Plângere contravenţională.

Sentinţă civilă 1390 din 14.10.2013


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petenta A. F.L.., în contradictoriu cu intimatul I.PJ. BIHOR,OFICIUL JURIDIC, având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă petenta personal şi martora B. A., lipsă fiind intimatul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că la data de ….2013, Inspectoratul de Poliţia al Judeţului Bihor-Secţia 2 Poliţa Rurală Beiuş, Postul de Poliţie …, a depus la dosar procesul verbal privind pe martora B.A

Se procedează la  audierea  martorei B. A.- propusă de intimat,

care în  prealabil  a  fost  identificată conform dispoziţiilor art.  318  c.pr.  civilă  şi  a  depus  jurământul  legal  conform  dispoziţiilor art.  319  c.pr. civilă, declaraţia acesteia fiind  consemnată în  procesul verbal  de  la  dosar.

Din oficiu, potrivit art.390 C.pr.civ. instanţa solicită petentei să arate dacă are de formulat cereri, excepţii, chestiuni prealabile dezbaterii cauzei în fond.

Petenta, personal, nu solicită alte probe.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat sau incidente de soluţionat, instanţa în baza art.223 al.2 şi art.392 C.pr.civ. închide faza probatorie şi deschide dezbaterile asupra fondului cauzei.

Petenta, arată că cele constatate în procesul verbal de contravenţie corespund realităţii, iar motivul pentru care a procedat în acest fel este faptul că agentul de poliţie la luat pe fiul ei de la şcoală fără să îi aducă la cunoştinţă acest lucru. Solicită transformarea amenzii aplicate prin procesul verbal de contravenţie, cu avertisment.

INSTANŢA

Constată că, prin plângerea contravenţională înregistrată la instanţă la data de 24.04.2013, sub dosar nr…./187/2013, petenta A. F. L a chemat în judecată intimatul IPJ BIHOR- Postul de Poliţie … solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună transformarea amenzii aplicate prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria …nr….încheiat de intimat la data de …., cu sancţiunea avertisment.

În motivarea în fapt a plângerii petenta arată că procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria … nr….. încheiat de intimat la data de …. este nelegal.

Arată că  domnul P. V. s-a prezentat la sediul fabricii unde ea lucrează şi după mai multe discuţii purtate, acesta a agresat-o atât fizic cât şi verbal.

În drept cererea nu este motivată.

În probaţiune petenta a depus la dosar în fotocopie procesul verbal contestat.

La data de … mai 2013, petenta a depus la dosar copie certificat medico-legal  şi un înscris-filele 9,10.

La data de ….mai 2013, intimatul a depus la dosar raportul agentului constatator; copie de pe declaraţia olograf a minorului dată în prezenţa mamei sale la data de …..2013 în cauza penală cu nr. …./P/2013 şi procesul verbal de afişare a contravenţiei , filele 14-18.

La data de …. iunie 2013, intimatul a depus la dosar întâmpinare-fila 19, prin care  a solicitat respingerea plângerii contravenţionale formulate de petentă ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinării, intimatul a arătat că procesul verbal de contravenţie atacat de către petentă, a fost întocmit cu respectarea condiţiilor de legalitate prev. de disp. art. 16 şi 17 din OG 2/2001 privind constatarea contravenţiilor iar sancţiunea a fost aplicată conf. prev. art. 21 din OG 2/2001.

Pentru probarea prezumţiei de temeinicie a procesului verbal, intimatul a depus la dosarul cauzei raportul agentului constatator din care rezultă că în data de ….2013, a sancţionat-o contravenţional  pe petenta A. F. L deoarece le-a adresat cuvinte şi expresii jignitoare organelor de poliţie care s-au deplasat la locul de muncă al acesteia de la SC E. SRL, pentru a o invita la postul de poliţie din localitate împreună cu fiul său minor, A. V. A. de …ani, care urma să fie audiat în dosarul penal nr. …/P/2013. Se arată că procesul verbal contestat de către petentă, a fost încheiat în lipsa acesteia , fiindu-i comunicat în data de ….2013.

În drept, intimatul a invocat legea 61/1991, OG nr. 2/2001, codul de pr. civilă.

Instanţa a încuviinţat în probaţiune pentru petentă proba cu înscrisurile de la dosar; iar pentru intimat a încuviinţat proba cu martora B.. declaraţia acesteia fiind depusă la dosar -fila 33.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt următoarele:

În fapt, prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria .nr….. încheiat de intimat la data de …. în loc. …. petenta a fost sancţionată cu amenda în valoare de 1000 lei.

Se menţionează în actul de constatare şi sancţionare că în data de …..2013, orele 15,40, pe stradă, în faţa firmei SC E. SRL-punct de lucru .., petenta a adresat injurii şi gesturi obscene organelor de poliţie, pe motiv că a fost chemată la poliţie, săvârşind contravenţia prevăzută de art.3 pct. 1 din legea 61/1991, fiind sancţionată potrivit art.4 alin. 1 lit. „b” din legea 61/1991

Împotriva procesului verbal mai sus identificat, instanţa constată potrivit articolului 34 din O.G. nr. 2/2001 că petenta a depus plângere contravenţională la data de 24.04.2013, în termenul legal prevăzut de articolul 31 alin.1 din acelaşi act normativ.

Potrivit articolului 34 aliniatul 1 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa competentă să soluţioneze plângerea, verifică legalitatea si temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Cu privire la legalitatea procesului verbal, instanţa reţine că acesta este întocmit cu respectarea dispoziţiilor art.16 din O.G. nr.2/2001, cuprinzând toate menţiunile obligatorii prevăzute de art.17 din acest act normativ, menţiuni a căror lipsă atrage sancţiunea nulităţii actului constatator, nulitate care poate fi constatată şi din oficiu de către instanţă.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, se reţine că agentul constatator a aplicat petentei amendă în valoare de 1000 lei, pentru săvârşirea faptei prevăzute la art.3 pct. 1 din legea 61/1991, potrivit căruia:

„Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

1) savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice

Verificând din oficiu actul constatator din litigiu, coroborând probele existente la dosar,respectiv depoziţia martorei B.A., instanţa apreciază că situaţia reţinută prin procesul verbal de constatare a contravenţiei este reală, astfel cum a recunoscut şi petenta în şedinţa publică din data de 14.11.2013,  aceasta nereuşind să răstoarne prezumţia relativă de legalitate şi adevăr de care se bucură procesul verbal.

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (cauza Salabiaku c. Franţa), în situaţia stabilirii unor prezumţii legale, revine ambelor părţi sarcina de a proba situaţia de fapt, cu respectarea dreptului la apărare şi a celorlalte drepturi garantate de art.6 din CEDO, drepturi şi garanţii asigurate petentului pe parcursul procesului. Instanţa consideră că s-a menţinut un raport de proporţionalitate între scopul legitim urmărit, prin instituirea unor prezumţii de legalitate si veridicitate ale procesului-verbal (prezumţii ce nu încalcă dispoziţiile articolului 6 paragraful 2 al Convenţiei) si mijloacele utilizate, întrucât petentei i s-a asigurat exercitarea efectiva a dreptului la apărare, acordându-i-se totodată posibilitatea reală de a răsturna aceste prezumţii relative.

 Cu privire la sancţiunea aplicată prin actul sancţionator, instanţa constată că petenta a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 1000 lei, potrivit art.4 alin. 1 lit. „b” din legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire sociala, a ordinii si liniştii public, si anume:

„art. 4 alin. (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3 se sancţionează după cum urmează:

- cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 1), 12), 16), 24), 25) si 28)

Cu privire la severitatea sancţiunii aplicate, în fiecare caz concret, este necesară respectarea unei proporţionalităţi între fapta comisă şi consecinţele comiterii ei, respectiv sancţiunea aplicată, această proporţionalitate fiind una dintre cerinţele impuse prin jurisprudenţa CEDO în materia aplicării oricăror măsuri restrictive de drepturi.

Analizând circumstanţele săvârşii faptei reţinute în sarcina petentei, instanţa apreciază că sancţiunea contravenţională a fost în mod corect individualizată, prin fapta săvârşită petenta eludând dispoziţiile legale în materie, avertismentul fiind aplicat potrivit criteriilor prevăzute de articolul 21 din O.G. nr. 2/2001.

Faţă de cele ce preced, instanţa va respinge ca nefondată plângerea contravenţională formulată de petentă şi va menţine ca legal şi temeinic procesul  verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria … nr…..din …..2013 încheiat de Postul de Poliţie ….

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea petentei A. F. L.,împotriva procesului verbal de contravenţie seria .nr…. din ….2013 al Postului de Poliţie …

Cu apel în 30 de zile de la  comunicare  care se depune la Judecătoria Beiuş

Pronunţată în şedinţă publică azi  14.11. 2013.

PREŞEDINTE GREFIER