Contestaţie

Sentinţă civilă 41/2016 din 14.01.2016


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2016:010.000041

Cod operator 2442/2443

Dosar nr. ….

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA Nr. 41/2016

Şedinţa publică de la 14 Ianuarie 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE …

Asistent  judiciar …

Asistent  judiciar …

Grefier ….

Pe rol fiind judecarea contestaţiei formulată de către petentul S.V. în contradictoriu cu intimatele C.J.P.G. şi C.N.P.P. – C.C.C..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul, asistat de avocat C.L., conform împuternicirii avocaţiale aflată la dosarul cauzei, intimatele fiind reprezentate de consilier juridic S.C..

Procedura  de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, tribunalul a constatat terminată cercetarea judecătorească şi a acordat părţilor cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat C.L. pentru petent, având cuvântul, a solicitat admiterea contestaţiei astfel cum a fost formulată şi precizată în sensul anulării Hotărârii nr. 12699 din 05.10.2015 emisă de C.C.C. C.N.P.P., precum  şi a deciziilor nr.10640/07.03.2014 şi  nr. 10640 din 07.05.2014  emise de către C.J.P.G., obligarea pârâtei C.J.P.G. să emită o nouă decizie de pensie prin care să valorifice  în grupa I de muncă, în procent de 100% perioada 02.09.1983-01.04.2001. Totodată a solicitat obligarea intimatei C.J.P.G. la plata către petent a drepturilor de pensie restante cuvenite, începând cu data cererii de pensionare, respectiv 20.01.2014, cu cheltuieli de judecată in cuantum de 400 lei, reprezentând onorariu de avocat, conform chitanţei depuse la dosar, cu concluzii scrise.

Consilier juridic S.C., pentru intimate, având cuvântul, a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi menţinerea Hotărârii nr. 12699 din 05.10.2015 emisă de C.C.C.C.N.P.P., cât şi a deciziilor contestate emise de C.J.P.G. ca fiind temeinice şi legale, pentru motivele arătate prin întâmpinare,  fără cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă:

Prin contestaţia înregistrată la data de 04.02.2015, sub nr.715/95/2015, petentul Stoica Vasile a formulat contestaţie împotriva deciziilor nr.10640 din 07.03.2014 şi nr. 10640 din 07.05.2014 emise de C.J.P.G., întrucât apreciază  ca sunt nelegale si netemeinice, solicitând anularea acestora,  obligarea Casei Judeţene de Pensii Gorj să emită o nouă decizie de pensie prin care sa-i aprobe cererea de pensionare aşa cum a fost formulată şi care să valorifice adeverinţa nr.2134/25.09.2013 eliberată de Compania Naţională ROMARM S.A.- Filiala Uzina Mecanică Sadu S.A. –Bumbeşti Jiu; valorificarea in grupa I de muncă, în procent de 100% a perioadei 02.09.1983-01.04.2001 cât a lucrat in grupa respectivă de muncă, conform Ordinului nr.50/1990- anexa 1, pct.62; precum şi asimilarea perioadei lucrată in grupa I de muncă anterior datei de 01.04.2001 condiţiilor speciale, in procent de 100 %, întrucât această activitate constituie stagiu de cotizare in condiţii speciale de muncă potrivit legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii, anexa.2. Totodată, a solicitat obligarea Casei Judeţene de Pensii Gorj să-i restituie drepturile băneşti cuvenite şi neachitate pentru această perioadă.

Face precizarea ca a formulat contestaţie împotriva deciziilor mai sus menţionate la C.C.C.C.N.P.P., dar, până la formularea contestaţiei nu a primit răspuns.

În motivarea contestaţiei, petentul a arătat că prin cererea nr.2677/20.01.2014 a solicitat Casei Judeţene de Pensii Gorj înscrierea la pensie pentru limită de vârstă conform Legii nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Prin deciziile nr. 10640/07.03.2014 şi nr. 10640/07.05.2014, C.J.P.G. i-a respins cererea de înscriere la pensie, motivat de faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare prevăzute de legea nr.263/2010, in sensul că vârsta la data înscrierii la pensie este mai mică decât vârsta standard de pensionare, iar grupa de muncă de la poziţia 64 din carnetul de muncă nu se valorifică deoarece funcţiile din carnetul de muncă  nu se regăsesc la punctul 62 coroborat cu punctul 3 din Ordinul nr.50/1990.

Dar, apreciază petentul că  din documentele depuse la dosarul de pensionare, respectiv carnetul de muncă şi adeverinţa nr. 2134/25.09.2013 eliberată de S.C. Uzina Mecanică Sadu, rezultă, fără niciun dubiu, faptul că a lucrat în secţia pirotehnică din cadrul unităţii, loc de muncă încadrat in grupa I de muncă anterior datei de 01.04.2001 şi care, potrivit legii,  Legii nr. 263 / 2010, îl asimilează condiţiilor speciale de muncă şi nu condiţiilor normale de muncă, cum greşit a reţinut Casa Teritoriala de Pensii - Gorj, prin decizia emisă.

 Dovada susţinerii celor  mai sus menţionate stau adeverinţa nr. 2134 /25.09.2013 emisă de unitatea angajatoare S.U.M. Sadu S.A. şi Carnetul de Muncă care la poziţia 51 se precizează foarte clar :,, în perioada 02.09.1983 - 01.04.2001 a desfăşurat activităţi în sectorul de fabricaţie  a armamentului şi muniţiilor desfăşurând activităţi in aceleaşi condiţii ca şi muncitorii pirotehnişti, fiind supus permanent riscului la explozii, muncă ce se încadrează conform Ord. 50 / 1990, anexa nr. 1. pct. 62 coroborat cu pct. 3 acelaşi Ordin 50 / 1990 în grupa I de muncă, cu un total grupa I -17 ani, 6 luni şi 28 zile.

Or, atestarea în carnetul de muncă a grupei I de muncă şi adeverinţa nr. 2134/ 25.09.2013. nu fac altceva decât să confirme faptul că reclamantul a lucrat în grupa I de muncă, desfăşurând activităţi în Secţia Pirotehnică.

Acest aspect rezultă şi din faptul că după data de 01.04.2001 reclamantul a lucrat la acelaşi loc de muncă, efectuând aceleaşi activităţi, aşa cum rezultă din adeverinţa eliberată de C.J.P.G., privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi punctajului mediu,  locul de muncă şi activitatea desfăşurată de reclamant fiind încadrate în condiţii speciale în baza Legii nr. 263 / 2010.

Potrivit art. 15 din Ordinul 50/1990, „dovedirea perioadelor de activitate desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, se face pe baza înregistrărilor acestora în carnetul de muncă, potrivit metodologiei de completare a acestuia, iar Legea nr. 263 / 2010 reglementează la art. 159(1) modalitatea de dovedire a vechimii în muncă astfel :„ pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a şi art. 17, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare, realizată până la data de 01.04.2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege”.

Reclamantul a apreciat că locul de muncă şi activitatea pe care a desfăşurat-o, au fost nominalizate în grupa I de muncă, având în vedere faptul că unitatea angajatoare a menţionat în carnetul de muncă încadrarea sa în grupă superioară de muncă. In perioada 02.09.1983-01.04.2001, a lucrat in funcţia de inginer şi şef colectiv proiectare, iar Ordinul nr.50/1990 nu impunea restricţii privind categoriile de personal care să fie încadrate in grupa I de muncă, dimpotrivă, funcţia de inginer este nominalizată in mod expres ca şi categorie care poate fi încadrată in grupa I de muncă.

Potrivit pct. 3 din Ordinul nr.50/1990, beneficiază de încadrare in grupele I şi II de muncă, fără limitarea numărului,personalul care este in activitate:muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute in anexele 1 şi 2.

Mai mult, aşa cum rezultă din adeverinţa nr. 3363 / 30.01.2012, S.U.M. Sadu S.A. a constituit şi virat contribuţia la asigurările sociale, conform legislaţiei în vigoare, pentru toţi salariaţii societăţii, până la data de 01.04.2001, inclusiv pentru grupele superioare de muncă, şi că societatea nu are datorii la bugetul asigurărilor sociale de staţia data de 01.04.2001.

A mai precizat petentul că activitatea desfăşurată se regăseşte in Lista cuprinzând locurile de muncă încadrate in condiţii speciale, respectiv anexa nr.2 din Legea 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Or, potrivit art. 123 al. 1 şi 2 din  Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice „ se asimilează stagiilor de cotizare în condiţii speciale perioadele anterioare datei de 01.04.2001, în care asiguraţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 2 la lege, in locurile de muncă avizate in condiţii speciale din cadrul unităţilor prevăzute în anexa nr. 3 la lege, activităţi încadrate, potrivit legislaţiei anterioare acestei date, în grupa 1 de muncă. Dovedirea acestor stagii de cotizare se face cu carnetul de muncă completat potrivit prevederilor Decretului nr.92/1976 privind carnetul de muncă şi/sau cu adeverinţe eliberate potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă, documente depuse la dosarul cauzei in dovedire.

Faţă de motivele invocate, petentul solicită admiterea contestaţiei, anularea deciziilor nr.10640/07.03.2014 şi nr.10640/07.05.2014 şi obligarea Casei Judeţene de Pensii Gorj să emită o nouă decizie de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, care să valorifice în grupa I de muncă, in procent de  100% perioada 02.09.1983-01.04.2001, conform adeverinţei nr. 2134/25.09.2003, precum şi să asimileze perioada lucrată in grupa I de muncă anterior datei de 01.04.2001, condiţiilor speciale prevăzute de legea nr.263/2010.

Solicită, totodată, obligarea Casei Judeţene de Pensii Gorj sa-i restituie drepturile băneşti cuvenite şi neachitate in această perioada, precum şi cheltuieli de judecată.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 263 / 2010, Legii nr. 380 / 2013 şi a Ordinului nr. 50 / 1990,  înţelegând să se folosească de proba cu înscrisuri sau alte probe ce se vor dovedi necesare pentru soluţionarea cauzei.

În dovedirea celor precizate mai sus, petentul a depus la dosarul cauzei, în copie, următoarele înscrisuri: carte de identitate,  adeverinţa nr.2134/25.09.2013 emisă de Filiala SC Uzina Mecanică Sadu SA, decizia nr. 10640/07.03.2014 privind respingerea pensiei pentru limită de vârstă, Anexă la decizia nr. 10640/07.03.2014, adresa nr.56342 din 14.03.2014, contestaţia împotriva deciziei nr 10640/07.03.2014 adresată Comisiei Centrale de Contestaţii, decizia nr. 10640 din 07.05.2014 privind respingerea pensiei pentru limita de vârstă, Anexa la decizia nr. 10640 din 07.05.2014 privind respingerea pensiei pentru limita de vârstă, adresa nr.66208 din 20.05.2014, contestaţia adresată Comisiei Centrale de Contestaţii împotriva deciziei de pensionare nr.10640/07.05.2014, carnetul de muncă seria Bf nr.0175579, adeverinţa nr.3363 din 30.01.2012, adresa nr.731/30.01.2015 eliberată de S ,,Uzina Mecanică Sadu,, S.A., adeverinţa nr.1278 din data de 28.01.2015 privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi punctajului mediu, in vederea stabilirii pensiei, adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent.

Legal citată, în condiţiile art.205 Cod procedură civilă şi urm. din Cod procedură civilă, intimata C.J.P.G. a formulat întâmpinare în cauză, arătând că in fapt, prin cererea nr. 2677/20.01.2014 reclamantul a solicitat Casei Judeţene de Pensii Gorj înscrierea la pensie pentru limită de vârstă,  motiv pentru care a fost emisa decizia nr. 10640/07.03.2014, prin care a fost respinsa aceasta cerere, cu motivarea ca nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 55 din Legea nr. 263/2010.

Nemulţumit de această decizie, petentul a contestat-o la Comisia Centrală de Contestaţii, însă nu a fost pronunţată o hotărâre in acest sens până la data depunerii Întâmpinării.

Pe fond, se arată că  perioada 02.09.1983-01.04.2001 nu a fost valorificată ca stagiu de cotizare realizat in grupa I de muncă, cu motivarea că activităţile desfăşurate de petent, in funcţiile de inginer, şef proiectare, şi şef serviciu nu sunt menţionate la pct.62 din Ordinul nr.50/1990.

Au fost invocate şi dispoziţiile art.149 alin2 şi art.151 alin.2 din Legea nr.263/2010, conform cărora procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedura prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional, hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii putând fi atacate la instanţa de judecată in termen de 30 de zile de la comunicare.

Faţă de aceste aspecte, intimata  îşi rezervă dreptul de a depune ulterior, înscrisuri şi apărări pe fond.

La data de 31.08.2015, la dosarul cauzei petentul,  prin apărătorul ales, a depus un set de înscrisuri, respectiv: adeverinţa nr.4405/20.05.2001 eliberată de Uzina Mecanică Sadu S.A., adeverinţa nr.5725/03.08.2015 eliberată de Uzina Mecanică Sadu S.A., adresa nr.3064/29.05.2003 emisă de Uzina Mecanică Sadu S.A., Nota de constatare nr.832/18.02.2004 încheiată la sediul Uzinei Mecanice Sadu intre reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii şi cei ai Casei Judeţene de Pensii Gorj, adresa nr.2041/02.09.2014 emisă de Uzina Mecanică Sadu S.A., Decizia nr.3211 din 03.11.2015 pronunţată de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr.8380/95/2014, sentinţa nr.486/29.01.2015 pronunţată de Tribunalul Gorj in dosarul nr.7187/95/2014, sentinţa nr. 4698/28 noiembrie 2014 pronunţată de Tribunalul Gorj in dosarul nr.6689/95/2014, decizia nr. 2680/04.06.2015 pronunţată de Curtea de Apel Craiova in dosarul nr.6689/95/2014, sentinţa nr.7554/03.11.2011 pronunţată de Tribunalul Gorj in dosarul nr.11976/95/2011.

C.N.P.P. a comunicat cu adresa de înaintare înregistrată sub nr. nr. G/1563//12.10.2015, copie a Hotărârii nr. 12699/05.10.2015 emisă de C.C.C.prin care a fost soluţionată contestaţia petentului.

La data de 02 noiembrie 2015 petentul a depus precizare la acţiunea introductivă in sensul extinderii obiectului acţiunii şi a stabilirii cadrului procesual,  învederând că înţelege să conteste şi Hotărârea nr. 12699 din 05.10.2015 emisă de Comisia Centrală  de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice a cărei anulare o solicită, întrucât este lovită de nelegalitate şi netemeinicie.

Totodată, apreciază că in  documentele depuse, respectiv carnetul de muncă - poz. 64  şi adeverinţa nr.2134/ 25.09.06.2013 se precizează foarte clar că in  perioada 02.09.1983-01.04.2001 a lucrat in sectorul de fabricaţie a armamentului şi muniţiilor, desfăşurând activităţi in aceleaşi condiţii ca şi muncitorii pirotehnişti, fiind supus permanent riscului la explozii, muncă ce se încadrează  conform Ordinului nr. 50/1990, anexa 1, pct.62 coroborat cu punctul 3, in grupa I de muncă, in procent de 100%.

De asemenea, petentul  reiterează susţineri din contestaţia formulată, precizând totodată că înscrierile din carnetul de muncă au avut la bază adeverinţa internă nr.4905/20.05.2001, precum şi Nota nr.832/18.02.2004 încheiată la sediul Uzinei Mecanice Sadu  de către împuterniciţii CNPAS şi ai CJP Gorj şi au fost confirmate de către conducerea S.C. UM Sadu S.A., care a semnat pentru valabilitatea lor.

Face trimitere la dispoziţiile art.15 din Ordinul nr.50/1990, conform cărora dovedirea perioadelor de activitate desfăşurate in locurile de muncă li activităţile ce se încadrează in grupele I şi II de muncă in vederea pensionării se face in baza înregistrării acestora in carnetul de muncă conform metodologiei de completare a acestuia şi dispoziţiile Decretului nr.92/1976, conform cărora carnetul de muncă este actul oficial prin care se dovedesc, printre altele, vechimea in muncă şi timpul lucrat in locuri de muncă cu condiţii deosebite.

Arată că înscrierile din carnetul de muncă sunt întărite de adeverinţa nr.2134/25.09.2013 in care se precizează că a lucrat in grupa I de muncă şi apreciază că angajatorul, respectiv S.C. Uzina Mecanică Sadu şi a asumat răspunderea celor consemnate in carnetul de muncă şi adeverinţa eliberată, iar C.J.P.G. şi C.C.C.din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice nu sunt abilitate să cenzureze aceste înscrieri.

Referitor la cele invocate de către intimata  C.J.P.G. in sensul că activitatea desfăşurată in funcţiile deţinute nu se încadrează in grupa I de muncă, precizează că încadrarea activităţii in grupa I de muncă a avut in vedere atât locul de muncă in care a lucrat efectiv, respectiv secţia de muniţie, cât şi activitatea prestată, respectiv fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii(locuri de muncă unde se execută operaţii cu exploziv  de iniţiere, exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare, precum şi locuri de muncă unde se execută operaţii cu explozivi), or potrivit pct. 62 al anexei I din Ordinul nr.50/1990, grupa I de muncă se acordă persoanele care  lucrează efectiv in condiţiile prezentate. Că încadrarea activităţii prestate in grupa I de muncă a avut in vedere atât locul de muncă in care a lucrat efectiv, precum şi activitatea efectiv prestată.

Petentul  a anexat la precizarea la acţiune şi Hotărârea Comisiei Centrale de Contestaţii înregistrată sub nr.12699 din 05.10.2015.

De asemenea, petentul a depus la dosar Concluzii scrise prin care solicită admiterea contestaţiei, anularea Hotărârii nr.12699/05.10.2015 emisă de C.C.C.C.N.P.P., precum şi a deciziilor nr.10640/07.03.2014 şi  nr. 10640 din 07.05.2014  emise de către C.J.P.G., obligarea pârâtei C.J.P.G. să emită o nouă decizie de pensie, prin care să valorifice  în grupa I  de muncă, în procent de 100% perioada 02.09.1983-01.04.2001, precum şi să restituie drepturile de pensie restante cuvenite, începând cu data cererii de pensionare, respectiv 20.01.2014, cu cheltuieli de judecată.

Aşa cum a arătat şi in cererea introductivă, menţionează că intimata C.J.P.G. i-a respins cererea de stabilire şi acordare a drepturilor de pensie cuvenite, cu motivarea că nu sunt îndeplinite condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare prevăzute de legea nr.263/2010, in sensul că vârsta la data înscrierii la pensie este mai mică decât vârsta standard de pensionare, iar grupa de muncă de la poziţia nr.64 din carnetul de muncă nu se valorifică deoarece funcţiile din carnetul de muncă nu se regăsesc la pct.62 coroborat cu pct.3 din Ordinul nr.50/1990.

Apreciază că motivele de respingere invocate atât de C.J.P.G., cât şi de către C.C.C., nu sunt întemeiate.

Reiterează că încadrarea activităţii pe care a desfăşurat-o este consemnată in carnetul de muncă, unde la poziţia 64, se precizează foarte clar că in perioada 02.09.1983-01.04.2001 a lucrat in sectorul de fabricaţie a armamentului şi muniţiilor, desfăşurând activităţi in aceleaşi condiţii ca şi muncitorii pirotehnişti, fiind supus permanent riscului la explozii, muncă ce se încadrează conform Ordinului nr. 50/1990, anexa 1, pct.62 coroborat cu pct.3, in grupa I de muncă, în procent de 100%.

In esenţă, arată că înscrierile din carnetul de muncă au avut la bază adeverinţa internă nr.4905/20.05.2001, precum şi Nota nr.832/18.02.2004, încheiată la sediul Uzinei Mecanice Sadu de către împuterniciţii CNPAS şi cei ai CJP Gorj şi au fost confirmate de către conducerea SC UM SADU, care a semnat pentru valabilitatea lor.

Că înscrierile din carnetul de muncă sunt întărite de adeverinţa nr.2134/25.09.2013, in care se precizează că a lucrat in grupa I de muncă şi apreciază că angajatorul, respectiv S.C. Uzina Mecanică Sadu, şi-a asumat răspunderea celor consemnate in carnetul de muncă şi adeverinţa eliberată, iar C.J.P.G. nu este abilitată să cenzureze aceste înscrieri.

Referitor la faptul invocat de C.J.P.G., in sensul că activitatea desfăşurată de petent in funcţiile pe care le-a deţinut nu se încadrează in grupa I de muncă, acesta face precizarea că încadrarea activităţii in grupa I de muncă a avut in vedere atât locul de muncă in care a lucrat efectiv, respectiv secţia de muniţie, cât şi activitatea prestată, respectiv fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii (locuri de muncă unde se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locuri de muncă unde se execută operaţii cu explozivi).

De asemenea, se arată că ordinul nr.50/1990 nu impunea restricţii privind categoriile de personal care să fie încadrate in grupa I de muncă, important fiind locul efectiv de muncă şi activitatea efectiv prestată. Mai mult, funcţia de inginer pe care a deţinut o este nominalizată in mod expres ca şi categorie care poate fi încadrată in grupa I de muncă. Astfel la pct.3 al Ordinului nr.50/1990 este prevăzut faptul că beneficiază de încadrarea in grupele I şi II de muncă, potrivit celor menţionate, fără limitarea numărului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute in anexele nr.1 şi 2.

Or, având in vedere condiţiile de muncă deosebite in care a desfăşurat activitate, fiind supus permanent riscului de explozie, activitatea a fost încadrată de către angajator in grupa I de muncă, in conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr.50/1990, anexa nr.1, pct.62 coroborat cu pct. 3 din acelaşi ordin.

Acelaşi aspect rezultă şi din faptul că şi după data de 01.04.2001 a lucrat in acelaşi loc de muncă, efectuând aceleaşi activităţi şi, aşa cum se arată in adeverinţa nr.1278/28.01.2015 privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu, in vederea stabilirii pensiei emisă de C.J.P.G., locul de muncă şi activitatea  desfăşurată de reclamant sunt încadrate in condiţii speciale, in baza legii nr.263/2010, perioadă care a fost valorificată de pârâtă.

Menţionează petentul că prin neluarea in calcul, in grupa I de muncă, a perioadei deduse judecăţii, este privat de beneficiul înscrierii la pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare, conform legii nr.263/2010.

Prin urmare, apreciază ca fiind  întemeiată cererea formulată, solicitând admiterea contestaţiei,  cu cheltuieli de judecată pe care le susţine prin chitanţa anexată.

Analizând cererea de faţă în raport de înscrisurile depuse la dosarul cauzei, susţinerile părţilor şi dispoziţiile legale aplicabile in cauză, instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin cererea nr.2677/20.01.2014, petentul S.V.  a solicitat C.J.P.G. înscrierea la pensie pentru limită de vârstă conform Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Prin decizia nr. 10640/07.03.2014, C.J.P.G. i-a respins cererea privind înscrierea la pensie anticipată parţială, întrucât nu a îndeplinit condiţia prevăzută de lege privind vârsta standard de pensionare redusă la 62 de ani(65 de ani vârsta standard de pensionare minus 3 ani-reducerea vârstei standard de pensionare datorită condiţiilor speciale de muncă).

Ulterior, prin decizia nr.10640/07.05.2014 s-a revizuit decizia nr. 10640/07.03.2014 urmare a valorificării pentru perioada 01.04.1992-01.05.1992 a procentului de 10% reprezentând spor special, conform înscrisurilor din Adeverinţa nr.7112/19.11.2013 eliberată de C.N.R. S.A.- Filiala S.C. U.M.S. S.A. Bumbeşti-Jiu.

Nemulţumit de aceste decizii, petentul a formulat contestaţii la C.C.C.C.N.P.P., înainte la C.J.P.G. sub nr. 56342/14.03.2014 şi nr. 66208/20.05.2014

 Prin  Hotărârea nr.12699 din 05.10.2015  a  C.C.C. au fost respinse contestaţiile ca fiind neîntemeiate, comisia constatând că, in mod corect, prin deciziile nr.10640/07.03.2014 şi nr. 10640/07.05.2014,  a fost respinsă cererea de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, deoarece contestatorul nu a îndeplinit condiţia privind vârsta standard de pensionare redusă prevăzută de lege, pentru a putea beneficia de această categorie de pensie, respectiv de 62 de ani.

In motivare, C.C.C.a reţinut şi a constatat  că  activitatea desfăşurată de contestator in perioada 02.09.1983-01.04.2001, in funcţiile de inginer, şef colectiv proiectare, şef atelier proiectare in cadrul S.C. U.M. S. S.A., nu a fost valorificată la stabilirea stagiului de cotizare in grupa I de muncă conform poz. 62 din Anexa nr.1 la Ordinul MMOS nr.50/1990 potrivit înscrisului de la poziţia 64 din carnetul de muncă şi celor din adeverinţa nr.2134/25.09.2013 eliberată de S.C. U.M.S. S.A., întrucât această activitate desfăşurată in cadrul unui colectiv de proiectare, nu se încadrează in prevederile menţionate.

Prin acţiunea ce formează obiectul prezentului dosar, precizată ulterior, petentul  a înţeles să conteste atât deciziile nr. 10640/07.03.2014 şi nr. 10640/07.05 2014 emise de C.J.P.G., cât şi Hotărârea nr.12699 din 05.10.2015 a  C.C.C.C.N.P.P., solicitând anularea acestora şi  pe cale de consecinţă obligarea intimatei C.J.P.G. să emită o nouă decizie de pensie, prin care să valorifice  în grupa I  de muncă, în procent de 100% perioada 02.09.1983-01.04.2001, in conformitate cu menţiunile înscrise in carnetul de muncă-poz.64  şi in adeverinţa nr.2134/25. 09.2013 eliberată de S.C. U.M.S. SA. Totodată a solicitat obligarea  intimatei C.J.P.G. la plata  drepturilor de pensie restante cuvenite, începând cu data cererii de pensionare, respectiv 20.01.2014, cu cheltuieli de judecată.

În baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială şi în conformitate cu prevederile art.2 din Decretul-lege nr. 68/1990, pentru înlăturarea unor inechităţi în salarizarea personalului, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Comisia Naţională pentru Protecţia Muncii au emis Ordinul nr.50/1990, prin care se precizează locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal care lucrează în condiţii deosebite, ce se încadrează în grupele I şi II de muncă, în vederea pensionării.

Ulterior, Ordinul nr.50/1990 a fost completat şi modificat prin Ordinele nr.100/1990 şi 125/1990.

Potrivit disp. art.13 din Ordinul nr.50/1990,  perioada lucrată după data de 18.03.1969 până în prezent şi în continuare se încadrează în grupele I şi II de muncă în conformitate cu prevederile acestui ordin.

Începând cu data de 01.04.2001, Ordinul nr. 50/1990, precum şi Ordinele nr.100/1990 şi 125/1990 au fost abrogate prin Legea nr.19/2000, însă prezenta acţiune vizează activitatea desfăşurată în perioada anterioară datei de 01.04.2001, perioadă în care erau în vigoare aceste ordine.

În conformitate cu prevederile art.6 din Ordinul nr.50/1990:“Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de munca se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de munca concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).”

Instanţa reţine că, potrivit art.52 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege.

În cazul pensiei pentru limită de vârstă,  persoanele care au realizat  vechime în muncă în grupa a I-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, după cum rezultă din prevederile art.158 alin.1 din Legea nr.263/2010(,, perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a I-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare.,,).

Prevederile art.158 alin.2 din Legea nr.263/2010 stabilesc că adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate, numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

Prin dispoziţiile art. 169 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 se prevede că :

“(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă”.

Conform dispoziţiilor Ordinului 50/1990, instanţa reţine că încadrarea activităţii prestate de angajaţi în grupele de muncă reglementate anterior anului 2001 şi eliberarea de adeverinţe în acest sens constituie atributul angajatorilor.

 În anexa 14 la Normele metodologice  de aplicare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt arătate menţiunile pe care trebuie să le cuprindă adeverinţa ce atestă încadrarea in grupa I sau a II a de muncă, respectiv denumirea societăţii unde si-a desfăşurat activitatea salariatul, meseria/funcţia acestuia,  grupa I sau a II-a de muncă in care a fost încadrat, perioada în care a desfăşurat activitate in grupa de munca, procentul încadrării în grupa de munca,  actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidenţă a intrărilor în subteran etc.), temeiul juridic al încadrării în grupa I sau a II-a de muncă.

Intimata C.J.P.G. a respins cererea de înscriere a petentului la pensie pentru limita de vârstă pe motiv că grupa de muncă  de la poziţia 64 din carnetul de muncă  nu se valorifică deoarece funcţiile din carnetul de muncă nu se regăsesc la punctul 62 coroborat cu punctul 3 din Ordinul nr.50/1990.

Motivele de respingere invocate atât de C.J.P.G., cât şi de către C.C.C. din cadrul Casei Naţionale de pensii Publice, nu sunt întemeiate pentru cele ce se succed.

In speţă, petentul a depus la dosarul cauzei adeverinţa înregistrată sub nr. 2134 din 25.09.2013 eliberată de către angajatorul  C.N.R. S.A.- Filiala S.C. U.M.S. S.A. din care rezultă că desfăşurat activitate in funcţiile de inginer, şef colectiv proiectare, şef atelier proiectare, inginer şef, şef serviciu calitate şi că in perioada dedusă judecăţii, respectiv 02.09.1983-01.04.2001 a fost încadrat in grupa I de muncă, in procent de 100%  in baza prevederilor Ordinului nr.50/1990, anexa nr.1, pct. 62 coroborat cu pct. 3, conform menţiunilor din carnetul de muncă seria Bf nr.0175579.

Examinând carnetul de muncă al petentului (filele 27-39 din dosar) se constată că în perioada în discuţie, respectiv 02.09.1983-01.04.2001 acesta a fost angajat al SC U.M.S. S.A.  şi a lucrat in sectorul de fabricaţie a armamentului şi muniţiilor, desfăşurând activităţile in aceleaşi condiţii ca şi muncitorii pirotehnişti fiind supus permanent riscului la explozii, muncă ce se încadrează conform Ordinului nr.50/1990, anexa nr.1, pct.62 coroborat cu punctul 3, in grupa I de muncă.

Prin Ordinul nr.50/1990 emis de Ministerul Muncii şi Ocrotirii Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Comisia Naţională pentru Protecţia Muncii s-au stabilit locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal care lucrează în condiţii deosebite, ce se încadrează în grupele I şi II de muncă, în vederea pensionării.

Conform dispoziţiilor art.13 din Ordinul nr.50/1990, perioada lucrată după data de 18.03.1969 până în prezent şi în continuare se încadrează în grupele I şi II de muncă în conformitate cu prevederile acestui ordin.

Ordinul nr.50/1990 privind  încadrarea activităţilor în grupa I si a II a de  muncă s-a aplicat până  la data de 01.04.2001, dată de la care a fost abrogat.

In conformitate cu prevederilor art.15 alin. 1 din Ordinul nr.50/1990, dovedirea perioadelor de activitate desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă, conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.

De asemenea, potrivit art. 1 alin. (1) din Decretul nr. 92/1976, „carnetul de muncă este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în muncă, vechimea neîntreruptă în muncă, vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate, vechimea în funcţie, meserie sau specialitate, timpul lucrat în locuri de muncă cu condiţii deosebite, retribuţia tarifară de încadrare şi alte drepturi ce se includ în aceasta”.

 Chiar Legea nr. 263/2010 reglementează la art. 159 (1) modalitatea de dovedire a vechimii în muncă, astfel:

„Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a şi art. 17, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege.

Art. 17 alin.  (1) din aceeaşi lege se referă expres şi la stagiul de cotizare reprezentat de vechimea în muncă suplimentară  acordată în baza legislaţiei anterioare  datei de 01.04.2001 pentru grupele I şi a II-a de muncă, astfel:

„Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a (…)”.Prin urmare, dovedirea perioadelor lucrate în grupa I şi a II-a de muncă se face în primul rând cu carnetul de muncă.

Pentru perioada în litigiu, în carnetul de muncă al petentului s-a consemnat la poziţia 64 perioada lucrată de acesta în grupa a I-a de muncă, aşa cum s-a menţionat mai sus, înscris care, în mod nejustificat, a fost ignorat însă de intimata C.J.P.G..

Verificarea modalităţii în care a fost consemnată încadrarea  într-o grupă de muncă excede litigiului având ca  obiect  contestarea  deciziei  de pensionare, menţiunile din carnetul de muncă având deplina putere doveditoare până la desfiinţarea acestora,  pe căile legale. Casa Judeţeană de Pensii nu este în măsura să  cenzureze  conţinutul înscrisurilor respective  în  litigiul de  asigurări sociale, întreaga responsabilitate pentru realitatea celor consemnate în carnetul de muncă şi adeverinţele emise cu privire la încadrarea în grupe de muncă revenind emitenţilor acestora.

Prin urmare, în mod nelegal C.J.P.G. nu a valorificat la emiterea deciziilor de pensionare, perioada 02.09.1983-01.04.2001 lucrată de petent în grupa I de muncă, in procent de 100%, astfel cum aceasta este evidenţiată în carnetul de muncă-poz.64, situaţie în care practic nici nu se mai impunea eliberarea unei adeverinţe în acelaşi sens.

Se reţine că înscrierile din carnetul de muncă au avut la bază adeverinţa internă nr.4905/20.05.2001-fila 67 din dosar, precum şi Nota de constatare nr.832/18.02.2004 încheiată la  sediul U.M.S. SA de către împuterniciţii CNPAS şi CJP Gorj, filele 71-72, fiind  confirmate de către angajator prin reprezentanţii săi, care şi-a asumat valabilitatea lor.

De altfel, înscrierile din carnetul de muncă sunt întărite de adeverinţa nr.2134 din 25.09.2013 prin care se  atestă aceeaşi perioadă lucrată de petent în grupa I de muncă, precum cea evidenţiată în carnetul de muncă.

De asemenea, prin  adeverinţa nr.3363/30.01.2012, fila 40 din dosar s-a menţionat  că SC U.M.S. SA a constituit  şi virat contribuţia la asigurările sociale conform legislaţiei în vigoare, pentru toţi salariaţii societăţii, până la data de 01.04.2001, inclusiv pentru grupele superioare de muncă, societatea neavând datorii la bugetul de stat la data de 01.04.2001.

Or, coroborând dispoziţiile legale evocate, rezultă că in mod corect, petentului i s-a acordat grupa I de muncă, fiindu-i eliberată şi adeverinţă in acest sens, pe care intimata C.J.P.G., in mod nejustificat, refuză să le valorifice.

Instanţa reţine însă că nominalizarea persoanelor în grupa I şi  a II-a de muncă  se face  prin analiza condiţiilor concrete de muncă, de către conducerea unităţii împreună cu sindicatele libere din unităţi, iar aceasta nu se poate cenzura de către casele de pensii.

Ori, potrivit pct. 3 din Ordinul nr.50/1990, beneficiază de încadrarea in grupele I şi a -II-a de muncă, fără limitarea numărului, personalul care este in activitate:muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute in anexele 1 şi 2, prin urmare meseriile şi funcţiile deţinute de petent, aşa cum reiese din cele înscrise in carnetul de muncă şi adeverinţele depuse la dosar, îl califică cu certitudine ca și beneficiar al grupei I  de muncă, in procent de 100%.

Ordinul nr. 50/1990 nu impunea restricţii privind categoriile de personal care să fie încadrate in grupa I de muncă, relevant fiind locul efectiv de muncă şi activitatea efectiv prestată.

Mai mult decât atât, unitatea angajatoare şi-a asumat responsabilitatea asupra încadrării activităţii în grupă superioară de muncă, fiind respectate prevederile Decretului nr.92/1976, Ordinului nr.  136/1976, precum şi cele impuse de Ordinul 50/1990.

Din documentele depuse la dosar, respectiv carnetul de muncă şi adeverinţa nr. 2134/25.09.2013 rezultă că petentul a desfăşurat activitate in secţia pirotehnică a unităţii  angajatoare, loc de muncă încadrat in grapa I de muncă anterior datei de 01.04.2001 şi care, potrivit legii nr.263/2010 se asimilează condiţiilor speciale de muncă, şi nu condiţiilor normale de muncă, cum in mod greşit, a reţinut intimata C.J.P.G..

Mai mult, şi după data de 01.04.2001, reclamantul a lucrat in aceleaşi condiţii, efectuând aceleaşi activităţi şi, aşa cum rezultă din adeverinţa nr. 1278 din 28.01.2015 eliberată chiar de intimata C.J.P.G. cu privire la datele necesare determinării stagiului de cotizare şi punctajului mediu in vederea stabilirii pensiei, locul de muncă şi activitatea desfăşurată de petent sunt încadrate in condiţii speciale, in baza legii nr.263/2010.

 Astfel, deciziile Casei Judeţene de Pensii Gorj prin care nu a fost valorificată perioada 02.09.1983-01.04.2001 menţionată in carnetul de muncă, precum şi in adeverinţa nr.2134/25.09.2013 eliberată de angajatorul Compania Naţională ROMARM S.A.- Filiala U.M.S.S.A. –Bumbeşti Jiu,  înscrisuri  prin care se atestă că petentul a lucrat in sectorul de fabricaţie a armamentului şi muniţiilor, desfăşurând activitatea in aceleaşi condiţii  ca şi muncitorii pirotehnişti fiind supus permanent riscului la explozii, activitate ce se încadrează in grupa I de muncă, in procent de 100%, conform Ordinului nr.50/1990, anexa nr.1, pct.62 coroborat cu pct.3, sunt nelegale.

Aşadar, C.J.P.G. trebuia să aibă în vedere înscrierile din adeverinţa eliberată în baza documentelor aflate în arhiva angajatorului şi să valorifice perioada 02.09.1983-01.04.2001, ca fiind lucrată  în grupa I de muncă, în procent de 100% , angajatorul asumându-şi responsabilitatea corectitudinii datelor la momentul eliberării, motivele de respingere invocate atât de C.J.P.G., cât şi de către C.C.C.C.N.P.P, nefiind întemeiate.

Faţă de considerentele expuse, instanţa urmează să admită contestaţia de faţă şi să anuleze deciziile nr.10640/07.03.2014 şi nr.10640/07.05.2014 emise de intimata C.J.P.G., precum  şi Hotărârea nr.12699/05.10.2015 emisă de C.N.P.P. – C.C.C., pe cale de consecinţă va obliga  intimata C.J.P.G. la emiterea unei noi decizii de pensionare prin valorificarea perioadei 02.09.1983-01.04.2001 ca fiind lucrată în grupa  I-a de muncă, în procent de 100% la SC Uzina Mecanică Sadu SA, conform menţiunilor din  carnetul de muncă, poziţia 64.

O altă obligaţie stabilită in sarcina intimatei C.J.P.G. este  plata către petent a drepturilor de pensie restante cuvenite .

Cu privire la acest capăt de cerere privind obligarea Casei Judeţene de Pensii Gorj să-i restituie drepturile băneşti cuvenite începând cu data de 20.01.2014, instanţa va admite cererea pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 103 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, ,,cererea de pensionare împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă în a cărei rază domiciliază persoana”.

Se mai retine că, potrivit art. 104 din Legea nr.263/2010:

,,(1) În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, în funcţie de categoria de pensie solicitată.

(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, şi se acordă de la data înregistrării cererii,,.

Astfel verificarea îndeplinirii condiţiilor de pensie se face în raport cu data înregistrării cererii de pensionare şi cum data înregistrării cererii de pensionare a fost 20.01.2014, stabilirea drepturilor de pensie i se cuvin începând cu această dată.

În baza art.453 alin.1 Cod de procedură civilă, reţinând culpa procesuală a intimatelor, acestea urmează a fi obligate la plata către petent a sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat(chitanţa 84/12.08.2015).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia precizată formulată de către petentul S.V., CNP …, cu domiciliul …. în contradictoriu cu intimatele  C.J.P.G., cu sediul în ….şi C.N.P.P. – C.C.C., cu sediul în ….

Anulează deciziile nr.10640/07.03.2014 şi nr.10640/07.05.2014 emise de intimata C.J.P.G. şi Hotărârea nr.12699/05.10.2015 emisă de C.N.P.P. – C.C.C.

Obligă intimata C.J.P.G. la emiterea unei noi decizii de pensionare prin valorificarea perioadei 02.09.1983-01.04.2001 ca fiind lucrată în grupa  I-a de muncă, în procent de 100%, la SC U.M.S. SA, conform menţiunilor din  carnetul de muncă, poziţia 64.

Obligă C.J.P.G. să-i plătească petentului drepturile de pensie începând cu data de 20.01.2014, data formulării cererii.

Obligă intimatele C.J.P.G. şi C.N.P.P. să plătească petentului suma de 400 lei, reprezentând cheltuieli de judecată – onorariu avocat.

Sentinţă executorie.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din 14.01.2016, la Tribunalul Gorj.