Contract de concesiune a unor locuri de veci, semnat în numele consiliului local de primarul unităţii administrativ-teritoriale. Autoritatea publică ce are a răspunde pentru refuzul pretins nejustificat de a soluţiona o cerere referitoare la modul de exec

Hotărâre 603 din 25.03.2013


Semnarea contractului de concesiune a unor locuri de veci de către primarul unității administrativ-teritoriale şi de către şeful serviciului public ce administrează cimitirele ortodoxe, aflate pe raza acesteia, în calitate de reprezentanţi ai consiliului local, autoritate publică ce figurează în contract în calitate de concedent, nu le conferă celor în cauză calitatea procesuală pasivă în litigiul în care se reclamă neexecutarea obligaţiilor şi nesoluţionarea petiţiilor ce privesc acel contract, răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate neputând reveni decât autorităţii publice care figurează ca parte în contract, respectiv consiliului local, căruia îi revine atributul administrării domeniului public.

Temei de drept: Legea nr. 251/2001