Plângere împotriva rezolutiei procurorului. Insuficienta probelor administrate echivaleaza cu lipsa etapei cercetarii

Sentinţă penală 112 din 25.06.2008


Dosar nr.555/179/2008

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 112/25.06.2008

Prin plângerea adresata Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag, la data de 31.07.2007, numitii S.C., S.P., I.D., C.V., I.P. si P.S. -membri ai Consiliului de Administratie la S.C."VI"S.A. , au solicitat efectuarea de cercetari penale fata de numitii J.M.-presedinte si I.D.-contabil sef la Societatea sus-mentionata, învederând ca au cesionat catre angajatii societatii , cât si în favoarea propriilor persoane, un numar însemnat de actiuni, reprezentând 75% din capitalul social al societatii, fara a avea aprobarea adunarii generale a actionarilor si la un pret vadit inferior valorilor efective .

S-a învederat ca cesionarea actiunilor s-a facut la valoarea nominala de 0,6 lei RON /actiune, valoare care este vadit inferioara valorii efective a actiunilor, valoarea reala apreciindu-se ca putea fi de 30 ori mai mare decât valoarea nominala, operatiune ce s-a apreciat ca a adus un prejudiciu însemnat societatii .

O alta plângere a fost formulata de M.V., având calitatea de actionar la S.C."VI"S.A. , solicitându-se începerea urmaririi penale împotriva numitilor J.M. si I.D., pentru savârsirea infractiunilor prev. de art.272 alin.1 si 2 din Legea nr.31/1990, republicata si modificata de Legea nr.441/2006 .

S-a învederat ca societatea comerciala s-a constituit initial prin asocierea mai multor persoane juridice, respectiv un numar de sapte foste  cooperative agricole de productie .

S-a aratat ca ulterior, respectiv la data de 15.12.2004, acesti asociati s-au retras din societate, intrând în societate un asociat nou -actionar tip lista (asociat de tip lista cu 908 asociati noi persoane fizice) care au primit actiuni de la fostele  C.A.P.-uri Babadag si Enisala, detinând împreuna 43.778 actiuni, reprezentând 25% din capitalul social al societatii, iar SC"VI"SA a primit actiunile de la celelalte cinci C.A.P.-uri, detinând astfel 131.322 actiuni, reprezentând 75% din capitalul social al societatii, ca actiuni proprii .

S-a învederat ca aceasta repartizare a actiunilor nu a fost facuta cu aprobarea adunarii generale extraordinare, ci contrar prevederilor art.103 alin.1 si art.104 lit.b si d din Legea nr.31/1990 si în mod arbitrar de catre J.M.-presedinte al Consiliului de administratie si director si I.D. , având calitatea de administrator si totodata contabil sef .

S-a sustinut ca dupa dobândirea acestor actiuni s-a încercat într-o adunare generala extraordinara din anul 2005 sa se supuna la vot cesionarea actiunilor catre angajatii societatii, însa din cauza opozitiei actionarilor nu s-a votat acest lucru, procesul verbal al acelei sedinte nefiind depus la registrul comertului .

S-a sustinut ca fara a avea aprobarea adunarii generale si nici macar al Consiliului de administratie, la data de 30.01.2007 presedintele Consiliului de administratie -J.M. a cesionat 131.322 actiuni proprii ale societatii, din care 116.562 actiuni catre I.D., iar diferenta de 14.660 actiuni catre alti angajati ai societatii, cesionarea facându-se la valoarea nominala de 0,6 lei pe actiune, valoare apreciata ca vadit inferioara valorii de piata a actiunilor .

S-a apreciat ca în realizarea acestei operatiuni de cesionare au fost încalcate dispozitiile art.150 alin.1 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata, care prevede "daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel si sub rezerva dispozitiilor art.441 ,  sub sanctiunea nulitatii, administratorul va putea, în nume propriu, sa înstraineze, respectiv sa dobândeasca bunuri catre sau de la societate , având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare, în conditiile prevazute la art.115 , cât si dispozitiile alin.11 ale aceluiasi articol potrivit caruia "daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel si sub rezerva dispozitiile art.441 , sub sanctiunea nulitatii, administratorul va putea în nume propriu, sa înstraineze, respectiv sa dobândeasca bunuri pentru sine de la societate, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare în conditiile prevazute la art.115" .

S-a apreciat ca scopul urmarit a fost obtinerea unui folos, în paguba societatii la care au îndeplinit functiile sus mentionate , scop apreciat ca se deduce si din operatiunile ulterioare .

Astfel, s-a învederat ca la data de 4 iunie 2007 I.D. a cesionat numitei J.M. un numar de 23.313 actiuni si societatii "OM"S.R.L. un numar de 69.937 actiuni. S-a sustinut ca aceasta societate este procesatoare de struguri pe care îi cumpara de la S.C."VI"S.A. iar fiica numitei J.M. are calitatea de jurist la aceasta societate . Ca atare, s-a apreciat ca prin actiunile savârsite s-a urmarit obtinerea unui câstig în favoarea persoanelor sus mentionate, în paguba societatii, preturile de cesionare fiind vadit mai mici decât valoarea actiunilor .

S-a sustinut de asemenea ca operatiunile de cesionare s-au realizat în secret, niciun membru al Consiliului de administratie neavând cunostinta de cesionarea actiunilor, declaratiile cu privire la modificarea structurii actionariatului societatii facându-se ulterior  .

S-a învederat ca întrucât J.M. si I.D. detineau functii duble respectiv, J.M. detinea functiile de presedinte al consiliului de administratie si de director, iar I.D. pe acelea de administrator si contabil sef, fapt în contradictiile cu prev. art.1371 alin.3 din Legea nr.31/1990, acestia au anuntat renuntarea la una dintre functii, J.M. renuntând la functia de director , iar I.D. la functia de administrator, vacantându-se astfel un post de administrator .

Pentru numirea altui administrator s-a învederat ca s-a convocat o adunare generala ordinara în data de 20.07.2007, ocazie cu care ivindu-se întrebarea daca acea adunare îndeplineste conditiile de cvorum cerute de lege , numita J.M. a fost obligata sa declare cesiunea celor 131.322 de actiuni, operatiune necunoscuta de Consiliul de administratie si actionari .

În acest context s-a aratat ca au fost deduse judecatii o serie de cereri si plângeri penale împotriva celor doua persoane, sustinându-se ca le-au fost suspendate si semnaturile în banca , însa cei doi au obligat doua angajate ale caror semnaturi au ramas valabile sa semneze ordine de plata pentru realizarea unor operatiuni bancare în scopul de a lichida conturile societatii .

S-a sustinut astfel ca actiunile realizate au fost de natura a prejudicia interesele societatii, folosindu-se, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia si în folosul propriu .

Este de subliniat ca în temeiul disp. art.209 alin.41 Cod pr.penala plângerile penale au fost înaintate de catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag Parchetului de pe lânga Tribunalului Tulcea motivat de faptul ca parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag functiona cu un singur procuror .

Prin rezolutia din data de 01.04.2008, data în dosarul penal nr.141/P/2008, prim-procurorul parchetului de pe lânga Tribunalul Tulcea a dispus neînceperea urmaririi penale fata de numitii J.M. si I.D. sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art.272 alin.1 si 2 din Legea nr.31/1990, modificata si republicata, retinând ca fapta nu exista si ca nu s-a putut demonstra ca acestia au vândut actiunile la o valoare inferioara cu scopul de a obtine un folos în paguba societatii .

S-a retinut ca valoarea nominativa a actiunilor a fost majorata de la 0,1 RON/actiune, la 0,6 RON/actiune, în baza unui raport de expertiza contabila.

În termen legal , potrivit art.278 din Codul de procedura penala, petentul M.V. a formulat plângere împotriva solutiei de neîncepere a urmaririi penale dispusa de prim-procurorul Parchetului de pe lânga Tribunalul Tulcea, în dosarul penal nr.141/P/2008, apreciind solutia ca nelegala si netemeinica, cu reiterarea motivelor pe care s-a fundamentat plângerea penala .

Prin rezolutia nr.213/II/2/2008 data de procurorul general adjunct al  Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Constanta s-a respins ca neîntemeiata plângerea petentului M.V. împotriva solutiei de neîncepere a urmaririi penale, apreciindu-se ca legala si temeinica solutia dispusa în cauza.

Împotriva rezolutiilor sus mentionate , în termen legal, a depus plângere petentul M.V., solicitând ca în baza art.278(1) alin.8 lit.c Cod pr.penala, sa se desfiinteze cele doua rezolutii de neîncepere a urmaririi penale si sa se retina cauza spre judecare .

În motivarea plângerii s-a invocat netemeinicia si nelegalitatea rezolutiilor adoptate în cauza, apreciindu-se ca faptele se încadreaza ca infractiuni în dispozitiile textului precizat în plângerea penala , învederându-se ca era în sarcina organelor judiciare sa verifice pretul real al actiunilor printr-o expertiza pentru a stabili diferenta vadita între pretul practicat de faptuitori si pretul real si a stabili eventualul prejudiciu produs .

Verificându-se ordonanta atacata pe baza lucrarilor si a materialului din dosarul cauzei, se retine ca plângerea este întemeiata .

În cauza, o serie de aspecte au ramas nelamurite, iar altele au fost insuficient argumentate, o serie de critici retinute în rezolutia de respingere a plângerii apreciindu-se a fi straine de cauza .

Petentul a solicitat cercetarea faptuitorilor sub aspectul infractiunilor prev. de art.272 alin.1 si 2 din Legea nr.31/1990, modificata si republicata .

Obiectul material al infractiunii prev. de art.272 alin.1 îl constituie actiunile emise de societate, iar cel al infractiunii prevazuta în alin.2 îl formeaza bunurile si creditul societatii .

Din definitia legala a laturii obiective a infractiunii incriminata în art.272 alin.1 rezulta ca pentru existenta acesteia se cer întrunite , cumulativ, urmatoarele conditii :

a) Sa se savârseasca o fapta , prin definitie comisiva, care poate avea urmatoarele modalitati alternative :

- dobândirea , pentru societate, a unor actiuni ale altor societati, la preturi vadit mai mari decât valoarea lor reala ;

- vânzarea unor actiuni, detinute de societate, la preturi vadit inferioare valorii lor efective .

b) Faptuitorul sa stie ca preturile cu care cumpara sau vinde, sunt în vadita discordanta cu valoarea reala a titlurilor respective pe piata titlurilor de valoare mobiliara ;

c) Prin actiunea savârsita, faptuitorul sa urmareasca scopul obtinerii unui câstig pentru sine sau pentru altul, în paguba societatii la care îndeplineste functia de administrator, director sau lichidator .

Prin preturi vadit inferioare valorii lor efective , se întelege un pret care este evident , dovedit, clar, lamurit pentru oricine ca fiind în discordanta cu valoarea reala a actiunilor sau titlurilor de valoare mobiliara, cumparate sau vândute dupa caz .

Comparatia nu se va face  între pretul (dat sau luat, dupa caz),  pe de o parte, si valoarea nominala a actiunilor, ci între pretul (dat sau luat, dupa caz), si valoarea reala de circulatie pe piata a actiunilor respective, din momentul efectuarii operatiunii .

Sarcina stabilirii diferentei  vadite între pretul practicat de faptuitor si pretul real, revine organelor judiciare care vor trebui sa verifice preturile reale ale actiunilor ce au facut obiectul material al infractiunii, eventual în raport de alte operatiuni facute cu acelasi fel de titluri de valoare mobiliara si în aceeasi perioada. Aceleasi elemente de apreciere trebuie avute în vedere pentru stabilirea împrejurarii ca faptuitorul a stiut, a cunoscut caracterul vadit disproportionat al pretului dat sau primit, dupa caz, fata de valoarea reala, pe piata, a actiunilor vândute pe seama societatii .

Obtinerea unui câstig, pentru sine sau pentru altul, în paguba societatii constituie un scop urmarit de faptuitor în momentul savârsirii faptei, de dobândire sau de vânzare, iar cum scopul se realizeaza instantaneu, odata cu savârsirea faptei, se subîntelege ca nu este vorba de un simplu scop, ci de producerea unei urmari materiale constând, pe de o parte, într-un câstig realizat de faptuitor sau de alta persoana, iar pe de alta parte, într-o paguba în patrimoniul societatii .

În cauza, în argumentarea judicioasa a pretului de vânzare , s-a invocat raportul de expertiza efectuat de expertul contabil G.I. , întocmit în anul 2006 .

Din analiza acestui raport se poate observa ca obiectivul expertizei a fost: sa se stabileasca daca suma de 87.550 lei RON, cu care se va majora capitalul social, a fost corect înregistrata în contul 106.8 "alte rezerve" , daca are la baza documente justificative si care sunt acestea  .

Obiectivul expertizei nu privea astfel stabilirea valorii efective de piata a actiunilor .

Prin raportul de expertiza, intitulat dealtfel raport de expertiza contabila, nu se poate aprecia ca s-a evaluat valoarea unei actiuni si ca s-au respectat prevederile legii nr.31/1990 , privitoare la modalitatea de majorare a capitalului social si de stabilire a valorii activului net pe actiune .

În contractul de cesionare a actiunilor se face mentiunea ca cesiunea actiunilor s-a facut în baza procesului-verbal al adunarii salariatilor S.C."VI"S.A. nr.25 din 30.01.2007, cesionarea facându-se astfel cu nerespectarea conditiilor prevazute la art.150 , potrivit carora daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel si sub rezerva dispozitiilor art.441, sub sanctiunea nulitatii, administratorul va putea , în nume propriu, sa înstraineze , respectiv sa dobândeasca bunuri catre sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare, în conditiile prevazute la art.115 din Legea nr.31/1990 .

Din analiza procesului-verbal al acestei adunari se constata ca la aceasta adunare au participat un numar de 10 actionari din totalul de 908 .

În cauza nu a fost emisa o hotarâre a adunarii generale, procedându-se doar la încheierea unui proces verbal cu ocazia constituirii adunarii salariatilor .

Desi petentul a solicitat efectuarea unei expertize pentru stabilirea pretului real al actiunilor, element în baza caruia se putea aprecia daca subzista elementele infractiunii, în cauza nu s-a argumentat respingerea probei solicitate .

Astfel, în raport de cele retinute se apreciaza ca probatoriul administrat nu este îndestulator, probele administrate nefiind suficiente, ceea ce echivaleaza cu lipsa etapei cercetarii .

O serie de aspecte cu privire la infractiunile reclamate au ramas nelamurite, iar altele insuficient argumentate, dovezile administrate în etapa premergatoare conducând la concluzia ca organul de urmarire penala era îndreptatit sa efectueze o expertiza care sa stabileasca valoarea efectiva de piata a actiunilor, eventualul prejudiciu produs prin cesionarea actiunilor la valoarea nominativa, verificarea legalitatii modului de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor si daca transmiterea s-a facut prin fraudarea legii si afectarea intereselor, capitalului si patrimoniului societatii, cât si a intereselor celorlalti actionari .

Actele premergatoare au fost limitate la audierea celor doi faptuitori si administrarea înscrisurilor privitoare la societate , context în care se apreciaza ca alaturat aspectelor sus mentionate si a caror verificare se apreciaza a se realiza, se impune si administrarea oricarei probe apreciata ca fiind necesara pentru verificarea existentei  infractiunilor, urmarea si raportul de cauzalitate  trebuind stabilite si dovedite de organele judiciare pe baza de probe certe si concludente .

Astfel, se constata ca în cauza nu s-au întreprins actele necesare , solutia de neîncepere a urmaririi penale fiind lipsita de fundament, administrarea probelor presupunând în primul rând strângerea tuturor probelor necesare pentru lamurirea cauzelor sub toate aspectele .

Pe cale de consecinta, se apreciaza întemeiata plângerea, urmând a o admite, a desfiinta rezolutia procurorului si a trimite cauza Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag în vederea începerii urmaririi penale, urmând a se administra în baza art.333 alin.2 Cod penala probele sus mentionate .