Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 972 din 17.09.2012


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

contestaţie la executare

Dosar nr. 2062/260/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 972/2012

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatorii DULHAC AUREL şi ARDELEANU SIMION şi pe intimata CAR IFN ÎNVÂŢĂMÂNT MOINEŞTI, având ca obiect contestaţie la executare

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă contestatorii personal şi asistaţi de av. Pralea Lucian, av. Rusu Dtru reprezentând intimata.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care av. Pralea Lucian învederează instanţei că nu a reziliat contractul de asistenţă juridică cu contestatorii.

Totodată, av. Pralea L.  arată că  nu se cunoaşte dacă debitul mai există şi nici care este valoarea acestuia, motiv pentru care solicită emiterea unei adrese intimatei pentru a comunica care este valoarea debitului datorat de contestatori.

Av. Rusu Dtru arată că cererea contestatorilor este inadmisibilă şi nu se justifică faţă de motivele invocate în acţiune.

Instanţa respinge cererea de emitere a unei adrese pentru a comunica cuantumul creanţei rămas de recuperat de la contestatori şi faţă de obiectul contestaţiei şi motivele invocate, proba nu este pertinentă cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi nici probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Av. Pralea L. pentru contestatori solicită admiterea contestaţiei cu cheltuieli de judecată. Depune la dosarul cauzei chitanţa onorariu avocat.

Av. Rusu Dtru solicită respingerea contestaţiei ca nefondată, menţinerea contractului de garantare, nu există motive pentru desfiinţarea executării silite, executarea este legală şi temeinică, cu cheltuieli de judecată.

Dezbaterile fiind declarate închise cauza s-a reţinut spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 22.04.2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. 2062/260/2010, contestatorii D A şi A S, ambii domiciliaţi în com. Asău, sat Straja, jud. Bacău, au formulat, în contradictoriu cu intimata CAR IFN ÎNVĂŢĂMÂNT MOINEŞTI, cu sediul în Moineşti, str. I. Creangă, bl. D2 parter, ap.2-3, jud. Bacău, contestaţie la executare împotriva măsurii propririi instituită de Birou Executor Judecătoresc Bâra Jan din Moineşti, în dosarul de executare nr. 14/2010, la cererea creditoarei intimate CAR IFN ÎNVĂŢĂMÂNT MOINEŞTI.

În motivarea contestaţiei, contestatorii au arătat că au semnat o adeverinţă de girant în alb, ei având convingerea că girează un împrumut de aproximativ 1500-2000 lei, contractat de tatăl numitului M G, consimţământul lor de garantare a împrumutului contractat de M G fiind viciat, fiind induşi în eroare atât cu privire la persoana pentru care au consimţit să fie giranţi cât şi cu privire la suma pentru care au garantat, motiv pentru care au şi formulat acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de fidejusiune încheiat între ei şi creditoarea CAR IFN ÎNVĂŢĂMÂNT MOINEŞTI, acţiune care face obiectul dosarului nr. 5320/260/2009 a Judecătoriei Moineşti.

Motivat de aceste considerente, contestatorii au solicitat admiterea contestaţiei la executare şi desfiinţarea formelor de executare constând în poprirea asupra veniturilor lor periodice.

De asemenea, aceştia au solicitat instanţei suspendarea executării silite până la soluţionarea prezentei contestaţii la executare.

În drept, contestatorii au invocat dispoziţiile art. 452 C.pr.civ.

Contestaţia la executare a fost legal timbrată cu 194 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, de fiecare din contestatori. Intimata CAR IFN ÎNVĂŢĂMÂNT MOINEŞTI a formulat Întâmpinare prin care a solicitat instanţei respingerea ca nefondată a contestaţiei la executare, arătând că deşi motivele invocate de contestatori privesc nevalabilitatea titlului executoriu în temeiul căruia  a fost declanşată procedura de executare împotriva contestatorilor, respectiv-contractul de fidejusiune, anexă la contractul de credit încheiat cu Micu Gabriel, în calitate de împrumutat, această anexă de girant la contractul de împrumut este valabilă, intimaţii necontestând semnătura lor, nici contractul de împrumut din care anexele de girant fac parte integrantă, argumentele lor fiind doar o concepţie pro causa. Mai arată intimata că cei doi contestatori nu au contestat nici Încheierea de încuviinţare a executării silite în temeiul căreia a fost autorizat executorul judecătoresc să înceapă executarea silită împotriva lor.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 115 C.pr.civ.

Prin serviciul registratură al instanţei, la data de 11.06.2010, Biroul Executorului Judecătoresc Bâra Jan a depus la dosar, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, dosarul de executare nr. 14/2010.

Prin Încheierea pronunţată în şedinţa publică din 9.11.2010, instanţa a anulat ca netimbrată cererea de suspendare a executării silite, formulată de contestatorii D A şi A S, pentru motivele expuse în considerentele Încheierii de şedinţă.

Prin Încheierea pronunţată în şedinţa publică din 18.01.2011, instanţa a respins excepţia tardivităţii contestaţiei la executare,  invocată din oficiu şi a dispus, în temeiul dispoziţiilor art. 244 alin 1 pct. 1 C.pr.civ, suspendarea judecării prezentei cauze până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei care face obiectul dosarului nr. 5320/260/2009 al Judecătoriei Moineşti.

Cauza a fost repusă pe rol, la cererea contestatorilor, prin Încheierea pronunţată în şedinţa publică din 20.03.2012, la dosarul cauzei fiind ataşat dosarul nr. 5320/260/2009 al Judecătoriei Moineşti.

În cauză a fost administrată, pentru ambele părţi, proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 26.02.2010, creditoarea intimată CAR ÎNVĂŢĂMÂNT MOINEŞTI SRL s-a adresat Biroului Executor Judecătoresc Bâra Jan din Moineşti pentru executarea silită împotriva debitorului împrumutat M G şi a giranţilor M V, M V, M V, D G, H M, I T, D I, L I, A S şi D A,  în vederea recuperării  creanţei în cuantum de 29.750 lei şi a dobânzilor aferente debitului, calculate până la achitarea integrală a debitului datorat, creanţă rezultată din titlul executoriu-contract de împrumut nr. 977/30.03.2007 încheiat cu debitorul împrumutat M G.

Cererea formulată a fost înregistrată la BEJ Bâra Jan sub nr. 14/2010.

La cererea Biroului Executorului Judecătoresc Bâra Jan, prin Încheierea pronunţată în şedinţa publică din 8.03.2010 în dosar nr. 1207/260/2010, Judecătoria Moineşti a dispus încuviinţarea executării silite împotriva debitorului M G şi a giranţilor M V, M V, M V, D G, H M, I T, D I, L I, A S şi D A, în baza titlului executoriu-contract de împrumut nr. 977/30.03.2007, prin formele de executare silită legale.

La data de 10.03.2010, executorul judecătoresc a întocmit, în conformitate cu dispoziţiile art. 3717 C.pr.civ, procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 14, cheltuielile de executare stabilite de executorul judecătoresc fiind în cuantum de 3159 lei.

La data de 10.03.2010, în conformitate cu dispoziţiile art. 454 C.pr.civ, executorul judecătoresc Bâra Jan a comunicat Primăriei com. Asău, în calitate de angajator al debitorilor-contestatori A S şi D G, adresele de înfiinţare a popririi pe veniturile periodice ale debitorilor însoţită de copie după titlul executoriu-contract de împrumut nr. 977/30.03.2007 şi anexele  la contract reprezentate de contractele de fidejusiune încheiate de debitorii contestatori, precum şi procesul verbal de constatare a cheltuielilor de executare. Adresele de înfiinţare a popririi au fost primite de către terţul poprit, Primăria com. Asău, la data de 12.03.2010, aşa cum rezultă din dovezile de primire de la fila 58 dosarul cauzei.

Conform adresei nr. 340/17.01.2011 a Primăriei com. Asău, prima reţinere din veniturile periodice ale debitorilor contestatori a fost efectuată de către terţul poprit-Primăria com. Asău la data de 9.04.2010, reţinerea fiind operată asupra veniturilor debitorilor aferente lunii martie 2010, aceasta fiind şi data la care debitorii au luat cunoştinţă de înfiinţarea popririi iar virarea sumelor reţinute în contul indicat de executorul judecătoresc a fost efectuată la data de 12.04.2010, conform OP nr. 374/12.04.2010.

În termenul legal de 15 zile prevăzut de art. 401 alin 1 lit b C.pr.civ pentru introducerea contestaţiei la executare, contestatorii au formulat contestaţia la executarea silită prin poprire, ce face obiectul prezentei cauze.

Analizând motivele invocate de către contestatori prin contestaţia care face obiectul prezentei cauze instanţa constată că acestea privesc exclusiv nevalabilitatea convenţiilor de fidejusiune încheiate între creditoarea intimată CAR MOINEŞTI IFN SA şi contestatori, anexe la contractul de împrumut nr. 977/30.03.2007 încheiat între creditoarea intimată şi debitorul împrumutat Micu Gabriel, convenţiile de fidejusiune-părţi integrante din contractul de credit, fiind, în opinia contestatorilor, lovite de sancţiunea nulitatăţii, motiv pentru care şi executarea silită prin poprirea veniturilor lor periodice, efectuată în temeiul acestor convenţii nule şi a contractului de credit din care acestea fac parte integrantă,  este afectată de aceeaşi sancţiune.

Aşa cum am precizat anterior, în dosar nr. 5320/260/2009 al Judecătoriei Moineşti, contestatorii Dulhac Gheorghe şi Ardeleanu Aurel au solicitat instanţei anularea titlului executoriu-contract de fidejusiune încheiat cu creditoarea CAR IFN Învăţământ Moineşti, iar instanţa, constatând că soluţia ce se va pronunţa în dosar nr. 5320/260/2009 al Judecătoriei Moineşti are o influenţă hotărâtoare asupra soluţiei din prezenta cauză, fiind astfel incidente dispoziţiile art. 244 alin 1 pct. 1 C.pr.civ, a dispus suspendarea judecaţii prezentei cauze până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei care face obiectul dosarului nr. 5320/260/2009 al Judecătoriei Moineşti.

Prin decizia civilă nr. 481 pronunţată în şedinţa publică din 6.06.2011 în dosar nr. 5320/260/2009 al Tribunalului Bacău, secţia civilă a fost admis recursul declarat de recurenta  CAR IFN ÎNVĂŢĂMÂNT MOINEŞTI împotriva sentinţei civile nr. 1570 din 21.06.2010 pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosar nr. 5320/260/2009,  pe fondul cauzei fiind respinsă ca nefondată  acţiunea formulată de reclamanţii-intimaţi Dulhac Aurel şi Ardeleanu Simion prin care au solicitat instanţei anularea contractelor de fidejusiune-anexe la contractul de împrumut nr. 977/30.03.2007 încheiat între creditoarea intimată şi debitorul împrumutat Micu Gabriel, semnate de către reclamantul-intimat Dulhac Aurel la data de 30.03.2007 şi de către reclamantul-intimat Ardeleanu Simion la data de 20.03.2007.

Astfel, în temeiul acestei decizii irevocabile, s-a respins acţiunea formulată de contestatorii din prezenta cauză, prin care au solicitat anularea contractelor de fidejusiune, anexe la contractul de împrumut nr. 977/30.03.2007 încheiat între creditoarea intimată şi debitorul împrumutat Micu Gabriel.

Cum titlul executoriu-contract de împrumut nr. 977/30.03.2007 încheiat între creditoarea intimată şi debitorul împrumutat Micu Gabriel nu a fost contestat, iar contractele de fidejusiune încheiate de către contestatori, anexă la contractul de împrumut nu au fost anulate, menţinându-şi valabilitatea, rezultă că executarea silită prin poprire în dosar nr. 14/2010, a fost efectuată în temeiul unor titluri executorii valabile, neexistând niciun motiv pentru anularea măsurii de executare silită prin poprire înfiinţată asupra veniturilor periodice ale contestatorilor, astfel cum solicită aceştia, pentru motive privind nevalabilitatea titlului executoriu.

Contestatorii nu invocă alte motive de nulitate a executării silite prin poprire, nu contestă cuantumul creanţei pentru care s-a declanşat executarea silită prin poprire împotriva lor ci au invocat doar nevalabilitatea executării silite efectuată în temeiul unui titlu executoriu apreciat de aceştia ca fiind lovit de sancţiunea nulităţii, motivul invocat de contestatori fiind nefondat, faţă de considerentele expuse anterior.

Pentru aceste motive, instanţa va respinge ca nefondată contestatia la executare formulată de contestatorii Dulhac Aurel şi Ardeleanu Simion şi pe cale de consecinţă  va respinge şi cererea contestatorilor de obligare a intimatei la plata de cheltuieli de judecată.

În temeiul dispoziţiilor art. 274 C.pr.civ, va obliga fiecare contestator la plata sumei de 250 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către intimata CAR IFN Învăţământ Moineşti, reprezentând conorariul apărătorului ales al intimatei, conform chitanţei de la fila 82 dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 Respinge ca nefondată contestatia la executare formulată de contestatorii Dulhac Aurel, domiciliat în com. Asău, sat Straja, jud. Bacău şi Ardeleanu Simion, domiciliat în com. Asău, sat Straja, jud. Bacău, în contradictoriu cu intimata CAR IFN Învăţământ Moineşti, cu sediul în Moineşti, str. I. Creangă, bl. D2 parter, ap. 2-3, jud. Bacău.

Respinge cererea contestatorilor de obligare a intimatei la plata de cheltuieli de judecată

Obligă fiecare contestator la plata sumei de 250 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către intimata CAR IFN Învăţământ Moineşti.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.04.2012.