Contestatie la executare

Sentinţă civilă 1123 din 12.04.2012


INSTANTA

Sub nr. X189 din 13.03.2012 a fost inregistrata la aceasta instanta contestatia la executare formulata de contestatoarea-debitoare B C A (fosta O), impotriva executarii silite ce are ca titlu executoriu actul de adjudecare definitiv din 24.11.2011, intocmit de executorul bancar R A L din cadrul Corpului Executorilor Bancari ai BRD-GSG, executare inceputa in dosarul de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc T V B din H, contestatie formulata in contradictoriu cu creditoarea Banca Romana de Dezvoltare- GSG, cu debitoarea SC M SRL B si cu adjudecatarul V C S.

In motivarea contestatiei, contestatoarea a aratat ca, prin somatia emisa in dosarul de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc T V B din H, i s-a pus in vedere sa predea adjudecatarului V C S imobilul situat in B, str. X X  , bl. , sc. A, , , in baza actului de adjudecare din 24.11.2011 intocmit de executorul bancar R A, precum si sa plateasca suma de 2.379 lei, reprezentand cheltuieli de executare silita. Contestatoarea a aratat ca ea a semnat un contract de ipoteca, in calitate de fidejusor, in favoarea SC M SRL B, in calitate de debitor fata de BRD GSM –Agentia B. Prin incheierea nr. X/F/19.12.2010, pronuntata de Tribunalul V in dosarul nr. X/89/2010, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva debitoarei SC M SRL B. Prin sentinta civ. nr. X/F/5.04.2011, Tribunalul V a confirmat planul de reorganizare de catre judecatorul sindic. Conform acestui plan de reorganizare, datoriile catre BRD au devenit exigibile la sfarsitul lunii aprilie 2014. Pana la data formularii prezentei contestatii, au fost platite ratele pana in luna august 2013, astfel ca SC M SRL mai are de platit suma de 7.906 lei. Peste dispozitiile instantei, creditoarea BRD a dispus vanzarea bunului imobil proprietatea contestatoarei, fiind emis actul de adjudecare din data de 24.11.2011.

Contestatoarea a solicitat:

- admiterea contestatiei;

- suspendarea executarii silite pana la solutionarea definitiva a contestatiei la executare.

In dovedirea contestatiei, contestatoarea a depus la dosar, in copie, acte de stare civila; incheierea civ. nr. X/F/19.10.2010, pronuntata de Tribunalul V; sentinta civ. nr. X/F/5.04.2011 pronuntata de Tribunalul V; certificatul de grefa din 14.12.2011, emis de Tribunalul V; somatia emisa in dosarul de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc T V B din H; procesul-verbal nr. X/2011 din 6.03.2012 privind cheltuielile de executare intocmit de executorul judecatoresc T V B; actul de adjudecare definitiv din 24.11.2011 intocmit de executorul bancar R A L din cadrul Corpului Executorilor Bancari ai BRD-GSG; planul de reorganizare al SC M SRL B; extras de cont emis de BRD-GSG la data de 26.03.2012.

In cauza au fost citati contestatoarea O C A, creditoarea BRD-GSG Bucuresti, debitoarea SC M SRL B, prin administratorul judiciar C E; adjudecatarul V C S.

Banca Romana de Dezvoltare –GSG a inaintat instantei, in copie, dosarul de executare nr. 139/PJ/2010.

Cabinetul individual de insolventa C E din B a depus la dosar Planul de reorganizare al SC M SRL B, intocmit in dosarul nr. X/89/2010 al Tribunai V.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin contractul de credit nr. 2990/26.05.2008, creditoarea Banca Romana de Dezvoltare –GSG SA, prin Agentia B, a acordat debitoarei SC M SRL B, reprezentata prin administrator si asociat unic O Virginia, un credit descoperit de cont in valoare de 60.000 lei ron, pentru o perioada de 12 luni de la data punerii la dispozitie a creditului, dar nu mai tarziu de 11.05.2009. Restituirea creditului a fost garantata de catre garantul ipotecar O C A, prin infiintarea ipotecii asupra imobii situat in B, str. X X  , bl. , sc.A, , , proprietatea garantului ipotecar O C A.

Totodata, pentru infiintarea ipotecii asupra imobii situat in B, str. X X  , bl. , sc.A, , , proprietatea garantului ipotecar O C A, a fost incheiat contractul de ipoteca nr. 2990.1/26.05.2008, autentificat cu nr. 2679/28.05.2008 la biroul notarului public F  din B, contract incheiat intre creditoarea BRD-GSG si garantul ipotecar O C A.

Ulterior, la data de 11.10.2009 garantul ipotecar O C A s-a casatorit si, prin incheierea casatoriei, aceasta a luat numele de familie B.

Debitoarele nu si-au indeplinit obligatiile decurgand din contractul de credit nr. 2990/26.05.2008, motiv pentru care Banca Romana de Dezvlotare-GSG a solicitat executorului bancar R A din cadrul Corpului executorilor bancari ai BRD-GSG inceperea executarii silite.

Cererea de executare silita a facut obiectul dosarului de executare nr. 139/PJ/2010 al executorului bancar BRD-GSG Iasi R A.

Prin incheierea pronuntata la data de 2.09.2010 in dosarul nr. 4458/189/2010, Judecatoria B a incuviintat cererea de executare silita formulata de executorul bancar R A L din cadrul BRD-GSG si a incuviintat executarea silita impotriva debitoarei SC M SRL B si a garantului ipotecar O C A, in baza titi executoriu contractul de credit nr. 2990/26.05.2008, a actului aditional nr.1 la acest contract, a contractului de garantie reala mobiliara pe sume de bani viitoare nr. 29902/26.05.2008, completat prin actul aditional nr.1 la acest contract si a contractului de ipoteca nr. 2990.1/26.05.2008, autentificat cu nr. 2679/28.05.2008.

In continuare, executorul bancar R A a emis somatiile din datele de 9.09.2010 si de 16.02.2011, prin care le-a somat pe debitoarele SC M SRL si O C A sa plateasca suma de 5.3547,35 lei, reprezentand imprumut nerestituit, plus dobanzi, comisioane si cheltuieli de executare silita.

Totodata, executorul bancar a intocmit procesul-verbal de situatie din data de 9.03.2011, cu privire la imobilul situat in B, str. X X  , bl. , sc.A, , , proprietatea garantului ipotecar O C A. Conform acestui proces-verbal, imobilul mentionat este compus din 3 camere si dependinte, cu o suprafata utila de 68,343 m.p., este situat intr-un bloc de locuinte cu parter si 4 etaje, din zona semicentrala a mun. B si este inscris in Cartea funciara nedefinitiva nr. 1669 a mun. B, cu nr. cadastral provizoriu 611/1;2.

Prin somatia nr. 139/30.03.2011, executorul bancar a somat-o pe O C A la plata debitului de 53.547,35 lei, urmand ca, in cazul contrar sa se procedeze la vanzarea imobii situat in B, str. X X  , bl. , sc.A, , .

Pentru vanzarea imobii, executorul bancar R A a emis publicatia de vanzare nr. 1/2.06.2011, privind vanzarea stabilita pentru data de 7.07.2011, cu pretul de 135.200 lei.

Prin incheierea civ. nr. X/F/19.10.2010, pronuntata de Tribunalul V in dosarul nr. X/89/2010, a fost admisa cererea formulata de debitoarea SC M SRL B pentru deschiderea procedurii generale de insolventa, a fost deschisa procedura generala de insolventa impotriva debitoarei SC M SRL B, a fost desemnat administrator judiciar provizoriu C E din B, s-a dispus notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor, Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul V prin Buletinul Procedurilor de Insolventa si s-a fixat ca data a sedintei adunarii creditorilor, data de 4.01.2011 la sediul Tribunai V, precum si convocarea creditorilor debitoarei.

In cadrul procedurii generale de insolventa, administratorul judiciar al SC M SRL B a intocmit Planul de reorganizare al acestei societati comerciale.

Conform Planului de reorganizare al SC M SRL, creditorii SC M SRL sunt:

-BRD-GSG pentru o creanta de 51.635,42 lei, creanta garantata, stabilita conform art. 121 alin.1 pct. 2 din Legea nr. 85/2006;

-Administratia Finantelor Publice B, pentru o creanta in suma de 98.506 lei, creanta bugetara, stabilita conform art. 123 alin.4 din Legea nr. 85/2006.

Planul de reorganizare a fost conceput a se desfasura pe o perioada de 3 ani de la data aprobarii sale de catre creditori. Conform programului de plata a creantelor (ce face parte din planul de reorganizare al SC M), creanta pe care BRD-GSG o are fata de SC M, in suma de 51.635,42 lei, urma sa fie recuperata in perioada a 36 de luni, in cuantum de cate 1.434 lei, lunar.

Prin sentinta civ. nr. X/F/5.04.2011, pronuntata de Tribunalul V in dosarul nr. X/89/2010, a fost confirmat planul de reorganizare al debitoarei SC M SRL B.

In considerentele sentintei civ. nr. X/F/5.04.2011, pronuntata de Tribunalul V, s-a retinut ca, la data de 23.03.2011, debitoarea SC M SRL B prin administratorul judiciar, a depus la dosar Planul de reorganizare al debitoarei, cu prezentarea perspectivelor de redresare a societatii, a termenelor de executare a Planului si a programului de plata a creantelor, scopul planului de reorganizare constand in achitarea datoriilor conform programului de plati a creantelor prin continuarea activitatii societatii si mentinerea acesteia in activitatea economica. La data de 28.03.2011, adunarea generala a creditorilor a aprobat Planul de reorganizare propus de debitoarea SC M SRL, din Xe doua categorii de creante inscrise in programul de plati, respectiv garantate si bugetare, categoria creantelor bugetare aproband planul, insa creditorul garantat BRD Sucursala Iasi nu a fost de acord cu planul de reorganizare.

Sentinta civ. nr. X/F/5.04.2011 a Tribunai V a ramas irevocabila prin nerecurare.

Prin adresa nr. 183/15.06.2011, administratorul judiciar C E a solicitat executorului bancar sa retraga publicatia de vanzare nr. 1/2.06.2011, deoarece prin sentinta civ. nr. X/F/5.04.2011 a Tribunai V a fost confirmat planul de reorganizare al SC M SRL B, plan de reorganizare care se desfasoara conform graficului intocmit, iar la acea data soldul datoriilor fata de BRD era de 46.668 lei.

Adresei susmentionate, executorul bancar a raspuns la data de 20.06.2011, aratand ca executarea silita se face atat impotriva debitoarei SC M, cat si impotriva garantului O C A, astfel ca nu exista un motiv legal pentru retragerea publicatiei de vanzare.

Din actele dosarului de executare  nr. 139/PJ/2010 al executorului bancar BRD-GSG Iasi R A nu rezulta ca imobilul ar fi fost vandut la data de 7.07.2011.

Ca ur, executorul bancar a emis publicatia de vanzare nr. 2/8.08.2011, privind vanzarea stabilita pentru data de 30.08.2011, cu pretul de 101.400 lei, redus cu 25% fata de pretul de135.200 lei, stabilit prin raportul de evaluare.

La licitatia din data de 30.08.2011 nu s-a prezentat nici o persoana.

In conditiile aratate, executorul bancar a emis publicatia de vanzare nr. 3/30.08.2011, privind vanzarea stabilita pentru data de 12.09.2011, cu pretul de 101.400 lei.

Din actele dosarului de executare nu rezulta ca imobilul ar fi fost vandut la data de 12.09.2011.

La data de 3.11.2011 a avut loc la sediul BRD-GSG B vanzarea la licitatie publica a imobii situat in B, str. X X  , bl. , sc.A, , , proprietatea garantului ipotecar O C A. In urma licitatiei, imobilul mentionat a fost adjudecat de catre V C S, cu pretul de 45.000 lei. Modul de desfasurare a licitatiei a fost consemnat in procesul-verbal de licitatie nr. 140/3.11.2011, intocmit de executorul bancar R A L din cadrul Corpului Executorilor Bancari ai BRD-GSG Iasi.

Pentru licitatia din data de 3.11.2011, executorul bancar R A a emis publicatia de vanzare nr. 4/12.10.2011, publicatie care a fost afisata la Judecatoria B, la Primaria B si a fost comunicata, la data de 17.10.2011, garantului O C A.

Conform procesului-verbal de licitatie nr. 140/3.11.2011, intocmit de executorul bancar R A L, pretul de pornire al licitatiei a fost de 101.400 lei, pret redus cu 25% fata de pretul de 135.200 lei, stabilit prin raportul de evaluare a imobii. La licitatie au participat V C S si X, iar V C S a oferit pretul X mai  de 45.000 lei, pret ce urma sa fie platit integral de catre adjudecatar in termen de 30 de zile de la data licitatiei.

Prin actul de adjudecare definitiv din 24.11.2011, intocmit de executorul bancar R A L din cadrul Corpului Executorilor Bancari ai BRD-GSG Iasi, a fost adjudecat definitiv catre adjudecatarul V C S, cu pretul de 45.000 lei, integral platit, imobilul compus din 3 camere si dependinte, situat in B, str. X X  , bl. , sc.A, , , proprietatea garantului ipotecar O C A,  imobil inscris in Cartea funciara nedefinitiva nr. 1669 a mun. B.

Din certificatul de grefa din 14.12.2011, emis de Tribunalul V, rezulta ca pe rolul Tribunai V se afla in curs de solutionare dosarul de insolventa nr. X/89/2010, privind pe debitoarea SC M SRL B, aflata in faza de reorganizare a activitatii economice prin derularea planului de reorganizare, confirmat prin sentinta civ. nr. X/F/5.04.2011. La data de 21.11.2011 s-a inregistrat pe rolul Tribunai V, sub nr. X/89/2010, dosar asociat dosarului de fond, cererea reclamantei O C A pentru anularea procesului-verbal de licitatie nr. 140/3.11.2011 incheiat de catre BRD Agentia Iasi pentru vanzarea imobii proprietatea reclamantei, situat in B, str. X X  , bl. , sc.A, , .

Prin adresa nr. X/24.11.2011, administratorul judiciar C E a solicitat executorului bancar R A sa suspende procedura de vanzare a imobii situat in B, str. X X  , bl. , sc.A, , , pana la data la care Tribunalul V urma sa pronunte o hotarare in dosarul nr. X/89/2010.

Modalitatea in care au fost distribuite sumele rezultate din vanzarea la licitatie publica a imobii B, str. X X  , bl. , sc.A, ,  a fost consemnata in procesul-verbal nr. 1391/8.12.2011, incheiat de executorul bancar. Conform Xor consemnate in acest proces-verbal, debitoarei O C A ii revine suma de 5.868,09 lei, rezultata in urma recuperarii creantei de catre BRD- GSG.

Pentru punerea in executare silita a titi executoriu „actul de adjudecare definitiv din 24.11.2011” creditorul V C S s-a adresat biroului executorului judecatoresc T V B din H, unde cererea de executare face obiectul dosarului de executare nr. X/2011.

Prin procesul-verbal nr. X/2011 din 6.03.2012 privind cheltuielile de executare intocmit de executorul judecatoresc T V B, s-a stabilit ca cheltuielile pentru punerea in executare a actului de adjudecare definitiv din 24.11.2011 sunt in suma de 2.379 lei, din care: 2.200 lei, onorariu executor judecatoresc; 100 lei, proces-verbal de distribuire sume; 30 lei, arhivare dosar; 10 lei, constituire dosar; 14,70 lei, cheltuieli expediere comunicari; 10 lei, emitere somatie.

Prin somatia nr. 1/13.02.2012, executorul bancar R A i-a pus in vedere garantului O C A sa se prezinte la sediul BRD-GSG B pentru a ridica suma de 5.868,09 lei, reprezentand diferenta pret imobil conform procesului-verbal de distribuire nr. 1391/8.12.2011.

Prin adresa nr. 1399/6.03.2012, executorul bancar R A a instiintat-o pe O C A ca a fost depusa la dispozitia acesteia suma de 5.868,09 lei, reprezentand diferenta pret imobil conform procesului-verbal de distribuire nr. 1391/8.12.2011, in contul deschis la BRD-GSC B, mentionat in adresa aratata.

Prin somatia emisa in dosarul de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc T V B din H, contestatoarea O C A a fost somata sa se conformeze titi executoriu act de adjudecare definitiv din 24.11.2011, intocmit de executorul bancar R A L, in sensul de a proceda la predarea imobii situat in B, str. X X  , bl. , sc.A, , , precum si la plata sumei de 2.379 lei, reprezentand cheltuieli de executare silita.

Conform art. 36 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, „De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale”.

Prin art.3 pct.2 din Legea nr.85/2006, „averea debitorului” a fost definita ca reprezentand totalitatea bunurilor si drepturilor sale patrimoniale - inclusiv Xe dobandite in cursul procedurii insolventei - , care pot face obiectul executarii silite, in conditiile reglementate de Codul de procedura civila.

Conform art. 3 pct. 9 din aceeasi lege, „creantele garantate” sunt creantele persoanelor care beneficiaza de o garantie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta este debitor principal sau tert garantat fata de persoanele beneficiare ale garantiilor reale.

In cauza de fata, SC M SRL B este debitor fata de creditoarea Banca Romana de Dezvoltare –GSG SA, in baza contractului de credit nr. 2990/26.05.2008.

Contestatoarea B C A (fosta O) are calitatea de garant ipotecar fata de creditoarea BRD-GSG, in baza contractului de ipoteca nr. 2990.1/26.05.2008, autentificat cu nr. 2679/28.05.2008 la biroul notarului public F  din B, contract incheiat intre creditoarea BRD-GSG si garantul ipotecar O C A.

Pentru a-si recupera creanta, creditoarea BRD-GCG a inceput executarea silita asupra bunului imobil cu care B C A (fosta O) a garantat restituirea creditului acordat prin contractul de credit nr. 2990/26.05.2008.

Rezulta ca executarea silita nu s-a efectuat asupra bunurilor debitoarei SC M SRL, ci asupra bunului imobil mentionat in contractul de ipoteca, imobil care nu este proprietatea debitoarei SC M.

Conform art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006, contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit constituie titluri executorii.

Fata de considerentele aratate, rezulta ca actul de adjudecare definitiv din 24.11.2011, intocmit de executorul bancar R A L din cadrul Corpului Executorilor Bancari ai BRD-GSG Iasi a fost legal intocmit, deoarece obiectul adjudecarii l-a constituit imobilul proprietatea garantului ipotecar O C A, si  nu imobilul proprietatea SC M SRL, aflata in procedura de reorganizare.

Ca ur este legala si executarea silita a actului de adjudecare definitiv din 24.11.2011, ce face obiectul dosarului de executare  nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc T V B din H.

Potrivit art. 399 alin. 1 Cod. proc. civ., impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati de executare.

In cauza de fata, prin executarea inceputa in dosarul de executare  nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc T V B din H nu a fost cauzata vreo vata contestatoarei, executarea fiind efectuata in baza unui titlu executoriu legal, respectiv in baza actului de adjudecare definitiv din 24.11.2011.

Apreciind ca nu a fost cauzata contestatoarei vreo vata in sensul art. 399 alin.1 Cod.proc.civ, contestatia la executare formulata de contestatoarea B C A este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

In consecinta, se vor mentine toate actele de executare efectuate in dosarul de executare nr. 139/PJ/2010 al executorului bancar BRD-GSG Iasi R A L, inclusiv se va mentine actul de adjudecare definitiv din 24.11.2011, precum si actele de executare efectuate in dosarul de executare nr. X/2011 al biroului executorului judecatoresc T V B din H.

Consecinta a respingerii contestatiei la executare, se va respinge, ca neintemeiata, cererea prin care contestatoarea a solicitat suspendarea executarii silite.

Potrivit art. 274 alin.1 Cod.proc.civ., cheltuielile de judecata efectuate in cauza de catre contestatoare vor ramane in sarcina acesteia.

Contestatia a fost timbrata cu 194 lei taxa judiciara de timbru si cu 0,30 lei timbru judiciar.

Pentru cererea de suspendare a executarii, contestatoarea a platit o cautine in suma de 500 lei, cu chitanta nr. 2845045/1 din 13.03.2012 si recipisa nr. 502307/1, emise de CEC Bank SA B.

6