Preluarea judecăţii. Procedură

Sentinţă penală 22/R din 21.05.2012


Preluarea judecăţii. Procedură.

- Legea nr. 302/2004 R, art. 128 şi urm.

Dacă cererea vizând preluarea judecăţii este admisibilă, judecata continuă potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală.

La data de 5 aprilie 2012 pe rolul acestei instanţe se înregistrează cererea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Tg. Mureş, de preluare a judecăţii cauzei nr.II KS 35473/2011 privindu-l pe numitul M.S.Ţ., cerere adresată de autorităţile judiciare slovene celor române.

S-a învederat în cererea astfel înaintată că:

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis  acestei instituţii teritoriale de parchet – prin adresa nr.1674/140/AJI/2012 – spre competentă soluţionare, cererea de asistenţă judiciară internaţională, formulată de autorităţile judiciare slovene, actele fiind însoţite de traducere certificată în limba română.

Prin cererea de asistenţă judiciară internaţională precizată anterior, s-a solicitat, de către autorităţile judiciare slovene, preluarea urmăririi penale împotriva învinuitului M.S.Ţ., faţă de care Parchetul Regional de Stat din Murska Sobota, a înaintat la Judecătoria de circumscripţie din Lendava, propunerea de învinuire/actul de inculpare nr.Kt 748/11 – 1 din 21.07.2011 pentru infracţiunea de falsificare de bani, prevăzută de alin. patru al art.243 C. pen..

Din cererea mai sus menţionată şi din materialul ce a fost anexat cererii a rezultat, în esenţă, că M.S.Ţ. a pus în circulaţie bani falsificaţi, respectivă că, la 14.04.2011, în jurul orei 22,40 la benzinăria Mol, din Pince, a achitat plata mărfii cumpărate, cu două bancnote falsificate de 20,00 Euro – nr.serie Voo247820335 şi T55501929854, despre care s-a constatat că au fost confecţionate prin metoda tiparului plan.

A rezultat, din materialul transmis, de către autorităţile judiciare străine, că la data de 18.07.2011, Parchetul Regional de Stat din Murska Sobota a sesizat Judecătoria de Circumscripţie din Lendava cu propunerea de învinuire a lui M.S.Ţ. – nr.Kt.748/11 – 1 – JRISS pentru punerea în circulaţie de bani falsificaţi, pe care i-a primit ca bani autentici, constând în faptul că, la data de 14.04.2011, în jurul orei 22,40 a achitat marfa cumpărată din benzinăria Mol – Pince, Leudovska, 449, cu două bancnote falsificate de 20 Euro.

S-a propus instanţei de judecată – care a fost indicată în propunere ca fiind competentă material şi teritorial cu judecarea cauzei – ca, la şedinţa principală, să administreze probele reţinute în propunere, să-l găsească vinovat pe sus-numit de săvârşirea infracţiunii şi să se procedeze la confiscarea bancnotelor falsificate folosite de învinuit.

Prin „demersul” emis la 18.07.2011 Parchetul Regional de Stat a solicitat emiterea unui ordin de pedepsire şi stabilire a pedepsei de două luni închisoare, cu suspendare condiţionată a executării pedepsei şi confiscarea, de la învinuit, a bancnotelor menţionate.

Prin Sentinţa nr.II K 35472/2011, Judecătoria de Circumscripţie din Lendava, urmare a admiterii demersului procurorului de stat, a emis ordinul de pedepsire, prin care învinuitul M.S.Ţ. a fost găsit vinovat, de comiterea infracţiunii de falsificare de bani, stabilindu-se pedeapsa de două luni închisoare, pe care învinuitul s-a stabilit să nu o execute, dacă în termenul de probă de 1 an, nu va mai săvârşi o nouă infracţiune.

Împotriva sentinţei precizate anterior, M.S.Ţ. a formulat contestaţie, prin Hotărârea nr.II K 35473/2011 din 07.02.2011, Judecătoria de Circumscripţie, din Lendava, dispunând anularea sentinţei cu ordinul de pedepsire, emis de Judecătoria de Circumscripţie din Lendava.

Prin decizia nr. II K 35473/2011 – 18 din 07.12.2011, Tribunalul Regional din Murska Sobota a decis cedarea dosarului penal, în cauza intentată împotriva învinuitului menţionat instanţei competente, din România, pentru continuarea urmăririi penale şi soluţionarea cauzei, menţionându-se că transferarea dosarului penal se va face prin Ministerul Justiţiei al Republicii Slovene.

Cu toate că prezenta cerere de cooperare judiciară internaţională a fost transmisă prin intermediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi nu prin Ministerul Justiţiei – aşa cum este prevăzut prin art.128 alin.4 din Legea nr.302/2004, republicată – şi că prin cerere se solicită preluarea urmăririi penale, s-a constatat că obiectul prezentei cereri de asistenţă judiciară internaţională îl constituia preluarea judecăţii şi nu preluarea urmăririi penale.

De menţionat, în acest sens, că a fost sesizată o instanţă de judecată – Judecătoria din Lendava, de către un parchet regional de stat, cu propunere de învinuire/act de inculpare; că instanţa de judecată a fost indicată ca fiind competentă teritorial şi material să judece cauza penală, intentată împotriva lui M.S.Ţ.; că, în primul ciclu procesual, instanţa de judecată a dispus, prin sentinţă, condamnarea persoanei menţionate la pedeapsa de două luni închisoare în modalitatea suspendării condiţionate a executării pedepsei; că Tribunalul Regional Murska Sobota a cedat dosarul penal, în cauza penală intentată împotriva lui M.S.Ţ., instanţei competente din România, Judecătoria de Circumscripţie Lendava fiind instanţa sesizată cu judecarea cauzei.

Având în vedere materialul transmis de către autorităţile judiciare slovene, dispoziţiile cuprinse în Legea nr.302/2004, republicată, instrumentele juridice internaţionale aplicabile în cauză, la care statul solicitant şi statul solicitat sunt părţi, s-a apreciat că erau întrunite cumulativ condiţiile de admisibilitate a cererii formulate de autorităţile judiciare slovene.

În susţinerea celor de mai sus şi a propunerii de admitere a cererii de preluare a judecăţii au fost menţionate următoarele: cererea de asistenţă judiciară astfel formulată este conformă cu dispoziţiile art.6 paragraful 1, art.7 paragraful 1 din Convenţia europeană privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15.05.1972, ratificată prin Ordonanţa nr.77/1999 – respectiv priveşte o persoană identificată, în mod corespunzător şi fără dubiu, suspectă de comiterea unei infracţiuni conform legii statului solicitant şi fapta, aşa cum a fost descrisă, reprezintă infracţiune în dreptul intern; acuzatul este cetăţean al statului solicitat şi are reşedinţa obişnuită în statul solicitat – art.8 paragraful 1 lit.a, b din convenţia de mai sus.

S-a constatat că nu sunt incidente niciunul dintre cazurile prevăzute de art.10, art.11 din convenţia la care s-a făcut referire mai sus, cazuri ce constituie motive de refuz al acceptării cererii.

Analizându-se sesizarea astfel înaintată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Tg. Mureş prin prisma prevederilor art.4 – 7 şi 8 din Legea nr.302/2004 republicată coroborată cu dispoziţiile art.128 din al II-lea capitol al celui de-al IV-lea titlu din legea anterior  menţionată se constată că aceasta este admisibilă impunându-se a fi admisă pentru considerentele ce se vor expune în continuare:

Autorităţile judiciare slovene au solicitat ca speţa privindu-l pe cetăţeanul român M.S.Ţ. să fie preluată, din punctul de vedere al soluţionării ei, de către autorităţile judiciare române. Persoana urmărită, ce are calitatea de inculpat, în cadrul acestei proceduri este suspicionată de săvârşirea infracţiunii de falsificare de bani (infracţiune incriminată de Codul penal al Republicii Slovenia). Ca stare de fapt s-a reţinut că M.S.Ţ. a pus în circulaţie bani falsificaţi; mai precis în data de 14.04.2011, în jurul orelor 22,40, la benzinăria Mol, din Pince, a achiziţionat produse pe care le-a achitat, cu două bancnote falsificate de 20,00 euro, ce aveau seriile nr.V00247820335 şi T55501929854, bancnote ce ulterior s-au constatat a fi falsificate, prin utilizarea metodei tiparului plan.

Aşa cum s-a mai arătat, această conduită a sus-numitului este incriminată de legea penală a Statului Sloven; acesta a fost deferit justiţiei pe teritoriul Statului Sloven şi după ce a fost judecat la prim grad jurisdicţional (de Judecătoria de Circumscripţie din Lendava), el a formulat contestaţie, iar prin decizia nr.II Ks 35473/2011 – 18 din 7 decembrie 2011 Tribunalul Regional din Murska Sobota s-a dispus cedarea acestei cauze instanţei competente din România.

Se constată că, în cauză, ne aflăm în situaţia preluării judecăţii cauzei privindu-l pe cetăţeanul român M.S.Ţ. ce a comis, în contextul real anterior menţionat, pe teritoriul Statului Sloven, infracţiunea incriminată de dispoziţiile art.284 raportat la art.282 alin.1 şi 2 din Codul penal român. Cererea astfel formulată, de autorităţile judiciare slovene, este conformă cerinţelor expuse în art.6 paragraf 1 şi art.7 paragraf 1 din Convenţia europeană privind transferul de proceduri în materie penală (Strasbourg – 15.05.1972), priveşte o persoană, ce potrivit prevederilor art.8 paragraf 1 lit.a,b din aceeaşi Convenţie, este cetăţean al statului solicitat – Republica România şi are domiciliul pe teritoriul acestui stat; este respectat atât principiul dublei incriminări a faptei imputate (ea este infracţiune atât în legislaţia statului solicitant, cât şi în legislaţia statului solicitat), este respectat şi principiul „ne bis in idem”, iar persoana în cauză şi-a exprimat (asistată fiind de avocatul său ales) consimţământul pentru a fi judecată de instanţa română. Se reţine, de asemenea, că este competentă din punct de vedere material (conform dispoziţiilor art.25 C. proc. pen.) şi teritorial (potrivit dispoziţiilor art.31 alin.1 C. proc. pen.) să soluţioneze această cauză Judecătoria Topliţa, din judeţul Harghita, deoarece M.S.Ţ. îşi are domiciliul în raza acestei instanţe.

Pe cale de consecinţă se va admite cererea de preluare a judecăţii cauzei privindu-l pe inculpatul M.S.Ţ.,  acuzat de comiterea infracţiunii incriminate de dispoziţiile art. 284 raportat la art. 282 alin1 şi 2 din Codul penal român, cerere formulată sub numărul II KS 35473/2011-18 de Tribunalul Regional din Muska Sobota – Republica Slovenia.

Notă1 (judecător Mihaela Vasiescu): Întrucât Slovenia nu a ratificat Convenţia europeană asupra transferului procedurilor penale, încheiată la Strasbourg la 15 mai 1972, examenul admisibilităţii cererii autorităţilor slovene de preluare a judecăţii de către autorităţile judiciare române trebuia efectuat pe baza condiţiilor impuse de Legea nr. 302/2004 R privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi nu a celor prevăzute în această Convenţie.

Notă 2 (judecător Mihaela Vasiescu): Asupra procedurii de urmat în cazul preluării judecăţii, aceasta se declanşează la cererea statului în relaţie. Potrivit art. 128 alin. 4 din Legea nr. 302/2004 R, o asemenea cerere se transmite de Ministerul Justiţiei parchetului de pe lângă curtea de apel competentă să o soluţioneze. Procurorul general competent sesizează curtea de apel cu propunerea de admitere sau respingere a cererii.

Cererea de preluare a judecăţii se soluţionează de secţia penală a curţii de apel în circumscripţia căreia domiciliază sau a fost identificată persoana urmărită.

Procedura de preluare a judecăţii implică, în conformitate cu dispoziţiile art. 128 alin. 5 şi 6 din Legea nr. 302/2004R, o primă etapă privind admisibilitatea cererii de preluare a judecăţii şi o a doua etapă privind judecata. Potrivit art. 128 alin. 5 din Legea nr. 302/2004R, curtea de apel este instanţa competentă să dispună, prin încheiere motivată, cu privire la admisibilitatea cererii de preluare a judecăţii, încheiere supusă căii de atac a recursului, în termen de 5 zile de la pronunţare.

Conform art. 128 alin. 6 din lege, în cazul în care cererea de preluare a judecăţii a fost considerată admisibilă, judecata continuă potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală. Prin urmare, după pronunţarea încheierii prin care curtea de apel a stabilit admisibilitatea cererii de preluare a judecăţii, judecata continuă potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală privind competenţa materială  şi regulile de judecată.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau Ministerul Justiţiei informează autorităţile statului solicitant în ceea ce priveşte admiterea sau respingerea cererii de transfer de proceduri penale.