Recunoaştere hotărâre străină. Cerere de respingere pentru lipsă de apărare în faţa instanţei care a pronunţat hotărârea a cărei recunoaştere se solicită.

Sentinţă civilă 1604 din 18.11.2013


Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bacău la13.06.2012, reclamanta C.I. a solicitat instanţei  recunoaşterea pretenţiilor civile din sentinţa penală nr.166/11 din 20.10.2011 pronunţată de Judecătorul de pace din Piacenza.

În motivarea acţiunii, reclamanta arată că: 

Prin sentinţa penală nr.1661/11 din 20.10.2011 pronunţată de Judecătorul de pace Giampiero Armano din Piacenza, Italia, pârâtul în calitate de inculpat prin actul de citire al Parchetului din Piacenza, a fost găsit vinovat de săvârşirea faptelor de lovire şi ameninţare faţă de soţia sa (reclamanta din prezenta cauză) şi a fost condamnat la 800 euro amendă şi la despăgubiri daune către partea civilă C.I. în sumă de 1.500 euro.

Întrucât pârâtul nu şi-a îndeplinit de bună voie obligaţiile civile stabilite în favoarea sa reclamanta arată că a încercat punerea în executare silită a sentinţei menţionate, cerere ce face obiectul dosarului nr.6868/180/2012 al Judecătoriei Bacău, în care i s-a solicitat să depună sentinţa civilă recunoscută de statul român.

Precizează că sentinţa menţionată este apostilată de Tribunalul  din Piacenza.

În dovedire reclamanta a depus înscrisuri.

Legal citat pârâtul nu a formulat întâmpinare.

Prin Decizia 998/26.09.2013 Curtea de apel Bacău, a casat în întregime hotărârea prin care Judecătoria Bacău a respins ca inadmisibilă acţiunea reclamantei şi a trimis cauza spre soluţionare secţiei civile a Tribunalului Bacău.

La această instanţă cauza a fost înregistrată sub nr. 3634/110/2012*.

Asupra cererii de recunoaştere instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală a cărei recunoaştere se solicită nr.166/11 din 20.10.2011 Judecătorul de pace din Piacenza Republica Italiană a aplicat inculpatului R.G. pedeapsa de 800 euro amendă şi l-a obligat la plata de despăgubiri către partea civilă  C.I. în cuantum de 1500 euro.

Instanţa italiană a reţinut că inculpatul, chemat în justiţie prin actul de citare al Parchetului din Piacenza a ameninţat-o şi lovit-o pe partea vătămată.

Sentinţa a devenit irevocabilă la data de 8.03.2012.

Conform art.33 din Regulamentul (CE) NR.44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară , recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială  o hotărâre pronunţată într-un stat membru este recunoscută fără să fie necesar să se recurgă la vreo procedură specială.

Această prevedere nu împiedică partea interesată să solicite instanţei competente de la domiciliul părţii care se opune executării recunoaşterea hotărârii  pronunţată într-un stat membru, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în mod expres de acelaşi act normativ comunitar prin dispoziţiile art.54-56: prezentarea unei copii a hotărârii care să întrunească condiţiile necesare în vederea stabilirii autenticităţii,  prezentarea traducerii documentelor certificate de o persoană autorizată.

Refuzul recunoaşterii poate interveni în situaţiile reglementate la art.34 din Regulament:

- dacă recunoaşterea este vădit contrată ordinii publice a statului membru solicitat

- dacă actul de sesizare a instanţei sau un alt act echivalent nu a fost comunicat sau notificat pârâtului care nu s-a înfăţişat în timp util şi într-o manieră care să îi permită acestuia să-şi pregătească apărarea, dacă pârâtul nu a introdus o acţiune împotriva hotărârii atunci când a avut posibilitatea

- dacă aceasta este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunţată într-un litigiu între aceleaşi părţi în statul membru solicitat.

Instanţa apreciază  că în cauză nu este incident niciunul dintre motivele de refuz mai sus menţionate, urmând a înlătura susţinerea pârâtului cu privire la nelegala citare şi lipsa sa de apărare: din înscrisurile depuse la filele 39-49 rezultă că autorităţile italiene au dispus, în urma verificărilor efectuate cu privire la reşedinţa acestei părţi ca înştiinţările care nu s-au putut efectua şi care erau necesare, să se facă la avocatul desemnat din oficiu, acesta asigurându-i şi asistenţa în faţa instanţei de judecată astfel cum rezultă din cuprinsul hotărârii a cărei recunoaştere se solicită.

Pe cale de consecinţă, pentru considerentele expuse şi în temeiurile de drept analizate, instanţa va admite cererea şi va dispune recunoaşterea pretenţiilor civile din sentinţa penală nr.166/11 din 20.10.2011 pronunţată de Judecătorul de pace din Piacenza.