Încheiere de carte funciară. Cale de atac

Decizie 1762 din 11.09.2012


Încheiere de carte funciară. Cale de atac

- Legea 7/1996 – art. 50 alin. (2)

La data emiterii încheierii de carte funciară, în vigoare erau dispoziţiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 potrivit cu care împotriva acţiunii de carte funciară persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare care se soluţionează de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă,

Decizia civilă nr. 1762 din 11 septembrie 2012, F.Ş.

Prin decizia civilă nr. 304/A/02.04.2012 Tribunalul Timiş - Secţia I Civilă a respins apelul declarat de petenta M.D.B. împotriva sentinţei civile nr. 27579/14.11.2011 pronunţată de Judecătoria Timişoara.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a avut în vedere faptul că prin sentinţa apelată a fost în mod legal respinsă plângerea de carte funciară formulată de petenta M.D.B., împotriva încheierii de carte funciară nr. 41648/04.04.2011 dată de O.C.P.I. Timiş – B.C.P.I. Timişoara, ca neîntemeiată.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs în termen legal, reclamanta  M.D.B. criticând-o ca fiind  nelegală şi netemeinică.

Recursul a fost motivat în drept pe dispoziţiile art. 304 pct. 7, 8 şi 9 C. pr. civ.

La primul termen de judecată din 11.09.2012, în conformitate cu dispoziţiile art. 306 alin. (2) şi 304 pct. 3 C. pr. civ., Curtea a pus în discuţie din oficiu, ca motiv de recurs de ordine publică, necompetenţa Judecătoriei Timişoara în soluţionarea primei căi de atac ce trebuia exercitată în cauză conform art. 50 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 64/2010, recurenta susţinând că acesta este întemeiat şi că se impune casarea celor două hotărâri anterioare cu trimiterea cauzei spre rejudecare la instituţia competentă – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş.

Examinând cu prioritate acest motiv de nulitate de ordine publică însuşit de recurentă, Curtea a constatat că este întemeiat pentru următoarele considerente:

La data pronunţării de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timişoara a Încheierii nr. 41648/23.03.2011 prin care s-a dispus înscrierea în CF 422953 Timişoara a începerii  executării silite pornite de creditoarea H.E., calea de atac ce trebuia exercitată împotriva acesteia era reexaminarea (iar nu plângerea), astfel cum în mod expres rezultă din conţinutul acesteia şi din lege.

Cu toate acestea, petenta M.D.B. a formulat plângere – iar nu reexaminare – ca şi primă cale de atac, procedură pe care instanţa, fără observarea dispoziţiilor legale în materie, a soluţionat-o ca atare şi pe  care a confirmat-o ulterior, la fel de greşit, şi instanţa de apel.

Curtea a constatat că prin dispoziţiile O.U.G. nr. 64/2010 care a modificat Legea nr. 7/1996, prima cale de atac ce putea fi exercitată împotriva Încheierii de CF era reexaminarea [art. 50 alin. (2) din Legea nr. 7/1996] – iar nu plângerea –, care revenea în competenţa de soluţionare a registratorului – şef din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş – iar nu a Judecătoriei Timişoara – şi că, procedând altfel, instanţa de fond – şi apoi instanţa de apel – au ignorat regimul căilor de atac prevăzut de legiuitor prin norme imperative – şi nu supletive, motiv pentru care s-a prilejuit incidenţa în cauză a motivului de casare prevăzut de art. 304 pct. 3 C. pr. civ. care impune desfiinţarea ambelor hotărâri anterioare şi trimiterea cauzei spre soluţionare instituţiei competente, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş în cadrul căreia funcţionează registratorul şef, respectiv funcţionarul abilitat legal cu soluţionarea cererii de reexaminare ca şi primă cale legală de atac.