Sentinţă civilă

Sentinţă civilă 432 din 07.02.2011


Dosar nr. 6973/94/2006

Nr.în format vechi 2808/2006

ROMÂNIA

JUDECATORIA BUFTEA, SECTIA CIVILA

JUDETUL ILFOV

Sentinta civila nr. 432

Sedinta publica din data de 07.02.2011

Instanta constituita din :

PRESEDINTE – EPURAN MIRCEA

GREFIER – DUMITRACHE CARMEN

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile având ca obiect cererea de pronuntare a unei hotarâri care sa tina loc de act de vânzare-cumparare formulata de reclamantii GN, GA,în contradictoriu cu pârâtii SI,SS,SE.

Dezbaterile de fond au avut loc în sedinta publica din data de 24.01.2011 fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data,parte integranta din prezenta sentinta când instanta,având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea la 31.01.2011, apoi la 07.02.2011, când în aceeasi compunere a hotarât urmatoarele.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 11.04.2006,reclamantii GN,GA au chemat în judecata pe pârâta DM,pentru pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act de vânzare-cumparare pentru terenul în suprafata de 5000 m.p. situata în parcela .....,conform titlului de proprietate nr.......

În motivarea actiunii reclamantii au aratat ca ,la data de .... ,au încheiat cu pârâta o chitanta sub semnatura privata pentru terenul în suprafata de 5000 m.p.si actul de vânzare-cumparare nu a fost perfectat deoarece titularii dreptului de proprietate nu au avut dezbatuta succesiunea.

Au precizat reclamantii ca au folosit în permanenta terenul,de la data realizarii vânzarii.

În drept au fost invocate disp.art.1295 c.civ.

 În sustinerea cererii au solicitat probele cu înscrisuri,sens în care au depus la dosar în copie certificata pentru conformitate cu originalul,”act de vânzare-cumparare” ,interogatoriu,expertiza tehnica de specialiate..

Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 50 ron+86 ron si timbru judiciar de 3000 rol 

La data de 01.06.2006 pârâta VM a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata si neîntemeiata cu motivarea ca înscrisul de mâna pe care îsi întemeiaza reclamantii cererea nu întruneste niciuna din conditiile de valabilitate a unui act de proprietate sau de transmitere a proprietatii.

A mai aratat pârâta ca niciodata nu a vândut reclamantilor dreptul de proprietate asupra terenului întrucât nu putea vinde ceea ce nu dobândise si în fapt s-a dorit doar transmiterea dreptului de folosinta catre reclamanti.

A precizat pârâta ca multe date din înscrisurl privat nu corespund realitatii ,nu este adevarat ca la data de .... a întocmit chitanta cu reclamantul întrucât la acea data nu era în localitatea D,nu stie sa scrie si sa citeasca;o alta conditie de nulitate a chitantei o constituie lipsa datei când a fost întocmita.

  În sustinereaa întâmpinarii pârâta a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri,martori si interogatoriu.

Având în vedere ca la data de 21.02.2008 a intervenit decesul pârâtei ,instanta a dispus introducerea în cauza a mostenitorilor acesteia ,respectiv pe numitii SI,SS,SE,conform înscrisurilor depuse de catre reclamanti la dosar(filele 56-66).

Sub aspectul probatoriului,în cauza au fost încuviintate si administrate probele cu înscrisuri,proba testimonala cu audierea martorului SM (fila 114) si expertiza tehnica judiciara în specialitatea topografie,sens în care a fost atasat la dosar raportul de expertiza întocmit de expert MND (filele 162-172) si un raport de expertiza tehnica de evaluare,sens în care a fost atasat la dosar raportul de expertiza întocmit de expert PE (filele 185-217).

Din dispozitia instantei, a fost emisa o adresa catre Primaria D,pentru a fi comunicat istoric de rol fiscal pentru terenul în litigiu si la data de 10.02.2010 au fost atasate la dosar relatiile solicitate (filele 121-125).

La data de 02.03.2010 a fost atasat la dosar(fila 130),certificat de sarcini pentru imobilul în litigiu,emis de O.C.P.I.

La dosarul cauzei a fost atasat în copie dosarul nr.5653/P/2006 al Parhetului de pe lânga Judecatoria Buftea.

Analizând materialul probator administrat în cauza instanta retine urmatoarele:

Între reclamantul GN si numita VM a fost încheiat un înscris sub semnatura privata intitulat “Act de vânzare – cumparare”, în cuprinsul caruia a fost consemnat faptul ca VM îi vinde reclamantului GN suprafata de 5.000 de m.p. care i se cuvine conform titlului de proprietate nr...., în schimbul sumei de 10.000.500 de lei vechi, urmând ca actul autentic sa fie perfectat în momentul efectuarii succesiunii.

Prin sentinta civila nr. 1877/21.04.2006, pronuntata în dosarul nr. 2114/2006 al Judecatoriei Buftea, a fost constatata ca fiind deschisa succesiunea ramasa de pe urma defunctilor DF si DV, iar în ceea ce priveste cererea de iesire din indiviziune s-a luat act de tranzactia încheiata între parti, defunctei VM revenindu-i lotul nr. 3 situat în tarlaua ..., parcela ..., extravilan, învecinat cu lotul nr. .. si nr...., precum si cu DJ .. si DE .., cu suprafata totala de 4.930 de m.p..

Instanta apreciaza cererea de chemare în judecata ca fiind neîntemeiata, urmând a fi respinsa ca atare. Astfel, se constata ca în cauza defuncta DVM a promis sa îi înstraineze reclamantului dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 5.000 de m.p. cuprinsa în titlul de proprietate nr. ..., emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor . Or, una dintre conditiile care trebuie îndeplinite pentru încheierea valabila a unei conventii de vânzare – cumparare este acea ca lucrul ce face obiectul acestui act juridic sa fie determinat sau cel putin determinabil. Or, în cuprinsul actului încheiat între parti suprafata de teren de 5.000 de m.p. nu este individualizata. Este drept, pe de alta parte, ca acest lucru nu era posibil atât timp cât nu se realizase partajul între coproprietari, dar în aceasta situatie nu se poate considera ca suprafata de teren care a revenit defunctei VM în urma tranzactiei încheiate este aceeasi cu cea care a fost mentionata în cuprinsul înscrisului intitulat “act de vânzare – cumparare”.

Având în vedere considerentele prezentate mai sus, în temeiul dispozitiilor art. 1073 – 1077 C. civ., cererea de chemare în judecata va fi respinsa ca neîntemeiata.

În temeiul art. 274 c. pr. civ., având în vedere solutia data cu privire la cererea principala, se va respinge ca neîntemeiata cererea reclamantilor de obligare a pârâtilor la plata cheltuielilor de judecata. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea de chemare în judecata formulata de reclamantii GN, GA ,ambii cu domiciliul în ......,în contradictoriu cu pârâtii SI, cu domiciliul în ...., SS,cu domiciliul în ... si SE.,cu domiciliul în ...., ca neîntemeiata.

Respinge cererea reclamantilor de obligare a pârâtilor la plata cheltuielilor de judecata ca neîntemeiata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 07.02.2011.

PRESEDINTE  GREFIER

Red.EM

thn.red.DC 7ex./16.03.2011

com.5 ex./2011