cu 22.08.2017.

Temeiul acestei dispoziţii îl constituie adresa CJPG. înregistrată cu nr. 197641/08.08.2017 , înregistrată la nivelul SCEO S.A.in data de 21.08.2017, prin care ni se aducea la cunoştinţa ca a fost emisa decizia de înscriere la pensie anticipata parţiala pentru petent.

În conformitate cu art. 56 alin. l lit. c) din Codul muncii , contractul individual de munca încetează de drept la data comunicării deciziei de pensie pentru limita de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare.

Aşadar, fiind beneficiar al pensiei pentru limita de vârsta cu reducerea vârstei standard de pensionare, raporturile de munca au încetat in virtutea legii de la data comunicării deciziei de pensionare, fiind emisă decizia contestată.

Astfel, nu poate susţine petentul ca a fost pensionat împotriva voinţei sale, având in vedere ca acesta a formulat cerere de pensionare , aşa cum afirmă de altfel si in contestaţie.

De altfel, contractul individual de munca a încetat de drept, caz in care nu mai este vorba  despre voinţa părţilor,  încetarea de drept intervine direct, prin forţa legii.

Fiind vorba de o încetare in virtutea legii ope legis, contractul este reziliat in chiar momentul apariţiei cauzei de încetare, fără să mai fie nevoie de vreo formalitate ori sa intervină un act al angajatorului.

Totuşi, se prevede [art. 56 alin. (2) din Codul Muncii] necesitatea constatării cazului de încetare de drept a contractului individual de munca (cu excepţia decesului salariatului ori angajatorului persoana fizica, declarării morţii acestora sau punerii sub interdicţie ori, după caz, dizolvării angajatorului persoana juridica).

Constatarea trebuie făcută în scris, prin decizie a angajatorului, in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea cazului de încetare, care se comunica celui aflat in situaţia respectiva, intr-un termen de 5 zile lucrătoare.

De subliniat este că emiterea deciziei privind încetarea de drept a contractului individual de munca poate interveni chiar şi în ipoteza in care acest contract este suspendat, inclusiv pentru incapacitate temporara de munca, deoarece interdicţiile cuprinse in art. 60 alin. (1) din Codul muncii vizează numai concedierea.

Prin urmare, la data înregistrării adresei CJPG la Direcţia Resurse Umane a societăţii, a şi fost emisa decizia de încetare a raporturilor de muncă.

In ceea ce priveşte faptul că anterior comunicării către societate a deciziei de pensionare a petentului acesta a primit un preaviz, pârâta a învederat că la nivelul SCEO S.A. a fost implementat un amplu program de restructurare şi reorganizare care a avut ca efect desfiinţarea unui număr de posturi şi reducerea numărului de personal prin încetarea raporturilor de muncă pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, în temeiul art.65-68 din Codul Muncii.

Planul de disponibilizare a fost elaborat în conformitate cu prevederile OUG 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, cu modificările şi completările ulterioare. Plan ce a fost aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor prin Hotărârea AGEA nr. 22/12.07.2016

Acest program presupune şi redimensionarea numărului de personal în funcţie de necesarul optim care să asigure funcţionarea în siguranţă a capacităţilor care vor fi menţinute în funcţiune, fiind stabilit prin Hotărârea nr. 34/19.04.2017 de către Directoratul Societăţii desfiinţarea unor posturi din statul de funcţii.

Având în vedere prevederile art. 68 alin.l lit.c) Codul muncii, aflându-se în situaţia unei concedieri colective, au fost parcurse etapele prevăzute de art.69 şi următoarele.

Planul de disponibilizare a prevăzut criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, unul dintre ele fiind încetarea contractelor de muncă ale salariaţilor care îndeplinesc condiţii de pensie pentru limită de vârstă şi stagiu minim de cotizare, pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare şi pensie anticipată în termen de 24 de luni de la data concedierii.

Pârâta a susţinut că reclamantul  se regăseşte în situaţia invocată anterior, acesta îndeplinind condiţiile pentru acordarea pensiei limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în intervalul stabilit, prin urmare a fost notificat cu înştiinţarea de preaviz nr. 80/24.04.2017 privind cele 20 de zile lucrătoare de preaviz, începând cu 26.04.2017.

Petentul si-a întrerupt perioada de preaviz cu perioade de incapacitate temporara, efectuând în perioada 26.04-21.08.2017, 17 zile lucrătoare de preaviz.

Nu au mai fost parcurse toate cele 20 de zile de preaviz pentru ca a intervenit încetarea de drept a contractului de muncă al petentului, aceasta lăsând fără obiect concedierea dispusă anterior.

Pârâta a învederat că constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă este o necesitate, nu o opţiune, prin urmare susţinerile reclamantului sunt absolute nefondate. De fapt, petentul solicită să nu se constate încetarea de drept a contractului sau individual, să fie concediat colectiv pentru a beneficia de plaţi compensatorii, solicitare ce nu are temei legal, pentru ca încetarea de drept prevalează.În drept,  întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 205 C.proc.civ.

În probatoriu a fost administrată proba cu înscrisuri pentru ambele părți.

Analizând cererea reclamantului raportat la probele administrate și dispozițiile legale aplicabile în cauză, instanța constată și reține următoarele:

Prin decizia emisă de SCEO SA și înregistrată în registrul special sub nr.3694 din 21.08.2017 s-a constatat încetarea de drept a contractului individual de muncă al reclamantului RI, șef secție nivel 1 la Secția C- DPR din cadrul Sucursalei ER, în temeiul art.56 alineat 1 litera c din codul muncii, coroborat cu art.59 litera a din contractul colectiv de muncă, la data de 22.08.2017.

Reclamantul a contestat această decizie susținând în esență că: decizia este nulă întrucât produce efecte retroactive datei comunicării, el prestând activitate până la data comunicării; decizia a fost dată anterior încetării calității sale de asigurat, înainte ca decizia privind acordarea pensiei anticipate nr.197641 din 04.08.2017 a CJPG să devină executorie; în condițiile în care pârâta ar fi așteptat termenul de 30 zile până la care decizia de pensie ar fi devenit executorie, ar fi expirat termenul de preaviz și astfel încetarea raporturilor de muncă s-ar fi produs în temeiul art.65-68 din codul muncii coroborat cu dispozițiile din contractul colectiv de muncă privind concedierea colectivă, art.59 litera c, pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, ca urmare a concedierii colective.

Instanța reține că în aplicarea planului de disponibilizare al SCEO SA pentru anii 2017-2018, aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.13 din 14.03.2017 s-a dispus desființarea unui număr de posturi și reducerea numărului de personal prin încetarea raporturilor de muncă pentru motive care nu țin de persoana salariatului, în temeiul art.65-68 din codul muncii.

Astfel,  a fost transmisă reclamantului RI înștiințarea de preaviz nr.80 din 24.04.2017 prin care i s-a adus la cunoștință că începând cu data de 26.04.2017 va beneficia de 20 zile lucrătoare de preaviz. Începând cu aceeași dată reclamantul a intrat în concediu medical până la data de 26.07.2017, conform certificatelor medicale de la filele  5-12 din dosar, fiind astfel suspendat termenul de preaviz  în condițiile art.75 alineat 3 din codul muncii. Termenul de preaviz a început să curgă începând cu data de 28 iulie 2017 urmând să se împlinească în data de 24.08.2017, aceasta fiind ultima zi de preaviz.

Înainte însă ca termenul de preaviz să se împlinească, pârâtei i-a fost comunicată decizia de pensie nr.197641 din 04.08.2017 privind acordarea pensiei anticipate parțiale și astfel a fost emisă decizia de încetare a contractului individual de muncă ce face obiectul prezentei contestații. 

Potrivit art.56 alineat 1 litera c din codul muncii contractul individual de muncă existent încetează de drept „la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II”.

Textul vizează așadar o încetare de drept a contractului individual de muncă, în virtutea legii, nemaifiind nevoie de nici o altă formalitate și fără a fi avută în vedere opțiunea salariatului. Singura obligație impusă în sarcina angajatorului este aceea de a constata cazul de încetare de drept a contractului individual de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului care se comunică persoanei în cauză în termen de 5 zile lucrătoare, astfel cum prevede alineatul 2 al art.56 din codul muncii.

Nu prezintă relevanță nici faptul că decizia de încetare a contractului individual de muncă al reclamantului a intervenit în perioada de preaviz întrucât emiterea deciziei privind încetarea de drept a contractului individual de muncă poate interveni chiar și în ipoteza în care acest contract este suspendat , inclusiv pentru incapacitate temporară de muncă, deoarece interdicțiile cuprinse în art.60 alineat 1 din codul muncii vizează numai concedierea.

În același sens sunt și dispozițiile art.49 alineat 6 din codul muncii conform cărora în cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.

Prin urmare, cauza de încetare de drept a contractului individual de muncă prevalează indiferent de situația în care se află salariatul.

În mod greșit susține reclamantul nulitatea deciziei contestate pe considerentul că aceasta produce efecte retroactive datei comunicării, el prestând activitate până la data comunicării. Așa cum prevede art.56 alineat 1 litera c din codul muncii încetarea de drept a contractului individual de muncă produce efecte de la data comunicării de către CJPG a deciziei de pensie și nicidecum de la data comunicării deciziei de încetare a contractului individual de muncă reclamantului, întrucât o astfel de dată este luată în considerare numai în situația concedierii, în acest sens fiind prevederile art.77 din codul muncii.

În cazul de față se constată că decizia de pensie a fost comunicată SCEO SA la data de 21.08.2017, iar decizia de încetare a contractului individual de muncă a fost emisă în aceeași dată. Împrejurarea că reclamantul a prestat activitate până la data comunicării nu poate influența modificarea datei încetării contractului individual de muncă, devreme ce este vorba de o încetare de drept, acest aspect prezentând relevanță doar sub aspectul încetării calității de asigurat și a datei de la care reclamantul poate beneficia efectiv de plata pensiei.

Nu poate fi primită nici susținerea reclamantului în sensul că decizia a fost dată anterior încetării calității sale de asigurat, înainte ca decizia privind acordarea pensiei anticipate nr.197641 din 04.08.2017 a CJPG să devină executorie, iar în condițiile în care pârâta ar fi așteptat termenul de 30 zile până la care decizia de pensie ar fi devenit executorie, ar fi expirat termenul de preaviz și astfel încetarea raporturilor de muncă s-ar fi produs în temeiul art.65-68 din codul muncii coroborat cu dispozițiile din contractul colectiv de muncă privind concedierea colectivă, art.59 litera c, pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, ca urmare a concedierii colective.

Într-adevăr potrivit art.106 din legea nr.263/2010 decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului, în termen de 30 zile de la comunicare. Numai că textul art.56 din codul muncii nu lasă nici un loc de interpretare, încetarea de drept a contractului individual de muncă intervenind la data comunicării deciziei de pensie și nicidecum la data rămânerii definitive a acesteia, așa cum în mod greșit susține reclamantul. Pe de altă parte, nimic nu împiedica reclamantul să aștepte expirarea termenului de preaviz pentru ca în acest mod să se poată produce o încetare a contractului individual de muncă al acestuia ca urmare a concedierii și să poată beneficia astfel și de plățile compensatorii prevăzute în contractul colectiv de muncă.

Față de considerentele expuse mai sus, tribunalul constată că cererea reclamantului este neîntemeiată și în consecință va dispune respingerea acesteia.

opinia asistenților judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamantul RI, având CNP ……., cu domiciliul în ………, în contradictoriu cu pârâta SCEO SA, cu sediul în ……...

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din 08.12.2017, la Tribunalul Gorj.

PREŞEDINTE, ASISTENŢI JUDICIARI,  GREFIER,