Plângere – art. 2781 C.p.p. Recurs. Casare cu trimitere spre rejudecare. Neexaminarea în fond a plîngerii de instanţa competentă.

Decizie 380 din 13.11.2009


Prin sentinţa penală nr. 163 pronunţată la data de 12.06.2009 în dosarul nr. 1316/232/2009 s-a dispus în baza art. 2781 alin. 8 lit. a cod pr.penală, respingerea ca tardivă a plângerii formulată de către persoana vătămată DZ împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dată de către parchet în dosarul nr. 116/P/2007 la data de 25.06.2007, faţă de făptuitorii MV şi GS.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că rezoluţia dată de către parchet s-a comunicat persoanei vătămate la data de 11.07.2007, împotriva acestei rezoluţii formulîndu-se plîngere la procurorul ierarhic la data de 14.03.2008, respectiv la 08.08.2008, cu depăşirea termenului de 20 de zile prevăzut în art. 278 alin. 3 cod pr.penală.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs persoana vătămată.

Tribunalul, examinînd cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept, prin prisma disp. art. 3856 cod pr.penală, a apreciat recursul ca fondat, pentru următoarele considerente:

Din disp. art. 2781 cod pr.penală rezultă că plîngerea în faţa judecătorului  este condiţionată într-adevăr de parcurgerea  unei etape procesuale prealabile şi obligatorii, respectiv plîngerea la procurorul ierarhic superior, procedură însă ce nu modifică obiectul plîngerii care este dat de rezoluţie, sau după caz, ordonanţă dată de procuror,  obligaţie ce este impusă şi de textul art. 2781 alin. 7 cod pr.penală.

S-a considerat că o examinare în fond a plîngerii ar fi permis  eventual o altă soluţie în cadrul căreia s-ar fi putut face consideratii şi cu privire la aspectele invocate de cel vătămat.

S-a concluzionat că nefiind făcută o examinare în fond a plîngerii, se impune admiterea recursului, casarea sentinţei instanţei de fond şi trimiterea cauzei spre rejudecare.