Contestatie la executare

Decizie 184 din 21.01.2010


DOSAR NR.3139/324/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GALAŢI

SECŢIA COMERCIALĂ, MARITIMĂ ŞI FLUVIALĂ

ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.184 DIN 21.01.2010

La ordine fiind soluţionarea  recursului declarat  de recurenta-intimată A. F. P. împotriva  sentinţei

civile nr.2301 din 12.11.2008 pronunţată de Judecătoria Tecuci, în dosarul civil nr.3139/324/2008, în

contradictoriu cu  intimata-contestatoare SC T. SA  prin lichidator judiciar S. Q. SPRL  – având ca obiect

contestaţie la executare.

La apelul nominal a răspuns recurenta-intimată prin consilier juridic  Dodan Lili, lipsă fiind

intimata-contestatoare.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei, după care;

Reprezentantul recurentei depune la dosar înscrisuri.

Întrebat fiind dacă are un titlul executoriu,  reprezentantul recurentei precizează că a  solicitat

AFP pe calea unei adrese eliberarea titlului executoriu, dar i s-a comunicat adresa nr.6179/2008. Arată că

împotriva acesteia a formulat contestaţie.

Nemaifiind alte cereri de formulat Tribunalul constată dosarul în stare de judecată şi acordă

cuvântul în recurs.

Reprezentantul recurentei-intimate arată că a invocat excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la

executare, având în vedere că împotriva actului administrativ fiscal nu se putea formula o astfel de

contestaţie.

Solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, modificarea sentinţei recurate şi în

rejudecare respingerea contestaţiei la executare ca inadmisibilă.

TRIBUNALUL,

 Deliberand asupra recursului de fata constata urmatoarele :

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tecuci sub nr.3.139/12.09.2008 SC T. SA a formulat

in contradictoriu cu intimate AFP contestatie la executare, solicitand lamurirea intinderii si aplicarii titlului

executoriu nr.6179/23.04.2008, emis pentru suma de 7.887.268 lei, precum si anularea titlului executoriu.

Motivandu-si in fapt contestatia, a aratat ca unicul actionar al societatii este Consiliul Local X.

Societatea a acumulat datorii foarte mari in timp, motiv pentru care impotriva sa a fost inceputa executarea

silita. In timpul executarii s-a emis OUG Nr.128/2006 potrivit careia societatea este scutita de plata sumei

de 7.887.269 lei. Desi s-a purtat corespondenta cu intimate situatia nu a fost rezolvata.

A mai aratat ca potrivit art.24 din OG nr.92/2003 creantele fiscale se pot stinge si prin alte moduri

prevazute de lege, in cazul contestatoarei in temeiul OUG nr128/2006, care o scuteste de plata sumei

imputate.

In dovedirea contestatiei a depus inscrisuri.

Intimata legal citata a formulat intampinare solicitand respingerera contestatiei ca nefondata.

A aratat ca , pentru a beneficia de prevederile OUg NR.128/2006 contestatoarea ar fi trebuit sa

urmeze procedura prevazuta de art.2 sin sa se adreseze Consiliului Concurentei. Or, aceasta nu a obtinut

autorizarea Consliului.

Prin sent.civ.nr.2301/12.11.2008 a Judecatoriei Tecuci a fost admisa contestatia la executare si s-a

constatat ca pentru sumele cuprinse in titlul de creanta fiscala nr.6179/23.04.2008 s-a acordat scutire de

plata prin OUG nr.126/2008. De asemenea, a fost anulat titlul de creanta fiscala nr.6179.

S-a retinut in motivarea hotararii ca , potrivit punctului de vedere al Consiliului Concurentei si

practicii judiciare  scutirea de plata se acorda neconditionat de indeplinirea unei proceduri de avizare si

emitere a unei decizii de autorizare.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs intimata, care a precizat ca sentinta este netemeinica

deoarece practica judiciara  nu este izvor de drept iar un punct de vedere al Consiliului Concurentei nu a

fost prezentat instantei.

A precizat ca instanta ar fi trebuit sa solicite contestatoarei sa faca dovada respectarii procedurii

prevazute de OUG nr.128/2006.

A invocat exceptia inadmisibilitatii, avand in vedere faptul ca impotriva actului administrative fiscal

nu se putea formula o astfel de contestatie .

Verificand legalitatea sentintei civile nr.2.301/12.11.2008 a Judecatoriei Tecuci prin prisma

motivelor de recurs invocate dar si sub toate aspectele sale, asa cum prevad dispozitiile art. 3041 c.pr.civ.,

instanta de control judiciar retine ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente :

SC T. SA a formulat contestatie privind lamurirea intinderii si aplicarii unui titlu executoriu, solicitand

totodata si anularea acestuia. Contestatoarea a aratat ca titlul executoriu este actul cu nr.6179/23.04.2008

emis de AFP .

Or, verificand acest inscris, instanta retine ca el nu reprezinta nici titlul executoriu, nici titlul de

creanta fiscala, astfel cum in mod eronat a retinut instanta de fond, ci doar o adresa de raspuns la o

solicitare a contestatoarei (adresa nr.3635/21.04.2008), prin care este informata cu privire la situatia

creantelor sale dupa aplicarea OUG nr.128/2006.

Inscrisul denumit de contestatoare titlul executoriu si de instanta titlu de creanta fiscala nu este

altceva decat corespondenta administrativa.

Adevaratele titluri executorii au fost depuse de catre intimata la solicitarea instantei in recurs (filele

39-80 dos.recurs). Acestea au fost emise in cursul anului 2006 si, desi  poarta mentiunea ca pot si

contestate in temeiul art.169-170 (sau 172-173) c.pr.fiscala, ele nu au fost niciodata atacate de catre SC T.,

intimate trecând in mod corect si legal la executarea lor.

Fata de inscrisurile depuse in recurs si de disp.art.205 si urm.din OG nr.92/2003 ce reglementeaza

contestatia la titlul de creanta fiscala , vazand ca SC T. SA nu a formulat niciodata o astfel de contestatie si

ca in cadrul contestatiei intemeiate pe disp.172 c.pr.fiscala aceasta nu poate formula aparari de fond

impotriva titlului executoriu, instanta apreciaza intemeiata exceptia invocata de intimata si o va admite.

Fata de situatia de fapt si de drept retinuta constata ca instanta de fond, interpretând gresit actul

dedus judecatii, a schimbat natura juridică si intelesul acestuia, in cauza fiind incident motivul de recurs

prev. de art.304 pct.8 c.pr.civ.

In consecinta, in temeiul disp.art.312 al.2 c.pr.civ. va admite recursul si va modifica sentinta

nr.2.301/12.11.2008 a Judecatoriei Tecuci si in rejudecare, admitand exceptia invocata de intimate, va

respinge contestatia ca inadmisibila.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de recurenta-intimată A F P împotriva  sentinţei civile nr.2301 din

12.11.2008 pronunţată de Judecătoria Tecuci, în dosarul civil nr.3139/324/2008, în contradictoriu cu 

intimata-contestatoare SC T. SA prin lichidator judiciar S Q  SPRL  – având ca obiect contestaţie la

executare.

Modifică sentinţa civilă nr.2301/2008 a Judecătoriei Tecuci şi în rejudecare:

Admite excepţia inadmisibilităţii invocată de A F P.

Respinge contestaţia la executare ca inadmisibilă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 21.01.2010.

1